forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Yeni nesil gazete okumuyor, tv izlemiyor. Peki ne yap?yor?

Aktif .

genclerAile ve Sosyal Politikal Bakanl???'n?n yapt?rd??? ara?t?rmaya gre, genlerin yzde 47 hi gazete okumuyor. TV'den haber izleyenlerin oran? ise sadece yzde 6... 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???nca 2013 y?l?nda yap?lan ''Trkiye Ergen Profili Ara?t?rmas?'' sonular?, genlere ynelik e?itli konularda bilgiler sundu. Aile Sosyal Ara?t?rmalar Genel Mdrl?nn 2008 y?l?nda yapt??? ara?t?rman?n devam? niteli?inde olan ara?t?rmada, ergenlerle ilgili aile ve konut, demografi ve sa?l?k, benlik alg?s? ve ?iddet, e?itim, gelecek beklentileri ve mutluluk dzeyi, bo? zaman aktiviteleri ve aile ii ileti?im ile ilgili veriler yer al?yor.

35 B?N HANE, 6 B?N 747 ERGEN

Adrese Dayal? Nfus Kay?t Sistemi'nden seilen 35 bin hane ziyaret edilerek 6 bin 747 haneden ergenlerle anket yoluyla veri toplanarak haz?rlanan ara?t?rmaya gre, gr?len ergenlerin yzde 49unu k?zlar, yzde 51ini erkekler olu?turuyor.

GENLER GNDEMLE ?LG?LENM?YOR

Ara?t?rmada en ok dikkat eken detay ise genlerin gndem ile olan ili?kileri oldu. Genlerin yzde 55'i gnde ortalama 1-2 saat televizyon izlerken, yzde 3lk bir kesim hi televizyon izlemedi?ini belirtti.

HABER ?ZLEME ORANI YZDE 6

En ok izlenen televizyon programlar? yzde 66 oranla yerli dizilerin oldu?u belirlenirken, bunu yzde 36 ile mzik programlar?, yzde 27 ile Trk filmleri takip etti. Haberlerin izlenme oran? ise yzde 6 olarak tespit edildi.

YZDE 47'S? H? GAZETE OKUMAMI?

Yzde 47sinin gazete okumad???n? belirtti?i genler, gazetelerin en ok spor ve magazin haberlerini okuduklar?n? ifade etti.

Ergenlerin yzde 44' ''Trke Pop'', yzde 21'i ''Yabanc? Pop'', yzde 10'u ''Rap'' trnn mzik dinlerken, her trl mzi?i dinledi?ini belirtenlerin oran? yzde 34 oldu.

ERGENLER?N YZDE 49'U L?SEL?

Ara?t?rma kapsam?nda gr?len ergenlerin byk o?unlu?unu ?renciler olu?turuyor. Ara?t?rmaya kat?lan ergenlerin yzde 49u lise, yzde 34 ilk?retim ?rencisi iken, lise mezunlar?n?n oran? yzde 5, ilk?retimi bitirmi? olanlar?n oran? ise yzde 4 olarak tespit edildi. ?renci olmayan ergenlerin yzde 38'i ''okumak istemedi?i'' iin e?itimi b?rakt???n? belirtirken, e?itimi b?rakma nedenleri aras?nda ''maddi s?k?nt?lar'' ve ''niversite s?nav?n? kazanamama'' gibi nedenler de yer ald?. al??an genlerin yzde 40? okul yerine al??may? seme nedenini ''maddi durumlar?n?n yetersiz olmas?'' olarak gsterirken, ''okumay? sevmedi?i'' iin al??maya ba?layanlar?n oran? da yzde 34 olarak belirlendi.

?renci kat?l?mc?lar?n o?unlu?u kendilerini derslerinde ''ba?ar?l?'' bulurken, yzde 97 oran?ndaki byk o?unlu?u e?itim hayat?na devam etmek istedi?ini ifade etti. Ara?t?rmada ayr?ca ?rencilerin okul ynetiminden ve ?retmenlerin tutum ve davran??lar?ndan genel olarak memnun olduklar? da tespit edildi.

ARALARINDA EN OK NE KONU?UYORLAR?

Ara?t?rmaya gre, kat?l?mc?lar?n yar?dan o?unun her iki cinsten de arkada?? var. Arkada?lar?n?n hepsi k?z olanlar?n oran? yzde 9, hepsi erkek olanlar?n ise yzde 7 oldu?u belirlendi. Genlerin aralar?nda daha ok ''okul ve s?navlarla'' ilgili konu?tu?unu saptayan ara?t?rmaya gre, ''k?z-erkek arkada?lar'' ve ''giyim-ku?am'' konular?n?n da ok konu?ulan konular aras?nda yer ald??? grld.

EN ?Y? ?L??K? DE EN OK TARTI?MA DA ANNEYLE

Genlerin aile iinde en iyi ili?kiyi anneyle kurdu?u, 12-15 ya? grubunun aile ii ili?kilerinin de 16-18 ya? grubundan grece iyi oldu?u belirlendi. Ara?t?rma, aile iinde en ok tart???lan ki?inin yine anne oldu?unu tespit ederken, ders al??ma konusunda esas olarak anne ve babayla at??ma ya?and???, d??ar? ?kma, arkada? seimi, eve ge gelme ve parasal konularda ergenlerin en s?k tart??t?klar? aile yesi baba oldu?u grld. Ara?t?rmaya gre genler en ok annelerinden destek al?yor, bo? vakitlerini en ok okuldan ya da mahalleden arkada?lar?yla geiriyor. Ailelerin ocuklar?na ynelik beklentilerini de ortaya koyan ara?t?rmaya gre, aileler ocuklar?ndan en ok okula gitmeleri ve derslerini al??malar?n? istiyor.

ERGENLER?N YZDE 80'? MUTLU

al??maya kat?lan ergenlerin ''mutlu'' oldu?u belirlendi. ''Mutlu" ve "ok mutlu" oldu?unu belirten ergenlerin oran? yzde 80 iken, kat?l?mc?lar?n yaln?zca yzde 4' "mutsuz" ya da "ok mutsuz" oldu?unu ifade etti. Bir sorunla kar??la?t?klar?nda ergenlerin temel davran?? biiminin sz konusu sorundan farkl? biimlerde kamak oldu?u da tespit edildi.

GENLER?N YZDE SADECE 1'? OBEZ

Kat?l?mc?lar?n yzde 62'si ergenlikle birlikte giyim ku?ama, sse daha d?kn olduklar?n? belirtirken, te biri ise fiziki grnmne ili?kin ho?nutsuzluk duymaya ba?lad???n?, yzde 43 kar?? cinse ilgisinin artt???n? kaydetti. Genlerin yzde 30'u ergenlikle birlikte aile iinde bykleriyle daha ok tart??maya ba?lad???n? da ifade etti. Ergenlerin byk o?unlu?u genel sa?l?k durumunun iyi oldu?unu belirtirken, ankete kat?lanlar ortalama kilosunun 54, ortalama boyunun ise 163 santimetre oldu?u tespit edildi. Buna gre ara?t?rmaya kat?lan ergenlerin yzde 29u zay?f, yzde 63' ''normal'' kategoride yer al?yor. Kilolu genlerin oran? yzde 6, obez genlerin ise yzde 1'lerde kald?.

SZL ??DDET ANNEDEN, F?Z?KSEL ??DDET BABADAN

Ergenlerin yzde 54 evlerinde szl ?iddet ieren bir durumun hi ya?anmad???n? belirtirken, szl ?iddetin en yksek oranda anneden geldi?i grld. Genlerin yzde 92si son bir y?l iinde evde fiziksel ?iddete maruz kalmad???n? ifade ederken, fiziksel ?iddetin en ok baba taraf?ndan uyguland??? tespit edildi. Yzde 93nn evde a?a??lanma, alay edilme, d??lanma gibi davran??lara maruz kald???n? belirtti genler, yzde 72si okulda szl ?iddete, yzde 91'i ise fiziksel ?iddete maruz kalmad???n? kaydetti. Okulda fiziksel ?iddete u?rad???n? belirtenlerin yzde 8i ?iddetin kayna??n? ''arkada?lar''? olarak gsterirken, bunu ?retmenleri izledi. Ankete kat?lan ergenlerin yzde 97,5i okulda cinsel istismara u?ramad???n? belirtti. Ara?t?rma ergenlerin sokakta da ?iddete maruz kalmad???n? ortaya koydu. Kat?l?mc?lar?n yzde 96s? son bir y?l ierisinde sokakta cinsel istismara u?ramad???n? ifade ederken, ergenlerin yzde 63 son bir y?l iinde hi szl ?iddet, yzde 88'i de hi fiziksel ?iddet uygulamad???n? kaydetti.

S?GARAYLA TANI?MA YA?LARI 13

Ara?t?rmaya kat?lan genlerden yzde 5'i evden kamay? d?nrken, bu kesimin yzde 36's?n?n bu d?nceyi uygulayarak evden kat??? grld. Ergenlerin yaln?zca yzde 4' kendi kendine zarar vermeyi d?nrken, bu kesimin yzde 33'nn kendine zarar veren bir davran??ta bulundu?u belirlendi.

Ergenlerin yzde 82'si bugne kadar hi sigara imedi?ini belirtirken, sigarayla ilk tan??ma ya??n?n yakla??k 13. ya??n ortalar? olarak tespit edildi.

Ara?t?rmaya kat?lan ergenlerin yzde 91'i bugne kadar hi alkoll iecek imezken, ilk kez alkol alma ya?? ortalama 14 olarak belirlendi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri