forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Perihan Ma?den'den inan?lmaz Cem Garipo?lu yorumu...

Aktif .

Perihan Ma?den4 y?l önce Münevver Karabulut'u vah?ice öldüren Cem Garipo?lu, geçti?imiz hafta cezas?n? çekti?i cezaevinde kendini asarak hayat?na son verdi.

Cem Garipo?lu'nun ölümünün ard?ndan birçok haber ve yaz? gazete sayfalar?nda yer al?rken, Taraf Gazetesi yazar? Perihan Ma?den'in yapt??? yorum hepsinden ayr?l?yordu... 

Perihan Ma?den'in kaleme ald??? yaz?da "Cem Garipo?lu'na haks?zl?k etmi?iz. ?ki kurban?n oldu?u bir hadiseyle kar?? kar??ya oldu?umuzu anlamam???z" ifadelerini kulland?... 

??te Ma?den'in yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

Biz Cem’e haks?zl?k yapm???z! Avukat?n?n ba??ndan beri dedi?i gibi, ruh sa?l???n?n yerinde olup olmamas?n? kat’i surette kâle almam???z, demek ki.

(...) 

Cem’in vicdan? vard?. Çünkü Cem’in kalbi vard?. Çünkü böyle bir “suçun” yükünü kald?ramad?. Mahkemede ilk belirdi?i andan itibaren “Pi?man?m!” dedi. Münevver’in bir te?menle mesajla?mas?n? yakalam??t?. Bebek Starbucks’ta tan??t??? fakir k?z? Münevver’in, takma t?rnaklar? vard?. Münevver bakireydi.

Münevver’e 30 ki?ilik bir do?um günü partisi düzenlemi?ti. Sabah ak?am mesajla??yorlard?. Münevver o gün okul ç?k??? evine gelmi?ti. Daha önce de bir kez ona “Sen erkek misin?” demi?ti. Yine demi?ti.

(...) 

Münevver’in ailesi ?srarla istedi?i için (bunu özellikle belirtiyor) cezaevine giden avukatlar?, “Kal?nca kitap po?eti diye tabir edilen bir po?etin üzerinden 3 defa çama??r ipini dolamak suretiyle, 2 defa da dü?ümleyip s?kmak suretiyle bu intihar?n vuku buldu?u, ilk izlenimlerin bu yönde oldu?u aç?kça beyan edildi” avukat Türkçesiyle (yaln?zca Hukuk ?nsanlar?n?n anlad??? özel bir dil) Cem’in nas?l amans?z bir kararl?l?kla kendini öldürdü?ünü tasvir ediyor.

Yüzme bilen birinin kendini denizde bo?mas? kadar zor bir yolla/ yöntemle, kendini öldürmü? bu çocu?un ard?ndan, içimin s?zlamas?na mani olam?yorum. Gözü karard?, Münevver’i öldürdü. O kadar utand?, suçluluk duydu ki; kendini öldürdü. Cem, burada büyümü? olsayd? daha haz?rl?kl? yakalan?rd?. Demek istedi?im, hem bu. Hem de, ona ac?mayarak haks?zl?k yapm???m.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri