forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Y?ld?ray O?ur

gazete-gozluk

Son Freedom House'un raporuyla tart??maya aç?lan Türkiye'deki medya özgürlü?ü"ne bir de rakamlarla bakmak gerekiyor. 

 Y?ld?ray O?ur Türkiye Gazetesi'ndeki kö?esinde muhalif medya kanad?nda yer alan yay?n kurulu?lar?n? say?sal verilerle ortaya koymu?. O?ur, günlük ç?kan 40 gazetenin tirajlar?n? baz alarak yapt??? de?erlendirmede yüzde 70'e yak?n oran?n muhalif gazetelere ait oldu?unu ortaya koymu?... 

??te o yaz?dan ilgili bölümler... 

Türkiye’de dün yine 40 tane günlük gazete ç?kt?.  Toplam tiraj ortalama 4 milyon 800 bin. Bu tiraj?n yüzde 66’s? yani 3 milyon 200 bini muhalif gazetelere ait. ?ktidara yak?n gazetelerin toplam tiraj? 1 milyon 200 bin civar?. Yüzde 25. Spor gazetelerinin de 400 bin civar?nda tiraj? var.

Freedom House raporunda özgür ülkelerden kaç?nda dün manzara bundan daha özgürdü acaba? Kuveyt Emiri ülkesindeki bas?n?n Türkiye’den bile özgür oldu?unu hiç ö?renmez in?allah…

Tabii Türkiye’de muhalif bas?n derken muhalif kelimesi epey kifayetsiz kal?yor. Tayyip adl? katil, h?rs?z, El Kaideci, ?ranc?, ?eriatç?, Amerikan ajan? bir diktatörden a??z dolusu bahseden, okurlar?na da bu tatmini vadeden gazetelere muhalif demek onlar? da kesmiyor olabilir.

Bu diktatöre kar??, herhalde çivi çiviyi söker diyerek Esad’? bile tutan?ndan, darbe, devrim, tutuklama, Malezya’ya kaç?rma Lahey’de yarg?latma gibi daha ?l?ml? çözümler pe?inde ko?an?na kadar her gün yenilenen bir performansa haks?zl?k olur “muhalif” gibi yanda? kelimelerle hitap etmek. “Çok cahil, kaba ve otoritersin ke?ke ölsen”i en kibar? olmak üzere “Tayyip” diye bahsettikleri “diktatör”ün zulmünden ?ikayetçi olup bir cümle sonra ona küfür edebilmenin konforunu ya??yor ve ya?at?yorlar.

Sözcü, Yeniça?, Cumhuriyet, Taraf, Sol, Ayd?nl?k, Yurt, Yeni Mesaj, Birgün, Todays Zaman, Ortado?u… Toplam tirajlar? 700 binin üstünde ve her gün “bugün hükümeti y?kmak için ne yapt?n” düsturuyla, büyük bir adanm??l?kla ç?k?yorlar. Dün de ç?kt?lar. Hatta pek ço?u dün de havuz deyip a?a??lad?klar? medya kurulu?lar?n?n matbaalar?nda bas?ld?, onlara ait da??t?m ?irketi taraf?ndan da??t?ld?. Güya medya özgür demek için tabii…
1000’e yak?n kö?e yazar? var ulusal bas?nda. Bunlar dünyada e?i görülmemi? bir periyodda haftada en az bir en çok 7 hatta sekiz kez kalemi ellerine al?p yaz?lar yaz?yorlar. Ço?unluk politika yaz?yor. Ve ezici ço?unluk muhalif. Bir antik Yunan agoras?nda bir de herhalde Kuveyt’te vard?r bu kadar çok seslilik…
Ü?enmedim sayd?m. Dün Türkiye bas?n?nda 187 politik kö?e yaz?s? ç?kt?.  Bu kö?e yaz?lar?ndan 123’ü hükümete muhalif yaz?lard?. 64’ü de hükümet politikalar?n? destekleyen yaz?lar.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri