forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hapistekigazetecilerAdalet Bakanl???, Tutuklu Gazetecilerle Dayan??ma Platformu'nun (TGDP) yay?nlad?klar? '44 ki?ilik tutuklu gazeteciler' listesinde yer alan yarg?lanmas? tamamlanm?? 18 ki?inin çe?itli örgütlerle ili?kilendirildi?ini aç?klad?. 

Adalet Bakanl???ndan tutuklu gazeteciler konusuyla ilgili yap?lan aç?klamada, 'Tutuklu Gazetecilerle Dayan??ma Platformu'nun (TGDP) 24 Nisan 2014 tarihinde yay?nlad?klar? '44 ki?ilik Tutuklu Gazeteciler' listesi incelendi?inde, 2 May?s 2014 tarihi itibariyle; 18 ki?inin yarg?lamas? tamamlanm?? ve hüküm alm??lard?r. 11 ki?inin yarg?lamas? tutuklu olarak devam etmektedir. 14 ki?i de?i?ik tarihlerde tahliye olmu?lard?r. 1 ki?inin ise cezaevlerinde kay?tlar?na rastlanmam??t?r' denildi.

Aç?klamada, yarg?lamas? tamamlanm?? 18 ki?inin ve yarg?lamas? tutuklu olarak devam eden 11 ki?inin ili?kilendirildi?i örgütlere göre da??l?m?yla ilgili olarak, '16 ki?inin PKK/KCK terör örgütü, 6 ki?inin DHKP-C terör örgütü, 3 ki?inin MLKP/MK terör örgütü, 2 ki?inin TKP (ML) T?KKO terör örgütü, 1 ki?inin ?BDA-C, 1ki?inin casusluk suçu i?ledi ve örgütünün belirtilmedi?i, ile ili?kilendirilmektedir' denildi.

Aç?klamada, listede ismi bulunan yarg?lamas? tamamlanm?? 18 ki?inin hüküm alm?? olduklar? eylemler ve tutuklu yarg?lananlar?n 11 ki?inin iddianamelerdeki isnatlara göre da??l?m?yla ilgili olarak ?unlar kaydedildi:

'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, el de?i?tirme, molotof atma, resmi belgede sahtecilik, anayasal düzeni ortadan kald?rmaya te?ebbüs etme, küçük ya?taki çocuklar?n örgüte kat?l?m?n? organize etme, ruhsats?z ate?li silahlarla mermileri sat?n alma veya ta??ma veya bulundurma (8 ki?i), Silahl? Terör Örgütüne Üye Olma (17 ki?i), Yasad??? Silahl? Terör Örgütü Kurma, Yönetme/Propaganda Yapma (2 Ki?i) , Anayasal düzeni zorla de?i?tirme (1 ki?i), Casusluk faaliyetinde bulunma (1 ki?i).'
Listede ismi geçenlerin içinde 6 ki?i (3 hükümlü ve 3 tutuklu) 'bas?n kart?' sahibi oldu?u belirtilerek yarg?lanmas? tamamlanm?? ve hüküm alm?? olan baz? ki?ilerin hüküm ald?klar? eylemler ise ?öyle s?raland?:

'H.D;
- MLKP terör örgütü ad?na faaliyette bulunmak ve A.A. adl? ?ah?sla birlikte kald??? hücre evinde de?i?ik çapta ate?li silahlar bulundurmak,
- Resmi belgede sahtecilik, (Ba?kas? ad?na düzenlenmi? sahte kimlik belgesi kullanmak)
- 31 Temmuz 2001 günü Kad?köy ilçesi K?z?ltoprak Mahallesi, Kalam?? Marina'ya patlay?c? madde koymak,
- 24 Ocak 2003 günü Eyüp ilçesi Rami Kuru G?da Toptanc?lar Sitesinde bulunan Akbank Topçular ?ubesinin silahl? soygunu,
- 17.03.2003 günü Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesinde A.K. ve H.K. adl? iki ki?iye ait silahlar?n ya?malanmas?,

M.G;
- DHKP-C örgütü üyesi olmak,
- Resmi belgede sahtecilik, (Ba?kas? ad?na düzenlenmi? sahte kimlik belgesi kullanmak)
- 2 Nisan 1992 tarihinde Akbank Eyüp ?ubesinin silahl? soygunu,
- 18 ?ubat 1992 tarihinde polis memuru Bülent Ustun ve bir bekçinin öldürülmesi,
- 18 Haziran 1992 tarihinde Kartal Tekel sat?? deposunun bombalanmas?,
- 16 Ekim 1991 tarihinde ANAP Pendik ilçe binas?n?n bombalanmas?,
- 5 Nisan 1992 tarihinde dört polis memuru ile silahl? çat??ma, yaralama ve öldürme eylemleri,
- 27 Mart 1991 tarihinde Ataköy'de bulunan bir helikopterin bombalanmas?,
- 7 Nisan 1992 tarihinde Alibeyköy Polis karakolunun bombalanmas?,
- 19 Nisan 1992 tarihinde At??alan? Ekipler Amirli?ine yönelik silahl? sald?r?,

E. S;
- TKPML-T?KO PKK terör örgütü üyesi olmak,
- 21 Mart 2000 tarihinde Kartal ?lçe Emniyet Müdürlü?ü ekiplerine silahla ate? açmak,
- H.B. isimli bir gazino sahibini silahla yaralamak ve örgüt ad?na haraç almak,

F.T;
- PKK terör örgütüne üye olmak,
- Terör örgütünün silahl? da? kadrosuna elaman kazand?rmak için çal??mak ve bu kapsamda 18 ya??ndan küçük G.S.'nin örgüte kat?l?m?n? organize etmek,
- Mu? ilinde örgüt talimat? ve doktrini do?rultusunda e?itim faaliyetleri düzenlemek, örgüt kararlar?n? ve talimatlar?n? internet üzerinden örgüt üyeleri ile payla?mak ve uygulamaya geçirmek,

S.A;
- PKK terör örgütü yöneticili?i yapmak,
- Yasad??? eylemlerde güvenlik güçlerine molotoflarla sald?rmak,
- Örgütsel yay?n da??tmak,

F.E;
- Suç i?lemek amac?yla örgüt kurmak, (MLKP)
- Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurulmak,
- Silahla kasten yaralamak,
- Konut dokunulmazl???n? ihlal etmek,
- Ki?iyi hürriyetinden yoksun k?lmak,
- Patlay?c? madde kullanmak suretiyle mala zarar vermek,
- Kamu mal?na zarar vermek,
- Resmi belgede sahtecilik,

B.N;
- Suç i?lemek amac?yla örgüt kurmak, (MLKP)
- Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurulmak,
- Silahla kasten yaralamak,
- Konut dokunulmazl???n? ihlal etmek,
- Ki?iyi hürriyetinden yoksun k?lmak,
- Patlay?c? madde kullanmak suretiyle mala zarar vermek,
- Kamu mal?na zarar vermek,
- Resmi belgede sahtecilik,

C.D.
- Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, kulland?rma ve el de?i?tirme,
- Silahl? terör örgütüne üye olma,

E.Z.
- Anayasal düzeni zorla de?i?tirmeye kalk??mak ve bu amaçla örgüt kurma,

F.Ç.
- Polise sald?r?,
- Silahl? terör örgütüne üye olma,

H.D.
- Farkl? tarihlerde dört ayr? silahl? eylemde bulunmak,
- Silahl? terör örgütüne üye olma,

K.K.
- Silahl? terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticili?i yapmak,
- Yasad??? eylem yönetmek.'

http://www.sabah.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri