forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

SAVCILARA YEN? B?R ?HBAR MEKTUBU ULA?TI; ?NTERNET S?TELER? F??LENM??...

Aktif .

?rtica ?le Mücadele Eylem Plan?'n?n orijinalini Ergenekon Savc?lar?na gönderen 'ihbarc? subay'  savc?lara yeni bir mektup daha gönderdi. Mektupta TSK'n?n fi?ledi?i 292 site de var... Mektubun sonunda belgelerin ?stanbul Cumhuriyet Savc?l??? ile medyaya da da??t?ld??? belirtildi...
 
?hbarc? subay?n yollad??? ilk mektup s?cakl???n? korurken ikinci bir mektup daha savc?l??a ula?t?. Bu mektubun ekinde TSK Kar??t?, Milliyetçi, Tarafs?z, Fethullahç?, TSK Kar??t?-Milliyetçi, Bölücü, ?rticac?, AKP Kar??t?, AKP Yanl?s?  gibi nitelendirmelerle s?n?fland?r?lm?? bir liste de yer al?yor...  
 
Yeni ihbar mektubunun e mail yoluyla ula?t?r?ld??? belirtilirken, mektupta ?rtica belgesinin orjinalinin ortaya ç?kmas?ndan sonra ya?anan süreç de anlat?l?yor...
 
Mektupta propaganda için baz? internet sitelerinin kuruldu?u belirtiliyor ve bu sitelerin isimlerine yer veriliyor...
 

 
www.cafesiyaset.com DA YAYINLANAN MEKTUP...
 
Say?n Savc?m,
 
Ben ülkesini ve çal??t??? kurumu her ?eyden üstün tutan bir TSK mensubuyum.  Ülkemi o kadar seviyorum ki kendimi, ailemi mesleki kariyerimi ve gelece?imi riske atarak "?rticayla Mücadele Eylem Plan?" belgesinin asl?n? gönderdim.
 
Elde etti?im belgelerin kamuoyuna yans?mas?ndan ve Adli T?p Kurumu'nca da teyit edilmesinden sonra yapt???m bu giri?imin çok yerinde oldu?unu k?ymetlendirmekteyim. Amac?m, tutku ile ba?l? bulundu?um Türk Silahl? Kuvvetleri'ni y?pratmak de?ildir.
 
Aksine, Silahl? Kuvvetlerin arkas?na saklanarak ülkemizin istikrar, güven ve demokrasisine kastedenleri de?ifre etmek suretiyle ülkeme hizmet etmektir. Sadece gerçekler ortaya ç?ks?n ve telafisi imkâns?z giri?imlere engel olunsun istiyorum. Bu kapsamda, Kurumumuzda çal??an herkesi yard?mc? olmaya ve elde ettikleri bilgi-belgeleri yarg? ve kamuoyu ile payla?maya davet ediyorum.
 
Gönderdi?im mektupta birbirinin devam? olan Bilgi Destek Plan? (LAH?KA) ve ?rticayla  Mücadele Eylem Plan? ile ilgili detaylar? birle?tirerek yazm??t?m. Cunta yap?lanmas? taraf?ndan bu hususlar gerekçe gösterilerek, belge ve mektubun içeri?i üzerinde güvensizlik
olu?turmak ve delil niteli?ine zarar vermek için bir çal??ma ba?lat?lm??t?r. Kamuoyunun yanl?? bilgilendirilmesini önlemek ve Cunta'n?n istismar?n?n önüne geçmek için ilk mektubumdaki "?rticayla Mücadele Eylem Plan?n?n bas?nda yer almas?n? müteakip, ..." diye
ba?layan paragrafta "?rticayla Mücadele Eylem Plan?" yerine "Bilgi Destek Plan? (LAH?KA)" ifadesi konularak a?a??daki gibi de?erlendirilmesi gerekmektedir:
 
 "Bilgi Destek Plan? (LAH?KA)'n?n bas?nda yer almas?n? müteakip, belgenin haz?rlanmas?nda kullan?lan tüm bilgisayarlar temizlenmi? ve ilgili evraklar imha edilerek, kamuoyuna Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan böyle bir çal??man?n olmad??? yönünde bir aç?klama
yap?lm??t?r. ?mha süreci bizzat Org. Ergin SAYGUN'un Özel Sekreteri Kur.Alb. U?ur BERKSUN taraf?ndan takip edilmi?, kendisi Bilgi Sistemleri ??letme ?ubesine giderek söz konusu eylem plan?n?n haz?rlanmas?nda kullan?lan 30709, 33746, 40077, 27238, 27229 ve 16693
B?M numaral? bilgisayarlar?n hard disklerinin geri getirilemeyecek ?ekilde silinmesine nezaret etmi?tir. Bu i?lemde Alb. ?ükrü KISADERE, Üt?m. Erhan SAKALLI, Üt?m. Kaz?m BOZKURT, Bçv?. Mustafa URHAN ve Svl.Me. R?fat SÜLÜK görev alm??lard?r."
 
Mektubumda ayr?ca, "Bilgi Destek Plan? (LAH?KA)" n?n ve "?rticayla Mücadele Eylem Plan?"n?n haz?rlanmas?nda görev alan personeli bir arada yazm??t?m. Soru?turman?n s?hhati aç?s?ndan, ?lker Ziya GÖKTA?'?n sadece "?rticayla Mücadele Eylem Plan?"n?n haz?rlanmas?nda görev alm??
oldu?unu da detay bilgisi olarak ekliyorum.
 
Karargâh içindeki Cunta yap?lanmas?, kendileri ad?na geli?en olumsuz süreci tersine çevirmek için a?a??da ifade edilen faaliyetleri planlamaktad?r.
 
1.    Mektuptaki belge ile ilgili olarak yaz?c?, kalem, mürekkep vb. tali unsurlar? ön plana ç?kararak belgenin içeri?inden çok ?ekli unsurlar?n?n kamuoyunda tart???lmas?n? sa?lamak.
 
2.    Belgenin gerçekli?ini ortaya koyan ki?i ve kurumlar? y?pratmak.
 
3.    Belgeyi yay?nlayan ve savunan gazete ve gazetecileri belgenin gerçek olmad???na dair ikna etmeye çal??mak, ikna edemediklerini de y?pratmak.
 
4.    Belge'nin orijinalinin Askeri Savc?l?k arac?l??? ile elde edilerek, Jandarma Kriminal'e göndermek suretiyle gerçek olmad???na dair rapor ç?kartt?rmak.
 
5.    ?mza makinesi gibi argümanlara sar?larak kamuoyunda belgenin gerçekli?ine olan inanc? sarsmak.
 
6.    Belgenin içeri?inden daha çok, gündeme geldi?i dönemin kamuoyunda tart???lmas?n? sa?layarak dikkatleri belgenin içeri?inden uzakla?t?rmak.
 
7.    Anayasa Mahkemesine bask? yaparak bir an önce ilgili maddedeki de?i?ikli?in iptaline yönelik karar ç?kartt?rmak ve yarg?lama sürecini askeri yarg?ya ta??mak suretiyle takipsizlik karar? verdirmek
 
8.    28 ?ubat sürecinde dönemin Ba?bakan? Necmettin ERBAKAN'a imzalatarak ihraç edilen 1000'in üzerinde TSK mensubu gibi TSK bünyesinde cad? av? ba?lat?larak YA? kanal?yla büyük bir tasfiye
yapmak.
 
9.    Bu giri?imler ile sonuç al?namaz ise Genelkurmay Askeri Savc?l??? arac?l??? ile suçlular?n sadece Alb. Dursun Çiçek ve birlikte çal??t??? alt kademe personel oldu?u ?eklinde karar ald?rmak. Bu personelin olabilecek en hafif suçlar ile cezaland?r?lmas?n? sa?lamak. Yarg?lama sürecinin, emir vererek çal??malar? ba?latan ve yönlendiren komuta kademesine s?çramas?na engel olmak.
 
Cunta faaliyetlerinin daha aç?k bir ?ekilde ortaya ç?kmas?n? ve bu planlar?n sadece Dursun Çiçek'in faaliyetleri ile s?n?rl? olmad???n? göstermek istiyorum. Genelkurmayda yürütülen psikolojik harekât faaliyetleri kapsam?nda kamuoyunda daha önce de k?smen gündeme gelmi? olan internet faaliyetlerinin detaylar?n? payla?mak ve bütün bu çal??malar?n Cunta arac?l??? ile hiyerar?ik bir yap?da gerçekle?tirildi?ini göstermek için Ek-A'daki belgeyi dikkatlerinize sunuyor ve tüm kamuoyu ile payla?mak istiyorum.
 
Bu belge Genelkurmay taraf?ndan yürütülen psikolojik harekât faaliyetleri için kullan?lan internet sitelerinin kamuoyuna yans?mas?ndan sonra (Bas?nda 35 adet internet sitesi yer alm??t?.
Hâlbuki bu sitelerin adedi 42 dir ve Ek-B'de sunulmaktad?r.) bunlar?n Genelkurmaya ait olmad???n? göstermek ve daha sonraki s?zmalar? engellemek maksad?yla haz?rlanm??t?r. Belgenin haz?rlanmas?nda s?zma olas?l??? da dikkate al?narak çok özenli bir dil kullan?lm??t?r. Ancak Belgenin son bölümünde "gri ve siyah propaganda faaliyetlerinin Kurum'dan ba??ms?z olarak devam ettirilece?i ifade edilmi?tir. Hâlbuki bundan önce bu illegal faaliyetler çok yo?un bir ?ekilde aç?ktan icra edilmekte idi.
 
?nternet siteleri ile ilgili haberler medyaya yans?d?ktan sonra tüm siteler kapat?larak yeniden yap?land?r?lm??t?r. Ekteki belgede görülece?i üzere, Cunta arac?l??? ile Komuta kat?n?n görü? ve onay? al?narak yeniden faaliyete geçirilmi?tir. Komuta kat?n?n onay?ndan sonra 35 site yerine 4 adet site ve bu adreslere yönlendirilen bir miktar alan ad?n?n al?nmas? kararla?t?r?lm??t?r. PH faaliyetleri bu siteler üzerinden devam etmi?tir. Ekte sunulan belgedeki ANDIÇ'da da ifade edildi?i gibi Bilgi Destek Daire Ba?kanl???nda görevli ?ube Müdürlerinin üzerine kredi kartlar? al?narak ödemeler bu kartlar üzerinden yap?lacak ?ekilde yeni alan adlar? temin edilmi?tir.
ANDIÇ'ta paraf? bulunan ?b. Md.lerinin o dönemde yeni ald?klar? kredi kartlar? ve yapt?klar? ödemeler rahatl?kla banka kay?tlar?ndan temin edilebilir. Örnek olarak "?lker Ziya GÖKTA?'?n bu görev için alm?? oldu?u Ziraat Bankas?'na ait olan 454...............061 no'lu kredi
kart?" gösterilebilir.
 
Takdir say?n savc?lar?m?z?n ve Yüce Türk Milletinindir.
 
Sayg?lar?mla arz ederim.
 
EKLER                    :
 
 EK-A ?nternet Siteleri and?c?
 
EK-B Psikolojik Harekat Sitelerinin Listesi
 
DA?ITIM                    :
 
1. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???
 
2. Medya Kurulu?lar?
 
 
 
 
CUNTANIN KURDU?U S?TELER
 
?hbarc?n?n gönderdi?i ‘cunta yap?lanmas?n?n internet siteleri’ listesi ?öyle:

http://www.irtica.org ve bu siteye yönlendirilen naksilik.com, geocities.com/fethullahgercegi, nursi.info, irtica.net

www.ozgurgenc.net ve bu siteye yönlendirilen genclik.info, gencizbiz.net

www.aslar.org ve bu siteye yönlendirilen askeriz.info, stratejik.info, tskasker.com,

www.turkatak.gen.tr ve bu siteye yönlendirilen turkuz.info ve turkler.info

www.turkses.com ve baraya yönlendirilen turkeyturks.com, turksturkey.com, turkses.net, www.turkses.org

www.pkkgercegi.net ve yönlendirilen pkkapo.com apopkk.com, pkkgercegi.com, pkkgercegi.org

www.armenianreality. com ve yönlendirilen turkishgenocide.net, turkishmassacre.com,

www.terorveguvenlik.net ve buraya yönlendirilen terorizm.info, terorgercegi. com, terorveguvenlik.com, terorveguvenlik.org

www.gurbetciler.info ve yönlendirilen turkuzbiz.org, hepimizturkuz.org,  bizturkler.org  

www.greekmurderers.net ve yönlendirilen yunanli.com, pontuslu.com

 

F??LENEN ?NTERNET S?TELER?...

 
Genelkurmay Ba?kanl??? Ankara üst ba?l???n?n bulundu?u 'gizli' ibareli And?ç belgesi 1. Bilgi Destek ?ube Müdürlü?ü'ne hitaben yaz?lm??. Belgenin giri? yaz?s?nda 'Bilgi Destek Daire Ba?kanl???'n?n internet sitesi faaliyetlerinin yeniden yap?land?r?lmas? maksad?yla haz?rlan?p komuta kat?ndan anay? al?nan and?ç ekte sunulmaktad?r' ifadesi yer al?yor.   'And?ç' belgesi oldu?u iddia edilen ekte Genelkurmay'?n kamuoyunu yönlendirmek için kurdu?u iddia edilen sitelerin d???nda bir de Genelkurmay taraf?ndan takip edildi?i öne sürülen internet sitelerinin listesi bulunuyor. 'Günlük olarak takip edilen Türkçe yay?n yapan siteler' ba?l??? alt?nda 292 internet sitesi yer al?yor. Bunlar 'Fettullahç? siteler', 'irticai siteler' ve Bölücü siteler' gibi ba?l?klarla fi?lenmi?...
 
'Günlük takip edilen Yabanc? dilde yay?n yapan siteler' ba?l?kl? listede 138 internet sitesi bulunuyor. Bunlar da 'Bölücü yay?n yapan site', 'Kürt insan haklar? projesi', 'Strateji sitesi' 'haber sitesi' ifadeleriyle fi?lenmi?. Bu listede New York Times, New York Post, Independent gibi uluslar aras? yay?n yapan gazetelerin internet siteleri de yer al?yor.
 
 
 
Belgede Genelkurmay taraf?ndan fi?lendi?i belirtilen internet sitelerinin baz?lar? ?unlar:

Fethullahç? siteler olarak,
www.fethullahgulen.belgeleri.com
www.haber5.com

?rticai siteler olarak,
www.alticizil i.worldpress.com
www.araratinsesi.com
www.asringetirdigitereddutler.com
www.aylikdergi.com
www.cafesiyaset.com
www.cemaat.com
www.derindusunce.org
www.dogu.worldpress.com
www.dusunceler.org
www.fatihzeki.blogcu.com
www.fethullahciler.atspac.com
www.gericiler.worldpress.com
www.haber7.com
www.haber10.com
www.haberkasedi.com
www.habersutun.com
www.habervakti.com
www.haksos.net
www.harunyahya.org
www.irticai.blogcu.com
www.irtica.worldpress.com
www.islamdunyasi.com
www.tesetturworldpress.com
www.itibarhaber.eu
www.kafkascihat.com
www.kemalistler.com
www.mucahede.com
www.maskelitehditler.com
www.nurhaber.com
www.otvaworldpress.com
www.platformdergisi.net
www.realhaber.com
www.risaleinurenstitusu.org
www.saidnursi.de.tr
www.sehadetvakti.com
www.sentezhaber.com
www.sirat.blogcu.com
www.sonsaniye.net
www.sosturk.worldpress.com
www.suhareketi.org
www.takva.com
www.tevhidhaber.com
www.tr.fgulen.com
www.vahdet.com.tr
www.videoalemi.net
www.yazimhane.com
www.yobasis.com
www.yobazlariz.biz

Bölücü siteler olarak,
www.abdullah-ocalan.com
www.amedchat.com
www.amedxacek.blokspot.com
www.amigradergisi.com
www.apocu.webbyen.dk
www.azadiyar.com
www.babaerdogan.org
www.barandegisi.com
www.batman.efendisi.com
www.beritan.com
www.bijinewroz.com
ciwanen.org
www.ciwanenroje.com
www.darajiyane.com
darajiyane.150m.com
www.demanu.com.tr
www.dengeciwan.com
www.dengezelal.com
dersim.dr
www.ewindarin.com
www.ferhattunc.net
www.firatnews.com
www.freewomen.dr
www. gelawej.org
www.gercekgundem.com
www.gundemimiz.com
www.halklarinsesi.com
www.kerkuk-kurdistan.com
www.kesireocalan.com
www.komalenciwan.com
www.kongra-gel.net
www.koxuz.blz
www.koxuz.org
www.kurddem.com
www.kurdinfo.com
www.kurdisinfo.com
www.kurdis-info.net
www.kurdisonline.org
www.kurdislam.org
www.kurdistan.nu
www.kurdistan-ip.org
www.kurdistan-post.com
www.kurdistaninfo.de
www.kurdmedia.com
www.lekolin.com
www.leylazana.net
www.mazlum.com
www.memleketinsesi.com
www.mezopotamya.org
www.move.tr/welad
www.nasname.com
www.newroz.com
www.newroz.net
www.newskurd.com
www.newskar.com
www.olperver.com
www.osmanbaydemir.com
www.osmanocalan.com
www.parastina.gel.com
www.partiyagel.com
www.pdk-bakur.com
www.pdk-xoybun.com
www.pekeke.net

TSK kar??t? siteler
www.aloihbar.org
bedelliaskerlik.org
www.dahabuyukanit.com
www.genel-kurmay.com
www.gizlibelge.com
www.haberkurd.com
www.harbiyeli.net
www.kursadhareketi.org
www.tsk-genelkurmay.com
www.turkiyegercegi.net
www.ulkucan.com
www.ulusalihanet.com
 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri