forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aa-suriyeAnadolu Ajans?'n?n (AA), Suriye'de Esed rejimi taraf?ndan i?lenen sava? sular?n? belgeleyen rapor ve foto?raflara ili?kin haberi tm dnyada byk yank? uyand?rd?. 

AA Genel Mdr Kemal ztrk imzas?yla dn saat 21.00'de "Suriye'de sava? suu belgeleri" ba?l???yla yay?nlanan haber dnyan?n birok lkesinde "fla?" geli?me olarak sunuldu.

Trkiye'de de saatler tam 21.00'i gsterdi?inde btn haber kanallar? rutin yay?nlar?n? kesip AA'n?n geti?i haberi verdi, gazeteler ayn? haberi man?etlere ta??d?.

Trk bas?n?nda man?etlerde

Haberi srman?etten "?nfaz Ar?ivi" ba?l???yla veren Hrriyet gazetesi AA'n?n servise sundu?u foto?raflar e?li?inde geli?meyi "dnya deh?etle izledi" ?eklinde sundu.

"Suriye'nin kaderinin belirlenece?i Cenevre-2 gr?mesinden iki gn nce Esad'a ?ok" ifadesini kullanan gazete, "Sezar kod adl? askeri polis, i?kenceyle katledilen 11 bin ki?iye ait oldu?u iddia edilen 55 bin foto?rafla ?am'dan ka?p insanl?k dram?n? afi?e etti" diye yazd?.

Habertrk gazetesi de "??te Esad'?n insan mezbahalar?" ba?l???yla srman?ete ta??d??? haberde, "Suriye'de Esad ynetiminin sava? sular?n? belgeleyen ?ok rapora ula??ld?. Gzler yar?nki Cenevre-2 masas?nda" ifadelerini kulland?.

Haberi etkili bir sunumla veren Yeni ?afak da "Yzy?l?n vah?eti" ba?l???n? kulland?. "AA dnyaya duyurdu" vurgusuyla i?kence foto?raflar?na yer veren gazete, "Cenevre-2 ncesi Esed'in insanl?k suu kayda geti" diyerek, Esed'in Lahey'de yarg?lanabilece?ine dikkati ekti.

Ak?am ile Star gazetesi haberi "Soyk?r?m" ba?l???yla man?ete ta??d?. Star, "Esed destekisi dnya devlerinin utan foto?raflar?" st ba?l???yla sundu?u haberde kulland??? foto?raflar zerine "+18" uyar?s?n? koydu. Ak?am da "Esad'?n i?kenceleri dnyay? sarst?" diye yazarak, i?kenceyi kara bir leke olarak de?erlendirdi.

"Vah?etin raporu" ba?l???yla haberi man?etten gren Milliyet de "Suriye'deki i sava??n kan donduran foto?raflar? ortaya ?kt?. Be?ar Esad'?n gzalt?ndakilere uygulad??? sistematik i?kence dnyan?n gz nne serildi" vurgusunu yapt?. 

Yeni Akit gazetesi ise "Sava? suu belgeleri" ba?l???yla man?ete ta??d??? haberi, "Esad'?n zulm foto?raflarla kan?tland?" diye lanse etti. Esed'in uygulad??? sistematik i?kence ile hayat?n? kaybedenlerin foto?raflar?na yer veren gazete, AA'n?n haberindeki detaylar? birinci sayfas?nda geni?e grd.

"??te Esad'?n i?kence belgesi" man?etini atan Trkiye de "Kod ad? 'Sezar' olan rejimin grevlisi, katliamlara daha fazla dayanamay?p ekti?i foto?raflar? yurt d???na ?kard?" detay?na dikkati ekti. 

Vatan gazetesi haberi, "?nsanl?k suu" ba?l???yla man?etten vererek, "Foto?raflar dn ortaya ?kt?, dnya ?okta..." ifadelerini kulland?. 

Taraf, "Suriye'de vah?et belgeleri" ba?l???n? kulland??? srman?etinde, "Esad'?n ordusundan bir askeri polisin ekti?i 55 bin foto?raf dnyaya yay?ld?. Bu kareler rejimin i?kence etti?i muhaliflere ait" diyerek, haberi okurlar?na sundu.

Sabah gazetesi de "Esad'?n soyk?r?m kamp?" ba?l???yla haberi sayfalar?na ta??d?.

Avrupa medyas?nda ortak vurgu

Dnya medyas?nda da yakla??k 11 bin ki?inin ldrld?nn ispat? olan foto?raflara dair "Sistematik infaz", "Rejimin lm makinesi", Suriyede endstriyel kitlesel katliam gibi ifadeler n plana ?kt?.

?ngiliz BBC internet sitesinde, "Suriye rejimi, i?kence ve 11 bin infazla sulan?yor" ba?l???n? kullanarak, "Suriye rejiminin i sava? ba?lad???ndan beri sistematik i?kence uygulad??? ve 11 bin ki?iyi infaz etti?ine dair a?k deliller var" ifadesini kulland?.

BBC ayr?ca, foto?raflar?n rejim ve muhalifler aras?nda  y?ld?r devam eden krizin zm iin en byk diplomatik giri?im olarak grlen Cenevre-2 gr?melerinin ncesine denk gelmesine de dikkati ekti.

?ngiliz The Guardian gazetesi, "Rejim taraf?ndan i?lenen 'sistematik infaz'?n delilleri (rejimin) sava? sular? mahkemesinde yarg?lanmas?n? gndeme getirdi" ba?l???n? att?. 

?ngiliz The Independent gazetesi, "Foto?raflar Esed rejimi taraf?ndan yap?lan sistematik i?kencenin ispat? olabilir" ba?l???n? kulland?. Birle?mi? Milletler'in (BM) daha nce de Esed taraf?ndan yap?lan i?kenceye dair belgeler payla?t???na de?inilen haberde, yeni foto?raflar?n ise 34 ayd?r devam eden i sava??n en detayl? ispat? olabilece?i belirtildi.

Frans?z Le Monde gazetesi, yay?nlanan foto?raflar iin "Rejimin 'lm makinesi' oldu?unun ispatlar?" ba?l???n? kulland?.

Foto?raflar?n kendisini "Sezar" olarak adland?ran ve Suriye ordusunda 13 y?l askeri polis olarak grev yapan bir ki?i taraf?ndan ekildi?ine de?inilen haberde, "Gnde 50 ceset foto?raf? ekmi? olabilir" de?erlendirilmesine yer verildi.

Alman Deutsche-Welle'in resmi internet sitesinde ise "Katar merkezli rapor Suriye'yi 'sistematik i?kence ve infazlarla' suluyor" ba?l??? kullan?ld?.

Haberi Suriyede endstriyel kitlesel katliam ba?l???yla okuyucular?na duyuran Hollanda'n?n De Volkskrant gazetesi, Suriye rejiminden kaan bir ki?inin beraberinde binlerce lye ait foto?raf gtrd?n ve bunlar? muhaliflere ula?t?rd???n? yazd?.

De Telegraaf gazetesi de muhaliflerin taraf?na geen bir ki?inin elde etti?i foto?raflar?n, uzmanlar?n gr?lerinden hareketle delil olarak kullan?labilece?ini yazd?. Gazete, foto?raflara bak?ld???nda tutuklu muhaliflerin sadece cinayete maruz kalmad?klar?n?, a b?rak?ld?klar?n?n anla??ld???n? da kaydetti.

Hollanda yay?n kurumu NOS ise say?lar? yakla??k 55 bini bulan foto?raflardaki grntlerde zay?f bedenlerde ciddi ?iddet belirtileri oldu?unu duyurdu. Haberde 2011-2013 y?llar? aras?nda ekilen foto?raflar?n muhaliflere nas?l ula?t?r?ld??? da detayl?ca anlat?ld?.

NRC gazetesi de sava? sular? kan?t? olabilecek foto?raflar?n Cenevre-2 konferans?na iki gn kala yay?mland???na dikkati ekti.

ABD bas?n?nda byk yank?

Suriye'de Be??ar Esed rejiminin muhaliflere uygulad??? i?kenceyi gsteren foto?raflar Amerikan bas?n?nda da geni? yank? buldu. Foto?raflarla ilgili detaylar, CNN'in internet sayfas?nda CNN International ve ?ngiliz Guardian gazetesinin zel haberi olarak yer ald?.

"Tyler rpertici Suriye foto?raflar? Esed rejiminin uygulad??? i?kenceyi kan?tlayabilir" ba?l???yla verilen haberde, ?ngiliz ve Amerikal? hukuk uzmanlar?ndan olu?an bir komisyonun haz?rlad??? raporda, Suriye Devlet Ba?kan? Be??ar Esed rejiminin "sistematik i?kence ve ldrmelerinin do?rudan kan?tlar?n?n" yer ald??? belirtildi.

Komisyon yeleriyle rportajlara yer verilen haberde, rejimin insanlar? al?k ve lme mahkum ederek lme terketti?ini gsteren binlerce foto?raf?n bir dnem Suriye askeri polisinde foto?raf? olarak grev yapan "Caesar" kod adl? ki?i taraf?ndan tedarik edildi?i kaydedildi. "Caesar"?n gnde 50 kadar cesedin foto?raf?n? ekti?i iddias?na da haberde yer verildi.

Haberde, ara?t?rma komisyonunun ba?kan? olan Sir Desmond de Silva'n?n, foto?raflarda yer alan cesetleri Yahudi Soyk?r?m?'nda ya?ananlara benzetti?i ve foto?raflar?n uluslararas? ceza mahkemesinde dava amay? gerektirecek nitelikte oldu?u ?eklindeki szleri de yer ald?.

Time dergisinin internet sitesinde de CNN International ve Guardian'?n haberi kaynak gsterilerek verilen haberde, nl sava? sular? savc?lar? taraf?ndan, Suriye rejiminin i?kence ve al??a mahkum etme uygulamalar? hakk?nda "?ok edici" yeni bir raporun yay?mland??? belirtilerek, bunun yar?n Montr'de ba?layacak Suriye bar?? gr?melerini "altst etme" tehlikesini iinde bar?nd?rd??? yorumu yap?ld?.

Haberde, 31 sayfal?k gizli raporun, Esed rejimine ba?l? gvenlik birimlerinin eline d?en, ya?lar? 20 ile 40 aras?ndaki binlerce ki?iye ynelik "sistematik i?kence ve ldrmelerin do?rudan kan?tlar?na" dair detaylar? gzler nne serdi?ine de?inildi.

USA Today gazetesi de CNN ve Guardian'a dayand?rd??? haberinde, ara?t?rma komisyonu yesi avukatlar?n, rapordaki iddialar?n Suriyeli yetkililere kar?? sava? sular? yneltilmesine neden olabilece?i ?eklindeki gr?lerine yer verdi. Haberde, BM ve insan haklar? kurulu?lar?n?n Suriye'deki insan haklar? ihlallerini daha nce belgelemi? olsa da uzmanlar?n, rapordaki bu son kan?tlar?n "bugne kadar ortaya ?kan di?er btn bulgulardan daha detayl? ve ok daha geni? boyutlu oldu?unu" syledi?i kaydedildi.

NBC News de Guardian'a dayanarak verdi?i haberde, raporun, do?rulu?unun kan?tlanmas? halinde yar?n ba?layacak Cenevre-2 Konferans?'nda Suriye'nin elini olduka zay?flatabilece?i yorumunda bulundu. Haberde, raporda yer alan foto?raflar?n "ldrmelerin sistematik ve yukar?dan talimatla i?lenmi? oldu?una dair gl bir i?aret oldu?u" belirtildi.

Arap bas?n?nda 'sava? suu' yorumu

AA'n?n dn dnyaya duyurdu?u haber Arap bas?n?nda da byk ilgi grd.

Londra merkezli yay?n yapan El-Hayat, Al-Quds Al-Arabi gazeteleri ile El-Cezire ve  Al-Arabiya televizyonlar?n?n da aralar?nda bulundu?u onlarca gazete, televizyon ve internet sitesi haberi "fla?" haber olarak verdi.

Habere bltenlerinde geni?e yer veren El-Cezire, "Suriye zindanlar?ndaki sistematik lm ve i?kencenin delilleri" vurgusunu ne ?kard?.

Al-Arabiya televizyonu da haber yay?na verildikten sonra geli?meyi izleyicilerine aktard? ve ortaya ?kan belgelere ili?kin canl? yay?n ba?lant?lar? gerekle?tirerek geni? analizlere yer verdi.

rdn'de yay?n yapan Alarab Alyavm adl? gazete de "Hkmet zindanlar?nda i?kence alt?nda len 11 bin Suriyelinin 55 bin foto?raf?" ba?l???yla haberi okurlar?na duyurdu.

Fas gazetesi El-Raiy El-Ma?ribiyye, haberi "Esed'den ayr?lan polis i?kence alt?nda lenlere ait 50 bin foto?raf? ka?rd?" ba?l???n? kullan?rken, El-Fecr, "Suriye zindanlar?nda len 11 bin ki?iye foto?raflar sistematik lm ve i?kenceye delildir" diye yazd?. 

Es-Sebil ile Rasad adl? iki gazete, "Anadolu Ajans?'n?n yay?nlad??? belgeler Esed'in sava? suu i?ledi?ini teyid ediyor" ba?l???yla haberi yay?nlad?.

M?s?r'?n Ona adl? haber ajans?, "Rapor; Suriye rejimi zindanlar?nda i?kence alt?nda len 11 bin tutuklu" ba?l???yla haberi duyururken, Suriyeli muhaliflere ait Orient adl? televizyon kanal?, "Esed'in en byk katliam? Nazi vah?etini a??yor" yorumunu yapt?. Yemen'de yay?n yapan ?ktisad gazetesi de "Suriye rejiminden ayr?lan bir polisin ka?rd??? belgeleri Anadolu Ajans? yay?nlad?" diye yazd?.

El-Mesriyoon adl? gazete de "Be?ar zindanlar?nda 11 bin ki?inin lm ve i?kence grntleri" ba?l???yla geli?meyi sayfalar?na ta??d?.

Fas'taki Hespress adl? internet sitesi de haberi, "AA'n?n byk ba?ar?s?" diye aktard?.

Azeriler haberi AA'dan ald?

Suriye'de Esed rejimi taraf?ndan i?lenen sava? sular?n? belgeleyen rapor ve foto?raflar, Azerbaycan bas?n?nda da geni? yer buldu.

Haberi yay?nlayan "Yeni Msavat" gazetesi, AA'y? kaynak gstererek, "Suriye'deki sava? suunun delilleri, 16+ fotolar" ba?l???n? att?.

Daha sonra avropa.info, medianews.az siteleri de haberi Yeni Msavat gazetesinden alarak ve AA'n?n ismini kullanarak yay?mlad?. Gndelik Telegraf gazetesinin internet sitesinde de AA kaynak gsterilerek, "Esed ordusunun i?kence ve katliam yntemleri" ba?l???yla haber verildi. 

publika.az sitesi de AA'y? kaynak gstererek yay?mlad??? haberde, "Be?ar Esed'in kan donduran cinayetleri" de?erlendirmesini yapt?.

Haber, Azadl?k gazetesi internet sitesinde de yer buldu. "Esed'in be?eri suu fotolarla ispatland?" ba?l?kl? haberde, foto?raflar?n AA, Guardian ve CNN taraf?ndan yay?mland??? belirtildi.

moderator.az, fox.az, anspress.az gibi internet siteleri de haberi Trk bas?n?n? kaynak gstererek yay?mlad?. 

axar.az sitesi, AA'n?n servis etti?i grntleri kullanarak, "Suriye'de deh?etli i?kence delilleri" ba?l???yla haberi duyurdu. bolgexeber.com sitesi de axar.az sitesindeki haberin ayn?s?n? yay?mlad?. 

http://www.aa.com.tr/tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri