forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erdogan-yabancibasinBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an?n AK Parti taraf?ndan cumhurba?kan? aday? olarak a?klanmas?, uluslararas? bas?nda geni? yank? buldu. 

Yabanc? bas?n Erdo?an'?n AK Parti'nin cumhurba?kan? aday? olarak a?klanmas? haberine geni? yer verdi. Uluslararas? haber ajanslar? Erdo?an'?n adayl???n? fla? haber olarak duyururken, birok yabanc? televizyon ve internet sitesi de habere ilk s?ralarda yer verdi.

?ngiliz yay?n kurumu BBC, Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? gsterilmesini, "Erdo?an Trkiye'nin cumhurba?kanl??? iin yar??acak" ba?l???yla duyurdu. Haberde, 2003'ten bu yana ba?bakan olan Erdo?an'?n, "halk taraf?ndan belirlenecek ilk cumhurba?kanl??? yar???na" aday oldu?una vurgu yap?ld?.

Cumhurba?kan?n?n daha nce parlamento taraf?ndan belirlendi?ine i?aret edilen haberde, "AK Parti ard arda alt? kez ulusal ve yerel dzeyde seimleri kazand? ve i?i s?n?f?ndan ald??? sa?lam deste?i korudu" de?erlendirmesi yap?ld?. Haberde, Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? gsterilmesinin parti yeleri taraf?ndan "co?kuyla kar??land???" belirtildi.

?ngiliz Financial Times (FT) gazetesi de internet sitesinde, "Erdo?an Trkiyenin ilk cumhurba?kanl??? yar???na giriyor" ba?l???yla yer verdi?i haberde, ?u ifadeleri kulland?:

"Trkiyenin Ba?bakan? Erdo?an lkenin ilk do?rudan cumhurba?kanl??? yar???na girecek. Aylard?r sren speklasyonlar?n ard?ndan, Erdo?an?n adayl??? Ankarada 4 bin ki?inin kat?ld??? byk bir toplant?yla duyuruldu. Son dnemde yap?lan birka ankete gre Ba?bakan Erdo?an?n cumhurba?kanl??? seiminde yzde 50den fazla deste?e sahip olmas?, onu biri 10 A?ustosta di?eri 24 A?ustosta yap?lmas? planlanan iki turlu seim srecinin favori aday? olarak gsteriyor."

"Erdo?an zirvede kalmak istiyor, bunu da ba?aracak gibi"

Almanya bas?n? da Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? adayl???n? ilk s?ralarda grd.

Spiegel dergisi, "AK Parti Erdo?an? cumhurba?kan? aday? gsterdi" ba?l???yla verdi?i haberde, "Ba?bakan Erdo?ann?n grev sresinin bitmesinden sonra da lkenin zirvesinde kalmak istedi?i ve bunu da ba?aracak gibi grld?" de?erlendirmesini yapt?.

EKMELEDD?N ?HSANO?LU DAHA AZ KAR?ZMAT?K

Partisinin kendisini cumhurba?kanl??? grevi iin aday gsterdi?i, yap?lan anketlerde de Erdo?an?n nde oldu?una i?aret edilen haberde, yap?lan bir ankete gre Erdo?an?n ilk turda seimleri kazanabilece?ini gsterdi?i ifade edildi.

Haberde ayr?ca muhalefet taraf?ndan pazar gn aday gsterilen bilim tarihisi ve diplomatEkmeleddin ?hsano?lunun "daha az karizmatik olarak grld?" kaydedildi.

Die Zeit gazetesi de "AK Parti, Erdo?an? cumhurba?kan? aday? gsterdi" ba?l?kl? haberinde, Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? seimlerinde aday oldu?u, muhalefetin de kar?? aday gsterdi?i ancak "rakip aday?n Erdo?an kar??s?nda daha az ?ansa sahip oldu?u" yorumunu yapt?.

Haberde, cumhurba?kan? seimlerinde ilk kez yurt d???nda ya?ayan yakla??k 2,5 milyon semenin de oy kullanaca??na i?aret edildi.

"5 y?l daha lkenin kaderini belirleyecek"

Almanya'n?n en ok satan gazetelerinden Bild ise "Erdo?an Cumhurba?kan? seimlerinde aday oldu" ba?l???yla duyurdu?u haberde, Ba?bakan Erdo?an?n AK Partinin aday? olarak resmen a?kland???na vurgu yapt?.

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin taraf?ndan, Ankarada dzenlenen tan?t?m toplant?s?nda Erdo?an?n adayl???n?n a?kland??? ifade edilen haberde, Erdo?an?n 2003 y?l?ndan beri ba?bakanl?k grevini yrtt? belirtildi.

Erdo?an'?n "?imdiye kadar daha fazla sembolik grev olarak bilinen en yksek devlet makam?na gemek istedi?i, bylelikle 5 y?l daha lkenin kaderini belirleyece?i" de?erlendirmesi yap?lan haberde, "cumhurba?kan? olarak kabine toplant?lar?na kat?lma hakk? gibi baz? yetkilerini kullanmak istedi?i" ifade edildi.

Ba?bakan Erdo?an?n cumhurba?kan? adayl???n?n a?klamas?n? N24 televizyon kanal? ve Focus dergisi gibi baz? bas?n kurulu?lar? son dakika bilgisi olarak geti.

Frans?z bas?n?

Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? adayl???na, Frans?z bas?n? da geni? yer verdi.

Le Figaro gazetesi, Erdo?an?n en az 5 y?l daha Trkiyeyi ynetmeye talip oldu?unu yazd?. Trkiyede ilk defa halk oylamas?yla bir cumhurba?kan?n?n seildi?ine de?inilen haberde, "Erdo?an?n son yap?lan ankete gre yzde 56dan fazla oy almas?n?n beklendi?ine" i?aret edildi.

Erdo?an?n a?ustosta yap?lacak seimlerde AK Partinin aday? olaca??n? duyuran Europe 1 radyosu da "son yerel seimleri kazanan Erdo?an?n ilk turda ipi g?sleyebilece?i" yorumunu yapt?.

France 24 televizyonu ise "AK Partinin cumhurba?kan? aday? Erdo?an" ba?l?kl? haberinde, "Erdo?an'?n seimi kazanma ?ans?n?n ok yksek oldu?u" ifade edildi. Erdo?an?n adayl???n?n srpriz olmad??? tespitine yer verilen haberde, seilmesi halinde Erdo?an'?n, "Atatrkten sonra Trkiyeyi en uzun sreyle yneten ki?i" olaca?? vurguland?.

Lyon merkezli haber kanal? Euronews ise haberinde, 11 y?ld?r Trkiyeyi yneten Erdo?an?n poplaritesini korudu?u ve "anketlere gre seimleri kazanmas?n?n ka?n?lmaz oldu?u" de?erlendirmesine yer verdi.

"Bo?az'?n gl adam?"

Avusturya medyas? da Ba?bakan Erdo?an'?n Cumhurba?kanl??? adayl???n? fla? haber olarak duyurdu.

Der Standard gazetesi, "Trkiye Cumhuriyeti'nin mevcut ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, alt? hafta iinde yap?lacak seimlerde devlet ba?kan? olmak istiyor" ifadelerini kulland?.

Kurier gazetesi de "Erdo?an ?imdi resmen cumhurba?kan? olacak" ba?l???n? kulland??? haberinde, Ba?bakan Erdo?an'?n Viyana'ya yapt??? ziyaretin byk bir heyecan yaratt??? vurguland?. Haberde, Ba?bakan Erdo?an iin "Bo?az'?n gl adam?" ve "Trk Cumhuriyeti'nin en etkili figr Recep Tayyip Erdo?an" ifadeleri kullan?ld?.

sterreich ve Heute gazetesi ise "Erdo?an'?n adayl??? kesinle?ti" ba?l???yla duyurdu?u haberinde, "Erdo?an?n cumhurba?kan? olarak lkeyi bir 10 y?l daha ynetmek istedi?ini" yazd?.

in bas?n?

in'in resmi ajans? ?inhua, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? olmas?n? fla? haber olarak duyurdu. 

"Trkiye Ba?bakan? Cumhurba?kanl??? iin yar??acak" ba?l???n? kullanan ?inhua, Erdo?an'?n uzun zamand?r beklenen adayl???n?n bugn Ankara'da AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin taraf?ndan a?kland??? bilgisini verdi.

Haberde, Erdo?an'?n yan? s?ra cumhurba?kanl??? iin iki muhalefet partisinin (CHP ve MHP) Ekmeleddin ?hsano?lu'nu, Halklar?n Demokratik Partisi'nin de e? genel ba?kan Selahattin Demirta?'? aday gsterdi?i belirtildi.

Balkan medyas?ndan cumhurba?kan?n?n ilk kez halk taraf?ndan seilece?i vurgusu

Anadolu Ajans?'n?n (AA) BHS (Bo?naka, H?rvata, S?rpa) servisi ile ba?ta Bosna Hersek olmak zere Balkanlar'daki gazete, televizyon ve haber sitelerine servis edilen Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? adayl??? haberi, ilk s?ralarda yer buldu.

Bosna Hersek'in en kkl gazetelerinden biri olan ''Oslobodjenje''nin haber sitesinin man?etinde yer alan haber, ''Erdo?an, Trkiye'deki cumhurba?kanl??? seimlerine aday oldu'' ba?l??? ile yay?mlan?rken, haberin detay?nda Erdo?an'?n, Trkiye'de cumhurba?kan?n?n ilk kez halk taraf?ndan do?rudan belirlenece?i seimlerde yar??aca??na vurgu yap?ld?.

Balkanlar'?n en nemli medya kurulu?lar?ndan biri olan Bosna Hersek merkezli El Cezire Balkans da ''Erdo?an, Trkiye'deki cumhurba?kanl??? seimlerinde aday'' ba?l???n? kulland?.

Haberin detay?nda ise AK Parti'nin bugn resmen cumhurba?kan? aday?n? kamuoyuna duyurdu?u, yeni cumhurba?kan?n?n ilk kez halk taraf?ndan seilece?i ve grev sresinin be? y?l olaca?? vurguland?.

Bosna Hersek'in nemli televizyonlar?ndan biri olan FACE TV de Ba?bakan Erdo?an'?n adayl???n? bltenin ilk s?ras?nda duyurdu. ''Erdo?an, resmen Trkiye Cumhurba?kanl???na aday'' ba?l???n? kullanan televizyon, AK Parti'nin Ba?bakan Erdo?an'?n adayl???n? oybirli?i ile kabul etti?ine vurgu yapt?.

lkenin nde gelen haber sitelerinden ''Vijesti'' de Ba?bakan Erdo?an'?n adayl??? haberine man?etten yer ay?rd?. ''AK Parti'nin cumhurba?kan? aday? Erdo?an'' ba?l???n? kullanan site, haberin detaylar?nda cumhurba?kanl??? seim srecine ve di?er cumhurba?kan? adaylar?na yer verdi.

"Art?k Trkiye'nin ad?mlar? daha gl duyulacak''

S?rbistan'?n nde gelen gazetelerinden ''Kurir'' de Ba?bakan Erdo?an'?n adayl???n? okuyucular? ile payla?t?. ''Ba?bakan Erdo?an, Trkiye Cumhurba?kanl???na aday'' ba?l??? kullan?lan haberde, Ba?bakan Erdo?an'?n adayl???n?n AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin taraf?ndan duyuruldu?u ve seimlerin ilk turunun 10 A?ustos'ta yap?laca?? ifade edildi.

S?rbistan'?n B92 televizyon kanal? da haberinde, ''Erdo?an, resmen cumhurba?kan? aday?'' ba?l???n? kulland?. Haberde, "son on y?ld?r Trkiye'ye damga vuran Ba?bakan Erdo?an'?n seimleri kazanmas? halinde en az be? y?l daha devletin zirvesinde olaca??" yorumu yap?ld?.

S?rbistan'?n resmi haber ajans? TANJUG da "Erdo?an, Trkiye Cumhurba?kanl???na aday'' ba?l???n? tercih etti. Ajans, Cumhurba?kan? Abdullah Gl'n yeniden aday olmayaca??na dair yapt??? a?klamaya da yer verdi.

Ba?bakan Erdo?an'?n adayl???, S?rbistan'?n gneyinde Bo?nak nfusun yo?un olarak ya?ad??? Sancak blgesinde de yank? buldu.

Blgenin nemli haber sitelerinden ''Sancak Haber'', ''Erdo?an cumhurba?kan? aday? - Art?k Trkiye'nin ad?mlar? daha gl duyulacak'' ba?l???n? kulland?.

Azerbaycan bas?n?

Azerbaycan bas?n?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? gsterilmesini fla? haber olarak duyurdu.

APA haber ajans?, Erdo?an'?n adayl??? ile ilgili verdi?i haberde, adayl?k a?klamas?n?n 4 bin ki?inin kat?ld??? trende yap?ld???na dikkat ekti.

APA TV de Erdo?an'?n adayl???n? son dakika geli?mesi olarak duyururken, TREND haber ajans? man?etinde, "Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? adayl??? resmen a?kland?" ifadesini kulland?.

Yeni Msavat Gazetesinin internet sitesi ise "AK Parti cumhurba?kan? aday?n?n ismini a?klad?: Recep Tayyip Erdo?an" ba?l???yla haz?rlad??? haberi man?etten verdi.

Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? olmas?, birok televizyon kanal? ve haber sitesinde de son dakika haberi olarak duyuruldu.

"Trkiye tarihinde yeni bir sayfa"

Rus resmi haber ajans? Ria-Novosti, adayl?k haberini son dakika olarak verirken, "Cumhurba?kanl??? seimleri Trkiye tarihinde yeni bir sayfa aacak" ba?l???yla verdi?i haberde, Ba?bakan Erdo?an'?n a?klamalar?na geni? yer ay?rd?. 

?tar-Tass haber ajans? da olduka geni? bir haber yay?nlarken, Trkiye'de cumhurba?kanl??? adaylar? ve seimler hakk?nda bilgi verdi.

Rusya'n?n nemli gazetelerinden Kommersant, Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kan? aday? olmas?n? beklendik bir geli?me olarak grerek,"Erdo?an, Trkiye'nin en parlak politikac?s?. Erdo?an'?n Cumhurba?kan? olmas?yla, Trkiye parlamenter sistemden cumhurba?kan?n yetkisinin daha geni? oldu?u bir sisteme geecek" ifadelerini kulland?.

Ba?bakan Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? adayl???, Rusya'n?n di?er nemli gazetelerinden Gazeta.ru, Vedomosti ve  ?zvestiya'n?n isternet sitelerinde de yer ald?. 

?ran bas?n?

Ba?bakan Erdo?an?n cumhurba?kanl??? adayl???n?n a?klanmas?na ?ran bas?n? da geni? yer ay?rd?.

?ran?n ?ngilizce yay?n yapan televizyon kanal? Press Tv, "Ba?bakan Erdo?an?n seimleri kazanmas? ve siyasi liderli?ini 2019a kadar srdrmesinin beklendi?ine" yer verildi.

A?ustos ay?nda yap?lacak seimlerin Trkiyede bir ilk oldu?una yer verilen haberde, cumhurba?kan?n?n ilk defa parlamento taraf?ndan de?il do?rudan halk taraf?ndan belirlenece?ine vurgu yap?ld?.

Fars Haber Ajans? da Cumhurba?kan? Abdullah Gln aday olmayaca??n? a?klamas?n?n ard?ndan, Erdo?an'?n adayl???n?n "srpriz olmad???n?" yazd?.

?ran bas?n?nda yer alan haberlerde, Erdo?an?n cumhurba?kanl??? yar???ndaki rakiplerinin Ekmeleddin ?hsano?lu ile Selahattin Demirta? oldu?u ancak kamuoyu yoklamalar?n?n "yar??? Erdo?an?n kazanaca??n? gsterdi?i" yorumlar? yap?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri