forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Zaman Gazetesi Pazar ekinde ilgi çekici bir dosya yay?nlanm??. Meslek hayatlar?n?n bir bölümünde Zaman Gazetesinde çal??m?? gazeteci ve yazarlara yer verilen dosyada kimler yok ki... Fehmi Koru, Mehmet ?evket Eygi, Eyüp Can, Mustafa Karaalio?lu ve Akif Beki listedeki isimlerden baz?lar?...
 
ZAMAN PAZAR'DA YAYINLANAN HABER
 
?imdi neredeler ve ne yap?yorlar? 
 
 
Zaman Gazetesi'nin ilk yay?n yönetmeni Fehmi Koru, gazetenin ilk nüshas?n?n yay?nland??? 3 Kas?m 1986'da okura merhaba derken hedefini "Zaman'? herkesin gazetesi yapmak" olarak aç?kl?yordu. 
 
Gazetenin birinci ya? günü vesilesiyle kaleme ald??? yaz?da ise Zaman'? "henüz di?leri ç?kmakta olan bebek"e benzetiyordu. Aradan y?llar geçti; o bebek emekleme dönemini çoktan geride b?rakt?, büyüdü, serpildi. ?imdi en delikanl? ça??nda. 23 ya??nda!
 
Ankara'da Rüzgarl? Sokak'ta k?s?tl? imkânlarla yay?n hayat?na ba?layan Zaman, bugün 1 milyona yakla?an tiraj?, zengin yazar kadrosu, yorum sayfalar?, hafta sonu ekleri ve mizanpaj? ile ad?ndan söz ettiren referans gazete olmay? ba?ard?. Ama bu, kolay olmad?.
 
Gazete ilk y?llar?nda yalan habere kar?? bir mücadele ba?latt?. ?rtica kampanyalar?n?n iç yüzünü ortaya koyan haberlere imza att?. Derdini ba??r?p ça??rmadan anlatan serinkanl? bir üslup seçti kendine. Farkl? olandan korkmad?, her kesimi kucaklad?. Gün geldi Alevi-Sünni çat??mas? kar??s?nda dimdik kurdu, karanl?k plan? ortaya ç?kard?. Gün geldi çetelerin maskelerini dü?üren gazete oldu. Türkiye'de fitne ç?karmak isteyenler kar??lar?nda bu gazeteyi buldu. Ma?durun, mazlumun sesi oldu. F?rt?nal?, da?da?al? günlerde de gücünü Hak'tan ve halktan alan bir yay?n çizgisi izledi. Bugün okunmad???nda eksikli?i hissedilen, merakla beklenen, heyecanla takip edilen bir gazete Zaman.
 
Aradan geçen 23 y?l ispat etti ki; Zaman Gazetesi diye bir gerçek var bu ülkede. Yalana-yanl??a tenezzül etmeyen, ilkeli ve vicdanl? bu gazetecilik anlay???, bir ekol, okul olmay? ba?ard?. Yüzlerce gazeteci yeti?tirdi. Zamanla gruba üç karde? kurulu? daha eklendi: Cihan Haber Ajans?, Aksiyon dergisi ve Today's Zaman. Zaman okulunun bir meyvesiydi bunlar. Bugün Cihan'?n ba??nda bulunan Abdülhamit Bilici, Aksiyon Dergisi Yay?n Yönetmeni Bülent Korucu ve Today's Zaman'?n Yay?n Yönetmeni Bülent Kene?, Zaman mutfa??nda yeti?mi?, ba?ar?l?, deneyimli gazeteciler.
 
Zaman mektebi sadece kendi bünyesine gazeteci yeti?tirmedi. Mesle?e Zaman'da ba?lam?? birçok ba?ar?l? gazeteci bugün medyan?n farkl? kulvarlar?nda görev yap?yor.
 
 
 
Kimler geldi kimler geçti
Fehmi Koru, bu gazetenin kurucular?ndan. ?lk genel yay?n yönetmeni. Uzun y?llar temsilci ve ba?yazar olarak görev yapt?. 1998 y?l?nda Yeni ?afak'a geçti. ?imdilerde Yeni ?afak'ta genel yay?n dan??manl??? ve kö?e yazarl??? yap?yor.
 
Zaman'?n kurulu?unda yer alan ve yazarl?k yapan bir ba?ka isim de D. Mehmet Do?an. Geçmi?te RTÜK üyeli?i de yapan Mehmet Do?an ?imdilerde Vakit Gazetesi'nde kö?e yazarl???n? sürdürüyor.
 
Milli Gazete'de kö?e yazarl??? yapan Mehmet ?evket Eygi de yolu Zaman'la kesi?enlerden. 1970'li y?llarda Bugün'ü ç?karan, Yeni ?stiklal ve Büyük Gazete tecrübesi olan Eygi, Zaman'?n Ankara'dan ?stanbul'a ta??nd??? y?llarda üç ay yay?n yönetmenli?i yapar.
 
Zaman'da yay?n dan??man? ve yazar olarak görev yapm?? bir isim de Nabi Avc?. Ba?bakan'?n ileti?im dan??man? olan Avc?, Zaman tecrübesinden sonra Yeni ?afak gazetesinde yay?n dan??manl??? ve yay?n yönetmenli?i yapt?.
 
Yay?n yönetmenleri yeti?tirdi
 
Yeni ?afak Gazetesi'nin genel yay?n yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star Gazetesi'nin genel yay?n yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, Bugün gazetesi genel yay?n yönetmeni Erhan Ba?yurt, halen Referans Gazetesi'nde genel yay?n yönetmenli?i ile Hürriyet Gazetesi haber koordinatörlü?ünü birlikte yürüten Eyüp Can, Takvim gazetesi genel yay?n yönetmeni Fikret Ertu?rul, Kanal 24'ün genel yay?n yönetmeni Akif Beki, Samanyolu televizyonu yay?n grubu ba?kan? Hidayet Karaca... Bu isimlerin hepsinin de ilk göz a?r?s? Zaman.
 
Yusuf Ziya Cömert, Zaman'?n ilk y?llar?nda D?? Haberler servisinde Fikret Ertan'la görev yapm??. Yeni ?afak'?n genel yay?n yönetmeni o günleri anlat?rken, "Yazd???m bir metni ertesi gün bas?l? olarak görmenin hazz?n? ilk Zaman'da tatt?m. Fehmi Abi'nin yönetiminde çok önemli bir tecrübeydi, hepimiz için. O günlerin hat?ras? çok k?ymetli." diyor.
 
Mustafa Karaalio?lu, Zaman'?n ilk merkezi Ankara Rüzgarl? Sokak'ta i?e ba?layanlardan. Ö?rencilik y?llar?nda Zaman'da çal??maya ba?layan, 1987 y?l?nda gazetenin arka sayfas?nda s?kl?kla imzas? görülen bir isim. Karaalio?lu, daha sonra bir süre Türkiye Gazetesi'nde görev yapt?. Yeni ?afak'?n kurulu?unda yer alan Karaalio?lu, bu gazetede haber koordinatörlü?ü, yaz? i?leri müdürlü?ü, temsilcilik ve yay?n yönetmenli?i yapt?. Haziran 2007'den bu yana Star Medya Grubu'nun ba??nda.
 
Erhan Ba?yurt, 1993 y?l?nda Zaman Gazetesi ?stihbarat Servisi'nde gazetecili?e ba?lad?. Uzun süre diplomasi muhabirli?i yapt?. Aksiyon Dergisi'nde de bir süre çal??an Ba?yurt, Zaman Gazetesi'nde D?? Haberler editörlü?ü ve yay?n editörlü?ü görevlerinde bulundu. Zaman'da d?? politika yaz?lar? yazd?. 2005 y?l?nda Bugün'e yay?n koordinatörü olarak transfer oldu. Bir y?l? a?k?n bir zamand?r Bugün'ün genel yay?n yönetmenli?ini yap?yor.
 
Eyüp Can, gazetecili?e 1994 y?l?nda Zaman'la ad?m att?. Yapt??? haftal?k röportajlar? medyada geni? yer buldu. 98'de Amerika'ya giderek Harvard Üniversitesi'nde Amerikan D?? Politikas? ve Ortado?u ili?kileri üzerine master yapt?. 2001'de tekrar Zaman'a döndü. Gazeteyi tasar?m? ve içeri?i ile yenileyen ekipte yay?n editörü olarak görev ald?. 2004'te Do?an Grubu'na geçti, yeni kurulan Referans Gazetesi'nin ba??na getirildi. 22 Haziran 2009 itibar?yla Hürriyet Gazetesi haber koordinatörlü?ünü yürütüyor. Yine bu gazetede kö?e yaz?yor.
 
Akif Beki, gazetecili?e 1990 y?l?nda Zaman'da muhabir olarak ba?lad?. Daha sonra Flash TV'de, Yeni ?afak, Yeni Yüzy?l ve Turkish Daily News gazetelerinde çal??t?. Kanal 7'nin Ankara temsilcisi oldu. Daha sonra 4 y?l süreyle Ba?bakanl?k sözcüsü olarak görev yapt?. 2009'un ba?lar?nda sözcülükten istifa eden Beki, Radikal Gazetesi'nde kö?e yaz?lar? ile bas?n hayat?na döndü. Beki, A?ustos 2009'da Kanal 24'ün genel yay?n yönetmenli?i görevini üstlendi.
 
Takvim Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Fikret Ertu?rul, mesle?e 1994 y?l?nda Zaman'?n spor servisinde ba?lad?. Zaman'da biri y?l? a?k?n bir süre Galatasaray muhabiri olarak çal??an Ertu?rul; Kanal 7 ve Yeni ?afak'ta da görev yapt?. 2007'de Takvim'in yaz? i?leri müdürüyken yay?n yönetmenli?ine terfi etti.
 
Hidayet Karaca, medyaya Zaman Gazetesi'nin Ege bölge temsilcisi olarak ad?m att?. Daha sonra Ankara temsilcili?i görevinde iki y?l bulundu. 1999 y?l?ndan bu yana Samanyolu Televizyonu'nun ba??nda. Karaca, ayn? zamanda Televizyon Yay?nc?lar? Derne?i Yönetim Kurulu ba?kan?.
 
Amerika'da ?ngilizce yay?n yapan Ebru TV'nin ba??nda da eski bir Zaman çal??an? var. Adem Kalaç, 1994-1997 y?llar? aras?nda Zaman'da yay?n koordinatörü olarak görev yapt?. Daha sonra Samanyolu televizyonunda haber müdürü olarak bulundu.
 
Zaman bir ekol ve bir okul oldu
 
Tamer Korkmaz, Zaman'a eme?i geçen isimlerden biri. 20 y?la yak?n burada çal??an Korkmaz, 2007'de Yeni ?afak'a geçti. Yaz?lar?n? Yeni ?afak'ta sürdüren Korkmaz, Mart 2008'den beri de TRT 1'de Ezberbozan ad?nda bir program yap?yor.
 
Zaman'da gazetecili?e ba?lay?p daha sonra di?er gazetelerde mesle?e devam eden isimlerden biri de Nuh Gönülta?. Uzun bir süre Zaman'da çal??an Gönülta?, 2002'de Tercüman gazetesine geçti, halen Bugün Gazetesi'nde kö?e yazarl??? yap?yor.
 
TRT'de Tamer Korkmaz'la Ezberbozan program?nda ekrana ç?kan Celal KazdA?l? Zaman'?n ilk y?llar?nda haber müdürlü?ü ve yaz? i?leri müdürlü?ü yapt?. 1993'te TRT'de "Ate? Hatt?" ile ba?layan televizyonculu?unu Can Dündar'la birlikte "40 Dakika" program?nda sürdürdü. TV 8'de editör olarak çal??t?.
 
Yeni ?afak bünyesinde yazar olarak görev yapan Gökhan Özcan ve Hakan Albayrak da Zaman'da mesle?e ba?layanlardan. Gökhan Özcan, meslekteki ilk günlerini anlatt??? bir yaz?s?nda o günleri ?u cümlelerle an?yordu: "Haf?zam beni yan?ltm?yorsa 1986 y?l?n?n Kas?m ya da Aral?k ay?nda ilk defa imzam? ta??yan bir yaz? günlük bir gazetede yay?nland?. Zaman Gazetesi Kültür-Sanat sayfas?nda... Gazetecili?e ba?lang?c?m da 1986'n?n Ekim ay?ndad?r." Ayn? zamanda öykü yazar? olan Gökhan Özcan, Gerçek Hayat dergisinde bir süre editörlük yapt?. ?imdilerde Yeni ?afak'ta yaz?yor.
 
Hakan Albayrak da k?sa bir süre de olsa Zaman'da çal??t?. Gerçek Hayat dergisini kurdu. Konya'da Merhaba gazetesini ç?kard?. ?hlas Haber Ajans? bünyesinde Gazze ve Kudüs'te bulundu. Hilal TV'de program yapt?. Ortado?u'yu en iyi bilen gazetecilerden olan Hakan Albayrak, Yeni ?afak'ta kö?e yazarl???n? sürdürüyor.
 
Yeni ?afak Gazetesi'nin yay?n koordinatörlü?ünü sürdüren ErgÜn Diler de geçmi?te Zaman'da görev yapm?? bir isim. Daha önce Sabah ve Yeni Yüzy?l gazetelerinde çal??an Diler, 1998'de görsel yönetmen olarak Zaman'a geçti. Yakla??k 3 y?l bu görevde bulundu. 1999'da Zaman'?n yeni yüzüyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden en iyi mizanpaj ödülünü kazand?. Diler, Zaman'dan ayr?ld?ktan sonra Ak?am, Habertürk, Star, CiNE5 gibi kurulu?larda görev ald?.
 
Geçen aya kadar Yeni ?afak'ta pazar ekinin editörü olarak görev yapan ve Yeni ?afak'ta haftal?k söyle?iler gerçekle?tiren Mehmet Gündem'in de mesle?e ba?lad??? yer Zaman Gazetesi. 1996'dan 2003'e kadar Zaman'da çe?itli görevler üstlenen Gündem, daha sonra Tercüman ve Milliyet gazetelerinde çal??t?. Gündem, geçti?imiz günlerde Yeni ?afak'tan istifa etti.
 
Uluslararas? siyaset ve d?? politikan?n usta kalemlerinden Mustafa Özcan da geçmi?te Zaman'a katk?da bulunan isimlerden. Zaman'da uzun y?llar d?? haberler editörlü?ü ve kö?e yazarl??? yapan Özcan, ?imdilerde Vakit Gazetesi'nde yaz?yor.
 
Lütfullah Gökta? ismini kamuoyu NTV televizyonu ve Anadolu Ajans? Roma muhabiri olarak biliyor. Gökta?'?n yolu da bir dönem Zaman'dan geçmi?. Gökta?, 1987 y?l?nda Ali Bulaç'?n ba??nda bulundu?u ?stanbul ekibinde yer alm??. Arapçadan çe?itli çevirileri bulunan Gökta?'?n, 2008'de Filistinli ?air Mahmud Dervi?'in ?iirlerinden olu?an bir seçkiyi Türkçeye kazand?rd???n? belirtmeden geçmeyelim.
 
Özcan Ünlü de mesle?e Zaman'da ba?layanlardan. Bugün Gazetesi'nin yaz? i?leri müdürlü?ünü yapan Özcan, Zaman'a 1988 y?l?nda ad?m att?. Kültür sanat sayfas?n? haz?rlayan Özcan, daha sonra Türkiye Gazetesi'nde meslek hayat?n? sürdürdü.
 
Güntay ?im?ek ula?t?rma sahas?nda uzman bir isim... ?imdilerde Habertürk Televizyonu'nda ekonomi koordinatörü olarak görev yapan ?im?ek, 1990 y?l?nda Zaman'da muhabirli?e ba?lad?. Ekonomi servisi ?efli?i ve haber müdürlü?ü yapt?. Zaman'da kö?e yazd?. 2003'te Sabah Grubu'na geçti. 5 y?l bu grupta çe?itli görevlerde bulundu. ?imdilerde Habertürk'te havac?l?k program? yap?yor, Habertürk gazetesinde kö?e yaz?yor.
 
Bugün Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve yazar? Adem Yavuz Arslan, Zaman'?n Ege bölge temsilcili?inde stajyer muhabir olarak mesle?e ba?lad?. Askerlik sonras? 1998'de ?stanbul'da Aksiyon Dergisi'nde çal??t?. 2006'da haber müdürü olarak Bugün'e geçti.
 
Bugün Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev yapan Güngör Ergün de mesle?e Zaman'da ad?m atanlardan. Cihan Haber Ajans?'nda ve kapanan Nokta dergisinde çal??t?.
 
Sabah Gazetesi Be?ikta? muhabiri ve spor yazar? Fatih Do?an da gazetecili?e Zaman'da ba?layan bir isim. 1992'den 1999 y?l?na kadar Zaman Spor Servisi'nde çal??an Do?an, mesle?ini Sabah'ta sürdürüyor.
 

Geçmi?te Zaman'da çal??m?? bir isim Do?an Ertu?rul. Star Gazetesi'nde yaz? i?leri müdürü olarak görev yapan Ertu?rul, Kanal 7, Tempo, Referans gibi yay?n organlar?nda da bulundu.
 
Faruk Mercan da gazetecili?e; 1993 y?l?nda, Ankara'da yay?n yapan Dünya Radyo'da ba?lad?. 1995'ten itibaren Zaman Gazetesi'nde muhabirlik, editörlük görevlerinde bulundu. Yazarl?k yapt?. En son Aksiyon Dergisi'nde editör olarak bulunan Mercan, ?imdilerde Samanyolu Haber'de Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne ve Lale Sar?ibrahimo?lu ile Endaze isimli programda gündemi yorumluyor.
 
Para Dergisi'nde haber müdürü olarak çal??an ?driz Çokal da eski bir Zaman çal??an?. Zaman'?n ekonomi servisinde uzun y?llar görev yapan Çokal, daha sonra Referans Gazetesi'nde editör, haber müdür yard?mc?l??? ve istihbarat ?efli?i yapt?.
 
Fox TV'nin Haber Müdürü Ercan Gün, gazetecili?e 1993 y?l?nda Zaman Gazetesi'nde ba?lad?. Uzun süre polis, adliye muhabirli?i yapt?. Ercan Gün; terör, istihbarat, narkotik ve organize suçlar konusunda birçok önemli haberiyle biliniyor. Gün, 2007'de "Katil zanl?s?na klip" haberiyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Y?l?n En ?yi Haberi Ödülü'ne lay?k görüldü.
 
Ve üç kad?n yazar...
 
Zaman'?n ilgiyle takip edilen üç kad?n yazar? yak?n bir tarihte Habertürk ve Taraf'a transfer oldu. Bu isimlerden Nihal Bengisu Karaca, Zaman Pazar'?n editörlü?ünü yap?yor ve yorum sayfas?nda kö?e yaz?yordu. Karaca, 1994'te mesle?e Aksiyon Dergisi'nde ad?m att?. Yakla??k 14 y?l Zaman bünyesinde çal??t?. Geçen y?l?n 1 Mart'?nda "duru?una hasta oldu?u Zaman'dan, ak???na kap?ld??? Habertürk'e" geçti. Habertürk'te kö?e yazarl???n? sürdürüyor.
 
Zaman'?n Habertürk'e transferlerinden biri de Elif ?afak. Romanc? kimli?iyle tan?nan Elif ?afak, uzun süre Zaman Pazar'da ve gazetenin kültür sayfas?nda Zaman okurlar?yla bulu?tu. Nisan 2009'da Habertürk'e transfer oldu. Veda yaz?s?nda Zaman okurunu ?u cümlelerle selamlam??t?: "Zaman'daki okurlar?m? hep sevdim, önemsedim. Bu gazetede yazmak beni son derece özel, sevecen ve aktif bir okurla bulu?turan k?ymetli bir tecrübe oldu. Bu sayede Türkiye'nin her yerinden insan hikâyeleri dinledim."
 
?imdilerde Taraf Gazetesi'nde yazan Leyla ?pekçi de yolu Zaman'la kesi?enlerden. Birçok gazete ve dergide muhabir, editör ve yaz? i?leri müdürü olarak çal??an Leyla ?pekçi, 2006 y?l?n?n ortalar?nda Zaman Pazar'da yazmaya ba?lad?. Daha sonra Yorum sayfas?nda okurlarla bulu?tu. Haziran 2008'de Taraf gazetesine transfer oldu.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri