forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Hürriyet gazetesinin eski Genel Yay?n Yönetmeni ve yazar? Ertu?rul Özkök Tempo Dergisi'ne konu?tu. Turgut Özal'a gönderme yapan Özkök; "Özal, bu ülkeye ne yapt?ysa, ben de gazetecilik mesle?ine onu yapt?m." dedi...
 

 

Siz Hürriyet'in efsane yay?n yönetmeniydiniz. 20 y?l boyunca... Hiç hata yapmad?n?z m??

* Yapmaz olur muyum? Yapt?m. Hem de çok. Hatas?z kul olmaz, hatas?z yay?n yönetmeni hiç olmaz.

Hadi o zaman itiraf edin, en büyük hatan?z neydi?

* En büyük hata de?il de, hata diyelim. Mesela Ahmet Kaya, çok sevdi?im bir müzisyendi; magazinciler gecesinde ben de oradayd?m; ama o konu?may? yapmadan kalkm??t?m. Bugün olsa, onun hakk?ndaki o iki man?eti, daha yumu?ak atard?m. Gerçi, ayn? ?ey Ahmet Kaya için de geçerli, ke?ke öyle bir gecede dü?üncelerini biraz daha yumu?ak tonda dile getirseydi.

Peki bu hatan?n alt?ndan nas?l kalkt?n?z?

* Dalga m? geçiyorsun? Gazetecili?in en kötü taraf? budur, hatan?n alt?ndan kalkamazs?n! Çünkü o man?etler, o yaz?lar, sonsuza kadar orada kal?r; üstelik benim gibi sevmeyenin çoksa, ikide bir önüne konur. Bin kere özür dilesen de a??zlar?ndan kurtulamazs?n. En iyisi ta??makt?r, dik durarak ta??makt?r. Ben, hatalar?m?n alt?nda ezilmeden, dik durmaya çal??t?m. Omurga böyle ?eyler için laz?m!

Yerle?tirmeye çal??t???n?z ?eyler nelerdi? Siz gazetecili?e neler getirdiniz?

* ?smet Berkan, ben ayr?ld?ktan sonra yazd??? yaz?da, beni ?öyle tarif etti: "Türk bas?n?n? sonsuza kadar de?i?tiren genel yay?n yönetmeni." Bak, bu konuda alçak gönüllü olamayaca??m. Ben Bab?ali'ye devrim yapmaya geldim ve yapt?m. Baz?lar? o devrimleri sevmedi, hatta nefret etti. Ama akl?na güvendi?im profesyoneller, neler yapt???m? anlad? ve takdir etti. Ben bu meslekte a??r siyaset yazarlar?n?n tekeline son verdim. Hayat?n bütün alanlar?n?, gazetecilerin iskân?na açt?m. ?arap yaz?lar? yazan birinin de çok önemli yazar olabilece?ini gösterdim. Ama en önemlisi, gazetecilerin, kendilerini hak etmedikleri kadar ciddiye alan ego balonlar?na i?ne soktum. En çok da kendimle dalga geçtim. Özal, bu ülkeye ne yapt?ysa, ben de gazetecilik mesle?ine onu yapt?m.

Sizi i? takipçili?i ile, gazetecili?in d???na ç?kmakla suçlayanlar haks?z m?yd??


* O telefon konu?malar? hayat?m?n en ?anss?z konular?ndan biriydi. Oysa ben orada yat?r?m yapt???m?z bir karton fabrikas?n?n i?ini konu?tum. Yani kanunsuz bir ?ey de?ildi sordu?um konu. Ama sana ?unu söyleyeyim: Acaba ?u an, gazetesine ilan vermeyen ?irketlerin sahiplerini, yöneticilerini arayan genel yay?n yönetmenleri ne yap?yor? Ben hayat?m boyunca kimseyi aray?p, "Niye bize ilan vermiyorsunuz?" demedim. Yine de Güne?'le yapt???m o sohbet ??k olmad?.


Hiç, gücün karanl?k taraf?na geçti?inizi dü?ünmediniz mi?

* Yine ayn? güç sorusuna geldik. Yani beni Darth Vader gibi görüyorsun! Güce inanmad???m için, onun ayd?nl?k veya karanl?k taraf?n? da bilmiyorum.
Siz bir man?etle Türkiye'yi konu?turuyordunuz. O duyguyu kaybetmek nas?l bir ?ey?

* O duyguyu çok yüceltmi?, hep o duyguyla ya?am??, o duygunun kuytusunda, gölgesinde gezinmi?sen, elbette onu kaybetmek ölüm gibi bir ?ey olabilir. ?ster inan, ister inanma, ben o duyguyu hiçbir zaman ya?amad?m, içselle?tirmedim. 'Güç' denilen o ?ey, benim ya?ad???m, hissetti?im bir ?ey de?il, ba?kalar?n?n bana atfetti?i bir ?eydi. Neticede b?rakt???m ?ey, güç de?il, bir koltuktu. B?rakt???m o koltu?a kar?? da, özgürlü?ümü elde ettim.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri