forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

milletin-adami-7Türkiye'de bugün yap?lan Cumhurba?kanl??? seçimlerini dünya bas?n? da yak?ndan takip etti.

WALL STREET JOURNAL

Amerika'da yay?nlanan Wall Street Journalgazetesi ?imdiye kadar aç?lan sand?klarda oylar?n yüzde 50'den fazlas?n? alan Erdo?an'?n zaferini ilan ederecünü peki?tirece?inin olas? oldu?unu yazd?.

Gazete Erdo?an'?n yerel siyasette dü?ük bir profili olan diplomat Ekmeleddin ?hsano?lu ile Kürt nüfusunun umudu genç siyasetçi Selahattin Demirta?'a kar?? yar??t???n? ifade ederek 60 ya??ndaki Erdo?an'?n kamu oyunu bölmesine kar??n Türkiye'nin bugüne kadar gelen en popüler politikac?s? oldu?unu yazd?.

FINANCIAL TIMES

?ngiltere'de yay?nlanan Financal Times gazetesi, Ba?bakan Erdo?an'?n bugün yap?lan ilk Cumhurba?kanl??? seçimlerinde önde gitti?ine vurgu yaparak ilk sonuçlara göre Erdo?an'?n yar??? önde götürdü?ü ve oylar?n yüzde 50'sinden fazlas?na sahip olarak ikinci tura kalmas?na gerek olmayaca??n? yazd?.

Seçimlerin ülke için potansiyel bir dönüm noktas? olarak görüldü?ü yorumunu yapan gazete, Ortado?u ve Avrupa'n?n ortas?nda kalan Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birli?i ili?kilerinin so?uk oldu?unu yazd?.

WASHINGTON POST

Amerikan Washington Post gazetesi de henü resmi olmayan sonuçlara göre Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n ülkenin ilk do?rudan yap?lan cumhurba?kanl??? seçimlerinde önde oldu?unu belirterek Erdo?an'?n Türkiye'nin güçlü lideri olarak yerini sa?lamla?t?rd???n? yazd?.

Gazete, Türkiye'deki haber ajanslar?na dayanarak aç?lan oylar?n yar?s?ndan fazlas?n? alan Erdo?an'?n kar??s?ndaki rakibi ?hsano?lu'nun yüzde 35, Selahattin Demirta?'?n ise yüzde 8 oran?nda oya sahip oldu?unu aktard?.

DEUTSCHE WELLE

Alman yay?n kurulu?u Deutsche Welle ise oylar?n?n neredeyse tamam?n?n aç?ld??? Türkiye'deki Cumhurba?kanl??? seçimlerinde Erdo?an'?n lider gitti?ini belirtti.

Yay?n kurulu?u, 60 ya??ndaki Ba?bakan Erdo?an'?n oylar?n yüzde 53'ünden fazlas?n? alarak be? y?ll?k cumhurba?kanl??? koltu?una oturmas?n?n büyük olas? oldu?unu aktard?.

 

ALMAN BASINI: “ERDO?AN AÇIK B?R ZAFER KAZANDI”
Alman bas?n? Türkiye'deki cumhurba?kanl??? seçiminin sonuçlar?n? ilk haber olarak duyurdu. Haberlerde Recep Tayyip Erdo?an'?n aç?k bir zafer kazanarak Türkiye'nin yeni cumhurba?kan? oldu?u bildirildi.

Die Welt: "Erdo?an Cumhurba?kanl???n? Yüzde 50'den Fazla Oyla Kazand?"
Türkiye'deki cumhurba?kanl??? seçimi bitti. Ba?bakan Erdo?an seçimi birinci turda net bir sonuçla kazanarak yeni cumhurba?kan? oldu.

Bild: "Sultan Kazand?"
Cumhurba?kanl??? seçiminin favorisi önde. Otoriter devlete giden yol aç?lm?? görünüyor. Anadolu Ajans?'n?n haberine göre, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an mutlak ço?unlukla seçimi kazand?.

Die Zeit: "Erdo?an Yeni Cumhurba?kan? Oluyor"
Sonuçlara göre Erdo?an cumhurba?kanl??? seçimini ilk turda kazand?. Erdo?an seçim zaferinin ard?ndan ?stanbul'da bir camide dua ettikten sonra Ankara'ya gidecek.

taz: "Erdo?an ?lk Turda Zafer Kazand?"
Ba?bakan seçimde oylar?n büyük k?sm?n? ald?. Seçimin ikinci turu yap?lmayacak.

n-tv: “?lk Turda Aç?k Ba?ar?”
Erdo?an Türkiye'nin cumhurba?kan? oluyor. Erdo?an seçimi ilk turda kazand?. Muhalefet seçim kampanyas?ndaki engellerden ?ikayet etti.   

Der Stern: "Tart??mas?z ve kutupla?t?r?c?: Güç adam? Erdo?an"
Cumhurba?kanl??? seçimleri yeni bir Türkiye vaat eden Erdo?an'?n gücüne güç katacakt?r. 2002 y?l?ndan bu yana AKP hiç bir seçimi kaybetmedi. Erdo?an'?n seçimi ilk turda kazand?. Erdo?an uzla?ma arayan bir diplomat de?il. Aksine: O sava?tan korkmayan ve Türkiye'yi kutupla?t?ran bir güç adam?.

Frankfurter Allgemeine: "Erdo?an'?n zaferi"
Bu onun siyasi kariyerinin doruk noktas?. Tayyip Erdo?an, Türkiye'nin ilk do?rudan seçilmi? cumhurba?kan? olarak hayat?n?n en önemli hedefine ula?m??t?.

Der Spiegel: "Türkiye güçlü adamdan yana oy kulland?"
Türkler, Ba?bakan Erdo?an'? salt ço?unluk ile ilk turda yeni cumhurba?kan? seçti. Erdo?an gelecekte muhafazakâr ?slami fikirlerini uygulamaya devam edecek. Ba?kanl?k sistemi, onun daha otoriter olmas?na yol açacak.
 

 

Balkan medyas? yak?ndan takip etti
    Seçim sonuçlar?, Anadolu Ajans?n?n (AA) BHS yay?n? ile bölgedeki medya  kurulu?lar?na ula?t?r?l?rken, ba?ta Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan  ülkelerinin önemli yay?n organlar?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n zaferinin  man?etlerinden duyurdu.

    Bosna Hersek'teki ''Oslobodjenje'' gazetesinin internet sitesinde,  ''Recep Tayyip Erdo?an, Türkiye'nin 12. Cumhurba?kan? seçildi'' ba?l??? ile  verilen haberde, Erdo?an'?n oylar?n yakla??k yüzde 54'ünü alarak Türkiye'nin yeni  cumhurba?kan? seçildi?i belirtildi.

Haberin detaylar?nda, Erdo?an ve di?er cumhurba?kan? adaylar?  Ekmelettin ?hsano?lu ve Selahattin Demirta?'?n ?stanbul ve Ankara'da ald?klar? oy  oranlar?na da yer verildi.
Haber portal? ''Vijesti'' de Türkiye'deki cumhurba?kan? seçimi ile  ilgili yay?mlad??? haberde, ''Türkiye'nin yeni cumhurba?kan? Erdo?an'' ba?l???n?  tercih etti. Haberde ayr?ca, oylar?n yüzde 99'unun say?m?n?n tamamland???na ve  say?lan oylar?n yüzde 52'sini alan Ba?bakan Erdo?an'?n Türkiye'nin 12.  cumhurba?kan? oldu?unu belirtildi. Haberin detaylar?nda, Erdo?an'?n Haliç Kongre  Merkezi'ndeki konu?mas?na da yer verildi.

Ülkenin önemli haber sitelerinden ''klix''in ''Recep Tayyip Erdo?an  Türkiye'nin 12. Cumhurba?kan? seçildi'' ba?l??? ile duyurdu?u haberde, resmi  olmayan sonuçlara göre Ba?bakan Erdo?an'?n oylar?n yüzde 51.46's?n? alarak  Türkiye'nin yeni cumhurba?kan? seçildi?i kaydedildi.

S?rbistan medyas?
Cumhurba?kan? seçimi, S?rbistan medyas?nda geni? yer buldu.  S?rbistan'?n resmi haber ajans? TANJUG'un ''Erdo?an, oylar?n yüzde 52'sini alarak  seçimleri kazand?'' ba?l??? ile verdi?i haberde, oylar?n yüzde 99'unun  say?ld???n? ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ba?bakan Erdo?an'?n seçimleri  kazand??? ifade edildi.

    ''Blic'' gazetesinin internet sitesinden yay?mlanan haberde ise  ''Erdo?an, yeni cumhurba?kan? seçildi'' ba?l??? kullan?ld?. Haberin detaylar?nda,  Erdo?an'?n seçim sonuçlar?n?n netlik kazanmas?n?n ard?ndan ?stanbul'daki Eyüp  Sultan Camisi'ne giderek namaz k?ld??? ve bunun Osmanl? sultanlar?na ait bir  gelenek oldu?una dikkat çekildi.
Haberde ayr?ca, Erdo?an'?n Haliç Kongre Merkezi'ndeki k?sa  konu?mas?ndan da ifadelere yer verildi.
S?rbistan'?n önemli televizyon kanallar?ndan ''B92''n?n ''Erdo?an yeni  cumhurba?kan?'' ba?l??? ile yay?mlad??? haberde, Ba?bakan Erdo?an'?n oylar?n  yüzde 52'sini alarak Türkiye'nin yeni cumhurba?kan? oldu?u kaydedildi.

Arnavutluk medyas?
Türkiye'deki cumhurba?kan? seçiminin dikkatle takip edildi?i bir di?er  ülke ise Arnavutluk.
Arnavutluk'un en önemli haber sitelerinden ''balkanweb'', ''Resmi  olmayan sonuçlara göre Erdo?an ilk turda kazand?'' ba?l???n? kullan?rken, resmi  haber ajans? ATA da Erdo?an'?n galibiyetini takipçilerine duyurdu. ATA'n?n  haberinde Erdo?an'?n siyasi kariyerine ili?kin bilgilere de yer verildi.

Kosova medyas?
Yo?un bir Türk nüfusun ya?ad??? Kosova'da da Türkiye'deki  cumhurba?kan? seçimleri yak?nda takip edildi.
''Kosovaport'' haber sitesinde ''Türkiye'nin 12. cumhurba?kan? Recep  Tayyip Erdo?an'' ba?l??? ile yay?mlanan haberde, Erdo?an'?n oylar?n yakla??k  yüzde 53'ünü alarak resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 12. Cumhurba?kan?  seçildi?i belirtildi.
Haberde, seçim sonuçlar?n? ?stanbul'da takip eden Erdo?an'?n Ankara'ya  geçerek, seçim sonuçlar?na ili?kin de?erlendirme konu?mas? yapaca?? detay?na da  yer verildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri