forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Erdo?an'?n kampanya logosu ne anlama geliyor?

Aktif .

erdogan-logoCumhurba?kanl???’na adayl???n? aç?klayan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n kampanyas? için seçti?i logo adayl??? kadar ilgi çekti.

Erdo?an’?n logosunun derin bir göndermesi vard?. O da, Hz. Muhammed lafz?. Yol sembolüne dikkatli bak?ld???nda çok ince bir hat sanat? uygulamas?yla Muhammed yaz?s?n?n nak?edildi?i görülüyor. 

Logonun di?er yorumlar? ?öyle... 

Tünelin ucundaki ???k

Bugün ilk kez gösterilen logo 'Tünelin ucundaki ???k' anlam?na geliyor

Güne?in do?u?u

"Güne?in do?u?u, Yeni Türkiye'nin do?u?unu ve geldi?i noktay? simgelemekte, Yeni Türkiye'nin büyüme ve yükselme arzusunun devam edece?ine i?aret etmekte. Güne?in do?u?u, yeni umut ve hedefleri içinde bar?nd?r?r. Güne? ku?at?c?l??a, birlik ve beraberli?e vurgu yapar. Güne?in ????? ve s?cakl???, sevgiyi, muhabbeti ve dayan??may? anlat?r.

2 yol ve yolculuk

Yol ve yolculuk, Recep Tayyip Erdo?an'?n hayat?n? simgeler. Yoldaki k?vr?m ve virajlar mücadeleleri, davaya adanm??l?k ve kararl?l???n? anlat?r. Siyasetteki basamak basamak yükseli?ini ifade eder. Uzun ince bir yolda oldu?unu, gece gündüz çal??t???n?, davas?ndan, millet sevdas?ndan ve Yeni Türkiye yolunda hedefe do?ru kararl?l?kla yürüdü?ünü anlat?r.

Erdo?an

Güne? ve yol ile tarif edilen hedeflere götürecek olan lideri gösterir. Bu lider herkesin bildi?i, tan?d??? Erdo?an'd?r. Kullan?lan font ve harf aral?klar?n?n s?kl???, Türkiye'nin bütünlü?ünü, güç birli?ini ve kader birli?ini temsil eder.

Renkler

1 K?rm?z?: Güne?in do?u?unu, yükseli?ini, s?cakl???, samimiyeti, gücü, kararl?l??? ve Türk bayra??n?n k?rm?z?s?n? anlat?r.

2 Beyaz: Bar???, karde?li?i, birli?i, tevazuyu, iyili?i anlat?r. ?stikrar?, devaml?l??? ve Türk bayra??ndaki beyaz? temsil eder.

3 koyu mavi:Gökyüzünün enginli?ini, hedeflerin büyüklü?ünü, güvenirlili?i, sayg?nl???, karizmay? ve ba?l?l??? temsil eder."

 

Logonun ilk taslak hali Twitter'dan payla??ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri