forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhuriyet-gazetesi?stanbul Cumhuriyet okurlar? bir forum dzenleyerek sonu bildirgesini gazete ynetimine gnderdi.

Cumhuriyet gazetesinde bir sredir gerekle?en transferler ve dn?m, gazete okurlar?n?n da gndeminde.

Gazete uzun sredir liberal ve Cemaat'e yak?n bir izgiye kaymakla sulan?yordu.

?stanbul Cumhuriyet okurlar? (CUMOK), Cumhuriyet Gazetesi Okurlar? ve Cumhuriyet Gazetesindeki Son Geli?meler konulu bir forum dzenleyerek sonu bildirgesini gazete ynetimine de resmi olarak gnderdi.

"FETHULLAHI GRNM KABUL ETM?YORUZ"

Olduka sert ifadelerin kullan?ld??? bildirgede, Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet devriminden kaynaklanan grevlerini ba?arabilmesi iin sahip olmas? gereken, Cumhuriyet Vakf? tz?nde say?lm?? olan niteliklere gazetenin ve kadrolar?n uygun olmas? ve ba?l? kalmas? gerekti?i belirtilerek "Mevcut durum ise bunun tam tersidir. Biz okurlar olarak gazetemize yak??mayan, kreselle?meci, a?l?mc?, liberal, ?l?ml? ?slamc? hatta Fethullah? grnm kabul etmeyece?imizi ve bu durumu kkten de?i?tirene kadar mcadele edece?imizi bildiririz." ifadeleri kullan?ld?.

"GAZETEY? BOYKOT KARARI ALACA?IZ"

Bu konuda tm kurum ve ki?ileri, birlikte mcadeleye a??rd?klar?n? ve Cumhuriyet gazetesini de ikinci bir ikaza gerek kalmadan en k?sa zamanda vak?f tz?ne uygun davranmaya davet etiklerini belirten okurlar, "aksi halde boykot dahil her trl yasal yolla mcadelenin srdrlece?ini nemle ihtar ederiz." dedi.

??te o bildirgenin tam metni:

CUMHUR?YET OKURLARI(CUMOK) FORUMUSONU B?LD?RGES?

Ulusal ba??ms?zl?k, ayd?nlanma, emekten, halktan yana, yurdunu ve ulusunu znden ok seven yurtta?lar toplulu?u, CUMOK olarak;

 ba??ms?zl???n, her Trkiye Cumhuriyeti yurtta??n?n; CUMOKun Cumhuriyet okurunun da karakteri oldu?u bilinciyle;

 Cumhuriyetin savunucusu ve kazan?m?,insan birikimi olan ayd?nlanma devriminin rn yurtta?lar?m?z?n dile?i, ba??ms?z demokratik, ayd?nlanm??, emekten, halktan yana ynetilen bir Trkiyede ya?ama arzusuyla toplanm?? olan CUMOKlar olarak;

 Cumhuriyet gazetesinde ya?anan; Trkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet gazetesinin kurulu? felsefesi, kaynak kodlar? ve kurulu? amalar?n?n d???na ynelen olumsuz geli?meler hakk?nda sunulan d?nceler ve eylem nerilerinin gr?lmesi sonucunda:

1)   12 eyll Amerikanc?-fa?ist darbesi ile ba?layan,Trkiyenin ba??ms?zl???na, ulusal birli?ine,niter yap?s?na, laiklikli?ine, hatta varl???na ynelen sald?rganl???n, gericili?in, i?birlikili?in AKP iktidar? ile birlikte t?rmanarak devam etti?ine tan?k oluyoruz.

2)   Gerek bu dnemde, gerekse 12 mart 1971 darbesinden bu yana, yazarlar?, al??anlar?, okurlar? srekli sald?r? alt?nda bulunan Cumhuriyet gazetesi, art?k dn?trlerek ele geirilmeye al???lmaktad?r; bu konuda epey mesafe kaydedildi?i son geli?melerden anla??lmaktad?r.

3)   Btn cumhuriyeti, ba??ms?zl?k?, gerek demokrasiden yana glerin, bu kar?? devrimci geli?meye kar?? direnme grevi yan?nda, biz cumhuriyet gazetesi okurlar?na d?en ek bir grev daha oldu?u kan?s?nday?z.

4)   Bu da Cumhuriyet gazetesinin cumhuriyet devriminden kaynaklanan grevlerini ba?arabilmesi iin sahip olmas? gereken, Cumhuriyet Vakf? tz?nde say?lm?? olan niteliklere gazetenin ve kadrolar?n uygun olmas? ve ba?l? kalmas?d?r.

5)   Mevcut durum ise bunun tam tersidir. Biz okurlar olarak gazetemize yak??mayan, kreselle?meci, a?l?mc?, liberal, ?l?ml? ?slamc? hatta Fethullah? grnm kabul etmeyece?imizi ve bu durumu kkten de?i?tirene kadar mcadele edece?imizi bildiririz.

6)   Bu konuda tm kurum ve ki?ileri, birlikte mcadeleye a??r?r, Cumhuriyet gazetesini de ikinci bir ikaza gerek kalmadan en k?sa zamanda vak?f tz?ne uygun davranmaya davet eder; aksi halde boykot dahil her trl yasal yolla mcadelenin srdrlece?ini nemle ihtar ederiz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri