forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Freedom House

freedomhouse

ABD merkezli Freedom House'un ana finansörleri Soros ve ?srail Lobisi ç?kt?. Freedom House, finansörlerinin ülkesi ?srail'i ise 'özgür bas?n?n kalesi' gösteriyor.

Bas?n özgürlü?ü konusunda her y?l rapor haz?rlayan, Freedom House'un son raporu Türkiye'yi darbeler, uyu?turucu çeteleri, diktatörler taraf?ndan yönetilen ülkelerin de alt?nda bas?n özgürlü?ün olmad??? ülke olarak gösterdi.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Kendisini ba??ms?z kurulu? olarak tan?tan Freedom House'un ünlü spekülatör George Soros ve ABD'deki ?srail lobilerinden yüklü ba??? ald??? biliniyor. Freedom House'un haz?rlad??? raporda tutuklu gazetecilere ili?kin eksik ve yanl?? bilgileri kullanmas? da 'ba??ms?z ve tarafs?z kurulu?un' Türkiye yönelik itibars?zla?t?rma çal??mas?n?n da iç yüzünü aç?kça ortaya koyuyor. Paran?n geldi?i ?srail, Freedom House'un raporunda 'Bas?n özgürlü?ü olan ülkeler' aras?nda yer al?yor.

Soros ve ?srail paras?yla

Merkezi Washington'da olan sivil toplum kurulu?u Freedom House'un yay?nland??? Dünya Bas?n Özgürlü?ü Raporu'nda, Türkiye 'k?smen özgür' statüsünden, 'özgür de?il' bölümüne getirilerek dünyada bas?n özgürlü?ünün olmad??? mor ülkeler haritas?na konumland?rd?. Freedom House'un karma??k mali yap?s? ve dü?ünce sistemi ele al?nd???nda ise, sözde STK'n?n raporundaki amaç apaç?k ortaya ç?k?yor. Freedom House, ABD hükümetinin yan? s?ra ülkelerde ç?kard??? iç kar???kl?klarla milyar dolarl?k kâr elde eden ünlü spekülatör Soros'un ve ABD'deki en güçlü ?srail mali lobisinin finansörlü?ünde çal???yor. Freedom House'un en büyük mali kayna?? ise ABD D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan USA?D üzerinden aktar?l?yor. USA?D, yak?n zamanda Küba'da yönetimi devirmek için kurulan Twitter benzeri sosyal medya platformunun kurucusu ve finansörü.

Chomsky: Yönetimin silah?

Freedom House'un kurulu? felsefesini, demokratik olmayan yönetimleri '?iddet içermeyen yöntemlerle devirmek' olu?tursa da dünyaca ünlü Yahudi kökenli  ABD'li yazar Noam Chomsky, bunun böyle olmad???n?, 'ABD'nin ç?karlar?na ters olan ülkelere Freedom House'un son derece ac?mas?z raporlar haz?rlad???n?, ABD ile aras? iyi olan ülkelere ?efkatli raporlar haz?rlad???n?' söylüyor. Chomsky böylece, meselenin demokrasi de?il, ABD ç?karlar? oldu?unu ortaya koyuyor. Freedom House, sa?lad??? bu mali destekle birlikte finansörlerinin ili?kilerinin durumuna göre ülkeler hakk?nda özgürlük s?ralamas?nda istedi?i oynamay? gerçekle?tirebiliyor.

Eksik ve eski bilgi ile rapor

Freedom House'un skandal raporuna en büyük dayana?? olu?turan bilgiler ise eski ve eksik. Türkiye ile en üst düzeyde ili?ki kurabilecek kabiliyette olan Freedom House, i? rapor haz?rlamaya geldi?inde resmi bilgilerden beslenmek yerine Türikye'yi karalamaya yönelik olarak tarafl? bilgileri tercih ediyor. D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, Freedom House'un 'Tutuklu Gazeteci Dayan??ma platformu 24 Nisan 2014 tarihli' eski ve eksik verilerine dayand???n? belirterek, 'Raporda 44 tutuklu gazeteci var. Bunlar 24 Nisan 2014 tarihli bilgilere dayan?yor. 2 May?s 2014 itibariyle 17 ki?ini yarg?lanmas? tamamlanm?? ve hüküm alm??, 13 ki?inin yarg?lanmas? tutuklu olarak devam ediyor, 12 ki?i tahliye edilmi?. Raporda ad? geçen iki ki?inin ise cezaevlerinde kayd? yok. Bu 17 ki?i gazetecilik eylemleri yüzünden tutuklanm?? de?iller. Baz?lar? PKK faaliyetlerine kat?l?mlar?, DHKPC, MLKP, gibi örgütlerin faaliyetlerine kat?lmalar? dolay?s?yla alm??lar' diye konu?tu.

Demokrasi hamisi ülkeler!

Freedom House'un raporundaki bir di?er büyük çeli?ki ise, bas?n özgürlü?ü konusunda Türkiye'den daha iyi puan alarak önümüzde bulunan ülkeler. Uyu?turucu çetelerinin kol gezdi?i, gazetecilerin bunlar hakk?nda en küçük haberleri nedeniyle ölümle burun buruna olduklar? Meksika, en küçük toplumsal olaya dahi askerlerin ve polislerin silahla müdahale ettikleri Zambia, Kuveyt, Liberya, Nepal, Tanzanya, Banglade? ile yer yer iç kar???kl???n sürdü?ü Lübnan bas?n özgürlü?ü konusunda Türkiye'nin ilerisindeki ülkeler olarak gösterildi. Kanl? sava?lar?n ya?and??? Güney Sudan ve Libya ise Türkiye ile ayn? puanda gösterilerek ba?ka bir skandala daha imza at?ld?.

?srail hep 'özgür' ç?k?yor

Freedom House raporlar?nda, Filistin'e uygulad??? ?iddet ve ambargo dinmeyen ?srail, hep özgür listede yer al?yor. Ba?kan? Yahudi olan Freedom House'un raporlar?nda 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 ve 2013 y?l?nda ?srail hep özgür bas?n listelerinde yer ald?. ?srail sadece 2009 y?l?nda yar? özgür olarak nitelendirildi.

NEO-CON'LARIN KRAMER?

Freedom House'un Yahudi as?ll? Ba?kan? David Kramer 2000'li y?llarda ABD yönetimini etkisi alt?na alan Neo-Con örgütlenmesinde önemli pozisyonlarda bulundu. Ba?kan George Bush taraf?ndan D??i?leri Bakanl???'nda görevlendirilmeden önce neo-conlar?n en önemli projelerinden Yeni Amerikan 100 y?l? projesinde görev ald?. D??i?leri'ndeki görevinden sonra ba??na geçti?i Freedom House'un en önemli faaliyet alanlar?ndan biri ise bugün iç sava? ile kavrulan Ukrayna. Neo-Con örgütlenmenin önemli isimlerinden ?imdiki D??i?leri Müste?ar? Victoria Nuland da özellikle Ukrayna örne?inde en öndeki safta yer alan isimdi. 2004 y?l?nda ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Ron Paul, Freedom House'un neden Ukrayna içi?lerine sa?lad??? maddi yard?mlarla bu kadar çok kar??t???n? soran isimdi. Noaland ile birlikte son Ukrayna krizinde Kiev'e giden Kramer orada Yunikoviç hükümetinin derhal devrilmesi gerekti?ini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmi?ti. Noaland da ç?kan ses kay?tlar?nda hükümetin k?sa sürede y?k?laca??n? söylemi?ti. Ya?ananlar da Kramer'in Ukrayna'daki rolünü do?rulad?.

Muhalif bas?n milyonlarca okura ula??yor

Freedom House, Türkiye'de muhalif bas?n olmad???n?, gazetecilerin i?ten at?ld???n? iddia ederken, Türkiye'deki gerçekler ise raporun ne denli yalan ve tarafl? oldu?unu ortaya koyuyor. Türkiye'de yay?nlanan 32 siyasi günlük gazeteden milyonu geçen milyonu geçen toplam tirajlar?yla Ayd?nl?k, Bugün, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Milli Gazete, Sözcü, Yurt, Ortado?u, Özgür Gündem, Sol, Kar??, Taraf, Zaman, Today's Zaman (?ngilizce) muhalif yay?nlar?n? sürdürüyor.

Televizyonlarda da muhalif bas?n Türkiye'de özgürce yay?n yap?yor. Bugün, Ba?kent, Cem, Flash, Kanaltürk, Halk, ?MC, Mehtap TV, Samanyolu, Samanyolu Haber, Samanyolu Avrupa, Ulusal Kanal her gün onlarca milyon izleyiciyle bulu?uyor. ?nternet dünyas?n?n en çok t?klananlar? aras?nda yer alan internet sitelerinden pek ço?u da muhalif yay?nlar?n? sürdürüyor. Aktif Haber, Gazeteport, T 24, Cumhuriyet.com.tr, Hürriyet.com.tr, Radikal.com.tr, Ayd?nl?kgazete.com, Samanyoluhaber.com.tr, Zaman.com.tr, Bugün.com.tr, Taraf.com.tr, Gerçek Gündem her gün yüz milyonlarca kez t?klanarak haberlerini, videolar?n? okurlarla payla??yor.

?ddialar ile Türkiye gerçekleri bamba?ka Freedom House'un yönetici özeti bölümündeki iddialar ile muhataplar?n?n bas?na yans?yan sözleriyle gerçekler ise ?öyle sar?lan?yor: 

-?ddia: Hasan Cemal ve di?er baz? gazetecileri Ba?bakan Erdo?an'?n medyaya dair konu?malar? sebebiyle i?lerinden ç?kar?ld?.

-Gerçek: Hasan Cemal, Ba?bakan'?n talimat? veya müdahalesi ile de?il, gazetenin patronu kendisini i?ten ç?karmak istedi?i için Milliyet'ten ç?kar?ld?.

-?ddia: Yanl? mahkemeler ele?tiriler için aç?lan hakaret davalar?nda ard? arkas?na mahkumiyet kararlar? vermektedirler.

-Gerçek: Mahkemeler, yaz? ve konu?malardaki a??r hakaretler ve küfürleri ço?u kez ele?tiri kapsam?na sokmaktad?r. Türk bas?n?nda hakaret ve küfür etmek genellikle serbesttir

-?ddia: 17 Aral?k soru?turmas? sürecinde bir çok kö?e yazar? i?ten ç?kar?ld?.

-Gerçek: Paralel medyada çal??an bir çok gazeteci de i?ten ç?kar?ld? veya i?ten ç?kmak zorunda b?rak?ld?. E?er bu konuda bir istatistik varsa, vakalar?n çok büyük bir k?sm? paralel medyaya aittir.

-?ddia: Hükümet yanl?s? holdingler kamu sözle?melerinde genellikle ba?bakanl?ktaki kamu organlar? vas?tas?yla milyarlarca dolar elde etmektedirler.

-Gerçek: Hükümet kar??t? holdingler, di?erleriyle k?yaslanamayacak büyüklükte kazançlar elde etmektedir.

-?ddia: Hükümeti ele?tiren medya kurulu?lar? olan ?irketler vergi soru?turmalar?n?n hedefi haline gelip yüksek cezalar ödemektedirler.

-Gerçek: Bu iddian?n kayna?? olan Do?an grubu, ilgili soru?turmalarda kayda de?er bir ceza ödememi?tir.

-?ddia: Milli ?stihbarat Te?kilat? adli incelemeye maruz kalmamak için izinlerde sahte isimler kullan?p milli güvenlik konular?yla ilgili haber yapan gazetecilerin telefonlar?n? dinlemi?tir.

-Gerçek: Bunu yapan, M?T de?il, yarg?ya ve polis te?kilat?na çöreklenmi? paralel örgüttür.

-?ddia: Onlarca gazeteci, tan?mlar? geni? tutulan terörle mücadele kanunlar? kapsam?nda tutuklu bulunmaktad?r.

-Gerçek: Bu tutuklamalar?n büyük ço?unlu?u, bar?? sürecinden rahats?z olan paralel yarg? taraf?ndan yap?lm??t?r.

Bas?n özgürlü?ünü ba?kan? ihlal etti

Freedom House, bas?n özgürlünün olmad???n? ilan etti?i Türkiye'de kendisi sansür uygulayarak skandala da imza atm??t?. 13 Kas?m 2013 tarihinde Türkiye'yi bir heyet ile ziyaret ederek Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç ve dönemin AB'den Sorumlu Bakan? Egemen Ba??? ile görü?en Freedom House'un Ba?kan? David Kramer, bas?n özgürlü?üne ili?kin görü?meyi bas?n önünde yapmay? ret ederek haber olmu?tu. Ba?kan Kramer, Ar?nç ile nezaket konu?malar?n?n ard?ndan, 'Çeli?kili olacak ama kameralar d??ar? ç?kt?ktan sonra görü?meye devam etmek istiyoruz' ifadesini kulland??? için Bakan Ba???'?n 'Bas?n özgürlü?ü hakk?nda konu?maya gelmi?ler ama bas?n önünde konu?mak istemiyorlar' tepkisiyle kar??lanm??t?.

?ener ve ??k'?n sözleri görülmedi

Tutuklu gazeteciler hassasiyetini raporlarla belirten Freedom House, uzun süre tutuklu kalan gazeteciler Nedim ?ener ile Ahmet ??k'?n ifadelerini ise görmezden geliyor. ?ener ve ??k, tutuklanmalar?nda Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet ve yarg? içine çöreklenmi? paralel yap?s? taraf?ndan kendilerine kurulmu? komplolar oldu?unu dile getirerek; bu konudaki aç?klamalar?n? ve yay?nlar?n? sürdürdü. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri