forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Ak?am Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Küçükkaya Cihan Dergisi'nin son say?s?nda yay?nlanan söyle?isinde medyan?n bir k?sm?n?n ?ktidar? dü?man gördü?ünü söyledi.
 
Türk medyas?nda ciddi bir de?i?im sürecinin ya?and???n? söyleyen Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Küçükkaya, AK Parti'nin sahip oldu?u ideolojinin medyaya bak??? de?i?tirdi?ini söylüyor. Türkiye'de medyan?n bir k?sm?n?n iktidara di?er k?sm?n?n da muhalefete dü?man gözüyle bakt???n? savunan Küçükkaya, bu durumun rahats?zl?k verici oldu?u görü?ünde.
 

C?HAN DERG?S?'NDE YAYINLANAN RÖPORTAJ:
 

Medyada ba?layan 'tasfiye edilecek gazeteciler' tart??mas? asl?nda bir de?i?imin habercisi. Sadece yazar-çizer ba?lam?nda de?il medyada zihniyet de?i?imi ya?an?yor. Gazete patronu ile Ankara aras?ndaki ili?kilerde farkl?la?ma var. AK Parti'nin sahip oldu?u ideoloji medyaya bak??? de?i?tirdi. Medya patronlar? art?k meseleye 'Ba?bakanla görü?üp i? bitirelim' diye bakm?yor. Çünkü Ba?bakan Erdo?an'?n tavr? buna engel oluyor."
 
Okudu?unuz bu cümleler Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Küçükkaya'ya ait. Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?'n?n ba?latt??? 'tasfiye edilecek gazeteciler' tart??mas?na bu cümlelerle kat?lan Küçükkaya, san?ld??? gibi medyada baz? ki?ilerin tasfiyesinin söz konusu olmad???n? söylüyor. Dumanl?'n?n ba?latt??? tart??maya farkl? bir aç?dan yakla?an Küçükkaya, "Zaten bir süreç ya?an?yor. Toplumdaki dönü?üme ve Ankara'daki de?i?ime paralel olarak bütün kurumlar bu de?i?imi ya??yor. Medya da bu de?i?ime ilgisiz kalamaz. Ne yapacak medya? Bütün kurumlar bu de?i?imde kendi pozisyonlar?n? alacak. Büyük bir grup, uzak durdu?u kesimleri de anlayabilmek için baz? insanlar? yan?na alacak. Öbürü bir iki yazar de?i?tirecek. Yay?n politikas?nda daha dikkatli olacaklar. Hürriyet her zaman Hürriyet gibi yay?n politikas?n? sürdürecek ama belli dengelere dikkat edecek. 'Böyle bir toplumsal katman varm??, onlar?n da böyle hassasiyetleri varm??' gibi bir anlay??a kavu?acaklar. Zaman Gazetesi yay?n yaparken hiç ku?kusuz özünü koruyacak ama 700 bin satan bir gazete olarak toplumun ba?ka kesimlerinin hassasiyetlerini de anlayacak. Hepimiz ayn? de?iliz ama hepimiz birbirimizi anlamaya çal???yoruz." cümleleriyle özetliyor konuya yakla??m?n?.
 
Medyan?n bir k?sm? iktidar? dü?man olarak görüyor
 
Medya dünyas?nda ya?anan 'yanda? gazeteci' tart??mas?na de?inen Küçükkaya, gazetecilerin meslekta?lar?n? bu ?ekilde tan?mlamas?n? yak???ks?z buldu?unu belirterek, habercilerin ideolojik davranmamas? gerekti?ini vurguluyor. ?leti?im fakültelerinde ö?retilen 'objektiflik' ve 'tarafs?zl?k' ilkelerini hat?rlatan Küçükkaya, "Medyan?n birbirini kategorize etmesi yanl??. Sonuçta hepimiz ayn? geminin içindeyiz. Bu medyaya da zarar verir." diyor.
 
Türkiye'de medyan?n bir k?sm?n?n iktidara, di?er k?sm?n?n da muhalefete dü?man gözüyle bakt???n? savunan Küçükkaya, bu durumdan rahats?zl?k duydu?unu belirterek, "Gazetecilere bunu yak??t?ram?yorum. Gazeteci ülkedeki bütün siyasi partilere ideolojik de?il e?it ?ekilde bakmal?. Bizim Ak?am olarak avantaj?m?z burada ortaya ç?k?yor. Ben meselelere ideolojik bakan biri de?ilim. Oldu?u gibi görmeye çal???r?m. Hiçbir zaman hükümeti Türkiye için tehdit unsuru olarak görmedim. Böyle görenler oldu?unu biliyorum. Ben öyle görmedi?im için olabildi?ince yal?n bak?yorum. Muhalefeti de bu ülkenin demokratik hayat? için önemli sayar?m. Onlara da halk?n sesini duyurmalar? konusunda yard?mc? olurum." ?eklinde konu?uyor.
 
Gazeteci olarak kendisini ülkenin tam merkezinde gördü?ünü ve Ak?am'? bu dü?ünceyle haz?rlad?klar?n? kaydeden Küçükkaya, dü?ünlerini ?u cümlelerle ifade ediyor "Bu toplumun muhafazakarl???, milliyetçili?i, AB'ye bak???, modernli?i, laikli?i alg?lamas?, devlete bak??? ve ona sayg?s? gibi meselelere yo?unla??yorum. Bu konularda hükümete ili?kin ele?tirel ya da olumlu bir haber geldi?inde okuyucunun, 'Evet bunlar yaz?yorlarsa do?rudur" diye dü?ünmesini istiyorum. Bu durum asl?nda bas?n?n kurtulu?u olacak. Çünkü uzun zamand?r insanlar man?etleri okurken, 'Acaba bunun arkas?nda ne var?' diye soruyor. Medyada halktan kopuk bir yay?nc?l?k yap?l?yor. Toplumu anlamak önemli. Biz toplumu anlamaya çal???yoruz. Ben oturdu?um yerden gazeteyi yönetmiyorum. Mesela f?rsat buldukça Anadolu'nun de?i?ik ?ehirlerine giderek vatanda?larla sohbet ediyorum."
?ktidar?n en önemli iki icraat?: Büyükelçiler ve sigara yasa??
 
AK Parti iktidar?n?n icraatlar?n? de?erlendiren Küçükkaya, hükümetin ülkede önemli de?i?ikliklere imza att???n? ancak iki icraat?n di?erlerinden daha mühim oldu?unu belirtiyor. Küçükkaya 'daha önemli' dedi?i bu iki icraat? ise gerekçeleriyle ?öyle aç?kl?yor: "En önemli sayd???m icraatlar?ndan birincisi büyükelçileri seçme kriterleri. Dünyan?n dört bir yan?nda vatanda??m?za iyi davran?lm?yordu. Ben bunu gözlemliyordum. AK Parti döneminde büyükelçilere, 'Vatanda?a yard?mc? olun, yak?n olun' tavsiyelerinde bulunuluyor. ABD büyükelçileri nas?l çal???yorsa bizimkiler de ?imdi öyle çal???yor. Önemli gördü?üm di?er icraat ise sigara yasa??d?r. AK Parti'nin en önemli icraatlar?ndan biridir bu."
 
"Ergenekon'a bak???m zaman içinde de?i?ti"
 
?smail Küçükkaya, görevi Serdar Turgut'tan devrald?ktan sonra Ak?am gazetesinde birçok de?i?iklik ya?and? ?üphesiz. Okuyucu gözüyle bak?ld???nda en dikkat çekici de?i?ikliklerden biri gazetenin Ergenekon davas?na bak???yd?. Nitekim davada ad? geçen tüm isimlerden nefret etti?ini söylese de Serdar Turgut gazetenin sayfalar?n? konuyla ilgili haberlere kapatm??t?.
 
?smail Küçükkaya ise gelen tepkilere ra?men Ergenekon haberlerini pe? pe?e vermeye devam ediyor. Ergenekon'un ülkenin gelmi? geçmi? en önemli davalar?n biri oldu?una inanan Küçükkaya, konuyla ilgili haberleri gazetesinde "objektif" olarak yay?nlamaya kararl? oldu?unu söylüyor.
 
Ergenekon haberleriyle Ak?am gazetesi aras?ndaki mesafeyi kald?ran Küçükkaya, ya?anan bu de?i?imi ?öyle aç?kl?yor: "Ben Serdar Turgut'u çok severim, sayar?m. Kendisinden çok ?ey ö?rendim. Gazeteye çok katk?lar? olmu?tur. Ergenekon süreci, ilgili taraflar?n d??ar?ya belge ve bilgi s?zd?rma çabalar?n?n artt??? bir dönemdi. Herhangi bir kurumu suçlam?yorum. Serdar Turgut, hakl? birtak?m gerekçelerle 'Biz hiçbir ?ekilde s?zd?rma haber kullanmayaca??z. Gerekirse bize haber gelmesin' ?eklinde bir deklarasyon yay?nlad?. Yanl?? anla??lan bu yakla??m gazetecilik aç?s?ndan bize zorluklar ç?kard?. Herhangi bir haber yap?l?rken ku?kusuz bir yerlerden bilgi ve belge s?zacakt?r. Gazeteci belgeyi kalk?p da bir yerlerden çalacak de?il ya. Önemli olan, burada etik kayg?lara bak?l?p bak?lmad???d?r. Tabii ki bana da belge gelecek. Ama ben buna bakaca??m 'do?ru mu?' diye. Biz Ak?am olarak belli konularda geri kald?k. Serdar Turgut'un 'Ergenekon'la ilgili haber yay?nlamayal?m' gibi bir kayg?s? oldu?unu zannetmiyorum fakat bu yakla??m nedeniyle bize haber ak???nda kesilmeler oldu. Ben geldikten sonra bunu gidermek istedim. Verdi?imiz röportajlarda bunu dile getirdim. Hangi konuda olursa olsun biz habere aç???z. Belgeler gelir, do?ruysa kullan?r?z. Kimin lehine kimin aleyhine olursa olsun gelirse kullan?r?z."
Ergenekon'a ki?isel bak???n?n da zaman içersinde de?i?ti?ini aç?klayan Küçükkaya, "?brahim ?ahin ile ilgili birtak?m geli?melerin ya?anmas?, Zir Vadisi'nde mühimmat bulunmas? gibi geli?melerin ard?ndan Ergenekon'a daha bir inanmaya ba?lad?m. Burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli davlar?ndan birisi görülüyor. Tamam usul hatalar?n? görüp ele?tirelim ama esas? da görelim. Ben yarg?ya güveniyorum. Her ?ey ortaya ç?kacak. Oradan ç?kacak sonucu da kabul etmeye haz?r?m. Ergenekon haberlerini en objektif ?ekilde vermeye devam edece?iz. Biz kavgan?n bir yerinde de?iliz, habercilik pe?indeyiz." ifadelerini kulland?.
 
Ergenekon haberleri ba?lam?nda patronu Mehmet Emin Karamehmet'in gazeteyle i?likilerine de de?inen Küçükkaya, patronun gruptaki hiçbir yay?n organ?na hiçbir konuda en küçük müdahalesinin olmad???n? aç?klad?. Bu konuda ?ansl? olduklar?n? söyleyen Küçükkaya, "Çok iddial? söylüyorum ki, Türkiye'de ba?ka hiçbir yay?n organ?nda patronaj?n genel yay?n yönetmenlerine bu kadar geni? yetki verdi?i, yay?n politikas?n? bu kadar serbest b?rakt??? vaki de?ildir." ifadelerini kulland?.
 
Ankara temsilcimiz olmak isteyen tan?nm?? isimler vard? ama muhabir arkada?? atad?k
 
Genel yay?n Yönetmenli?i koltu?una yakla??k bir y?l önce oturan ?smail Küçükkaya, Ak?am'?n sad?k ve köklü bir okur kitlesine sahip oldu?una inan?yor. Nurcan Akad ile Serdar Turgut'un gazetenin kimli?i ve okur kitlesinin olu?mas?nda önemli katk?lar? oldu?unu belirten Küçükkaya, göreve geldikten sonraki dönemi ve gazeteye ili?kin dü?üncelerini ?öyle aç?kl?yor "Bu bir bayrak yar???. Kurumu çok iyi tan?mam?z bir avantaj. Gazetecili?in bütün a?amalar?ndan geçmi? biriyim. Ak?am, tarihi gelene?i olan Anadolu'da güçlü bir gazetedir. Mesela Ankara'da oldukça etkilidir. Bu güce ne gibi bir katk? sa?lar?m diye dü?ünüyorum. Bu kapsamda muhabir odakl? bir gazetecilik yap?lmas? gerekti?i kanaatindeyim. Özel haber a??rl?kl? olsun. Bütün gazeteler birbirinin kopyas? gibi hep ayn? haberleri veriyor. Biz di?erlerinden ayr??al?m istedik. Bu ayr???m özel haberlerle, yazar de?il muhabir odakl? gazetecilik anlay???yla olacakt?. Örne?in Ankara temsilcimizi seçerken de bu hususa dikkat ettik. Temsilci olmak isteyen çok tan?nm?? isimler vard? ama biz, bir muhabiri temsilci atad?k."
 
?smail Küçükkaya kimdir?
 
Gazi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik bölümünden 1993 y?l?nda mezun oldu. Henüz ö?renciyken Hürriyet'in Ankara ilavesinde mesle?e ba?lad?. Fatih Çekirge'nin Sabah'?n Ankara temsilcisi olmas?yla Sabah'a geçti. 7 y?l Sabah Gazetesi'nde, 1 y?l da Star Gazetesi'nde çal??t?ktan sonra 2000 y?l?nda Ak?am Gazetesi'ne geçti. Ayn? zamanda SkyTürk'ün kurulu?undan itibaren 3 y?l boyunca Ankara temsilcili?ini üstlendi. SkyTürk'ten sonra 3 y?l boyunca Ak?am'?n Ankara temsilcili?ini yürüttü. Kas?m 2008'de Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i görevine getirildi.
 
 
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri