forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Taraf'la Star aras?nda '2 milyon' kavgas?...

Aktif .

star-tarafTaraf gazetesi bugün ilk sayfas?nda yer verdi?i 'Star'da 2 milyonluk hortum kavgas?' ba?l?kl? haberde; Star gazetesinin yapt??? promosyonlar için kamu bankalar?ndan kredi ald??? ancak bu paralar?n?n gazetenin CEO'su Mustafa Karaalio?lu'nun ekibi taraf?ndan usulsüz olarak iç edildi?i ve bu nedenle Karaalio?lu'nun ile gazete patronu Ethem Sancak aras?nda tart??ma ç?kt???n? yazd?... 

Star gazetesi de internet sitesi üzerinden bu haberleri yalanlayan bir aç?klama yay?nlad?.

"?ftirac? Taraf'a zorunlu cevap" ba?l???yla yay?nlanan aç?klamada; "Ne iddia edildi?i gibi Medya Grup Ba?kan?m?z'?n eski Halkbank Genel Müdürü'yle bugüne kadar tek kelime konu?mas? olmu?tur, ne de grubumuzun sahip ve yöneticileri aras?nda iddia" ifadelerine yer verildi ve Taraf'a dava aç?laca??n? belirtildi. Star gazetesi, aç?klamas?nda Taraf'a açt??? di?er davalar? da hat?rlatt?. Star aç?klamas?nda ?u ifadelere yer verdi: Bir süredir Star Grubu, sahipleri ve yöneticileri aleyhine tamam?n yalan ve iftiralardan olu?an yay?nlara yer veren Taraf gazetesi bugün de tek kelimesi dahi do?ru olmayan bir iftiray? üreterek haberle?tirmi?tir.

Haberin tamam? yaland?r.  Ne iddia edildi?i gibi Medya Grup Ba?kan?m?z'?n eski Halkbank Genel Müdürü'yle bugüne kadar tek kelime konu?mas? olmu?tur, ne de grubumuzun sahip ve yöneticileri aras?nda iddia edilen tart??ma vuku bulmu?tur. Haberde ileri sürülen iddialar?n tamam? hayal mahsulü ve yaland?r, hiçbirisi gerçekle?memi?tir. Bu vesileyle tekrarlamak isteriz ki, say?n Mustafa Karaalio?lu'nun ne bugün ne geçmi?te say?n Süleyman Aslan'la telefonla veya yüzyüze hiçbir zaman, hiçbir görü?mesi olmam??t?r. Hiçbir surette kendisinden kredi veya reklam talebinde bulunmam??t?r.  Haberde ad? geçen ve daha önce de yine Taraf gazetesi taraf?ndan iddia edilmi? olan  "Süleyman iki milyon gönder" cümlesi de say?n Mustafa Karaalio?lu'na at?lm?? bir iftirad?r.  Taraf, bir süredir grubumuz ve yöneticileri hakk?nda bir karalama kampanyas? yürütmektedir. Tek kelimesi dahi do?ru olmayan bu haberlere ili?kin a?a??da detaylar? verilen iftira ve ceza davalar? aç?lm??t?r.  Bugün yay?nlanan haber hakk?nda da gereken hukuki i?lemler yap?lacakt?r. Kamuoyuna sayg?yla duyururuz.

Star Medya Grubu  

MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMASI 

Taraf gazetesinin iddialar?na Star Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? Murat Sancak'tan cevap geldi... ??te o aç?klama...

Taraf gazetesi taraf?ndan bir süredir sistematik bir ?ekilde yürütülen iftira kampanyas?n?n amac? grubumuzun ba?ar?l? çal??malar?n? gölgelemek ve huzursuzluk yaratmakt?r.

Bugün yay?nlanan haber de hayal mahsulüdür ve bir kurgudan ibarettir.

Ne Medya grubumuzda iddia edilen olaylar ya?anm??, ne geçmi? dönemlerde böyle bir harcama yap?lm??, ne de yönetim kurulumuz veya herhangi bir birimimiz taraf?ndan böyle bir tespitte bulunulmu?tur. Geçmi?te veya bugün ?irket içindeki harcamalara ili?kin ba?l? iddialar, hiçbir surette vuku bulmayan birer yalandan ve iftiradan ibarettir. Haberde belirtilen vakalar?n ve süreçlerin hiçbirisi gerçekle?memi?tir. Ne iddia edilen telefon görü?mesi, ne de iddia edildi?i gibi buna ba?l? harcamalar?n hiçbirisinin ya?anmad??? yönetim kurulumuzun da malumudur. 

Dolay?s?yla Say?n Ethem Sancak'la Say?n Mustafa Karaalio?lu aras?nda bir sorun veya tart??ma da ya?anmam??t?r. Sancak Ailesi, Medya Grup Ba?kan?m?z Say?n Mustafa Karaalio?lu ile uyum ve güven içerisinde çal??makta; kendisinin çal??malar?n? geçmi?te oldu?u gibi bugün de takdir etmektedir.

Star Medya Grubu, kayna?? ve maksad? belli bir sald?r? alt?ndad?r.  

?irketimize oldu?u gibi, Say?n Karaalio?lu'na yönelik haberlerin de tamamen iftira ve y?pratma maksatl? oldu?unu görmekteyiz. Bu konuda gereken her türlü hukuki yollara ba?vurulmu? ve bundan sonra da ba?vurulacakt?r.

Murat Sancak
Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri