forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Ayd?n Do?an'?n 30 Mart'tan sonra kritik karar? ne olacak?

Aktif .

ET?KETLER:Ayd?n Do?an

aydin-dogannnnHer seçim döneminin ard?ndan radikal kararlar alan Ayd?n Do?an’?n bu sefer yapaca?? hamle merakla bekleniyor.

1979 y?l?nda Milliyet'i sat?n alarak medya sektörüne giren Ayd?n Do?an, siyasi ve sosyal çalkant?lar?n kesilmedi?i 90'l? y?llar? çok h?zl? büyüyerek geçirdi. 2000'li y?llara gazeteleri, dergileri, televizyonlar?, radyolar?yla vergi rekortmeni bir medya imparatoru olarak girdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Do?an Grubu'nun 2003 y?l?ndan itibaren iktisadi ve idari aç?dan kritik baz? kararlar?n?n, çok ilginç bir tesadüf sonucu, Türkiye'nin geçti?i seçim dönemlerinin hemen ertesine dü?tü?ü görülüyor. 

2 Kas?m 2002 tarihindeki seçimlerle birlikte Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildi?i y?llar sona erdi fakat siyasi yasakl? olan Recep Tayyip Erdo?an'?n Meclis'e giri?i ve ba?bakan olu?u ancak 9 Mart 2003 tarihinde Siirt ?ehri için yap?lan ara seçimle mümkün olabildi. 

Çok büyük bir tesadüf sonucu bu seçimin hemen arkas?ndan 4 Nisan 2003'te Rahmi Koç art?k dinlenmeye karar verdi ve Koç Holding'in yönetimini o?lu Mustafa Koç'a b?rakt?. Ayn? ay?n içerisinde Ayd?n Do?an da Do?an Gazetecilik ?cra Kurulu Ba?kanl??? görevini k?z? Hanzade Do?an Boyner'e devretti. 

28 Mart 2004 tarihinde Türkiye yerel seçim yar???na sahne oldu. Do?an Grubu'nun 2005 y?l?n?n nisan ay?nda D??bank'? Fortis'e sat???yla, bu seçim aras?nda bir ba?lant? kurmak pek mümkün de?il elbette.

Fakat 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan bildirisiyle yükselen tansiyonu sona erdiren 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin ard?ndan Hanzade Do?an'?n Do?an Gazetecilik ?cra Kurulu Ba?kanl??? koltu?unu Faik Aç?kal?n'a b?rakt???n? görüyoruz. Bu de?i?imden sonra, 21 Ekim 2009 tarihinde cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan seçiminin onayland??? referandum yap?ld?. 

2009 y?l? Do?an Grubu aç?s?ndan oldukça hareketli geçti. 29 Mart 2009 tarihinde yerel seçimler yap?l?rken ekim ay?nda Ayd?n Do?an'?n Hürriyet'in yönetimini b?rakaca?? duyuruldu. Aral?k ay?n?n sonunda, önce Ertu?rul Özkök'ün yakla??k 20 y?l boyunca oturdu?u Hürriyet Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?undan ayr?ld???n? ö?rendik. Sonras?nda ise Ayd?n Do?an, Do?an Holding Yönetim Kurulu Ba?kanl???'n? k?z? Arzuhan Do?an Yalç?nda?'a b?rakt?. 

Yine çok büyük bir tesadüf sonucu, 12 Eylül 2010 tarihindeki Anayasa referandumunun hemen ard?ndan ekim ay? içerisinde Do?an Grubu, Petrol Ofisi'ndeki hisselerini Avusturyal? orta?? OMV'ye satt?.

12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerden önceki nisan ay?nda Milliyet ve Vatan gazetelerini Demirören-Karacan ortakl???na devreden Do?an, seçimlerin ard?ndan da ekim ay? içerisinde Star Televizyonu'nu Do?u? Grubu'na satt?. 

Bu kadar tesadüfün üst üste gelmesi, 15 günden az bir zaman?n kald??? önümüzdeki yerel seçimler için de akla soru i?aretleri getiriyor. Bu sefer Hürriyet mi, Kanal D mi?

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri