forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?nternet haber sitelerinin de nihayet bir yasas? oluyor..

Aktif .

internet-medyasi?nternet haber sitelerinin Bas?n Kanunu kapsam?na al?nmas?yla ilgili yasa tasar?s? Adalet Komisyonu'nda gr?ld.

Alt komisyona sevk edilen tasar?da gnlllk esas?n?n geerli oldu?unu syleyen Ar?n,mtavazi ve iyi niyetle haz?rlanan tasar?da internet gazetecilerine yeni haklar getirildi?ini anlatt?.

 Blent Ar?n, internet haber sitelerinin Bas?n Kanunu kapsam?na al?nmas?n? ngren kanun tasar?s?n?n Adalet Komisyonu'ndaki gr?melerinde yapt??? konu?mada, internetin lkeye giri?inden itibaren internet gazetecili?inin de gndeme geldi?ini ve h?zla mesafe katetti?ini syledi.

 Hemen hemen btn yayg?n ve yerel medya kurulu?lar?n?n kendi ad?yla yay?n yapt??? internet haber siteleri mevcut oldu?u gibi, ba??ms?z internet haber sitelerinin say?s?n?n da h?zla artt???na dikkati eken Ar?n, internet gazetecili?inin ba?ta haberi verme h?z? olmak zere pekok ynden yaz?l? bas?n?n s?n?rlar?n? zorlad???n? vurgulad?. Ar?n, "?nternet medyas?n?n yayg?nla?mas?yla birlikte internet ortam?nda bas?n zgrl?, ki?isel hak ve zgrlklerin korunmas?, telif haklar?, reklam paylar? ve internet zerinden haber yay?n? yapan kurulu?lar?n bas?n kart? sahibi olmas?, internet ortam?nda yay?n yapan gazetelerin bas?l? gazetelerin sahip oldu?u haklardan yararlanamamas? ve dolay?s?yla tabi oldu?u sorumluluklar?n d???nda kalmas?... Btn bu sorunlarla birlikte gndeme gelmi? ve internet medyas?na ili?kin bir yasal erevenin izilmesi zorunlulu?u ortaya ?km??t?r" diye konu?tu.

 TASARI NASIL OLU?TURULDU?

 Trkiye Halkla ?li?kiler Derne?i, Radyo Televizyon Yay?nc?lar? Federasyonu, Radyo Televizyon Yay?nc?lar? Meslek Birli?i, Gazeteciler Cemiyeti ve Tm ?nternet Medyas? Derne?i taraf?ndan bildirilen gr?ler de?erlendirilerek, uzun bir al??ma sreci sonunda bu kanun tasar?s?n?n haz?rland???n? belirten Ar?n, tasar?yla internet haber sitelerinin 5187 say?l? Bas?n Kanunu kapsam?na girmelerinin nnn a?ld???n? ifade etti.

BASIN KARTI ALAB?LECEKLER 

 Buna ba?l? olarak internet haber sitelerinde al??anlar?n Bas?n ?? Kanunu'nun sa?lad??? i? ve sosyal gvenceden yararlanmalar?na imkan sa?lanaca??n? da kaydeden Ar?n,  internet haber sitelerinin sahip ve al??anlar?na bas?n kart? alabilme imkan? getirildi?ini vurgulad?.

Ar?n, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yay?nlamalar? iin gereken de?i?ikliklerin yap?ld???n?, internet haber sitelerinin 5651 say?l? kanunda yer alan ykmllkleriyle sorumluluklar?n?n da devam etmesinin ngrld?n syledi.

 "HEDEF ?NTERNET HABER S?TELER?"

 Ar?n, zellikle medya kurumlar?ndan sorumlu bir bakan olarak grevlendirildi?inde bir ka konuya dikkat etti?ini, bunlardan birinin de Bas?n Kanunu oldu?unu dile getirerek, ?yle devam etti:

 "Bir eksi?imiz zellikle internetteki geli?meleri takiben, internet haber siteleriyle ilgili bir ?eyler yapmam?z gerekti?ini d?ndk. ?nternet medyas?yla ilgilenen de?erli arkada?lar?m?z bizi bu konuda hem te?vik ettiler, hem yol gsterdiler. Bu geni?, bu s?n?rs?z dnyada, art?k gazetelerin yerini haber sitelerinin de almaya ba?lad???n? grd?mzde bir yasal ereve ierisinde baz? hak ve imkanlar?n da internet haber  sitelerine verilmesi gerekti?ini kabul ettik."

 Buradaki hedeflerinin internetteki payla??m siteleri de?il, internetteki haber siteleri oldu?una i?aret eden Ar?n, ?yle konu?tu:

 "Haber sitelerinin ne oldu?unu da hem Bas?n Kanunu'nun ierisine tarifiyle birlikte koymal?y?z hem de ilgili mevzuat hepsi nmzde, mevcut olanlardan istifade ettik. Kendileri bildirimde bulunmak suretiyle Bas?n Kanunu'nun sa?lad??? haklardan, imkanlardan yararlanacaklard?r. Bu gnlllk esas?na dayal?d?r. Yani bir internet haber sitesi, 'ben bu kanun kapsam?nda de?erlendirilmek isteniyorum' dedi?inde, adeta bir yaz?l? veya sreli bas?n?n ?k???ndaki ?artlar gibi al??t?racaklar?n?, kimli?ini ve di?er istedi?imiz belgeleri sunacaklar ve bunun zerine kendilerine gazeteci mesle?ini yapan ki?i olarak bas?n kart? verilecek, tan?m? yap?lacak, ilan ve reklamlardan haklar?yla istifade edeceklerdir. nk bugn yaz?l? bas?nda 300 bin, 500 bin satan gazetelerin yan?nda, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon t?klanan ve ilgiyle takip edilen haber sitelerinin de bulundu?unu biliyoruz. Bunlar eleman al??t?r?yorlar, yaz?lar yaz?yorlar, ilgin haberler buluyorlar ve nemli bir alanda byk bir bo?lu?u dolduruyorlar. Dolay?s?yla 'ben hay?r bu kanun kapsam?na girmeyece?im' diyene, bir yapt?r?m?m?z yok. Onlar genel hkmlere gre, bugne kadar nas?l geldilerse bundan sonra da yle devam edecekler. Ama 'ben yeni haber sitemi buna gre kurmak istiyorum' veya 'mevcut haber sitemi kanunda tan?mlanan usule uygun hale getirmek istiyorum' derlerse onlar iin bu kanunumuzda belli ?artlar vard?r. Zorlay?c? bir hkm yoktur."

 Bu kanun zerinde al???rken nlerine byk engeller ?kt???n? belirten Ar?n, "Do?rusu ben arkada?lar?m?za verdi?im szleri zaman?nda yerine getirmedim. nk o tarihlerde i?te yasama dneminin ba??nda, o bitti br yasama dneminin ba??nda...Talik etmek zorunda kald?k. Bunun da sebebi bili?im dnyas?nda, internet dnyas?nda ya?anan olumsuz geli?meler oldu" dedi.

 Ar?n, bugn de o tart??malar?n devam etti?ini vurgulayarak, ?unlar? syledi:

 "Her ne kadar biz itiraz eden ki?ilere, 'bunlar internet haber sitesidir, bunlarla ilgili bir sorun yok, bunlar?n kanun taraf?ndan desteklenmesi gerekir. Yanl?? anlamay?n' dedikse de, birileri bunun da iine cezai hkmler koymak iin ?srarc? oldular. zerinde ok fazla al??t?k. Ama bizim tavr?m?z ?u oldu; biz pozitif bir dzenleme yapmak istiyoruz. Bu tasla??n ierisine bir cezai hkm koymayaca??z. Asl?nda bununla ilgili bir kanun 5, 6 seneden beri var. Bili?im sular?yla ilgili i?lenen, takibat nas?l yap?lacak, hangi cezalar verilecek... O genel hkmlerin d???nda ayr?ca haber sitelerinde ki?iler ad?na ?ahsi hrriyeti ba?lay?c? ceza koymak gibi bir d?ncemiz yok. 'E?er siz yle d?nyorsan?z biz bundan vazgeiyoruz' deme noktas?na geldik. Arada 3 y?ll?k bir gecikme vard?r. 2011 ortalar?nda ba?lad???m?z al??may? bugn uygun olursa sonuland?rmak istiyoruz ve Meclis tatile girmeden nce de yasala?t?rmaya al??aca??z."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri