forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gareth_jenkinsRadikal'de D?? Politikasayfas?nda yazan Deniz Zeyrek; "Trkleri tarafl? bulan birok yabanc? diplomat har?l har?l en tarafs?z analizi ar?yor"diye yazm?? ve Bykeliliklerin Ergenekon konusunda?ngiliz gazeteci gazeteci Gareth Jenkins?n gr?lerine nem verdi?ini savunmu?...
?unlar? yazm?? Zeyrek:
"Yaz bitti. Ankarada diplomasi camias?na hareket geldi. Ergenekon duru?malar?yla birlikte yabanc? misyonlar?n da Ergenekon mesaisi ba?lad?. Ortadan ikiye blnm? Trkleri tarafl? bulan birok yabanc? diplomat har?l har?l en tarafs?z analizi ar?yor. Baz?lar? listenin ba??na Soru?turma znden uzakla?t? diyen gazeteci Gareth Jenkins? koyuyor. Gr?leri art?k sadece gazetelerde de?il, ba?kentlere ekilen kriptolarda da n s?ralarda olan Jenkins, buralarda adeta bir efsaneye dn?m?." (http://www.radikal.com.tr/)
Zeyrek'in "Ergenekon konusunda haz?rlad??? rapor efsaneye dn?t" dedi?i ?ngiliz gazeteci Jenkins'e yak?ndan bakal?m...
Gareth Jenkins kimdir?
Gareth H. Jenkins, 1989dan beri ?stanbulda ya?ayan, Trkiye'de asker sivil ili?kileri, gvenlik ve istihbarat konular?nda e?itli yay?n kurulu?lar?na dan??manl?k yapan ve yaz?lar yazan ?ngiliz gazeteci ve yazar . ?ngiliz The Sunday Timestan M?s?r?n El Ahram gazetesine kadar e?itli gazetelerde de yaz?lar? bulunan gazetecinin International Institute for Strategic Studies taraf?ndan yay?mlanan makaleleri ve The Economist Intelligence Unit taraf?ndan bas?lan kitaplar? da mevcut...
JENK?NS'?N HAZIRLADI?I RAPORDA NELER VAR?
?ngiliz gazeteci Gareth Jenkins, ABD ve Avrupal? iki ara?t?rma kurulu?u iin bir 'Ergenekon raporu' haz?rlad?. Yabanc? gzyle soru?turmaya byte tutan raporda, soru?turmadaki eli?kilere yer veriliyor

Jenkinsin ilk iki Ergenekon iddianamesini sat?r sat?r okuyup haz?rlad??? 83 sayfal?k raporun ad? bile, Ergenekon soru?turmas?na Bat?l? gzyle bak??? zetliyor: Gerek ile Fantezi Aras?nda: Trkiyenin Ergenekon Soru?turmas?.

JOHNS Hopkins niversitesi ?leri Uluslararas? al??malar Okulu (SAIS) ile ?sve Gvenlik ve Kalk?nma Politikalar? Enstitsnn ortak ara?t?rma ve politika merkezi Orta Asya-Kafkaslar ?pek Yolu al??malar?n?n talebi zerine, ?ngiliz gazeteci Gareth Jenkins bir Ergenekon soru?turmas? raporu haz?rlad?. Gerek ile Fantezi aras?nda: Trkiyenin Ergenekon Soru?turmas? ad? alt?ndaki 83 sayfal?k rapor, son a?klanan nc iddianame ncesinde haz?rland?. Rapor, mraniyede kk bir ev, Komployu glendirme, Ergenekon ad?, ?ntikam ve Panik aras?nda: Ak Partinin kapatma davas? etkileri, Mslman ofis boydan srgndeki hahama: Tuncay Gneyin garip hikayesi, ?lk iddianame, A?? geni?letme, ?kinci ?ddianame, Komplo ok ileride ba?l?klar?n? ieriyor.

Korku iklimi olu?tu

?lk iki iddianamede yer alan sulamalar?n, soru?turman?n boyutu kadar h?rsl? oldu?unu belirten Jenkins, davan?n Trk halk?n? ikiye bld?n sylyor. Telefon dinlemeleriyle korku iklimi yarat?ld???, soru?turmadaki hatalar?n, davan?n bykl?nn gerek sular?n ortaya ?kmas?n? engelledi?i belirtilen raporda bu sebeple sulular?n cezaland?r?lma f?rsat?n?n kat??? yaz?yor. Jenkinsin raporunda ?unlar var:

Savc?lar direnli

Kanun uygulay?c?lar?, Ak Partiyle ba?lant?l?larla ilgili iddialar? takip etmekte diren gsterdi. Eyll 2008de bir Alman Mahkemesinin, Ak Partinin nde gelen yeleriyle ba?lant?lar?, ?slami yard?m vakf? Deniz Fenerinin 16.9 milyon Euro zimmetine geirdi?iyle ilgili karar?ndan sonra bile. Trkiyenin en byk medya grubu Do?an Grubunun gazeteleri, Alman Mahkemesinin ula?t?klar?n?n ayr?nt?lar?n? haber yap?nca, Ba?bakan Tayyip Erdo?an parti destekilerine grubun gazetelerini almamalar? talimat?n? verdi.

Sadece komplo de?il

19 ?ubat 2009da vergi otoriteleri, grubun kararl?l?kla kar?? ?kt???, vergi usulszl? iddialar?yla aniden Do?an Grupu 826 milyon (Yakla??k 525 milyon dolar) ceza verdi. 13 Nisan 2009da Do?an Grubunun bir st dzey yneticisi Ergenekonla ba?lant? ?phesiyle bir gece gzalt?nda tutuldu. 21 Nisan 2009da Do?an Grubunun tm ?irketlerinin devlet ihalelerine girmesi bir y?ll???na yasakland?. Bu ierik ka?n?lmaz olarak, Ergenekon Soru?turmas?n?n sadece soru?turmac?lar?n tutkulu komplo teorileriyle a?klanamayaca?? ?phesini glendiriyor.

Soru?turmayla ilgili geli?melerin Ak Partiye yak?n medyada yer ald???n? belirten Jenkins, mraniyede ele geirilen el bombalar?n?n Cumhuriyet Gazetesine at?lanlarla seri numaralar?n?n tuttu?unun ileri srld?n hat?rlatarak, Ancak bu yan?lt?c?yd?. MKE yap?m? el bombas? ve fitillerdeki numaralar, tipini ve yakla??k retim tarihini belirtiyordu. Ancak numaralar ard???k de?ildi. Numaralar ne kan?tlad? ne de rtt diyor.

8.5 sayfal?k cmle

?ngiliz gazeteci, birinci iddianamenin ieri?iyle beraber Trkesinin de ok kt oldu?unu belirtiyor. Jenkins iddianamenin aceleyle yaz?ld???na rnek olarak da Prof. Dr. Kemal Alemdaro?luyla ilgili bir cmlenin 8,5 sayfa srmesini rnek vererek, Ana fikri ieren hibir ?ey olmayan bir cmle. o?unlukla ieriklerinden ay?klanm?? ayr? a?amalarda, 2 ?ubattan 4 Marta kadar 26 ayr? ki?iyle 32 ayr? telefon konu?mas?ndan al?nt?lar diyor.

Gneyin Trkesi o belgeler iin yetersiz

?ngiliz gazeteci Gareth Jenkinsin raporunda, Tuncay Gney iin de ?u gr?ler yer al?yor:

Tuncay Gneyin Trkesi, evinde ele geirilen belgeleri yazmaya yeterli de?il. Zaten Gneyin evinde ele geirilen ve daha sonra 1. Ergenekon iddianamesini olu?turan tm belgeler, gncel veya gemi?ten ok gelecek senaryolar?n? tan?ml?yor.

?nternette belge ok

Yazarlar? onlar? kati planlar? ncesi tasar? olarak yazm?? olabilir. Buna kar??n internette dola?an say?s?z benzer belge var. Neredeyse hepsi kendi alanlar?nda h?rsl? olduklar? kadar gerekle?tirilemez, laik, ulusalc?lar?n gnlk hayalleri, dilek listeleri. (
Radikal.com.tr)

JENK?NS'?N BBC TRKISH'E VERD??? MLAKAT
Ergenkon konusunda haz?rlad??? rapor d?? temsilcilikler nezdindeitibar gren Jenkins, yak?n bir tarihte BBC Turkish'in sorular?n? yan?tlam?? ve Ergenekon konusunda yapt??? al??ma hakk?nda bilgi vermi?ti.
'Her dalga, odaktan daha da uza?a gidiyor'

Gareth Jenkins: Ergenekon soru?turmas? oda??nda bir do?ruluk pay? ta??yor. Gemi?te, gizli operasyonlar gerekle?tiren baz? ki?ilerin nihai olarak hkmeti istikrars?zl??a srklemek iin bir rgt olu?turduklar?na inan?yorum. Bu rgtn liderleri de 2008 y?l? Ocak ay?nda gzalt?na al?nd?lar. Ancak, soru?turman?n kapsam?, organize bir su rgtne ynelik olmaktan giderek hkmet muhaliflerini, zellikle de laiklik konusunda kat? fikirleri olanlar? da iine almaya ba?lad?. Soru?turman?n her dalgas?, as?l odaktan giderek daha da uza?a gidiyor.

BBC: "Gemi?te baz? gizli operasyonlar yrtm? kesimlerin kurmu? oldu?u" bir rgtten sz ettiniz. ?ddianamenin oda??n? bu gizli operasyonlar veya kuruldu?u sylenen rgt arac?l???yla i?lenen birok olas? su olu?turmuyor. Bu ki?iler as?l olarak hkmete darbe giri?iminden dolay? yarg?lan?yorlar. Bunu nas?l yorumluyorsunuz?

Gareth Jenkins: ?ncelemeyi ancak birka haftal?k bir srede tamamlad???m 2500 sayfal?k iddianamede pek ok eli?ki var ve ok e?itli sylentilere dayan?yor. rne?in, iddia edilen Ergenekon rgtyle ba?lant?s? kurulan emekli General ?ener Eruygur, iddianamenin 400'l sayfalar?nda, rgtn ldrmeyi planlad??? ki?iler aras?nda say?l?yor. Baz? sa?lam deliller de var, ama bu deliller birok sylenti aras?nda kaybolmu?.

Ergenekonun liderleri var kadrolar? yok

BBC: Sz konusu grubun oda??nda gemi?te gizli operasyonlara kat?ld??? iddia edilen ki?ilerin yan? s?ra, siyasi parti liderleri, akademisyenlerin hatta yarg? mensuplar?n?n da ad? geiyor. Sizce tm bu ki?ileri bir araya getirebilecek bir ortak payda olabilir mi?

Gareth Jenkins: Ben bunu imkns?z gryorum. Derin devletin Trkiye'de bir dnem var oldu?unu biliyoruz. Hatta gemi?teki gcne sahip olmasa da hl kendisini devam ettiriyor. Ancak, derin devlet denen ?ey her zaman rgtler aras? bir a? biiminde var olmu?tur, yoksa tek bir liderin ynetti?i tek bir rgtlenme de?ildir.

Bu rgtler de mant??? gere?i ok kk gruplardan olu?ur ve yapt?klar? i?ler de byk bir gizlilik iinde gerekle?ir. Ergenekon iddianamesinde ad? geen isimlere bakt???n?zda ise, tan?nan, bilinen, st dzey isimlere rastl?yorsunuz ki bu ki?ilerin bu tip gizli rgtlenmeler iinde yer almalar? ya da liderli?ini yrtmelerini ben pek olas? grmyorum. Dolay?s?yla, iddia edildi?ine gre ortada pek ok lider var ama sz edilen bombalamalar?, suikastlar? yapacak kadrolar yok.

Derin devlet kavram? bir ?ey a?kl?yor mu, konuyu daha anla??lmaz m? k?l?yor?

BBC: "Derin devlet" kavram? zellikle Trkiye'de kullan?l?yor ve kimi zaman devletin gerisinde, devleti yneten, hesap vermeyen as?l iktidar gibi anlamlar da kazan?yor. ?imdiyse bu derin iktidar?n tasfiye edilmekte oldu?u syleniyor. Siz de yabanc? bir gzlemci olarak bu kavram? kullan?yorsunuz. Bir olguyu a?klamak iin kullan?lan bu kavram?n, konuyu daha anla??lmaz k?ld??? yolundaki ele?tirileri nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Gareth Jenkins: Bence bu kavram kullan?lmaya de?er, nk dnyan?n her lkesinde bulunan bir ?ey de?il. Tabii ki, kkeni NATO'nun Sovyet tehdidi alt?nda grd? lkelerde kurdu?u Gladyo tr rgtlere gidiyor ve kendi kendilerine rgtlenmeye gidecek ekirdek gruplar olu?turmaya dayan?yor. Kendi rgtlerini kurma mant???yla e?itilen bu gruplar, Trkiye'de 1990'lar boyunca PKK'yla sava?mak iin rgtler olu?turdular. Ancak bu rgtler aras?nda sa?lam bir koordinasyon ve komuta yoktu.

Tm bu gruplar geni? bir cezas?zl?ktan, yarg? muafiyetinden yararland?lar. Bu tip bir rgtlenme, Trk ordusunun merkezinde bulunan birinin veya birilerinin ynetti?i bir rgtlenme anlay???ndan ok farkl? bir ?ey. Dolay?s?yla derin devlet kavram? anlaml? bana gre. 1990'lardan sonra olan da bu gruplar?n, serbest al???r bir hale gelip su rgtlerine dn?mesidir.

Demokratik olmayan iki gcn yarg? zerinden kavgas?

BBC: Siz Ergenekon soru?turmas? srecinin, demokratik olmayan iki gcn iktidar mcadelelerini yarg? zerinden vermesi olarak gryorsunuz. Bu glerden kimleri kastediyorsunuz?

Gareth Jenkins: Trkiyede maalesef, yarg? sisteminin her zaman ideolojik amalarla kullan?ld???n? gryoruz. Ba?bakan Menderesin 1960larda idam edilmesinden, daha sonralar? komnistler ve Krt milliyetileri zerinde bu ?ekilde kullan?lm??t?r. Geti?imiz 18 ay iinde ise yarg? ierisindeki Kemalist baz? kadrolar?n, AKPye kapatma davas? at?klar?n? grdk. Ergenekon davas?nda ise, AKPye yak?n kadrolar?n glerini, Kemalistlere kar?? yrttkleri ideolojik sava?ta kulland?klar?n? gzledik.

Bence bu kavgan?n iki taraf? da demokrasiye ya da hukukun stnl?ne inanan kesimler de?il. AKPnin Ergenekon davas?na dhil olup olmad??? konusunda de?erlendirebilece?imiz birka olas?l?k var. Burada, soru?turma hkmetin emriyle yrtlyor yerine, ben hkmetin, baz? savc?lara ho?gr gstererek alan amalar? olarak de?erlendiriyorum. Burada masum insanlar?n hapse at?labilmeleri olas?l??? zerinden bir trajedi ya?an?yor. Bence, bir ba?ka byk trajedi de, tm bu karma?a iinde, gerek sulular?n muhtemelen cezadan kurtulacak olmalar?.

Hkmet kar??t? olmak ve darbeci olmak farkl? ?eylerdir

BBC: Soru?turmada ad? geen herkesi bir araya getiren en nemli ortak paydan?n hkmet kar??tl??? oldu?unu syleyen pek ok yorumcu var. Ancak, gzalt?na al?nan ki?ilerin o?u Adalet ve Kalk?nma Partisi daha kurulmadan ok nceden siyasetin iinde bulunan ya da kamu grevleri alm?? ki?iler. Siz de soru?turmada bahsedilen rgtlenmenin kkenin on y?llar ncesine gitti?inden sz ediyorsunuz.

Gareth Jenkins: Soru?turma erevesinde tutuklanan ki?ilerin AK Partinin iktidardan gitmesini isteyeceklerine ?phe yok. Ancak, bence bu ki?iler AK Partiden kurtulsalar bile yerine ba?ka birilerinin koyulmas? gerekti?ini bilecek kadar gereki ki?iler. ?imdiyse hkmeti devirmeye al??an bir terr rgtne ye olmak ve eylemler yoluyla lkeyi istikrars?zla?t?r?p darbe yapmaya al??makla sulan?yorlar. ?ktidardaki bir siyasi partiye kar?? olmakla darbe yapmak iin bylesine terrizme ba?vurmak ok farkl? ?eylerdir.

BBC: Siz ayr?ca, tutuklananlar aras?nda su i?lemi? olanlar?n yan?nda, hkmet kar??t? olan ancak sua kar??mam?? ki?iler oldu?unu da savunuyorsunuz.

Gareth Jenkins: Soru?turma, 2007 yaz?nda ?stanbul mraniye'de bir gecekonduda bombalar bulunmas? zerinden ba?lat?ld?. Buradan yola ?karak, sa? gr?l bir grubun, hkmeti devirmek iin sald?r?lara haz?rland??? sonucuna var?ld?. Bu ki?ilere yneltilen sulama erevesinde yarg?lanmalar? ok do?ruydu.

Ancak, sonras?nda, AK Parti'ye sempati besleyenlerin, hkmet kar??tlar?na da yneldiklerini gryoruz. Gzalt?na al?nan ki?iler aras?nda a??r?l?k yanl?s?, ?rk? gr?lere, anti-semitik bir bak?? a?s?na sahip insanlar da var ve ben bunlar?n gr?lerine kat?lm?yorum. Ama birilerinin terrist bir rgtte aktif olarak yer almas? ile be?enilmeyen gr?lere sahip olmas? aras?nda bir fark vard?r.

MUSTAFA BALBAY'IN JENK?NS DE?ERLEND?RMES?

Mustafa Balbay, Jenkins'in yapt??? al??may? tutuklu oldu?u dnemde yazd??? ve Cumhuriyet gazetesinde yay?nlanan ?u sat?rlarla de?erlendirmi?...

Raporda Trkiye'nin yak?n tarihine baz? gndermeler yap?ld?ktan sonra ?u noktalar?n alt? iziliyor:

- Soru?turma Trkiye'yi ikiye bld.

- ?nsanlarda ciddi bir korku iklimi olu?tu. Pek ok ki?i, "Sabaha kar?? beni de al?rlar m?!" endi?esi iinde.

- Her iki iddianamede de birbiriyle ve konuyla ilgisi olmayan pek ok dokman yer al?yor.

- Byle bir rgtn varl??? konusunda herhangi bir kan?t yok.

- Soru?turmaya ili?kin belgelerin, telefon kay?tlar?n?n sadece belli medya gruplar?nda yer almas?, ku?kular? artt?r?yor.

- Bir k?s?m san?klar?n illegal aktivite iinde oldu?una ili?kin kan?tlar var. Ancak bu soru?turma kapsam?nda sulananlar?n o?unun AKP'ye muhalif olma tesinde suu varm?? gibi grnmyor.

- ?ddianamede pek ok dedikoduya, speklasyona da yer verilmi?. Ancak iddianamenin tamamen fabrikasyon oldu?u da sylenemez.

- Trkiye'de o?ulcu bir demokrasiye do?ru de?il, otoriter tek parti devletine gidildi?i ynnde ku?kular var.

17-18 A?ustos'ta gazetelerde yay?mlanan haberlerden derledi?imiz bu saptamalar, elbette her trl de?erlendirmeye a?k. Kat?lan olur, kat?lmayan olur. Ancak byle bir kan? olu?turabilmek iin ncelikle iddianameleri okumu? olmak gerekiyor. Jenkins ilk iki iddianameyi okumu? ve ortaya 83 sayfal?k bir rapor ?karm??. (
27 A?ustos 2009 / Cumhuriyet)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri