forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyapCumhurba?kanl???na aday olan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n yürütece?i seçim kampanyas?n?n detaylar? da netle?meye ba?lad?. 

Erdo?an’?n seçim kampanyas?nda “Zengin ve özgür Türkiye” özlemine vurgu yap?lacak. AK Parti kurmaylar? d???nda bireysel olarak Ba?bakan’a destek vermek isteyen ki?ilerden “Yeni Türkiye Gönüllüleri” grubu olu?turulacak.

?ki ilde seçim merkezi

Kampayada fikir, lojistik, strateji belirleme görevlerini AK Parti içinden Ömer Çelik,Yalç?n Akdo?anBinali Y?ld?r?mMustafa ?entop, Mahir Ünal, Süleyman Soylu ve Arter Ajans Ba?kan? Erol Olçak üstlenecek. Ankara Çankaya’da Erdo?an’a ait ba??ms?z bir Seçim Koordinasyon Merkezi ve ?stanbul’da Sütlüce’de bir seçim koordinasyon Merkezi olacak.

M?T?NGLER BÜYÜK?EH?RLERDE

Cumhurba?kanl??? seçim sürecinde Erdo?an'?n kampanyas?n? yürütecek kurmay kadro belirlenirken, 25'i büyük?ehir 40 ilde miting yap?laca?? ö?renildi.

Yurtd??? ziyaretler olacak

Kampanya süresince 45 miting yap?lacak. Ba?bakan Erdo?an, kampanyay? tek ba??na yürütmeyecek. AK Parti d???nda Erdo?an’? destekleyen sivil toplum kurulu?lar?, vatanda?lar, yerel unsurlar da kampanyaya dahil olacak. Yurtd???nda ise Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda Belçika, ?ngiltere ve Lefko?a’ya ziyaretler yap?lacak.

Gençler destek veriyor

Kampanyan?n ana fikri ise, “Zengin ve özgür Türkiye” olacak ve Ba?bakan Erdo?an’?n yeni dönemde Türkiye’nin daha h?zl? güçlenmesi için çal??aca??na vurgu yap?lacak. Mitinglerde, “Daha özgür ve daha zengin bir Türkiye Türkiyenin gücüne güç katal?m” ça?r?s? yap?lacak. Parti d???ndaki Erdo?an’? bireysel olarak destekleyen ki?ilerden “Erdo?an Gönüllüleri” grubu olu?turulacak. Kad?n ve gençlerden olu?an bu grup “Yeni Türkiye Gönüllüleri” olarak da adland?r?l?yor.

Manifesto 10 Temmuz’da

10 Temmuz’da Kö?k manifestosu aç?klanacak. Adayl???n aç?kland??? toplant?da partililere seslenen Erdo?an, Kö?k manifestosunu ise sivil toplum kurulu?lar? ve halka aç?klayacak. 50 sayfadan olu?an manifestoda Erdo?an’? da ba?layan temel felsefe aktar?lacak.

ÇATI?MA DE??L ÇALI?MA

Kampanyan?n ana temalar?ndan birisini de “Büyük Türkiye’nin lideri”, “Büyük uzun bir yol var önümüzde. Bu yolun önemli bir k?sm? a??ld?, öbür k?sm?n? da devam ediyorum. Yolumdan dönmem. Türkiye’nin büyük yolculu?unda lider olmaya talibim” olu?turacak.

Türkiye’nin lideri temas?

Cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan seçilece?ine ili?kin yasal düzenlemenin ard?ndan baz? yazarlar taraf?ndan Cumhurba?kan? adaylar?n?n seçim çal??malar?n? nas?l yapacaklar? tart???lm??t?. Baz?lar? ise bu durumu “en iyi ben imzay? atar?m” diye adeta ti’ye alm??t?. Ba?bakan Erdo?an seçim kampanyas?nda çok güçlü bir ?ekilde önceki gün yapt??? konu?mada bunun yan?t?n? verdi. Seçim sürecinde de seçim logosundaki vurguda yap?ld??? gibi, uzun yolculu?unda Türkiye’nin lideri temas?n? kullanacak.

Kaynak: Star gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri