forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

S?T-COM GAZETEC?LER? CAM MEKANDA YA?ASIN...

Aktif .

perihan_magdenAk?am Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?isinde, "Te?hir kültürü tavan yapt?. Lüks için kendini daha fazla te?hir etmen gerekiyor. Mesela Ay?e Arman. Yalanlarla ya??yor." diyen Perihan Ma?den,  Twitter kullanan gazetecileri de ele?tirmi?: Cam mekanda ya?as?nlar. Herkes seyretsin, rahat etsinler.RÖPORTAJIN TAMAMI...

Sit-com gazetecileri cam mekanda ya?as?n

Perihan Ma?den hem kitab?n? anlatt? hem yayl?m ate?ine tuttu: Te?hir kültürü tavan yapt?. Lüks için kendini daha fazla te?hir etmen gerekiyor. Mesela Ay?e Arman. Yalanlarla ya??yor. Twitter kullanan gazetecilere de yüklenen Ma?den, 'Cam mekanda ya?as?nlar. Herkes seyretsin, rahat etsinler' diyor

l ?ki yetimin hikayesini anlatm??s?n?z 'Ali ile Ramazan'da. Ali ve Ramazan gerçek karakterler mi?
Evet. Onlar?n hikayesi Hürriyet'te 1992'de neredeyse bir hafta üst üste yay?nland?. Biri tinerci, biri fahi?e olan iki yetim erke?in a?k?. Hepsi gerçek. Sadece baz? karakterleri ben yaratt?m. 'Fill in the blanks' (bo?luklar? doldur) yapt?m yani.

l Neden bu hikaye?
Çok etkilendim. Çok acayip bir hikaye. Okudu?umda Los Angeles'ta ya?ayan bir arkada??ma anlatm??t?m. Film yapal?m m? diye konu?tuk, ben sinopsis gibi bir ?ey yazd?m ama sonra vazgeçtik. Çünkü sinema demek, para pe?inden ko?mak demek. Ama hikaye pe?imi b?rakmad?. Kö?e yazarl???n? b?rak?nca ne?eli bir kitap yazay?m diyordum. Sonra Barbaros'a (Altu?) bunu söyledim 'Bir de böyle bir hikaye var' dedim. 'Aa bunu yazmal?s?n' dedi.

l Kitaplar?n?zda ?iddet çok kuvvetli bir ?ekilde öne ç?kan bir unsur. ?iddeti estetize ediyorsunuz, gerekçelendiriyorsunuz. Siz ?iddete bu kadar sempatik mi bak?yorsunuz?
?iddet üzerine hep dü?ünüyorum çünkü insana ait en temel ?ey ölüm. Yazd?ktan sonra dü?ündü?üm bir ?ey var: Ben katillerimi o kadar çok seviyorum ki... Onlar kahramanlar?m, hayran oldu?um insanlar. Ama sonuçta katiller. Öte yandan bu çocuklara kimse bakmam??. Onlar?n katil olmas? toplumsal bir mesele asl?nda. Rakel Dink'in dedi?i gibi: Bir bebekten katil yaratan toplum suçlu.

l Ogün Samast'la da ayn? empatiyi kurabilir misiniz?
Hay?r. Onun arkas?nda devlet baba var. Tavu?una k??t dememi?, hiçbir ki?isel ili?kisi olmam?? bir adam? öldürüyor. Orada dolduru? var, örgütleme var. O kiral?k bir çocuk. Oysa benim anlatt???m ?ahsi bir cinayet. Bir göz kararmas?. O göz kararmas? insana dair bir ?eydir.

l Bu, suçu hafifletir mi?
Bilmiyorum. Öyle de ele?tirilebilir. Ama sonuçta çocukluktan beri tecavüze u?rayan, kurbanla?t?r?lm?? bir çocuk var. Çocukken tecavüze u?ramak cinayetten çok daha ?iddetli bir ?ey.

l Anlatt???n?z çocuklar gey mi?
Bunu bilmiyorlar. Reddediyorlar. Bence bu, Türk erkekleriyle ilgili. Türklerin geylikle ilgili bir sorunu var. E?er aktifsen gey de?ilsin, 'fucker's?n. Ama asl?nda geysin çünkü erkekle yatmak istiyorsun.

AY?E ARMAN SOSYOPAT, YALANLARLA YA?IYOR
l Siz kendinizi 'proje çocuk' olarak tan?ml?yorsunuz. Hatta 'Perihan Ma?den olmak m? yoksa ba?ar?l? bir banka müdürü olmak m? daha iyi' sorusunun cevab?n? bilmedi?inizi söylemi?tiniz.

Hiçbir zaman me?hur olmaktan ho?lanmad?m. Ba?ak burcuyum. Utangaçtan da öteyim. ?çine kapal? bir hayat sürüyorum.

l Birçok ki?inin hayalini kurdu?u bir ?ey sizi neden bu kadar rahats?z ediyor?
Bence bunun ho?a gitmesi post-modern toplumun sonucu. Sosyopatl?k yükseliyor. Te?hir kültürü tavan yapt?. Daha iyi arabaya binip daha lüks evde oturmak için kendini her seferinde daha fazla te?hir etmen gerekiyor. Mesela Ay?e Arman'?n her ay bayra?? daha ileri dikmesi gerekiyor. Son derece huzursuz bir ruh herhalde. Te?hircilikte LÖSEV için bile s?n?r tan?mad?.
l Bunu 'kitlem ile her ?eyi payla?mak' ve 'yard?m' olarak tan?ml?yorlar?
'Yo?urdum ek?i' diyecek hali yok ya. Bir de sosyopat?n en önemli özelli?idir. Yalanlarla ya?ar. Kendilerine yalan söyleyerek gazlama. Mesela kendini te?hirden zevk al?yorsun ve bunu öyle gazl?yorsun ki 'ya?as?n sit-com gazetecili?i' diyorsun.

l Sosyopat ne demek?
Eskiden psikopat denirdi. Yalanla ya?ayanlar, içine mitomanl?k giriyor. Sosyopatlar 'borderline'd?r yani s?n?r ki?ilik. En zor te?hir edilen vaka. Öyle iyi oynar ki '?ahane gönül al?c? insan' dersin. Tüm seri katiller sosyopatt?r.

l Arman'?n sosyopat oldu?u kan?s?na nas?l var?yorsunuz?
Yalanlarla ya??yor. Bir de yanl?? etiketleme sanayi var. Mesela 'LÖSEV yarar?na k?z?m?n poposunu gösteriyorum'.

l Sizde de çeli?ki var. Görünmekten ho?lanmad???n?z? söylüyorsunuz ama çok görünen yaz?lar yaz?yorsunuz. ?çinizde iki ayr? Perihan m? var?
Hay?r, ben olay ç?karmak istemiyorum. ?stesem 500 bin satan bir gazetede yazard?m. Sadece 50 bin okur meram?m? anlas?n istiyorum. Birisi bana cevap verince tiksiniyorum. Ne cüret oluyorum. Çünkü ben antropolog gibi onlar? uzaktan izledi?ime inan?yorum. Bir antropolo?a kalk?p Yanomano kabilesinden biri cevap vermez. Bir sanatç? bana cevap verince 'Aaa Yanomano kabilesi cevap veriyor' diyorum.

l Siz onlar?n üzerindesiniz. 'Ne cüretle size cevap veriyorlar' diye mi dü?ünüyorsunuz?
Hay?r, ben antropolo?um. O da yerli. Yerlili?ini bilsin. Yüksekten de?il, d??ar?dan izliyorum. Psikoloji okumu?um. Kaç y?l kö?e yazarl??? yapm???m. Sakal?m? de?irmende a?artmad?m. Türkiye ve dünyaya bak?yorum. Çok özgün karakterler yaratabiliyoruz. H?ncal Uluç ya da Semra Han?m gibi.

ÖZKÖK ?Ç?N 'ERGENEKON'UN D?B?NE KADAR YOLUN VAR' YAZARDIM
l Ertu?rul Özkök'ün yay?n yönetmenli?ini b?rakmas?n?n ard?ndan birçok yaz? yaz?ld?.
Siz  olsan?z ne yazard?n?z? Çok kötü ?eyler. 'Buradan Ergenekon'un
dibine kadar yolun var' yazacakt?m.

l Gazetecilerin Twitter merak?na ne diyorsunuz?
Allah te?hirciliklerini art?rs?n! Çok büyük bir vitrin yap?lsa, bütün sit com gazetecileri Taksim'de bir cam mekan?n içinde birlikte ya?asa, onlar? tuvaletlerini yaparken, çiftle?irken seyretsek onlar da rahatlayacak, biz de! Hem de LÖSEV yarar?na!

HÜLYA AV?AR NEDEN CEVAP VER?YOR?
l ?imdi de isim veriyorsunuz, yaz?lar?n?zda da. Birilerini hedef al?nca onlar?n cevap vermesi neden normal olmas?n?
?sim veriyorum çünkü bu insanlardan ve yanl?? etiketlendirmeden nefret ediyorum. Bir de bir sürü insan Perihan Ma?den gibi. Benim kulland???m noktalama i?aretlerini kullan?yor, kelime oyunlar? yap?yorlar.

l Bu, güzel bir ?ey de?il mi? Demek ki örnek oluyorsunuz.
Ho?uma gitmiyor. Kabileden biri niçin benim gibi oluyor. Aram?zda mesafe olsun istiyorum. Benim dilimi ve üslubumu taklit ederken ve yaz?ya neredeyse benim gibi ba?lay?p, benim gibi bitirirken bu insanlar ?unu es geçiyor: Benim siyasi bir duru?um var hayatta. Onlar?n yok ki. Benim derdim onlarla de?il, Türkiye'nin bütünüyle.

l ?sim geçirmeden yaz?n?
Neden öyle yapay?m? ?nsanlar çamur üstlerine s?çramas?n diye bundan imtina ediyor. Çünkü sosyopatlar çamur s?çratmaktan rahats?z olur. Ben onu kastediyorsam neden yazmayay?m?

l Yaz?n da cevap vermelerine ?a?may?n.
Ama verdikleri cevab? be?enmiyorum. Çok dü?ük cevaplar. Ne Türkçeleri yeterli, ne zekalar?. Onun için cevap vermemeleri çok daha do?ru. Mesela Hülya Av?ar bana neden cevap veriyor?

l Art?k haberci oldu da ondan.
Evet do?ru. Kimse kab?na s??m?yor art?k. Madonna ak?amlar? hard talk yapmaya çal???yor mu? Ama bunlar hadlerini bilmiyor. Ve verdikleri cevap bana maalesef Hülya Av?ar düzeyinden geliyor. Mesela Nuray Mert bana 'Biri onu tutsun. Onu kolundan tutar, döverim!' dedi. Bu cevap çok mu düzeyli? Hülya Av?ar'?n bile dü?meyece?i bir ?ey. Ya da Haluk ?ahin'in cevab? çok mu kaliteli?

l Ne demi?ti ?ahin?
Bu kad?n deli, ruh hastas?.  'Bu kad?n deli' diye mahalle kar?lar? söylüyorlar birbirlerine. Ertu?rul Özkök'ün verdi?i cevap da farkl? de?il. Ben seni döverim üslubu.

G?DEY?M DED???MDE ?SMET MEMNUN OLDU

Bu kadar çok söyleyecek ?eyiniz   varken meydan? neden bo? b?rakt?n?z?
Meydan? b?rakt?m da büyük bir eksiklik mi oldu? Bir kere kan uyu?mazl??? zirveye ç?kt?. Bence yaz?lar?m ?smet (Berkan) için çok zorluk yarat?yordu. Özkök'le ilgili çok sert yaz?yordum. Haluk ?ahin'e, Nuray Mert'e hakaret etmi?tim. Mesela beni Nam?k Kemal Zeybek, Mehmet Ali K??lal? gibi isimler hiç rahats?z etmiyor. Onlar neyse o. Devlet Bahçeli ile oturur yemek yerim. Ama sa? gösterip sol vuranlar, ne idü?ü belirsizler, askerin de?irmenine su ta??yanlar, türbanl?lar aleyhine yaz? yaz?p ko?a ko?a umreye gidenler beni çok rahats?z ediyor.


l Radikal'e tekrar dönmeyi dü?ünüyor musunuz?
Ben ?smet'e (Berkan) 'gideyim' dedi?imde bence çok memnun oldu. O gazeteye art?k dönü?üm olmaz.

l Ba?ka bir gazete olabilir mi?
Teklif alm?yorum. Bununla iftihar ediyorum. Teklif almayaca??ma da eminim.

l Neden?
Korkuyorlar. Bir de beni edepsiz ve terbiyesiz buluyorlar. Dindar gazetelere gelince, onlar?n da yüksek ve sahte terbiye standartlar? var. Orada çok ahlaks?z insanlar yazabiliyor ama onlar?n vitrin çal??mas? iyi.

l Taraf'ta yazmay? dü?ünür müsünüz?
Taraf'la iftihar ediyorum. Bünyemin kald?rd??? tek gazete. Herkes beni Taraf'la örtü?türüyor ama Taraf kö?e yazar?ndan geçilmiyor. Bir de ben onlardan para almaya utan?r?m. Sürünüyorlar. Ama benim gibi bu kadar sosyopat?n lanetini çeken birinin parasal olarak mükafatland?r?lmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Ve hep çok iyi para ald?m.

l 'Beni hiçbir zaman partiye, dü?üne ça??rmazlar' demi?siniz. Gazeteye ça??r?lmamak da böyle bir ?ey mi?
Evet, evet! Çünkü han?mefendi sanatç? de?ilim. Asl?nda öyle yerlere gidince de a??r? kibar davran?r?m!

l Anlatt?klar?n?zdan ar?za kad?n portresi ç?k?yor. Bundan memnun musunuz?
Hiç de?ilim. Çok da sinir oluyorum. Deli, ar?za. Son derece kontrollü ve akl? ba??nda biri oldu?umu dü?ünüyorum. Sadece çok ciddi ve korkusuz bir siyasi duru?um var. Bu yüzden 'ar?za' olarak etiketlenmem yine yanl?? etiketleme. ?ftira ve yalan sanayinin bir yan çal??mas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri