forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Herkes o ismi merak ediyor... O raporu hangi gazeteci haz?rlad??

Aktif .

ET?KETLER:Freedom House

freedomhouseTürkiye’yi medya alan?nda 'özgür de?il' kategorisine alan ABD destekli Freedom House’un Türkiye raporunu haz?rlay?? ?ekli ?a?k?nl?k yaratt?. Kritik karar sadece “Türkiye’yi iyi bilen bir gazetecinin” sundu?u rapora dayanarak al?nd?.

Ak?am Gazetesi'nin haberine göre, slogan? “dünyaya özgürlü?ü yaymak” olan ABD merkezli “sivil toplum kurulu?u” Freedom House’un, medya özgürlükleri konusunda Türkiye’yi “k?smi özgür” kategorisinden “özgür de?il” kategorisine al?rken izledi?i yol, kurumun “iyi niyetini” bir kez daha tart??maya açt?. Freedom House’un 2013 y?l? raporunun medya özgürlükleri bölümü direktörü Dr. Karin Deutsch Karlekar, “posta212.com” adl? haber sitesinde ?lhan Tan?r’a verdi?i röportajda skandal karar?n nas?l bir süreçten geçerek al?nd???n? anlat?rken neredeyse tek bir gazetecinin haz?rlad??? rapor üzerinden Türkiye’nin “kara listeye” dahil edildi?i anla??ld?. 

SORULARI HALKA SORMUYORLAR 

“Bizde her ülkeye uygulad???m?z ayn? soru setleri bulunuyor. Toplamda 23 sorudan olu?uyor” diyen Karin Deutsch Karlekar, bu sorular? kime sorduklar? ?eklindeki soruya ?u yan?t? verdi:  “Bizim analistlerimiz var. Bunlar ülkeleri puanland?rmadan mesuller. Sonra geni? çapl? de?erlendirme toplant?lar?m?zda her ülkeye ait puanlar? tart???yoruz. Analistler neden bu puanlar?n olmas? gerekti?ini savunuyor.”  

ANAL?STLER?N ?S?MLER?N? G?ZLEM?YORUZ 

Türkiye’nin raporunu haz?rlama sürecinin nas?l geli?ti?ine dair soruyu ise Dr. Karlekar ?öyle yan?tlad?: “Türkiye raporumuz oldukça tan?nm?? ve Türkiye’de neler olup bitti?i hakk?nda çok geni? fikirlere sahip bir gazeteci analistimiz taraf?ndan yaz?ld?. Bu gazeteci puanlar? teklif etti ve bu teklifin üzerinde çok uzun de?erlendirmeler yap?ld?.” Türkiye analistinin kim oldu?u sorusunu Karlekar “Türkiye analisti maalesef isimsiz olmak zorunda çünkü kendisine gelecek bask?lardan çekiniyor. Birçok zaman ve ülkede biz analistlerimizin isimlerini aç?kça yaz?yoruz ama Türkiye analisti istemedi, korkudan dolay?” yan?t?n? verdi. 

'TÜRK?YE’DE AÇILIM YOK ALÇALMA VAR' 

Türkiye raporunun haz?rlanmas?nda özellikle Gezi olaylar?n?n hangi gazete taraf?ndan nas?l görüldü?üne dikkat ettiklerini vurgulayan Freedom House medya direktörü Dr. Karlekar, D??i?leri Bakan? Davuto?lu’nun rapora verdi?i tepkiyle ilgili “Çünkü elçiye sald?rmak, elçinin getirdi?i mesaja sald?rmaktan daha kolay olur" ifadesini kulland?. “(Türkiye’de) aç?l?mdan çok alçalma görüyoruz” diyen Karlekar'?n ABD’nin sorun ya?ad??? ülkelere kar?? kas?tl? raporlar haz?rlan?p haz?rlanmad??? sorusunu ise mu?lak ifadelerle geçi?tirmesi dikkat çekti.

http://www.aksam.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri