forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YEN? B?R ?HBARCI SUBAY, YEN? B?R ?HBAR MEKTUBU!

Aktif .

dursun_cicek
Türkiye, Albay Dursun Çiçek'in ikinci kez tahliye edilmesini tart???rken, yeni bir ihbar mektubu daha ortaya ç?kt?. ?kinci ihbarc? subay, kendisini "Çiçek'le ilgili askeri savc?l?kta yürütülen soru?turma kapsam?nda Bilgi Destek bilgisayarlar?n? inceleyen ekipte görev alan birisi" olarak tan?t?yor...
 
Zaman Gazetesi'nin haberine göre, ?hbarc? subay, mektupla birlikte bilgisayarlardan kurtard??? dosyalar? Ergenekon savc?lar?n?n yan? s?ra Cumhurba?kan?'na, Ba?bakan'a ve muhalefet partilerine de gönderdi. Belgelerde Genelkurmay Ba?kanl??? Bilgi Destek ?ubesi'nde çok ciddi bir psikolojik harekat faaliyeti yürütüldü?ü iddia ediliyor. Türkiye'nin il il fi?lendi?i belirtiliyor. Demokrasi, bar?? ve e?itlik gibi ça?da? kavramlar tehdit unsuru olarak zikrediliyor. TSK'ya yak?n sivil toplum kurulu?lar?na mitingler yapt?r?lmas? tavsiye ediliyor ve bakanlardan bürokratlara kadar birçok isimle ilgili ki?isel bilgilere yer veriliyor. 'Millete Komplo' plan?n? haz?rlayan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, ?slak imzal? orijinal belgeye ra?men ikinci kez serbest b?rak?lmas?n?n yank?lar? sürerken, yeni belgeler ortaya ç?kt?. Skandal fi?lemelerin yer ald??? CD, Kaos Plan?'n?n bas?nda yer almas?ndan sonra Genelkurmay Karargah?'nda yap?lan 'belge temizli?inde görev alan subay taraf?ndan Ergenekon savc?lar?na ula?t?r?ld?. ?kinci subay?n "Ancak bu kadar?n? kurtarabildim." dedi?i CD'deki belgelerde, Genelkurmay Bilgi Destek Komutanl??? taraf?ndan yap?lan fi?lemeler yer al?yor. Belgelerde, Ba?bakan'?n dan??manlar?ndan bakanlara, e?itim örgütlerinden sivil toplum örgütlerine, gazetecilerden sade vatanda?a neredeyse toplumun tamam? fi?lenmi?. ?l il Türkiye'nin etnik ve mezhep yap?s? ç?kar?lm??.

?kinci meçhul subay?n Ergenekon savc?lar?n?n yan? s?ra Cumhurba?kanl???, Adalet Bakanl???, Ba?bakanl?k ve muhalefet liderlerine gönderdi?i CD'de kamuoyunu deh?ete dü?üren Eylem Plan? kapsam?nda gerçekle?tirilecek faaliyetlerde kullan?labilecek isimlerin do?um yeri, do?um tarihi ?eceresi, ne i? yapt???, vatan?n? ne kadar sevdi?i ve ne kadar güvenilir oldu?una ili?kin de?erlendirmeler yap?l?yor. Ülkenin dört bir yan?nda birçok meslekle u?ra?an isimlere personel kimli?i verilmi? olmas?. Kay?tlarda Genelkurmay personeli olarak gösterilenler aras?nda ünlü isimler de var. Bunlardan baz?lar? ara?t?rmac?-gazeteci-yazar Levon Panos Da?ba?yan, Ergenekon tutuklusu Türk Ortodoks Patri?i Ümit Erenerol, Türk Ortodoks Patrikhanesi Bas?n Sözcüsü ve Ergenekon tutuklusu Sevgi Erenerol ve gazeteci U?ur Y?ld?r?m var. Bu isimler Personel Bilgi Formu- 3. Tümen Komutanl??? isimli dosyada geçiyor. Bu 4 isim için ?unlar deniliyor: "Vatana ba?l?l?klar? tamd?r. Güvenilirlerdir. S?r saklarlar. Arkada?lar? ile iyi geçinirler. Muhitinde iyi tan?n?rlar. Zor ko?ullara mukavemet durumlar? yeterlidir."

Bunlar?n d???nda s?radan vatanda?lar?n isimleri de personel bilgi formu dosyas?nda yer al?yor. Bu isimlerin alt?nda da vatana ba?l?l???, siyasi tutumu, cesareti, s?r saklay?p saklayamayaca??, arkada?lar? ile geçinme durumu, çevresinde nas?l tan?nd??? gibi konular ayr?nt?l? bir ?ekilde i?lenmi?.

ADD mitingleri psikolojik harekât?n parças?

Albay Dursun Çiçek'in bilgisayar?nda ç?kan psikolojik harekat faaliyet raporlar?nda yer alan bir di?er ilginç doküman ise ad? Ergenekon soru?turmas?nda geçen Atatürkçü Dü?ünce Derne?i ile ilgili. Gizli ibareli 'Harekat Ba?kanl??? Faaliyet Çizelgesi'nde yer alan aç?klamada ?u not dü?ülmü?: "TSK paralelinde hareket eden Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) dolayl? ve örtülü olarak desteklenmek suretiyle kitlesel gösterilerin yapt?r?lmas? (Örne?in Atatürkçü Dü?ünce Derne?i'nin "?rticai Anayasaya Hay?r" mitingi düzenlemesi)". Belgede, söz konusu örgütlere "faaliyetin kapsam?na göre aç?k veya örtülü destek sa?lanaca??" belirtiliyor.

Isparta'n?n mezhep haritas? ç?kar?lm??

 

Isparta ba?l??? alt?ndaki verilerde il halk?n?n tamam?n?n hangi mezhebe ba?l? oldu?u belirlenmi?. Siyasi mezhepler ba?l??? alt?nda Aleviler, Yeseviler, Bekta?iler bulunuyor. F?khi mezhepler bölümünde ise ?afiler ve Hanefiler yer al?rken, ?tikadi mezhepler içerisinde Sünniler ve Selefiler ayr?m? yap?l?yor. Farkl? Din ve Mezheplerin durumu ba?l???nda ise Süryaniler, Museviler, H?ristiyanlar tasnifi yap?lm??. Hangi ilçede mevcut mezheplere ba?l? kaç ki?inin bulundu?u jandarma ekiplerince tespit edilmi?. E?ridir ilçesinde bulunan 2 ki?i dahi rapora girmi?. Ayr?ca mezhebe mensup olan ki?ilerin giyim tarzlar? bile fi?leme kay?tlar?na dahil olmu?.

Demokrasi, bar?? ve e?itlik tehdit unsuru

Psikolojik Harekat Daire Ba?kanl??? (Genelkurmay Ba?kanl??? Bilgi Destek Grup Komutanl???)'n?n sunumlar?nda bar??, e?itlik, demokrasi, insan haklar? ve adalet, 'tehdit' unsurlar? aras?nda say?l?yor. 'yeni de?i?iklik ile 10 DAK?KA KISA BRF. gnkur.b?k. 03 eyl.pdf' isimli dosyan?n 23. sayfas?nda geçen sunumda 'Psikolojik harekat tehditleri' ba?l??? alt?nda tehdit unsurlar? ?öyle s?ralanm??: Adalet, demokrasi, e?itlik, insan haklar? ve bar??.

Bakanlar da fi?lenmi?

"Millete Komplo Belgesinin" alt?nda imzas? bulunan Dursun Çiçek'e ait bilgisayarda yer ald??? belirtilen belgeler aras?nda üst düzey bürokratlara ait fi?lemeler de bulunuyor. "Ki?ilere Ait ?stihbari Bilgiler (Ki?isel ?stihbarat)" isimli klasör içerisinde yer alan 7 adet word belgesinde bakanlar Ahmet Davuto?lu, Ali Babacan, Egemen Ba???'?n yan? s?ra Ba?bakanl?k dan??manl??? yapm?? Cüneyd Zapsu, Nabi Avc?, Ömer Çelik ve Yalç?n Akdo?an'a ait ki?isel bilgiler yer al?yor.

?ehit törenleri Eylem Plan? kapsam?nda

Ergenekon soru?turmas?n? yürüten savc?lara gönderilen CD'de Psikolojik Harekât Dairesi'nin yönlendirdi?i ve icra etti?i faaliyetler sunumlar halinde rapor edilmi?. "Yurtiçinde icra edilen / edilecek bilgi destek faaliyetleri" bölümünde yurt genelinde tertip edilen konferanslar ve gösterilerden foto?raflarla afi? çal??malar? yer al?yor. Bu faaliyetler aras?nda, ?ehit ve gazilerle ilgili programlar özellikle dikkat çekiyor. Buna göre Türk Silahl? Kuvvetleri bünyesinde Bilgi Destek Birimi'nin gazetelere ilan verdi?i, de?i?ik ?ehirlerde sivillere yönelik konferanslar düzenledi?i ve halka aç?k anma törenleri tertip etti?i görülüyor.

Ülke il il fi?lenmi?

Kurmay Albay Dursun Çiçek'in bilgisayar?ndan ç?kan belgelerde Türkiye'nin il il fi?lendi?i ortaya ç?kt?. Ergenekon davas?n? yürüten savc?lara gönderilen üçüncü ihbar mektubunda yer alan gizli ibareli istihbarat raporlar?nda çarp?c? tespitler yap?l?yor. Savc?lara ula?an belgelerde K?r?ehir isimli klasörde, ildeki sivil toplum kurulu? temsilcileri, özel okul ve dershane çal??anlar?, siyasi parti yöneticileri ve kanaat önderleri, "dine bak??lar?, siyasi e?ilimleri, ekonomik güçleri, toplumdaki sayg?nl???" gibi ba?l?klar alt?nda s?n?fland?rmaya tabi tutuluyor. Özel okul ve dershanelerde çal??an ö?retmenler, radikal dinci grup s?n?fland?r?lmas? içine al?narak, özel kimlik bilgileri, dershanedeki pozisyonlar? gibi birçok bilgiye yer veriliyor.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri