forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

din_bilgin Ne?e Düzel'in Dinç Bilgin'le yapt??? söyle?inin ikinci bölümü yay?nland?. Bir dönemin kudretli patronu Bilgin if?aatlar?na devam etti. "Bas?n patronlar?, ‘istihbaratç?’ gazetecileri tahmin ederler. ‘O kurumlarla ili?kide i?e yararlar’ diye, o dönemde biz, bunlar? görmezden geldik."

D?NÇ B?LG?N'?N SÖZLER?NDEN ÖNE ÇIKANLAR

-Ayd?n Do?an istese de yazarlar?n? kontrol edemez. Yazar say?s? o kadar artt? ki, kontrol etmek art?k imkâns?z. Birini kontrol etse, öbürü çakacak.

-Türkiye’deki güç dengelerinden, önce, Ankara bürolar? etkilenir. Gazetesinin Ankara yöneticileri, Uzan’? darbe olaca??na inand?rd?. O da, o güce oynad?.

-Bas?n patronlar?, ‘istihbaratç?’ gazetecileri tahmin ederler. ‘O kurumlarla ili?kide i?e yararlar’ diye, o dönemde biz, bunlar? görmezden geldik. Medyan?n ay?b?d?r bu.

-Ba?bakan aç?k sözlü ve gazete sahiplerine pek yüz vermiyor. Hakk?n? vermek laz?m, utan?lacak ili?kiler içine girmiyor. Eskiden Maliye’de, bir devlet dairesinde i?i olan bas?n ba?bakana gidiyordu ve i?ini pat?r pat?r yapt?r?yordu.

-Medya sahibi oldu?unuz zaman, medya sahipli?inin getirdi?i gücün bir süre sonra sizde patolojik sonuçlar? oluyor. Patolojik düzeyde narsist biri olmaya ba?l?yorsunuz. O zaman da ister istemez huyunuz da bozuluyor.

NE?E DÜZEL:Sabah'ta gazetecilik nas?l bitti?

D?NÇ B?LG?N:Banka sat?n al?nd?ktan sonra dengeli yay?n yapma özeni ba?lad? ve bu da gazetecili?i bitirdi. Sabah, ondan sonra bir türlü eski Sabah olamad?. Çünkü Hazine bürokrasisinden, Maliye Bakan?’ndan, Güne? Taner’den, k?sacas? siyasetçilerden çekinir oldu. Bugün Türk bas?n?n?n ya?ad??? felaketlerden biri de budur. Taraf ’?n di?er gazetelerden fark? da bu noktadad?r.

Fark? Nedir?

Öbür gazeteler hep denge kollamak ve özen göstermek zorundalar. Bu, gazetecili?i bitiriyor. Mesela nükleer enerjiye ya da kömüre, ya da baz istasyonlar?na yat?r?m yap?lacak. Bas?nda taraflar hemen belli oluyor. Gazetelerde bu konuda ne tür haberler ç?kaca?? önceden tahmin ediliyor. Sonra zaten görülüyor. Baz istasyonu kimine göre kanser yap?yor, kimine göre de çok iyi bir ?ey oluyor.

Çünkü gazetelerin patronlar? o ihalelere giriyor, de?il mi?

Evet. Patronlar, gazetecilere, nükleer enerjiyi savunun demiyorlar ama gazetecilerde de maalesef patronun i?inin lehinde yazmak gibi bir refleks olu?tu. Gerçi aleyhte yazd???nda, o gazetecinin ba??na iyi bir ?eyler gelmeyece?ini de kestirilebiliyor insan ama... Sonuçta, gazetecinin gazetecili?i, kendini frenlemeye ba?lad??? anda bitiyor. Sabah’ta gazetecilik, benim verdi?im hatal? karar yüzünden böyle geri gitmeye ve çökmeye ba?lad? i?te.

Medya aç?s?ndan Türkiye’deki tek güç asker ve siyasetçi de?il. Büyük ?irketler de bir güç. Gazeteler onlara kar?? da ba??ms?z olmak zorundalar. Büyük sermayenin ilan ambargolar?na ra?men bir gazete para kazanabilir mi, ayakta kalabilir mi?

Kalabilir. Önümüzdeki dönemde i?i sadece gazetecilik olan yeni te?ebbüsler ortaya ç?kacak ve bu gazeteler para kazanacak. Çünkü Türkiye’de medya i?i art?k böyle gitmez. Taraf, Türkiye’yi de?i?tirdi. Müthi? bir ?ey yapt? ve tek ba??na kald?raç oldu. Ciddi söylüyorum. Türkiye, Taraf ’a çok ?ey borçlu. Türk ordusu da Taraf’a çok ?ey borçlu.

Ne Borçlu?

Taraf ’?n yay?nlar? sayesinde o da kendisine bakacak ve Türk ordusu da de?i?ecek. O da mutlaka 21. yüzy?l?n ordusu olacak. ?leri teknoloji kullanan, gönüllü ve profesyonel bir ordu olacak. 19. yüzy?l?n, Napolyon’un ba?latt??? y???nlar?n ordusu olmay? b?rakacak. Böyle gönüllü profesyonel bir ordunun içinden askerî dü?ünürler ç?kacak. ?imdi ç?km?yor, çünkü ç?kmas? için askerlikten gerçekten zevk almalar? laz?m.

Medya-siyasetçi ili?kisine dönersek... Medya sahibi olarak siyasetçilerden gerçekten hiç çekinmediniz mi?

Banka sat?n al?ncaya kadar hay?r. Banka sahibi olduktan sonra, son dönemlerde b?rak?n çekinmeyi, onlara yak?n olmay? da denedim ama pek beceremedim. Asl?nda ?imdi iyi bir devir var. Ba?bakan aç?k sözlü ve gazete sahiplerine pek yüz vermiyor. Hakk?n? vermek laz?m, utan?lacak ili?kiler içine girmiyor. Eskiden Maliye’de, bir devlet dairesinde i?i olan bas?n ba?bakana gidiyordu ve i?ini pat?r pat?r yapt?r?yordu. Yine eskiden telefonu çeviren ba?bakana ula?abiliyordu. ?imdikine ula?am?yorlar. Bir ba?bakan?n böyle olmas? laz?m.

Bugünkü ba?bakan?n da çok yak?n oldu?u baz? gazetelerden söz ediliyor. Sizce Ba?bakan onlar?n da m? telefonuna ç?km?yor, onlarla da m? ayn? mesafeli ili?kiyi götürüyor?

Onu bilemiyorum ama eski tür medya ili?kileri sürseydi, bugün Türkiye’de ne Ergenekon ne de Balyoz soru?turmalar? yap?labilirdi. Bas?n?n bir k?sm? Ergenekon’u ve di?er korkunç olaylar? yok sayd? ama geri kalan k?sm? da olan biteni yazd? çizdi. Taraf kadar yazmad?larsa da yazd?lar. O aç?dan bugün geçmi?ten farkl? olarak çok sesli bir bas?n var. Mehmet Barlas do?ru söylüyor. 28 ?ubat’ta gazeteler ortak ba?l?klarla ç?k?yordu. Çünkü ayn? yerden besleniyorlard?, haberler ayn? kaynaklardan geliyordu. Söz gelimi, Aczmendilerle ilgili haberi, bize, Hürriyet ’e, Milliyet’e, ATV ’ye, Star televizyonuna ayn? yerden servis yaparlard?.

Generallerden çekinir miydiniz?

Türkiye’de siyasetin bir k?sm? orduya aktar?lm??t?. Kimin tüm, kor ya da orgeneral olaca??n? gazetede haber yapan, Türkiye’den ba?ka bir ülke yoktur dünyada. Bizde yap?l?yordu, çünkü generallik onlara, yapt?klar? i?le mütenasip olmayan bir güç sa?l?yordu. Genelkurmay ba?kan? darbe yap?p ülkenin ba??na geliyordu ya da ‘sözde’ demokratik yoldan cumhurba?kan? oluyordu. Dolay?s?yla generallik mevkii çok önemliydi ve onlardan yana olmak, onlarla birlikte görünmek, onlarla ittifak yapmak, baz? insanlar için kendilerine güç aktarmak demekti. Mesela medya patronu olarak en son Hilmi Özkök’ün Genelkurmay’daki resepsiyonuna kat?lm??t?m. Davetten ç?k??ta kap?da Sinan Aygün, davetlilere torba içinde ulusalc? posterler da??t?yordu.

Ba?bakanlar bas?n patronlar?ndan çekinir mi?

Çekinirler elbette. Ama ?imdikinin çekinmedi?i belli. Bu da benim çok ho?uma gidiyor. Bugün Türkiye, Gümrük Birli?i’ne dahil. Kâ??t fiyatlar? üzerinde hükümetin kontrolü yok. Art?k bas?n?n girdisine kimse kar??m?yor.

Gelirine kar???l?yor mu?

Bas?n?n gelir kaynaklar? üzerinde de hükümetin bir ipote?i yok. Çünkü eskiden K?T’ler vard?. Onlar?n bas?na verece?i reklam önemliydi. ?imdi özel sektör çok büyüdü. Bu yüzden, e?er bas?n d???nda bir i? yapm?yorlarsa, bas?n patronlar?n?n bugün hükümetle do?rudan i? ili?kisi içinde olmalar? ve ondan talepte bulunmalar? bana saçma geliyor. Bugün bas?n ba??ms?z olma imkânlar?na sahip. Ama bas?n, kendi patronlar?ndan nas?l ba??ms?z olacak diye sorarsan?z...

Evet, bas?n kendi patronlar?ndan nas?l ba??ms?z olacak? Ya da olabilecek mi?

Olabilir. Bir gazetenin patrondan ba??ms?z olabilmesi için ba?ar?l? olmas? ve iyi satmas? laz?m. Yani gazetenin gazete gibi ç?kmas? laz?m.

Sizin yazarlarla ili?kileriniz nas?ld??

Çok samimi söyleyeyim. Yeni As?r ’da da, Sabah ’ta da, nas?l yazmas? laz?m geldi?ine dair hiç kimseye bir müdahalede, bir tarifte bulunmad?m. Yazd?klar?n? ertesi sabah okurdum. Bu da benim babamdan gördü?üm bir ?eydi. Yazara kar???lmamas? laz?m. Adam tarifle yaz? yazamaz.

Tarifle kö?e yaz?s? yaz?lmaz da, peki gazetelerde tarif üzerine man?et haber yazd?r?lmaz m??

Maalesef haber de, man?et de yazd?r?l?r. Bazen genel yay?n yönetmenleri patronlara sormadan yaparlar bunu. Yaln?z Ba?bakan’?n fark?nda olmad??? bir ?ey var. Ayd?n Do?an istese de yazarlar?n? kontrol edemez. Bir sürü yazar var, hangisini kontrol edecek. Birini kontrol etse, öbürü çakacak. Birini kontrol etti diyelim, Melih çakacak. Yazar say?s? o kadar artt? ki, onlar? kontrol etmek art?k mümkün de?il.

Yazarlar patronlardan çekinir mi?

Herhalde çekinir.

Patronlar, yazarlar? yönlendirir mi?

Medya i?i dedi?iniz, sürekli etkile?im i?i. Herkes birbirini etkiler ve yönlendirir.

Peki patronlar genel yay?n yönetmenlerini yönlendirir mi?

Tabii... Patron, birlikte uyumlu çal??abilece?i birini genel yay?n yönetmenli?ine getirir.

Gazetenin politikas?na kim karar verir? Patron mu genel yay?n yönetmeni mi?

Genel yay?n müdürü patrondan daha zeki ve ak?ll?ysa, genel yay?n müdürü karar verir. Patron daha zekiyse, kendisi karar verir.

Sizin genel yay?n yönetmeninizle ili?kiniz nas?ld??

Zafer Mutlu Sabah ba?ar?l? oldu?unda çok iyi, ba?ar?s?z oldu?unda çok kötü i?ler yapt?. Benden farkl? de?ildi yani. Ben iyi yapt???m zaman o da iyi yapt?. Ben kötü yapt???mda o da kötü yapt?. ?unu söyleyeyim. Ülkedeki güç dengelerinden ilk önce gazetelerin Ankara bürolar? etkilenir. Mesela Uzanlar... Gazetenin Ankara’daki yöneticileri, Uzanlar? Türkiye’de darbe olaca??na inand?rm??lard? ve o da, o güce oynad?.

As?l görevi istihbaratç?l?k olan baz? ki?ilerin gazeteci k?l???nda gazetelerde çal??t?klar?n? biliyoruz. Patronlar bunlar?n istihbaratç? olduklar?n? bilirler mi?

Tahmin ederler. O zamanlar böyle ?eyleri görmezlikten gelmek i?imize gelirdi. Çünkü ileride o kurumlarla ili?kide, o gazeteci i?ine yarar diye dü?ünür patron. Bu da medyan?n ay?plar?ndan biridir tabii.

Bir patron genel yay?n yönetmenini hangi ?artlarda de?i?tirir?

Benim bu konuda deneyimim yok, ben hep çok uzun süre ayn? genel yay?n müdürüyle, yani Zafer’le çal??t?m ama... Bir patron, gazete çok kötü giderse, tiraj? dü?erse genel yay?n müdürünü de?i?tirilir. Ayd?n Bey bir gün bana, “Bu Emin’den (Çöla?an) memnun de?ilim. ??ine son verece?im. Ne olur?” dedi. Ben de, “Hiçbir ?ey olmaz” dedim. Ayd?n Bey Emin’i de?i?tirdi. ve Hürriyet ’ten 50 bin tiraj gitti. Hürriyet neredeyse yüzde 15-20 tiraj kaybetti. O tiraj kayb? Hürriyet ’i deh?ete dü?ürdü ve Hürriyet, Emin’inkinden daha ulusalc? bir yöne savruldu. Demek ki bir medya sahibi, eski bile olsa, bir ba?ka medya sahibinden asla ak?l sormamal?.

Bir medya patronu yazar? hangi ?artlarda de?i?tirir?

Okunmuyorsa, onunla ki?isel bir problemi varsa... Bir de medya patronu kendisini çok güçlü hissediyorsa...

Anlamad?m...

Medya sahibi oldu?unuz zaman, medya sahipli?inin getirdi?i gücün bir süre sonra sizde patolojik sonuçlar? oluyor. Patolojik düzeyde narsist biri olmaya ba?l?yorsunuz. O zaman da ister istemez huyunuz da bozuluyor. Kendinizi asla hata yapmaz san?yorsunuz. Bir hata varsa, bunu kendinizde aramay?p ba?kas?nda arayan insan haline geliyorsunuz. Ben de o devirleri geçirdim. Gücün yol açt??? bir bozulmayd? bu. Do?rusu medya patronlar? aras?nda patolojik narsist olmayana pek rastlanm?yor. Ama derece derece oluyor bu narsizm. Murdock da, Maxwell de hep o havaya girdiler.

Eski güçlü halinizi ar?yor musunuz?

Hay?r aram?yorum dersem, sahtekâr olurum. Tabii ar?yorum ama ?imdiki akl?mla farkl? davran?rd?m. Benim i?ten ayr?lmam, ?imdiki durumum, biraz ak?l sa?l???ma geri dönmeme faydas? oldu. ?nsan kendine pardon demeyi ö?reniyor. ?imdi kendimle hesapla?abiliyorum.

Türkiye’de askerlerle ilgili haberler yap?labilece?ini, ele?tiriler yaz?labilece?ini dü?ünür müydünüz?

Hay?r dü?ünmezdim. Taraf ’?n baz? man?etlerini deh?et içinde okudu?umu, ‘bunlar?n ba??na bir i? gelmese ke?ke’ diye dü?ündü?ümü hat?rl?yorum. Bu ülke cesur insanlar?n katk?s?yla yukar?ya gidiyor.

Sizin patron oldu?unuz dönemde Balyoz Darbe Plan? sizin gazetenize gelseydi basar m?yd?n?z ya da basabilir miydiniz?

Bas?lmas?n? mutlaka arzu ederdim ama basard?m diye de bir kabaday?l?k taslamayay?m. Ama olaylar ortaya ç?kt?ktan sonra bas?n?n bir k?sm?n?n olaylar? görmezden gelmesi, olaylar? inkâr etmesi, basmaya cesaret edenler için söylemedik ?ey b?rakmamas?, onlar? yaftalamas? çok yüz k?zart?c? oldu. Bas?n gerçekten çok yüz k?zart?c? bir devre geçirdi. Biz, 28 ?ubat 1998’de bu tür belgeleri basmayabilirdik ama 2010 farkl? bir sene. Ben bu dönemde gazete sahibi olsayd?m, bu olaylar ç?kt?ktan sonra kesinlikle inkârc?l?k yapt?rmazd?m.

Peki, ne yapard?n?z?

Ergenekon lehine haberler yay?mlamazd?m. 367 soytar?l???na da kesinlikle raz? olmazd?m. E?er Sabah ’?n ba??nda olsayd?m, 27 Nisan muht?ras?na da, parti kapatmaya da mutlaka kar?? ç?kard?m. Eski gazeteci arkada?lar?ma, “AKP’nin kapat?lmas? mümkün de?il. Buna, zaman?n ruhu da, dünya da izin vermez” dedim ama inand?ramad?m. Onlar, AKP’nin kapat?laca??na ve ba?lar?na gelen musibetlerden kurtulacaklar?na o kadar fazla inanm??lard? ki... Parti kapat?lmas?n? desteklediler. Çok ay?pt? bu. Benim özledi?im bas?n, ay?p yapma lüksü olmayan bir bas?n... Onun için de böyle bir bas?n?n da devletle mümkün oldu?u kadar parasal i? ili?kisi olmayacak.

Büyük gazetelerin yönetimleri birbirinden farkl? m?d?r yoksa birbirine mi benzer?

Benzer tabii. Ne kadar büyürsen o kadar fazla denge gözetmeye bak?yorsun. Büyük bas?n?n yay?nlar?n?n bu hale gelmesinin tek suçlusu sadece patron ve genel yay?n müdürü de?ildir. Okuyucunun da bir miktar bunda pay? var.

Gazetecili?i özlediniz mi?

Çok özledim. Gazetecilik benim hayat?m. Ülkedeki büyük de?i?ime katk? verememek beni üzüyor. Ama yine de kendimle bar?????m.

Gazete ç?karmay? dü?ünüyor musunuz?

Tabii her dakika dü?ünüyorum. Ba?ka bir ?ey dü?ünmüyorum.

Nas?l bir gazete ç?karmak isterdiniz bugün?

En demokrat gazeteyi yapma çabas?nda olurdum. Mutlaka AB’den yana, kendi halk?yla, Kürtleriyle bar??m??, her türlü vesayete kar?? ç?kan çok tirajl? bir gazete ç?karmak isterdim. Ben gazete sahipli?i yapt???mda, kendi Kürtlerimize çok ay?plar yapt?k.

Neler yapt?n?z?

“Bilmem ne da??na F-16’lar ölüm ya?d?rd?” man?etleriyle ç?kt?k. Bugün toplumda büyük bir yar?lma var ve bu yar?lmay? tedavi etmek, korkular? gidermek önce hükümetin sonra medyan?n görevi. Bugün medya yaran?n üzerine tuz döküyor. Ben bunu yapmazd?m. Aksine o yar?lmay? tedavi ederdim. Türkiye’yi normalle?tirme i?inde mutlaka görev almak isterdim. Eskiden niye yapmad?m, bilmiyordum.

Neyi bilmiyordunuz?

Çok samimi söyleyece?im. Yeni As?r ’?n sahibiydim. Bir arkada??mla yürüyoruz. Büyük Efes Oteli’nin önünde ayakkab?s?n? boyatt? ve çocukla Kürtçe konu?tu. Gazete sahibiyim ve hayat?mda ilk defa Kürtçeyi o zaman orada duydum. Mesela ?stanbul’a gelinceye kadar Alevinin kim oldu?unu bilmiyordum. Bunu bilmeyen bir adam, toplumu yönlendirecek gazetelerin sahibi... Ermeni meselesini de bilmiyorduk. Hâlâ k?z?yoruz. Ermeniler kendi kendilerini öldürmü? san?yoruz. Bugün, bu fark?ndal?klar?mla farkl? bir gazete ç?kar?r?m.

Gazetecilikle ilgili pi?manl?klar?n?z var m??

Olmaz m?? Benim hayattaki bütün pi?manl?klar?m gazetecilikle ilgili. H?zl? yükseli? dönemimde ac?mas?z oldu?um dönemlerim oldu. Fark?nda olmadan kaç ki?inin üzerinden geçtik. Onlar? kesinlikle yapmazd?m. ?yi ya?amak, büyük servet sahibi olmak, di?erlerinden geri kalmamak gibi nedenlerle bilmedi?im bir alana, banka i?ine girdim. Oysa hayatta arkas?ndan gidece?in, pe?ini kovalayaca??n güzel ?eylerin olmas? laz?m. Ben onu kaybetmi?tim. Ben vicdan ve demokrasi mücadelesi hedefini kaybetmi?tim. Mesela sizi k?skan?yorum.

Niye k?skan?yorsunuz bizi?

Türkiye’de ya?anan büyük de?i?iklikte bir rolüm ve katk?m olsun isterdim ben de. Ama insafl? da olmam laz?m. Ayn? ?eyi yapabilir miydim? Hay?r yapamazd?m, onu beceremezdim. Ama vicdan? olan bir gazete ç?kar?rd?m. Çünkü dünya öyle bir dünya oldu ki, bu yeni dünyada hakl? olmaya mecbursunuz. Dünya art?k haks?zl?k yapmay? yasaklad?. Mutlaka do?ru olan? yapman?z laz?m. Demokrat ve vicdanl? bir gazete ç?karmay? çok isterdim. Günübirlik bir i? yap?yorsan?z mutlaka hata yapars?n?z. Ama vicdanl? olunca, hatadan geri dönmek ve özür dilemek mümkün olur.

Peki, patron olmasayd?n?z, gazetede ne olmak isterdiniz?

?imdiki akl?m olsayd? tabii ki muhabir olmak isterdim. Sizin gazetedeki Mehmet Baransu gibi olmak isterdim...

http://www.taraf.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri