forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Bild o man?eti neden att?? Kai Diekmann cevap verdi...

Aktif .

keidickmanBa?bakan Tayyip Erdo?an’?n Almanya’n?n Köln ?ehrinde düzenleyece?i miting öncesi“ Ho? gelmediniz burada istenmiyorsunuz” man?etini atan Bild Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmeni Kai Diekmann, Radikal gazetesine konu?tu. 

Diekmann, “Biz Erdo?an’?n hitabetini milliyetçi ve ayr??t?r?c? buluyoruz. Aksine birle?tirici olmas? gerekirdi” dedi.

Radikal gazetesinden Ezgi Ba?aran’?n konu?tu?u Bild Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni, Ba?bakan Erdo?an’?n Almanya ziyareti öncesi ve sonras?nda ya?ananlar ile Almanya ve Avrupa’daki Türkiye tutumunu anlatt?. Ba?aran’?n söyle?isi ?öyle:

Aram?zda siyasetin koparamayaca?? bir ba? var

Erdo?an'?n komploculukla suçlad??? Bild'in yay?n yönetmeni Kai Diekmann'? arad?m, aç?k yüreklilikle konu?tu.

Ba?bakan Erdo?an’?n Köln ziyareti öncesi ve sonras? itibariyle anormal say?labilir. Hem Erdo?an hem de ona yak?n medya Köln’de bir komplo haz?rland???n?, yine birtak?m güçlerin toplan?p AKP hükümetini bozguna u?ratma planlar?n? yapt???n?, Alman medyas?n?n buna alet oldu?unu söyleyip durdu. Halbuki son bir y?ld?r Türkiye’de olup bitene kar?? “Bu yol nereye gidiyor” demeyecek bir demokrat ya da demokratik ülke gazetesi yoktur. Yani ele?tiri yapmak üzere topla??p karar vermeye ne hacet! Bu tür ?eylere Bat? medyas?nda da pek rastlanm?yor. Erdo?an’?n komplocu olmakla suçlad??? gazetelerden biri Bild’di. Almanya’n?n en yüksek tirajl?s?. Gazetenin genel yay?n yönetmeni Kai Diekmann’? aray?p bu meseleyi sordum, aç?k yüreklilikle yan?t verdi.  

Genel olarak Erdo?an’?n Köln ziyareti nas?l alg?land??

-Erdo?an’?n ziyareti ciddi manada ?üpheyle kar??land?, sadece Bild gazetesi de?il neredeyse tüm Alman medyas? taraf?ndan. Ortan?n solu bir gazete olan Tagesspiel AB Parlamentosu D?? ?li?kiler Konseyi Ba?kan? (CDU’dan) Elmar Brok’un sözlerine yer verdi: “Erdo?an’?n gerçekle ba?lant?s? koptu.” Muhafazakâr bir gazete olan FAZ, Erdo?an’?n politikalar?n? Putin’inkilerle kar??la?t?rd? ve Erdo?an’?n ‘A??r? otorite kuran Putinvari özellikler ta??d???n?’ belirtti. Köln’ün yerel gazetesi Kölner Stadtanzeiger, Erdo?an’?n Alman medyas?yla ilgili sözlerini ‘çapra??k’ olarak niteledi ve ‘Erdo?an’?n dan??manlar?n?n hükümetin yapt??? hatalar? kabul etmekten aciz oldu?unu’ yazd?.

Ba?bakan Erdo?an Türkiye’deki baz? güçlerin Almanya’daki baz? güçlerle bir olup Köln ziyaretini bozmaya yönelik bir plan kurdu?unu söyledi. Bu teoriyle ilgili bir kan?t var m?? 

-Ba?bakan Erdo?an’?n bu komplo iddias?n?n dayanaca?? hiç delil yok aç?kças?. Konu?mas?n? yapt??? alanda ortalama 16 bin ki?i varken, d??ar?da neredeyse 50 bin ki?ilik bir protesto kalabal??? birikmi?ti. Bu kalabal?k elbette ki Alman medyas? taraf?ndan yönetilmiyor. Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan, kendisine kar?? komplo kurdu?una dair dolayl? biçimde ele?tirilen Bild gazetesi mitingin canl? yay?n?n? yapt? web sitesinden. Canl? yay?n s?ras?nda hiçbir yorum kat?lmadan tercüme yap?ld? ki mümkün olan en geni? kitle Erdo?an’?n argümanlar?n? kendi a?z?ndan duyabilsin. Suçlamalar? gösteriyor ki Ba?bakan Erdo?an’?n Bat? medyas?yla ilgili temel bir yanl?? anlamas? var. Bat? medyas? manipüle edilip bir komplo düzenleyemeyecek kadar çe?itlilik arz eder.

Sizce Almanya’da ya?ayan Türkiyelilerin gözünde Erdo?an’?n ve AKP’nin alg?lan??? de?i?ti mi son y?llarda?

-Bu sorunun cevaplanmas? Türk olmayan biri için zor. Fakat Erdo?an’?n sosyal medya mecralar?yla ilgili sözleri, ifade özgürlü?üne ket vuracak icraatlar? sosyal medya kullanan Almanya’daki genç Türkler taraf?ndan çok ele?tirildi. Erdo?an Twitter’i kapatt???nda Bild’de çal??an bir gazeteci yasa??n nas?l k?r?laca??n? Türkçe olarak bir video arac?l???yla anlatm??, bu video on binlerce ki?i taraf?ndan izlenmi?ti. Erdo?an ile ilgili genel alg?n?n negatif bir trend izledi?i söylenebilir. Geçen sene Ye?iller’den Cem Özdemir ?öyle demi?ti: “Türkiye’deki birçok ki?i gibi buradaki Türkler de Erdo?an’? ekonomiyi düzeltti?i için seviyor.” Soma facias?ndan sonra ise ayn? Özdemir “Erdo?an halkla ba?lant?s?n? koparma sürecinde” dedi.

Yolsuzluk tapelerine bak??? nas?ld? Alman medyas?n?n?

-Yolsuzluk tapeleri burada gayet so?ukkanl?, suçlay?c? olmayan ve sadece bilgi içeren bir biçimde i?lendi. Birçok medya organ? olaylar? yorumsuz aktard?. Örne?in Spiegel Online, tapelerin ne içerdi?ini anlatt??? makalesinde Erdo?an’?n "Bunlar montaj" diyen pozisyonuna da yer verdi. ?imdi dönüp o haberlerin ele al?n???na bakt???mda adil ve dengeli oldu?unu görüyorum. Ba?bakan Erdo?an ya da hükümete kar?? ajite edecek bir üslup vard? diye iddia etmek çok çok zor.

Sizin Bild olarak Köln ziyaretiyle ilgili 'Ho? gelmediniz' man?eti atman?z?n sebebi nedir? 

-Biz Bild olarak bir aç?k mektup yazd?k. Amac?m?z Erdo?an hükümetinin Türkiye-AB ili?kilerini dramatik olarak ileri götüren hukukun üstünlü?ü, adil ve ?effaf bir hukuk sistemi, ifade ve toplant? özgürlü?ü ve hesap verilebilirlik prensiplerine s?rt çevirdi?ine dair genel kan?y? anlatmakt?. Fakat o, muhalefete kar?? ac?mas?z tavr?n? sürdürdü, çok daha milliyetçi bir tonu vard?. Rakiplerini terörist olarak niteledi. Bat? medyas?n? hükümetine kar?? komplo düzenlemekle suçlad?. Bild kimsenin fikrini aç?klamas?na engel olmayaca??n? ama Bat? kamuoyu ile Türkiye aras?nda takoz koymak isteyenleri de sonuna kadar ele?tirece?ini göstermek istedi. Biz Erdo?an’?n hitabetini milliyetçi ve ayr??t?r?c? buluyoruz. Aksine birle?tirici olmas? gerekirdi.

Newsroom.de adl? internet sitesi sizi 'Türkiye’nin dostu olmamakla’ suçluyor. Buna ne dersiniz? 

-Bu iddia çok komik. Bild ve özellikle ben muhafazakârlar taraf?ndan Türkiye’nin AB’ye girmesini hiç taviz vermeden savundu?um için defalarca ele?tirildim. ?ki ülkeyi ilgilendiren önemli olaylar oldu?unda Bild Türkçe makaleler yay?mlar. Ben yaz tatillerimi Türkiye’deki dostlar?mla geçiririm. Asistan?m Türkiye kökenlidir. Ba?bakan Erdo?an’?n Köln ziyareti oldu?u gün gazetenin kâ??t versiyonunda bir yaz? yazd?m. Türkiye’nin AB üyeli?i konusunda Avrupa ülkelerini ikiyüzlü ve popülist olmakla ele?tirdim. Bild gazetesinin tarihindeki en Türkiye dostu genel yay?n yönetmeni oldu?umu gayet rahatl?kla söyleyebilirim.

Sizin de sözünü etti?iniz Ye?iller Milletvekili Cem Özdemir dün bir röportaj?nda miting alan?nda Merkel’in yuhalanmas?n? ele?tirmi? ve ‘Türkiye Almanya’y? kaybetti’ demi?. Sizce de öyle mi?

-Ne Türkiye Almanya’y? ne de Almanya Türkiye’yi kaybetmi? de?il. Bizler 10 y?llard?r kap? kom?usu olmu?uz. Nordrhein-Westfalen’in madenlerinde omuz omuza, Frankfurt ve Münih’in plazalar?nda dip dibe çal??m???z. Türkler ve Almanlar aras?nda siyasetin koparamayaca?? bir ba? var. Almanya’n?n ba?kenti Berlin, Türkiye d???nda en çok Türk bar?nd?ran ?ehirdir. Soma facias? ya?and???nda görülmemi? bir dayan??ma duygusu olu?tu burada. Evet iki ülke aras?ndaki siyasi diyalo?un daha iyi oldu?u günler ya?ad?k ama Türkler ile Almanlar aras?ndaki ba??n gücü devam ediyor.

bild-erdoganmanset

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri