forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Sivas Olaylar?

sivasolaylariMad?mak olaylar?n?n y?ldönümünde bir çok etkinlik ve anma düzenlenirken 1993 y?l?nda ya?anan olay?n perde arkas? da her seferinde yeniden gündeme geliyor...

B?RAND'IN YAYINLAYAMADI?I S?VAS V?DEOSU!

Sivas katliam? s?ras?nda çekilen ve y?llarca yay?nlanmayan Mad?mak Otel'i yak?lmadan az önceki görüntüleri Cüneyt Özdemir geçti?imiz y?l ekrana getirmi?ti. Videoda say?lar? 30-40 civar?nda oldu?u anla??lan elleri silahl? askerler,otelin önündeki kalabal???n hemen arkas?nda duruyor. Toplamda 35 ki?inin yanarak ya da dumandan bo?ularak öldü?ü otelin ate?e verilmesinden az evvel, anla??lmaz bir nedenle askerlerin olay mahallinden uzakla?t?r?ld??? görünüyor.

"ASKERDEN BASKI GELD? YAYINLAYAMADIK!"

Cüneyt Özdemir sözkonusu görüntüleri yay?nlad??? programda, 'müthi? haber de?eri olan o görüntüleri biz o dönemde yay?nlayamad?k' demi?ti. M. Ali Birand da, 'Evet yay?nlayamad?k. Bu konuda bask? gördük' diyerek Özdemir'i do?rulam??t?.

Birand, ayn? programda görüntülerdeki askerlere geri dönmeleri konusunda kimin talimat verdi?ini ve komutanlar?n?n kim oldu?unu asla ö?renemediklerini söylemi?ti.

??TE O GÖRÜNTÜLER

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri