forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ekrem Dumanl?

ekrem-dumanli1Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, karde?inin gözalt?na al?nd??? haberleri üzerine bir aç?klama yapt?. 

Ankara'da "Usulsüz taltif verildi?i" iddias?yla yürütülen soru?turmada gözalt?na al?nan ki?iler aras?nda Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?'n?n karde?i H.D'de'nin de bulundu?u öne sürüldü.

"Usulsüz taltif verildi?i" iddias?yla yürütülen soru?turmada 13 polis gözalt?na al?nd?. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? Memur Suçlar? Soru?turma Bürosu Cumhuriyet Savc?s? Alper Türközmen'in talimat?yla polisin 10 ilde bu sabah operasyon düzenledi?i belirtildi. ?üphelilerden 3'ünün ise yurtd???nda oldu?u ifade edildi.

Operasyonun, "baz? polislere, görevde bulunmad?klar? halde görevdeymi? gibi belge düzenleyip, usulsüz taltif verildi?i" iddias?yla yürütüldü?ü belirtildi.

Yeni ?afak'?n haberine göre, gözalt?na al?nan polislerden biri de Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?'n?n karde?i H.D. Emniyet Güvenlik Daire Ba?kanl???nda görevli oldu?u ö?renilen H.D'nin usulsüz taltif alan polisler aras?nda oldu?u iddia edildi. ?ddiaya göre, H.D'nin Ankara Emniyet Müdürlü?ündeki i?lemleri sürüyor.

DUMANLI'DAN AÇIKLAMA... 

Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, karde?inin gözalt?na al?nd??? haberleri üzerine aç?klamada bulundu.

Dumanl?, “Karde?ime isnat edilen suçlaman?n ne oldu?unu henüz tam olarak bilmemekteyim. Ancak, avukat?ndan edindi?im bilgilere göre, daha önce de gündeme gelen söz konusu iddialar, ?çi?leri Bakanl??? Yüksek Disiplin Kurulu taraf?ndan 26.06.2014'te incelenmi? ve herhangi bir cezaya gerek olmad??? yönünde oy birli?i ile karar verilmi?tir” dedi.

Dumanl? aç?klamas?nda, “?smim ve karde?im üzerinden alg? operasyonu yapan bir k?s?m internet sitelerini k?n?yorum. Bu yap?lan hukuka, insan haklar?na ve meslekta??na sayg?s?zl?kt?r” ifadelerine yer verdi.

Ekrem Dumanl’n?n Zaman gazetesinin internet sitesinde yay?nlanan aç?klamas? ?öyle:

“Karde?imin gözalt?na al?nan polisler aras?nda bulundu?unu havuz medyas? olarak an?lan yay?n organlar?ndan ö?rendim. ?smim ve karde?im üzerinden olu?turulmaya çal???lan alg? operasyonuna cevab?md?r. Karde?ime isnat edilen suçlaman?n ne oldu?unu henüz tam olarak bilmemekteyim. Ancak, avukat?ndan edindi?im bilgilere göre, daha önce de gündeme gelen söz konusu iddialar, ?çi?leri Bakanl??? Yüksek Disiplin Kurulu taraf?ndan 26.06.2014'te incelenmi? ve herhangi bir cezaya gerek olmad??? yönünde oy birli?i ile karar verilmi?tir. Kald? ki, taltifin ne kadar olaca??n?, olu?turulan takdir komisyonu belirlemektedir. O dönemde karde?im taltif alanlar? belirleyen ki?i de?ildir. Taltifle ilgili önüne gelen dosyalarda inceleme yapmakla görevlidir.

Ö?rendi?ime göre, 1980 y?l?nda ba?layan uygulama kapsam?nda polislerin yüzde 91'i taltif edilmi?, sadece 2014 y?l?nda 155 bin personel ödüllendirilmi?. E?er ortada bir suç unsuru varsa, bunu mutlaka tespit edilecektir. Ancak, öncelikle ayn? suçlama ve ithamlar?n; birinci derece amirden ba?lamak üzere en üst yöneticiye kadar, yani Personel Daire Ba?kanl???ndan, Emniyet Genel Müdürlü?ü Taltif Komisyonu üyelerine ve Emniyet Genel Müdürü ile taltif kararlar?nda onay? bulunan ?çi?leri Bakanl??? Müste?ar?na da yap?lmas? gerekir.

?smim ve karde?im üzerinden alg? operasyonu yapan bir k?s?m internet sitelerini k?n?yorum. Bu yap?lan hukuka, insan haklar?na ve meslekta??na sayg?s?zl?kt?r.
Kamuoyuna sayg?lar?mla arz ederim.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri