forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Yeni ?afak Gazetesi Yazar? Fehmi Koru Bloomberg HT’de Gülin Y?ld?r?mkaya’n?n sundu?u 'Gündem' program?na konuk oldu. Ertu?rul Özkök'ün Hürriyet'teki konumunu hala korudu?unu savunan Koru, 'Bulundu?u yeri pek terketmi?e benzemiyor." dedi...

MAKAM ODASI DURUYOR, SÖYLEM? SÜRÜYOR. ÖZKÖK G?TMED?

Geçti?imiz günlerde Mehmet Barlas konu?umdu. Ayn? soruyu ona da yönelttim. O dedi ki "Ben Ayd?n Do?an'? biraz tan?yorsam, Ertu?rul Özkök her an geri gelebilir." Sizin böyle bir kanaatiniz var m??

Ben tam gitti?i kanaatinde de de?ilim. Neticede bulundu?u yerde hala eski söylemini devam ettiriyor. Gazetenin içerisindeki konumu nedir bilmiyorum ama duyuldu?u kadar?yla hala eski makam odas?n? muhafaza ediyor. Dolay?s?yla gitti?i kanaatinde de?ilim. Bir nehrin kenar?nda oturdu?undan bahsediyor yaz?larda o nehir herhalde Ayamama Deresi, öyle tahmin ediyorum ben. Dolay?s?yla bulundu?u yeri pek terk etmi?e benzemiyor.

HÜRR?YET’E G?DECEK OLSAM, ÖZKÖK ÇA?IRDI?INDA G?DERD?M

Benimle ilgili olan senaryolar?n hiçbir do?ru bir taraf? yok. O büyük ihtimalle sars?nt?lar ya?anan bir ortamda o sars?nt?lar dursun, dinsin diye içerden birilerinin ortaya att??? ?eylerdi. Ne benim öyle çok büyük bir arzum söz konusuydu, ne de Hürriyet'in böyle bir iste?i do?ru, ?u s?ralarda verece?ini dü?ünmüyordum. E?er benim için Hürriyet çok çok çok önemli olsayd?, Ertu?rul Özkök onun ba??ndayken çok daha önceleri bana yapt??? teklifi o zaman kabul ederdim.  


ESK?DEN BAB-I AL?’DE NELER OLDU?UNU BEN YAZARDIM, GÖREV? MEDYA S?TELER?NE DEVRETT?M

Medyada olup bitenleri medya sitelerinden takip eder misiniz? sitelerine girer misiniz? Kim nereye gitmi?, ne oluyor, kim ne yazm?? bak?yor musunuz?

Belki sizler hat?rlamayabilirsiniz tabii bu medya siteleri ç?kmadan önce Bâb-? Âli'de neler olup bitti?ini ö?renmek isteyenlerin ilk bakt?klar? sütunlardan birisi benim 'Kulis' sütunumdu. Çünkü çok yak?ndan izliyorum ne olup bitti?ini. o zaman daha yak?ndan izliyordum, çünkü bunu görev olarak da biliyordum. Ve ilk yazmaya çal???yordum, ba?kalar? da yazabilir ama ben ilk yazay?m diye. Sonra siteler ç?kmaya ba?lad? heralde on y?l oluyor. Dolay?s?yla ben o konuda gev?emeye ba?lad?m. Son zamanlarda da daha çok yazmak yerine o sitelerden olaylar? geli?meleri takip etmeye ba?lad?m. Günde birkaç  kez girdi?im siteler de var onlara bak?yorum, ne olup bitti?ini ö?renmeye çal???yorum. Do?ru haberler veren siteler benim en s?k kulland???m siteler aras?nda en ba?larda olan siteler var. Bir de zaman zaman girdi?im siteler 'Ya bunlar yine hangi tuhafl??? yapm??lar' diye yakla?t???m siteler var. Ama böylesine canl? bir medya ortam?n? yans?tt?klar? için de hepsinin do?ru i?ler yapma çabalar?n? da gördü?üm için tebri?e ?ayan olduklar?n? dü?ünüyorum.


http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri