forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

zete-hurriyet-sabah-980x50017 Aral?k Operasyonu'nu medyada derin ayr??malara neden oldu. Sabah gazetesi Do?an Grubu'nun yay?nlar?yla ilgili sert bir aç?klama yay?nlad?. Do?an Grubu'nu do?ru gazetecilik yapmamakla suçlayan Sabah, Do?an Grubu'nun geçmi?te gündeme gelen davalar?na göndermede bulundu. 

 

??te Sabah'?n birinci sayfas?ndan yay?nlanan aç?klama... 

'K?RL? ?TT?FAK'

Laf? hiç e?ip bükmeye gerek yok. 17 Aral?k sonras?nda ya?anan geli?meler tam bir turnusol oldu. Kimin gazetecilik yaparak halk?n haber alma özgürlü?üne sayg? gösterdi?ini, kimin Türkiye'yi ku?atan paralel çeteye teslim oldu?unu ortaya koydu.

"Bu sava??n ne taraf?y?z ne de avukat?y?z" diyen Hürriyet gazetesi ve Do?an Medya Grubu'nun 17 Aral?k darbe giri?iminden sonra yapt??? yay?nlar ve att??? man?etler ortada. Objektif ve yans?z yay?nc?l?k "Ben yapt?m oldu" mant???yla yürümüyor.

"Tarafs?z habercilik paralel çetenin hukuk d??? operasyonlar?na sözcülük yapmak m?? "haberden yana taraf olmak" yarg?, emniyet, medya ve i? dünyas?n? ahtapot gibi saran çeteye ili?kin ortaya ç?kan gerçekleri karartmak m?? yasa d??? yöntemlerle yap?lan dinlemelerin tapelerini yay?mlamak m?? Soru?turmayla ilgili gizli bilgilere yay?n yasa?? getiren mahkemenin karar?na itiraz etmek mi? Tehditlere, ?antajlara boyun e?mek mi?

Bu neyin korkusu? Bu neyin ittifak??

Sabah, ülkeyi ve demokrasiyi tehdit eden bu paralel yap?n?n ili?ki a??n? sonuna kadar de?ifre etmeye devam edecek. Kendisine at?lan iftiralara da ald?r?? etmeden..

Yoksa Do?an Medya Grubu'nun geride b?rakt??? alacal?-akçeli ili?kileri mercek alt?na almak i?ten bile de?il. Hileli sat??, ka??t kaçakç?l???, borsa manipülasyonlar?, POA?'ta ya?anan usulsüzlükler... Hangisiyle u?ra?al?m?

"Evrensel standartlarda gazetecilik yapmak" gerçekleri karartmakla olmaz. Karartmay? yapan bedelini öder. Bu kirli ittifak?n hesab?n? millete veremez. Okurlar?na hiç veremez. Bizden hat?rlatmas?..

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri