forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Fatih Altayl?

sozcu-hatalarSözcü gazetesinin önceki gün man?etten yapt??? hatay? kalemine dolayan Fatih Altayl? gazetelerin geçmi?te ya?anan komik hatalar? kö?esine ta??m??. 

??te Altayl?'n?n Habertürk'teki kö?esinde yay?nlad??? geçmi?te ya?anan birbirinden ilginç gazete hatalar?... 

ZAM'IN Z'S? DÜ?ERSE

1980'lerin ba??. Enflasyonun patlamaya ba?lad??? dönemler. Serbest piyasaya geçilmi? ve hükümet felaket zamlar yapm??. 

Gazeteye 8 sütuna "ZAM YA?MURU" ba?l??? at?lacak ama o zamanlar bilgisayar falan yok, dizgi makinesi o kadar büyük harf de basamad??? için harfler teker teker yaz?l?p büyütülmü? ve teker teker haz?rlanan sayfaya yap??t?r?lm??. Kal?b? al?nacak, bask?ya gidecek. 

Kal?p al?n?rken ba?taki harf dü?mü?. Kimse fark?nda de?il. 
Gazete bas?l?yor ama ya?mur, zam ya?muru olmaktan ç?km??. 
Bask? ba?lad?ktan sonra fark edilip düzeltilmese rezalet. 

***

Yine 1980'ler. 
?ngiltere-Türkiye maç? öncesi ?zmir'de bir grup ?ngiliz holigan olay ç?kar?p yakalanm??lar, polis yaka paça götürüyor sarho? holiganlar?. Ayn? gün bir gazetenin sahibine ?ngiliz Lordlar Kamaras?'ndan ziyaretçiler gelmi?. 
?ki haber de 1. sayfada ama foto?raf altlar? kar??m??. 
Yaka paça götürülen holiganlar?n alt?nda "Lordlar Kamaras? üyeleri gazetemizi ziyaret ettiler"ba?l???, patronla beraber poz veren lordlar?n alt?nda ise "?ngiliz serserileri polis yaka paça götürdü" ba?l???. 

*******
Yine 1980'lerin ilk yar?s?. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde tarihinde ilk kez yemekhane yap?lm??, yemekhanenin aç?l??? "onuruna" özel bir "?amata gazetesi" haz?rland? gazetenin içinde. 
Ba?yaz?da rahmetli Nadir Nadi, "Yiyin kullar?m yiyin" diyor. 
Rahmetli ?lhan Selçuk'un "Pencere" kö?esinin ad? de?i?tirilip "Tencere" yap?lm??, yine rahmetli U?ur Mumcu'nun kö?esi "Gözlem", "Gözleme"ye çevrilmi?. 
Bunlardan birkaç yüz tane bas?l?p gazetede da??t?ld?. 
Fakat yanl??l?kla bu gazetelerden birkaç? da??t?ma gitmi? ve ?stanbul ta?ras?na da??t?lm??. 
Ertesi gün okurlar?n öfkesini görmeniz laz?md?. 

****
Hürriyet'teki hata ise tam felaketti. 
Bir haltercimiz silkmede rekor k?rm??. Ama haberi yazan arkada? "silkmeyi", "l" harfini unutup yazm??. 
Haltercimiz hiç beklemedi?i bir dalda rekor k?rd???n? Hürriyet'ten ö?renmi?ti herhalde. 

Fatih Altayl?'n?n yaz?s?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri