forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Çetin Emeç1990 y?l?nda u?rad??? suikast sonucu ölen zaman?n Hürriyet gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Çetin Emeç'in e?i Bilge Emeç, suikastle ilgili ilk ropörtaj?n? 20 y?l sonra Vatan'dan Sanem Altan'a verdi. Bayan Emeç'in sözleri Çetin Emeç suikastini yeniden tart??maya açacak cinsten...

VATAN GAZETES?N?N PAZAR EK?NDE YAYINLANAN RÖPORTAJ

azeteci Çetin Emeç suikast?n?n üzerinden 20 sene geçti. Bu cinayet de t?pk? di?erleri gibi hala ayd?nlanmad?. O karanl?k içinde ya?ayan e?i Bilge Emeç içindeki ac?s?n? itiraf etti: “Ben vatansever bir kad?n?m gerçeklerle yüzle?mek istemedim” 

* Tam 20 sene geçti üzerinden. Neredeyse hiç konu?mad?n?z. Çetin Emeç suikast? en konu?ulmayan suikast oldu. Sizi üzmek istemiyorum ama izninizle o güne dönelim istiyorum. 7 Mart sabah? evden ç?karken di?er günlerden farkl? bir hali var m?yd? Çetin Emeç’in?

Konu?mad?m çünkü b?kt?rma siyaseti yapt?lar. Usand?rma politikas? güttüler. Ve ba?ar?l? oldular. ‘Çözmesinler, istemiyorum’ dedirttiler. En ac?l? günlerimde, geliyorlard?, anlatt?r?yorlard?, gidiyorlard?. Sonra bir ba?kas? geliyordu, sonra bir ba?kas?. ‘Ya ben bunlar? anlatt?m diyordum’, ‘Dosya bo?, ifadeler yok edilmi?. Ba?tan yapaca??z’ diyorlard?. Kaç kere kayboldu ifadeler, kaç kere. Defalarca soru?turmay? yürüten terörle mücadelenin ba??ndaki ki?i de?i?ti. Çok a??r?ma gitti bu olanlar. Nas?l kaybolur ifadeler? As?l, Çetin’in arabas?nda yan?nda olan çantas?ndan sonraki gün yazaca?? yaz? kayboldu. O yaz?da ne vard?, merak ediyorum. 

* Bilerek mi çözmediler sizce?

?çi?leri Bakan? Abdülkadir Aksu’yu, Emniyet Genel Müdürü’nü suçluyorum, ?çi?leri Bakan? evime taziyeye geldi?inde ‘Olay burada m? oldu, gazetenin önünde mi?’ diye sorabildi. Çözmemek için u?ra?t?lar sanki. Çözmemeye programl?yd? her ?ey. Dosyalar kaç defa bo?alt?ld?. Savc? olaydan kaç gün sonra ifadelerimizi ald?, hatta adeta azarlayarak yapt? bunu. Bu cinayette birçok ilk vard?. Çapraz ate? ilk defa, kar maskesi, ilk defa ?oförü öldürüldü birinin, kullan?lan silah ilk defa kullan?lm?? bir suikastte. ?ngram marka silah ilk defa kullan?lm??. Yurtd???ndan gelebiliyor o silah ancak.

* Tetikçi yakaland? de?il mi?

Katilin bulunmas? çok önemli de?il. Yakalanan katilin de gerçek oldu?unu dü?ünmüyorum. Tetikçiyi yakalad?lar güya. O çocuk cezaevinde evlendirildi. Hrant’?nki de ayn? oldu ya. Evlendi. Nas?l oluyor anlam?yorum. Gerisinde kim var bu i?lerin hala çözülmedi. Çözülse de ne olacak ki art?k onu da bilmiyorum gerçi. Sürekli dinle ilgili tehdit ald???m?z için hep ‘?ran’ dedik, ‘Dinciler’ dedik. Çünkü ben Atatürkçü, orduyu seven, vatanperver bir kad?n?m. O yüzden daha devletime hiç k?zmad?m ben. Ba?ka gerçeklerle yüzle?mek istemedim. O yüzden hep ?ran demek i?ime geldi san?r?m. ?ran’?n yapt???na inanmak istedim.

Hiram Abas uyarm??t?

* Cengiz Çandar “Turgut Özal, Çetin’in öldürülmesi di?er cinayetlerden farkl?, dedi bana” demi?ti. Bunu ara?t?rd?n?z m? hiç, neymi? bu?

Semra Özal eve gelmi?ti. “Asl?nda neler olup bitti?ini hiçbirimiz bilmiyoruz, çok derin bu i?ler demi?ti” bana. Nebahat de ?ahit hatta. Sonra ‘Demedim’ dedi. Bilmiyorum ki Sanem. Hiram Abas öldürülmü?tü, 88’de Özal’a suikast yap?lm??t?. Bir ?ey vard? ama herhalde. Hiram Abas, Çetin öldürülmeden k?sa bir süre önce, bir davette rastlay?p Çetin’le tan??m??t? sonra telefon edip uyarm??t?. ‘Güzergâh?n?z? de?i?tirin’ demi?ti. Hiram Abas’? da hemen sonra öldürdüler. Zaten M?T’in elinde öldürülecekler listesi varm??. Oktay Ek?i bana anlatt?. Oktay Ek?i, Çetin Emeç, Erol Simavi diye. Oktay’?n evi korunuyordu, Erol Simavi zaten ortada yok, en kolay? Çetin’di san?r?m.

* Tehditler çok fazlayd? de?il mi?

Çetin hiçbir ?ey anlatmazd? bana korkmayay?m diye. Hatta azarlard?. ’Art?k sen hayal kurmaya ba?lad?n’ derdi. Çok tehdit telefonu geliyordu. Posta kutusuna pulsuz mektuplar b?rak?rlard?. Yani kap?m?za kadar geliyorlard?. Ama Çetin bunu konu?mam?za bile izin vermezdi. Hatta birgün gazeteyi aray?p “Ne olur Erol Simavi’ye söyleyin Çetin’i uyars?n, böyle sert yazmas?n, çok tehdit var” demi?tim. Erol Bey bana sprey göndermi?ti, bay?ltmak için. Dalga geçer gibi. Bir yaz?s?nda Erbakan’a “takunyac?” demi?. Ar?yorlard? ’Hoca’dan özür dileyecek, yaz?s?nda bunu yazs?n’ diyorlard?. Üç farkl? ses vard?. Biri yumu?ak, genç bir sesti. Di?er ikisi do?u ?iveli seslerdi ve kabalard?. Bu üçü düzenli ar?yordu. Ben konu?uyordum adamlarla art?k. Bir çe?it ili?ki kurmu?tuk. Ben durumun çok ciddi oldu?unu anlam??t?m. Çünkü yumu?ak sesli olanla, ahbap gibi olmu?tuk neredeyse. Çetin’le konu?mak istiyordu. “Ad?n?, numaran? ver, söz veriyorum seninle konu?turaca??m” dedim. Verdi. O numaradan adres bulundu, Çetin hatta birini göndermi? bütün Erbakan foto?raflar? duvarlar?nda as?l?, in?aat halinde bir binan?n en üst kat? bir yer ç?km??t?. Bir süre kimse aramad? sonra. Birgün evvel, uzunca boylu, koyu gri paltosu olan, kar?? kald?r?mda duran bizim daireye bakan bir adamla göz göze geldim. Resmen bizim eve bak?yordu. H?rs?z olamaz, o kadar iyi giyimli h?rs?z olmaz. 

* Çetin Bey di?er günlerden farkl? m?yd? o günlerde?

Olay?n oldu?u gece, öldürülmeseydi gazeteci çocuklarla yeme?e ç?kacakm??, onlar? yeme?e götürecekmi?. Sabah e?yalar? haz?rland?. Bir gece önce de benim akrabalar?m vard? evde. Bir dertleri varm??, Çetin’e anlatmaya gelmi?lerdi. Gece 02.30’a kadar oturduk. Onlara taksi ça??rd?k, Çetin çok kibar bir adamd?, a?a??ya indi onlar? taksiye bindirmek için, ben de balkona ç?kt?m onlara bak?yorum. Taksi gitti. Çetin ellerini cebine koydu, bir sa?a bir sola, sonra tekrar bir sa?a bir sola bakt?. Böyle sanki ’Biliyorum orada oldu?unuzu ama korkmuyorum’ der gibiydi. Yukar? ç?k?nca k?zar korkusundan ‘Ne oldu?’ diyemedim. Hassasiyetime k?z?yordu çünkü. Ertesi sabah bu olay oldu. 

Hastaneye çok geç getirdiler

* Neler hat?rl?yorsunuz o andan?

Ben yatak odamday?m. Çetin öptü beni, ç?kt?, merdivenleri hoplayarak inmi?, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ demi?, evde çal??an Fatma’ya sonra sordum ‘Hep der miydi?’ bunu diye, ’Belki o gün sesli dedi’ dedi. Ç?kar ç?kmaz gibi, çok tuhaf bir ses geldi d??ar?dan. Fatma’ya ‘Bir ?ey mi k?r?ld??’ dedim. Ses çok tuhaft? çünkü anlamad?m. Sonra d??ar?dan u?ultular ço?almaya ba?lad?. Cama ko?tum. Bir bakt?m araban?n camlar? bütün k?r?k, Çetin koltu?unda hiç k?p?rdamadan oturuyor, hiç hareket yok. Hemen anlad?m “Ya??yor mu?” diye ba??rd?m. Fatma “Ya??yor” dedi. Hemen giyindim. F?rlad?m, arabaya binip hastaneye götürece?im. O an böyle bir plan yapt?m. Yal?n ayak falan f?rlam???m. Hem bilinçliyim hem bilinçsiz hareketler yapt?m o an. Alt kat?m?zda k?zkarde?i Zeynep oturuyor. Bize küs gibi. Mehve?’in konser davetiyesi ona gitmemi? mi ne, bunu bahane ederek k?zm??. Aray? so?uk tutmak için bahane yaratm??. Neyse, indim a?a??ya Çetin’in arabas? gidiyor, bilmiyorum da o an Sinan’? da vurduklar?n?, Zeynep bana çok sakin bir ?ekilde “Ben onu Do?an’la yollad?m” dedi. Do?an dedi?i Zeynep’in o?lu, 20 ya??nda. Merdivenlerden ç?kt?, sakin sakin evine gitti. Her ?eyi unuturum, Zeynep Gezgin’in o halini unutmam ve affetmem. Do?an’?n yan?nda bir de arkada?? varm??. O Çetin’in yan?na oturmu? zaten. Bende numaras? var çocu?un, hala aray?p ‘Çetin bir ?ey dedi mi?’ diye sormad?m, hem çok ö?renmek istiyorum hem ö?renmek istemiyorum çünkü. Çocuklar çok geç getirdiler Çetin’i hastaneye. Çok geç. Zeynep’i Allah’a havale ediyorum.

* Kimler vard? o günlerde yan?n?zda?

Dostlar?mla bir süre klan halinde ya?ad?k. Suna ve ?nan’la. Bütün Koç Ailesi çok yan?mdayd?. Allah raz? olsun. Dinimle ayakta kald?m. Allah’a s???narak. Ben her sabah ?ükür namaz? k?lar?m. Hala da k?lar?m. O sabah tabii ki k?lamad?m. Art?k her ?eyin bitti?ini anlad?m. Çok bitkin, peri?an ve neredeyse ?uursuzca hastaneden eve döndüm. Otururken birden namaz?m? k?lmad???m? hat?rlad?m, odama ç?kt?m, namaz?m? k?ld?m, ard?ndan ?ükür namaz?m? k?laca??m. Birden durdum ‘Neye ?ükür edece?im Allah’?m?’ derken, isyan edece?ime çocuklar?m için ?ükrettim. Ve o an gücümü toplad?m sanki. Ve öyle gitti. Çocuklar?m için.

***


Çetin sabahlar? ellerini açar duas?n? eder öyle evden ç?kard? 

Sanem Altan, Çetin Emeç’in e?i Bilge Emeç ‘le Etiler’deki evinde dört buçuk saat görü?tü. Emeç’in o zamanki asistan? Nebahat Ercan da onlara kat?ld?. 

* Sabahlar? çok erken kalkarm?? Çetin Bey de?il mi, erkenden gidermi? gazeteye.

Çetin sabahlar? 07.30-08.00 gibi ç?kard? evden. Radyoyu kurard?. Her sabah oyun havalar?, türkü ile uyan?rd?k biz. O saatte o var tabii. Uyan?r, mutlaka 40 dakika jimnasti?ini yapar, so?uk du?unu al?r, merdivenleri z?playarak iner giderdi. Bir de mutlaka ç?kmadan duas?n? okurdu. K?bleye kar?? durur, ellerini açar duas?n? yapard?. Kimseye göstermeden ama. Çocuklar?n odas?na girer, kap?y? kapat?rd?. 

* Sordunuz mu hiç ne diyormu? duas?nda, ne duas? ediyormu??

Sormad?m çünkü ben de be? vakit namaz k?lan biriyim. Her zaman k?lard?m gençli?imden beri. Suna K?raç benim çocukluk arkada??m. Suna, Sevgi, ben, Sadberk Han?m Tarsus’a gitmi?tik, izin alm??t?m beni de götürmü?lerdi. Sadberk Han?m’?n küçücük bir pusulas? vard? onu seccadeye koyar, k?blesini bulur namaz?n? k?lard?. Ben de yan?nda oturur, onun yapt???n? yapard?m. Hatta Vehbi Bey’e mektup yazm?? “Bilge namaz k?l?yor, bizim k?zlarda i? yok ama” demi?. Benim de pusulam vard?r. Sadberk Han?m’dan görmü?tüm, hep ta??r?m. Çetin’den de evvel k?lard?m. Mini ete?imi de giyerdim, rujumu da sürerdim ama namaz?m? da k?lard?m. 

* Siz çok gezen, beraber e?lenen bir çifttiniz. Sizi öyle hat?rl?yorum.


Tabii Sanemci?im, bizim bu nam?m?z me?hurdu. Ama hiçbir davete beraber gidememi?izdir. Beni gönderir, arkadan o gelirdi. ??i gücü hep çoktu. Bizim en büyük özelli?imiz, çok ortak zevkimiz vard? Çetin’le. Ben piyano çalard?m, o senelerce keman çalm??. 

* Çocuklar?n?z Mehve? ve Mehmet...

Çocuklarla bu konuyu hiç konu?mad?k neredeyse. Mehmet 20 ya??ndayd?. Ama ?a??rt?c? bir ?ekilde çok olgundu. Bana “Babam kalp sektesinden gitse mutlu olur muydu, babam?n bu yaz?lar? neden yazd???n? bilmiyor musun, vatan?n? seven biriydi ve babam mutlu bence. Babam buna haz?rd?” dedi bana. Sonra ö?rendim ki Çetin Memo’yla birkeresinde Amerika’ya gitti?inde konu?mu?, durumu anlatm??. Böyle bir ?ey olursa ona emanet etmi? hepimizi.


***


Erol Simavi bizi aramad?, o gün bile

“Erol Bey’e sevgimiz ve sayg?m?z çok büyüktü. Ama hadisede o kadar ay?p etti ki, öyle bir vefas?zl?k yapt? ki, anlamak mümkün de?il. Suikasti unutturma politikas? yapt?lar resmen. Onu b?rak, aramad? bile. Ne ilk gün ne geçen 20 senede bir kez. Bir gün hat?r?m?z? sormad?. Yok oldu ortadan. Belma Simavi geldi gitti. Sofralar kurdu, içkili falan. O evde hiçbir ac? ya?anm?yormu? gibi. Çetin’in olay?ndan be? gün sonra Memo’nun do?umgünüydü. Belma, Memo’nun do?umgününü hat?rlam?? gelmi?, o ac?n?n içinde, ke?ke hat?rlamasa, neyse bir de Memo’ya güne? gözlü?ü hediye getirmi?. Hiç anlamad?m. Bu ne hediyesiydi. Ne tuhaf bir hediye. Çetin’in ba??na ne gelmi?, onlar ne havada. Çetin haftal?k yaz? yaz?yordu. Onu günlük yaz?ya Erol Simavi zorlad?. O?lu Sedat Simavi’nin iste?i üzerine Rahmi Turan genel yay?n yönetmeni olmu?tu o dönem. Çevreden çok etkilenen biriydi Sedat. Sa?dan soldan onu doldurdular, zavall?. Erol Bey bunu biliyordu, o?lunun kaprisi olarak gördü ama onu k?rmak istemedi. Erol Bey, Çetin’e ”Bir o?lumu kaybettim, Sedat kapris yap?yor ama onu k?ramam. Rica ediyorum senden istifa etme, May?s’a kadar sabret, tekrar ba?a geleceksin“ diyor. Yaz?lar?na devam etsin, hergün yazs?n istiyordu. O yüzden sorumluluk ayn? zamanda Erol Simavi’nin de. Nas?l aramaz bizi, nas?l sormaz. Bir gün bile. Sedat Simavi Ödülleri vard? bir sene sonra, beni de davet ettiler. Ben de ça??rd?klar?na göre Çetin’e bir ödül, bir ?ey verecekler sand?m. Ne ödül ne bir ?ey... Ard?ndan Günay’a götürdüler beni. Belma Simavi, Alev, Ertu?rul Özkök, e?i Tansu, Fulya ve E?ref Cerraho?lu. Gözümün önünde resmen göbek att?lar. Masada çok a?lam??t?m. Bir tek Tansu san?r?m yapmad?. Bir de Fulya, bütün gece elimi tutmu?tu. Hatta Belma a?lad?m diye azarlam??t? beni.”

***


‘?slami Hareket’ üstlendi

Hürriyet yazar? Çetin Emeç, 7 Mart 1990’da Suadiye’deki evinin önünde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. Sald?r?da Hürriyet yazar? Emeç’in ?oförü Sinan Ercan da ya?am?n? yitirdi. Katledildi?inde 55 ya??nda olan Emeç, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin yay?n yönetmenli?ini de yapm??t?. Olaydan uzun bir süre sonra yakalanan ?slami Hareket Örgütü üyelerinin, Çetin Emeç ile ?oförü, yazar Turan Dursun ve ?ranl? rejim muhalifi Ali Akbar Gorbani’yi öldürdükleri ileri sürüldü. Örgüt yöneticisi ?rfan Ça?r?c? ve dört arkada?? a??rla?t?r?lm?? müebbetten, çe?itli hapis cezalar?na mahkum edilmi?ti. 


***


Çetin Emeç’in asistan? Nebahat Ercan: Gelen tehdit mektuplar?na cevap yazard? 

“1986’da tekrar geri dönmü?tü Hürriyet’e, 90’a kadar beraber çal??t?k. Daha önce çal??mam??t?k. ‘Çok sert, kat? ve kimseyle geçinemez’ diye duydu?um biriydi Çetin Bey. Yüzünü bile görmemi?tim o güne kadar. Bana hiç sert gözükmedi ama. ?lk gün ’Bana sert, öfkeli derler benim sertli?im ?udur baz? ?eyleri k?rm?z? görürüm, bana k?rm?z? göstermeyin hiçbir ?eyi, sinirlenmem’ demi?ti. Bir kere k?rm?z? görmü? halini gördüm, ondan izinsiz ona koruma ayarlam??t?k ben ve U?ur Cebeci, o zaman.

Koruma hiçbir zaman istemedi. Bütün o tehdide ra?men hiçbir önlem al?nmad?. O istemedi ama ba?ka biri de hiçbir ?ey yapmad?.

?nan?lmaz ar?ivciydi. Ar?iv yapmay? ondan ö?rendim. Evden gazeteye gelene kadar bütün gazeteleri okurdu, i?aretlerdi ben de onlar? keser, konular?na göre dosyalard?m. Genel yay?n yönetmeni olarak ba?lad?, sonra haftada bir, tirajlar, bas?n?n o haftaki durumuyla ilgili yaz?lar yaz?yordu. Sonra o yaz?lar siyasi olmaya ba?lad?. Yazarken de bana konuyu söylerdi ben de o dosyay? verirdim. Kaynakça göstererek yazard?.

O dönem bu dönemin ayak sesleri gibiymi? ?imdi dönüp bak?yorum da. Atatürkçü, laik biriydi Çetin Bey ama dinine de son derece ba?l?yd?. Çantas?ndan küçük bir Kuran ç?km??t?. Ama irtica faaliyetlerinin önü kesilemezse devlet için bunun zararlar? olaca??na inan?rd?. ?lk defa Sultanahmet’te karaçar?afl? kad?nlar, cübbeli sakalll? adamlar toplu halde ortaya ç?k?p miting yapm??lard?. Çetin Bey de yaz?s?n?n içinde “karafatmalar” diye bir tabir kullanm??t?. Çok tehdit gelmi?ti. Zaten geliyordu, bu yaz?dan sonra hiç durmad?. Do?ulu ?ivesi olan biri sürekli arard?. Küfür, tehdit... Evi de ar?yorlard?. Tüm tehdit mektuplar?n? okurdu, cevap verirdi. Telefonlar? da ba?lamam? isterdi. Birgün birini ba?lad?m. Yar?m saat konu?tu. Kaparken de ‘?yi günler’ diyerek kapad?. ?kna etti kimse.

Kaynayan günlerdi zaten, sür man?ette bir silüet resmi, ‘Bir bilen diyor ki’ ba?l???yla genellikle M?T’-ten birilerinden görü?ler al?r koyard?. Mehmet Eymür’den, Mahir Kaynak’tan, Demirel’den... Onlara bakt???m?zda da bu anla??l?yordu zaten. 

Çetin Bey ak?am d??ar? ç?kacaklar? vakit, evden k?yafetleri gelir, gazetede yeri vard?, du?unu al?r, giyinir öyle ç?kard?. Bütün gün bir ?ey yemezdi, ak?am önce sütünü içer, üstüne bir kadeh viski içerdi. Viskiyi ?arap kadehinde içerdi. Mutlaka ayakl? bardak olacak, öyle isterdi.

Çok fark?ndayd? olacaklar?n ama buna ald?rm?yor gibiydi. Bunu yapmayacaklar?na inan?yordu bence. ’Havlayan köpek ?s?rmaz’ derdi.

Suikastten sonra defalarca ifademizi ald?lar, sürekli verilen ifadeler kayboluyordu, dosya bombo? diyorlard?. En az 5 kere bir Mercedes geliyordu Hürriyet gazetesine, ‘Nebahat Han?m’? 1. ?ube’ye götürece?iz’ diyorlard?. Ben gitmek istemiyordum. U?ur Cebeci “Gideceksin, arkana araba koyuyorum” diyordu. Her defas?nda farkl? insanlara anlat?yordum. ?unu soruyorlard?: ‘Haberleri kimden al?yordu, kimlerle ili?kisi vard?, Ortado?u haberlerinin kayna?? kimdi?’ Hiçbirine cevap vermedim. Polislere güvenmedim. Çünkü öldürülü?üyle ilgili sormuyorlard?. ‘O yaz?lar? yazarken kimden bilgi al?yor?’ diyorlard?.”

http://haber.gazetevatan.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri