forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Uzun bir dönem Ayd?n Do?an'la birlikte Türkiye'nin en kutretli medya patronu olan Dinç Bilgin, Star Gazetesi'ne önemli itiraflarda bulundu. Bilgin; 28 ?ubat dönemiyle ilgili itiraflarda bulunan Bilgin, Ayd?n Do?an'?n ve Do?an Grubu'yla ilgili de; "Hiçbir ?ey de?i?mez" diyor...


STAR GAZETES?'NDE FAD?ME ÖZKAN'IN D?NÇ B?LG?N'LE YAPTI?I SÖYLE??S?...

Bilgin: 28 ?ubat döneminde askeri bürokrasi, yarg? ve bas?n rejimin üç aya?? olmu?tu. Ben de dönemin  egemenlerindendim. Çok büyük kabahatlerimiz oldu.

Bir dönemin muktedir medya imparatoru, ?imdi s?k?nt?da olan en büyük rakibinin i?ten el çekmesini nas?l de?erlendiriyordu acaba? Ayd?n Do?an için ne dü?ünüyor, ne hissediyor, ne diyordu? Ya, Sabah-Hürriyet çeki?mesinde en çok, kar?? manevralar?ndan tan?d??? amiral gemisinin kaptan? Özkök için?

Dinç Bilgin, Sar?yer’de k?z?n?n evinde misafir, çünkü evi yok. Üzerine kay?tl? hiçbir mal varl??? kalmam??. TMSF’ye borçlar?n? ödemi?. Kendisiyle hesapla?m??. Rahatlam??. Günlerini kitap okuyarak geçiriyor. Ama yeni hayat?na da al??amam?? asl?nda. En çok çal??may?, gazete ç?kar?rken ya?ad??? heyecan? özledi?ini söylüyor. 28 ?ubat sürecinde di?er egemenlerle birlikte oynad??? rolle ilgili ise çok büyük pi?manl?k duyuyorum, diyor.

• Sabah’?n ç?kt???, en büyük oldu?u y?llar Özall? de?i?im y?llar?yd?...

Sabah de?i?imin gazetesiydi. Özal’a yapmad???n? b?rakmasa da Özal’?n gazetesiydi. Ona hayrand?m, bizim gazeteci tak?m? hayran de?ildi. Sabah’?n onunla bu kadar u?ra?mamas? için mücadele de verdim ama engel olamad?m. Man?eti ertesi gün herkesle bir okuyan demokrat bir gazete patronuydum. Ama Sabah zaman?n de?i?im ruhunu iyi okuyan bir gazeteydi.

• Türkiye bugün de de?i?iyor.

Türkiye insan?yla bar??ma çabas?nda. Demokratik dönü?üm heyecan verici. Ba?ar?s?z olmas? imkans?z. Hükümet ba?aramasa da, muhalefet ne yapsa da. Zaman?n ruhu bu. Ya?l? adamlar?n kavgaya devam demesinin önemi, anlam? yok. 20 ya??nda çocuklar? birbirleriyle çarp??t?rmalar?n? ak?l alm?yor. Pandoran?n kutusu aç?ld? bir kere.

TROYKA ?K? AYAKLI KALDI

• Asker sivil ili?kilerindeki köklü de?i?imi nas?l okuyorsunuz?

Eski Türkiye’de hepimizin pay? var. Beyin y?kanm??l???m?z, yalanlar?m?z vard?. Ben de binlerce yanl?? yapt?m. Bir muhasebe yapt?m. Yapt?m da o sorumluluktan kurtuldum mu? Hay?r. Günah ç?kart?yor de?ilim, böyle hissediyorum. Bilerek olmasa da kötülük yapmam?? olman?z imkans?z. Tank sürücüsü gibisiniz. En az?ndan sincaplar? kar?ncalar? ezerseniz. Ele?tiriye al??mam??, ele?tiriyi vatana ihanetle bir tutan kurumlar var ama zamanla al??acaklar, ele?tirildikçe güçlendiklerini görecekler. Kendi insan?n? de?il d??ar?daki dü?man?n? korkutacaklar. Bu da ele?tiriyle özele?tiriyle, zaman?n ruhunu iyi koklamakla oluyor.

• 28 ?ubat BÇG’nin, derin yap?lar?n aktif oldu?u ve darbe yapmadan istedi?i sonucu ald??? bir dönemdi. Ayn? amaç ve yöntem sonra da girdi devreye ama sonuç alamad?. ?imdi tasfiye ediliyor...

Ama denemeler sürecektir. Eski egemenler evlerinde oturup sinirleniyorlar, kar?lar? konu?uyor onlar köpürüyorlar. Kolay bir ?ey de?il. Bunu söylüyorum çünkü o eski egemenlerden birisi de bendim. (gülüyor)  Kolay kabul etmeyecekler ama eski dünya geri gelmeyecek. Bunu zaman?nda 4, 5 gazetesi, 40 dergisi, bir televizyonu olan, bir zamanlar?n Dinç Efendisi söylüyor. 28 ?ubat dönemini ya?ad?m. Ne yapt???m?, ne oldu?unu biliyorum.

• Ortak hissiyat neydi: Eyvah çevreden merkeze geliyor, pay istiyorlar, düzenimiz bozuldu, gibi bir ?ey mi?

Ki?isel olarak ?unu söyleyebilirim: Sabah’?n yenilmi?li?i ba?l?yordu, gazete d??? beceremeyece?im i?lere girmi?tim. Bir de çok zenginle?mi?, iyi ya?amaya ba?lam??t?m. ??lerden uzak kald?m. Türkiye de?i?mi?ti. Enerji ?irketleri sat?lacak, biri ?hlas’a biri Erol Aksoy’a biri Ayd?n Do?an’a. Böyle bir dönem. Demokrasilerde 4. kuvvet olmas? gerekirken 2., 3. güç olmaya ba?layan bir bas?n kurulmu?tu. Eski Sovyetlerde troyka diyorlar; KGB, K?z?l Ordu, Parti. Anayasal demokrasilerde yasama yürütme yarg? olmas? gerekirken Türkiye’de rejimin üçaya??; askeri a??rl?kl? bürokrasi, yarg? ve bas?n olmu?tu. ?imdi bas?n aya?? çekilince troyka iki ayakl? kald?, zorlanmaya ba?lad?. O dönemde herkes ba?kas?n?n i?ini yapmaya ba?lam??t?, gazeteler hükümetleri kurup indiriyor, askerler nas?l gazete ç?kar?laca??n? tarif ediyor -gerçi hala ediyorlar ama-, yarg? kendisini yasaman?n yerine koyuyor. O dönemde pek çok yanl?? yapt?k. Bugün de sürüyor hatalar ama yine de çok iyi biri yola girdi Türkiye, çok da keyifleniyorum.

• O dönemde medya darbe iklimi yaratmakta, siyaset alan?n? daraltmakta aktif bir rol üstlenmi?ti. Sizin gazeteleriniz, televizyonunuz da pek gayretliydi...

Öyleydi ama bunu bilemezdik.

• Bilemez miydiniz gerçekten!

Hakl?s?n?z. Hitler Almanya’s?nda Yahudileri kampa götüren Almanlar?n sonradan ‘bilmiyorduk’ demesi gibi oldu. ??in do?rusu, kendi ad?ma bilmiyordum ama ö?renmek kurcalamak sorgulamak da istemiyorduk. Bu konuda çok büyük kabahatimiz var. Ba??m?z? derde sokmadan sorabilir miydik? (dü?ünüyor)  Sormad?k çünkü konformist olmu?tuk hepimiz. ??imiz t?k?r?nda. Bozulmas?n? istemiyorduk. Demek istedi?im evet,  hepimizin dolab?nda iskeletler var. Yorum Fark?’n? izliyorum, çok zaman Mehmet’ten (Barlas) yana oluyorum, öbürüne göre daha demokrat. Ama 12 Eylül döneminde en yak?n arkada?? Evren’di. Askeri hücumbotla bo?azda yal?s?na gelmi?ti Evren, biz de davetliydik. Türkiye o zaman öyleydi, hepimiz ?artlanm??t?k.

KABAHAT?M?Z ÇOK BÜYÜK

• Gönüllü, hesapl? bir ?artlanm??l?k...

Medya hakikaten o kadar güçlü mü ki? Bugün güçlü bir hükümet var her ?eyi sorabiliyor mu? Silahl? güçten herkes korkar. O tarihte de korkuluyordu. Mesut Y?lmaz 28 ?ubat sonras?nda iktidara geldi ama daha ilk ay?nda zaman?n genelkurmay ba?kan?ndan yedi?i f?rçay? hat?rlay?n. Hükümetin ba??n?n çekindi?i ?eyleri o dönemde bas?ndan bekliyorsunuz. Taraf gazetesi hesap soruyor ama o da gazete de?il. Ka??t s?k?nt?s? çekiyor, borçlar?, davalar? var. Demokrat olmak cesaret ve bedel isteyen bir ?ey, kolay de?il. Ben gazete sahiplerinin ba?ka i? yapmamas? için uzun zaman mücadele ettim, herkes de aferin demedi. Sonra ben de yapt?m o yanl???. Ama ba?aramad?m di?erleri gibi, onlar galip ç?kt? o i?ten.

Vatan Milliyet sat??? sevmedi?iniz kar?n?z? bo?amak gibi

• Ertu?rul Özkök’ün Hürriyet’in genel yay?n yönetmenli?inden ayr?lmas?, Ayd?n Do?an’?n görevini k?z?na b?rakmas? çok önemli mi sizce? Ba?bakan’?n istifas? kadar önemli diyenler de oldu!

Yok can?m, o kadar da de?il. Do?an grubunda bir ?ey de?i?mez. Odalar? de?i?ecektir sadece. Ayd?n bey i?i k?z?na, o da profesyonellere b?rakacakm?? ama karar yetkisi onlarda kalaca??na göre bir ?ey de?i?mez. Zaten profesyoneller yönetiyordu.

• Do?an grubuna ait Star tv, Vatan ve Milliyet için Ak?n ?pek’in ad? geçiyor. Giri?im ba?ar?l? olur, kan uyu?ur mu?

Hayat?n bana ö?retti?i ?eylerden biri bu: Olmayacak diye bir ?ey yok, niye olmas?n? Türkiye’de ciddi bir toplumsal yar?lma, o yar?lman?n önemli bir k?sm?nda da Milliyet okurlar? var. Son derece muhafazakar, aç?l?m deyince tüyleri ürperen insanlar. Hasan Cemal, Taha Akyol bile ayk?r? kal?yor Milliyet’te. Gerçi Zafer (Mutlu) yumu?atmaya çal???yor ama... o yüzden yeni sahibe okur tepkisi olmas? mümkün. Ama Vatan daha kolay olur. Sabah gelene?inden geldi?i, Beyaz Türklerle, eski Kürtlere hitap etti?i için. Tv öyle de?il. Herkes izliyor, sorun olmaz. Ama anlamad???m bir ?ey var.

• Nedir anlamad???n?z ?ey?

?imdi adam (Ak?n ?pek)   masa sandalye alm?yor, marka alacak. Markalar da para kaybediyor. De?erleri nas?l hesaplanacak? Kar eden bir ?eyi al?rken kar? çarpars?n?z bir çarpanla, de?eri ortaya ç?kar. Zarar eden bir ?eyi eksiyle çarp?nca, ne ç?kacak? Demek ki her halükarda Ayd?n bey kar edecek. Zarar eden mal? sat?nca ne geçecek eline? ?nsan?n sevmedi?i kar?s?n? bo?amas? gibi, kaynanas?n? da veriyor yan?nda. (kahkahalar)  Gazeteleri o bast??? ve da??tt??? için de gerçek patron olmaya devam edecek. Gerçi ?imdi adam okuyacak ?imdi bunlar?, gazeteleri almayacak... (gülüyor)

• Yabanc? sermaye girer mi?

Zor. Sektör cazip de?il ?u an. Gazeteler klonlanm?? gibi birbirinin ayn?.

Ertu?rul pay almad? yahu!

• Gazetemi kontrol edemedim diyorsunuz. Ayd?n Do?an da Hürriyet için ‘devletin gazetesidir’ demi?ti. Ne oluyor, güç çok büyüyünce o gücü kullanmak isteyenler mi giriyor devreye?

Evet aynen öyle oluyor.

• Gazetenin bir silaha dönü?mesine engel olunam?yor mu peki?

??iniz sadece gazeteyse sat??larla, reklamla ilgilenirsiniz. Rahats?z?n?z ama medya d???nda i?iniz varsa o i?iniz için medyadaki avantajlar?n?z? kullan?yorsan?z i? ba?ka bir kulvara giriyor. Ertu?rul’a k?zanlar diyorlar ki ?öyle yapt? böyle yazd?. Adamca??z patronun i?lerinden pay may almad? yahu?

• Öyle davranmasayd? ne olurdu?

Kap?n?n önüne konurdu muhtemelen. O konuda gazetecilerin seçme ?ans?n?n olmad??? dönemler oldu. Uzan denemesi mesela. Hürriyet gibi daha büyük ve daha aç?k bir gazeteyi patronun kontrol etmesi zordur.

• 411 el kaosa kalkt? man?eti sadece bir man?et de?il bir zihniyetin ürünü.

O çok ay?p bir man?et.  Ama bir kaza. O yüzden masada farkl? görü?ler de olmal?.

Rekabetten Do?an galip ç?kt?

• Ayd?n Do?an ile çok sert rekabet etmi?tiniz. Mehmet Barlas mesela “Dinç Bilgin’i Ayd?n Do?an bitirdi” demi?ti. Do?an’?n da sizin için “Onu geldi?i yere ?zmir’e gönderece?im” sözü var dola?an...

?zmir’e dönmediysem de ba?ard? adam. Ama ben de hatalar yapt?m. Bu sadece onun ba?ar?s? de?il ama Sabah ve Hürriyet grubu aras?ndaki mücadeleden onlar galip ç?kt?, evet.

• Siz kaybettiniz medya grubunuzu. Do?an da büyük borç alt?nda büzülüyor..

Ama o grubun para kazand?ran organlar? Hürriyet ve Kanal D. Di?erleri zaten zarar ediyor. Ayd?n Do?an bunlar? satarsa hafifler. Hem di?erlerinin karar yetkisi yine onda olaca?? için bu bir yenilgi olmaz.

• Yine de ?u kesin: Eski rakibiniz art?k eski gücünde de?il. Bu durum yüre?inizi so?utuyor mu biraz?

Hay?r, hay?r. Enteresand?r kendimle hesapla?t?ktan sonra çok rahatlad?m ben. Öyle hislerim yok.

Dönü?ümü iyi okuyan kazan?r

• Türkiye’nin geçirdi?i dönü?üm medya aç?s?ndan ne gibi imkanlar bar?nd?r?yor?

Tarihin hiçbir döneminde olmad??? kadar önemli bir dönü?ümden geçiyoruz. Hayal edilemeyecek muhte?em ?eyler oluyor. Do?ru okuyan gazete patronu kazan?r da.

• Son dönemde medyaya giren sermayeler farkl? sektörlerden...

Hepsinin gazete d???nda i?leri var, gazetelere büyük bir fedakarl?kla para yat?r?yor ve para kaybediyorlar. Mutlaka içlerinde büyük kabiliyetleri olanlar vard?r ama di?er i?lerini tasfiye edip gazetecilik yapmalar? laz?m de?i?imin öncüsü olabilmeleri için. Gazetecilik yapacaklarsa, ba?ar?l? olmak istiyorlarsa di?er i?lerini tasfiye edecekler. Gazeteyle yatacak gazeteyle uyanacaklar. Tiraj dü?ünce çare arayacak, bunu yan i? olarak görmeyecekler. Ben de sadece gazetecilik yap?yorken ba?ar?l?yd?m.

Do?an nas?l bir medya patronu?

• Siz dededen gazete sahibiydiniz ama mesela en büyük rakibiniz Ayd?n Do?an d??ar?dan gelmi?ti sektöre. Medya patronu olmak di?er sektörlerden farkl? bir pozisyon. Zamanla nas?l bir medya patronu oldu Ayd?n Do?an?

Mutlaka ö?rendi. Bir gazeteyi ba?tan ba?latmad? ama sat?n ald??? gazeteleri ya?att?. Sabah rekabetinde bir sinerji yaratt? ve en büyük rakibi Sabah’? alt etmeyi ba?ard?. Gazete patronlu?unu bilmiyor demek imkans?z, iyi bir i? adam? oldu?u ise muhakkak. En az?ndan benden kat kat becerikli oldu?u meydanda. (gülüyor)

• ?zmir merkezli Yeni As?r’la 1985’te ?stanbul’a geldiniz, Sabah’? ç?kard?n?z sonra di?erlerini ve bir medya imparatoru haline geldiniz. Siz nas?l bir medya patronuydunuz?

Benim bir ?ans?m vard?. Gazete patronu bir baban?n o?luyum. Ailem gazetecilik d???nda hiçbir i?le me?gul de?ildi. Ya gazetecilikte ba?aral? olacaks?n ya yok olacaks?n, öyle bir nokta. Yeni As?r devletçi, otorite yanl?s? de?il demokrat, liberal, bat?ya dönük, yenilikçi okurunun yan?nda bir gazeteydi. Ben ?stanbul’a Sabah’? ç?karmak için tek ba??ma geldim ama Yeni As?r’?n o genleriyle geldim. Sabah muhte?em bir formüldü, tuttu.

http://www.stargazete.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri