forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Ba?bakan Erdo?an'?n ele?tirileri Alman medyas?n? k?zd?rd?...

Aktif .

receptayyiperdogan-almanyaBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Köln ziyareti ve konu?mas? Alman bas?n?nda geni? yer tuttu. Alman gazeteleri Erdo?an'?n Alman bas?n?na yüklendi?i sözlerini öne ç?kard?... 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n 24 May?s'ta Köln'deki konu?mas? Alman bas?n?nda ve Alman siyasilerde yank? buldu. Lanxess Arena'daki konu?maya yönelik de?erlendirmeler ve aç?klamalar yap?ld?.

Welt am Sonntag gazetesi, Hr?stiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Meclis Grubu Ba?kan Yard?mc?s? Thomas Strobl'?n aç?klamalar?ndan al?nt? yaparak "Erdo?an gelmeseydi daha iyi olurdu" ba?l???na yer verdi.  

Frankfurter Allgemeine gazetesi de Ba?bakan Erdo?an'?n konu?mas?na dair bir yoruma yer verdi. Gazete, "Erdo?an gö?sünü gererek, Alman bas?n?na yüklendi, ülkesinde polisin protestoculara kar?? uygulad??? ac?mas?z ?iddeti savundu ve asimilasyonsuz bir uyumdan yana oldu?unu söyledi" ifadelerine yer verdi. Gazete, Erdo?an'?n konu?mas?n?n "ba?lar?nda ?l?ml? ve duygusal ard?ndan bilindik kavgac? üslubuyla" Almanya'daki seçim mücadelesini de ba?latm?? oldu?u yorumunu yapt?. Frankfurter Allgemeine de?erlendirmesinde, Erdo?an'?n Spiegel'?n internet portal? üzerinden kar??tlar?n?n sözlerini ba?l??a çekerek yap?lan "Cehenneme kadar yolun var" sözlerine de at?fta bulunup Alman bas?n?na yüklendi?inin de alt?n? çizdi.

Spiegel ise Erdo?an'?n konu?mas?na yönelik, daha ziyade Alman bas?n?na yüklendi?i bölümlere yönelik bir de?erlendirme yapt?. Spiegel, "Erdo?an Soma'daki faciadan bahsetti, hükümetinin politikalar?na yönelik ele?tirileri geri çevirdi ve Alman bas?n?n?n hakarette bulundu?unu öne sürdü" de?erlendirmesini yapt?. Spiegel haberinde ayr?ca Soma'da bir vatanda?? tekmeleyen eski Ba?bakanl?k Mü?aviri Yusuf Yerkel'in görevden al?nd???na da yer verdi.

Erdo?an'?n konu?mas? Alman televizyonlar?nda da geni? yer ald?. Alman birinci televizyon kanal? ARD'nin internet sayfas?nda "Türkiye Ba?bakan? yurt içi ve d???nda Türkiye'yi ele?tirenleri ülkesine zarar vermekle suçlad?" ifadelerine yer verildi. Yine haberde, Erdo?an'?n Alman bas?n?na yüklenmesi konu edildi.

FOCUS OKUYUCULARI ÖFKEL?
Focus Dergisi, internet portal? okuyucular?n?n Erdo?an'?n Köln ziyaretini sert bir dille ele?tirdi?ine yer veriyor. Baz? okuyucular Erdo?an'?n Lanxess Arena'daki konu?mas?n?n muazzam bir masraf olu?turdu?unu ve bu masraf? kendisinin kar??lamas? gerekti?ini yazd?. Focus haberinde, baz? okuyucular?n "Erdo?an'?n adeta bir ülkesinin bir kolonisini ziyaret eder gibi Köln'ü ziyeret etti?ini" söylediklerine yer verdi. Haberde okuyucular?n, Erdo?an'?n konu?mas? kapsam?nda al?nan güvenlik önlemlerinin masraflar?na da de?indikleri belirtildi. 

Kaynak: http://www.dw.de

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri