forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

nese_duzel_ergun_babahanTaraf'ta yay?nlanan Ergun Babahan söyle?isinin ikinci bölümü bugün yay?nland?. Ne?e Düzel'in sorular?n? yan?tlayan Babahan, 28 ?ubat sürecinde ya?anan And?ç olay?n?n detaylar?n? anlatm??...Ergun Babahan: ‘And?ç iftiras? bilerek at?ld?’

 “Zafer, “Ertu?rul’a söyle, and?çtaki isimleri yazmayal?m” dedi. Ertu?rul ise “?simleri gizleyemeyiz” diye cevap verdi. Çandar ve Birand’a böylece korkunç iftira at?ld?.”

“Gitmesin diye Dinç Bey, Fatih’e 500 bin dolar çek vermi?. Uzan, 1,5 milyon dolar verince Fatih Star’a gitmi?. Odas?n?n kap?s?na da giderken 500 bin dolarl?k çeki yap??t?rm??.”

“Mesut Y?lmaz ba?bakan oldu ve elektrik da??t?mlar?yla ya?ma devri ba?lad?. Bas?n patronlar? ihale yar???na dald?. Sabah batm??, biz Koçlarla cep ihalesine girdik.”

* * *

?K?NC? BÖLÜM

Ergun Babahan’la yapt???m?z konu?man?n ikinci bölümünü, dün kald???m?z yerden sürdürüyoruz.

* * *

NE?E DÜZEL: Askerler en çok hangi tür yaz?lara k?zarlard??

ERGUN BABAHAN: Biz o dönemde Zafer Mutlu’yla tek tek yazarlar?, “Çok kritik bir dönem bu. Dikkatli yaz?n. Hükümete destek ç?kmay?n” diye ikna etmeye çal???rd?k. Beynimiz y?kanm?? gibiydi.

Sabah Grubu Etibank’? sat?n alm?? m?yd? o dönemde?

Dinç Bey Etibank’? 1997’de ald?. Daha önce 1994’te 5 Nisan krizi oldu. Sabah, yeni binas?n? yaparken d?? kredi alm??t?. Dolar çok art?nca bu krediyi kamu bankalar?nda uygun ?artlarla Türk Liras?’na çevirdi. Zaten ondan sonra da siyaset bizim gazeteye girdi, eski rahatl?k bitti. RefahYol y?k?ld?ktan sonra Mesut Y?lmaz Ba?bakan oldu ve elektrik da??t?mlar? falan derken ya?ma dönemi ba?lad?.

Siz o s?rada yap?lan bu gazetecilik hakk?nda ne dü?ünürdünüz?

Bunu bir rejim kavgas? görüyorduk. Zaten Türkiye’de sol çökünce, bir sürü insanda solculuktan kala kala laikçilik ve Kemalizm kald?. Eski solcular kökten laikçi oldular. Hasan Cemal Kürtler kitab?n? yazana kadar, biz, Diyarbak?r cezaevinde olup bitenlerden bile habersizdik... Sabah’ta, Türkiye’nin gerçeklerinin d???nda böyle bir Lale devri ya??yorduk.

Bütün büyük gazetelerin askerle ili?kileri sizinki gibi miydi?

Bütün medya patronlar?nda, kendilerini güvence alt?na almak ad?na askerle iyi geçinme diye bir kayg? vard?. Hem hayati tehlike bulunuyordu hem de askerin devlet içindeki gücü biliniyordu.

And?ç olay?n? hat?rl?yor musunuz?

1999’da oldu. Hat?rl?yorum.

O belge geldi?inde ne dü?ündünüz?

Belge gelmedi. ?emdin Sak?k’?n ifadesi bir haber olarak geldi bize Ankara bürodan. Cengiz Çandar’la Mehmet Ali Birand’?n PKK’dan para ald?klar?na dair iddialar vard? ifadede. Ankara’dan faksla bu haber geçildi ?stanbul’a. Zafer Mutlu, Dinç Bey’le teknedeydi. Bana, “Ertu?rul’la konu?, and?çtaki isimleri kullanmayal?m” dedi. Ertu?rul Özkök’ü, isimleri kullanmayal?m diye arad?m.

Ne dedi?

“Herkesi yay?nl?yoruz. Bunu yay?nlamasak olmaz. ?simleri gizleyemeyiz. ?simleri birinci sayfada de?il, iç sayfada kullanal?m” dedi. Ama ak?am yedi buçuk, sekizde arad?. “Kanal D isimleri verdi. Biz isimleri birden giriyoruz” dedi. Bunun üzerine biz de haberi ve isimleri, “Korkunç if?aat” diye birinci sayfadan verdik.

?emdin Sak?k, yakaland?ktan sonraki sorgusunda, baz? gazeteciler hakk?nda “PKK’dan para al?p yaz? yaz?yorlar” diye ifade vermeye ve imzalamaya zorlan?yor. Bu gazeteciler aras?nda Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ak?n Birdal var. Sak?k, bu ifadeyi imzalam?yor. Ama düzmece ifade ‘and?çta’ yer al?yor ve yay?nlanmas? için büyük gazetelere ve baz? televizyonlara gönderiliyor. Nitekim “Sak?k’tan itiraflar” diye bu gazeteciler PKK’yla i?birli?i yapt?klar? suçlamas?yla hedef haline getiriliyorlar. Siz o gün elinize geçen belgenin, düzmece bir belge oldu?unu anlamad?n?z m??

Anlad?k tabii ki.

Peki o zaman, niye kulland?n?z? ?nsanlar? hedef gösterip öldürülme tehlikesinin içine att?n?z?

Genelkurmay’dan kullanacaks?n?z diye emir gelmi? herhalde. Zafer Mutlu, “Bu haberi kullanmazsak, bu adamlar?n hayat? o zaman tehlikeye girecek” dedi. San?yorum böyle bir imada bulunulmu?tu. Zaten benim 28 ?ubat’la ilgili ku?kular?m o noktada ba?lad?. Rahmetli Ercan Ar?kl?, and?ç haberine ve gazetelerin askere böylesine teslim olmas?na çok sinirlenmi?ti. Bize, “O?lum yapmay?n. B?rak?n gidin gazetecili?i. ?art m? sizin gazetecilik yapman?z?” dedi. Biliyorsunuz...

Neyi?

Asl?nda ortada ?emdin Sak?k’?n ifadesi yoktu. Adam?n imzalamad??? ifadeyi gazetelerin Ankara bürolar?na faksl?yorlar. Ankara o ifadeden haber yap?yor ve ?stanbul’a gönderiyor.

Dahas?... 28 ?ubat’?n Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Çevik Bir, ?emdin Sak?k’?n o ‘ifadesine!’ üstelik kendi el yaz?s?yla eklemeler yap?yor, Cengiz Çandar’la Mehmet Ali Birand’?n PKK’dan para ald?klar?n? yaz?yor.

Galiba i?in içinde eski Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t da var. Çünkü ?emdin Sak?k, an?lar?n? yazd??? yeni kitapta aç?klad? ki... O s?rada, Diyarbak?r Yedinci Kolordu Komutan? olan Ya?ar Büyükan?t da o sorgudaym??. Hatta Sak?k’?n, o imzalamad??? ifadelerinin al?nd??? o sorguda, Ya?ar Büyükan?t’?n ‘iyi çocuklar?’ da varm??.

Büyükan?t, ?emdinli’deki bombalama olay? oldu?unda Kara Kuvvetleri Komutan?’yd? ve bombalamay? yapanlar için “Tan?r?m. ?yi çocuktur” demi?ti ve bu aç?klamas?yla ?emdinli Davas?’na aç?kça müdahale etmi?ti. ?imdi ‘iyi çocuklar’ olay?na nas?l bakmal?y?z biz?

Ya?ar Büyükan?t’?n ‘iyi çocuklara’ niye sahip ç?kt??? ?imdi anla??l?yor tabii. ?emdinli bombalamas?n?n bu ‘iyi çocuklar?’ ?imdi nerede? Önce davalar?n? askerî mahkemeye ald?lar... Sonra bunlar? bir yerlere tayin ettirdiler ve unutturdular. Dü?ünün, sorgu yap?lm??, düzmece ifadeler al?nmaya çal???lm?? ve daha sonra genelkurmay ba?kan? olacak olan ki?i de o sorguyu izlemi?. Dünyan?n hiç bir yerinde böyle bir olay geçi?tirilemez.

Peki... And?ç haberiyle ilgili gazete yönetiminde bir tart??ma oldu mu, ‘basal?m m? basmayal?m m?’ diye?

Hay?r. Sabah’ta öyle tart??malar olmazd?. Karar verilince yap?l?rd?. Zafer Mutlu, Cengiz’in vurulabilece?inden çok korkuyordu. Böyle bir bilgi de gelmi?ti. Ayr?ca “Onlar? gazeteden at?n” diyorlar. Gazetenin Birand’la ili?kisi iyi de?ildi. O gönderildi. Cengiz’e üç gün yaz? yazd?r?lmad?. Dinç Bey, “Bu ay?p ya” dedi ve Cengiz yazmaya ba?lad?. Sabah’?n büyüsünü bozan ve a?a??ya gidi?inin ba?lad??? bir süreçtir bu. Oysa Dinç Bilgin’in Yeni As?r’dan beri bize verdi?i örnek hep ?uydu.

Neydi?

“?imdi siz burada gazete yap?yorsunuz. Gazetenin kap?daki güvenlik görevlileri tabancalar?n? çekip gelseler ve size, ‘Siz bu i?i yapam?yorsunuz. ?nin a?a??ya, gazeteyi biz yapaca??z’ deseler... Bu ne anlama geliyorsa, askerlerin de siyasetçilere, “Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yönetime el koyuyoruz’ demesi ayn?d?r.”

O belge yay?mland?ktan sonra ne hissettiniz?

Ben de ölümden kurtard???m?za inan?yordum. K?sa bir süre sonra RefahYol hükümeti dü?tü. Mesut Y?lmaz Ba?bakan oldu.

Hürriyet o belgenin düzmece oldu?unu biliyor muydu?

Bence biliyordu. And?ç’ta ad? geçen gazeteciler, Kürt meselesinde demokrat çizgideydiler. Bekaa’ya gidip röpörtaj yapmalar? da rahats?z etti herhalde.

Sadece onlar m? Apo’yla ya da PKK’yla röportaj yapt?lar?

?imdi ö?reniyoruz ki, gazetecilerin bir k?sm? oraya devlet ad?na gitmi?ler. Konu?ma bantlar?n? önce götürüp M?T’e teslim etmi?ler. Oralara gazeteci k?l???nda gidip asl?nda devlete çal??an çok insan vard?... Bizim o dönemde en büyük ay?plar?m?zdan biri de ?uydu. Erbakan, kendi taban?n?n imhas?na dönük olan 28 ?ubat kararlar?n? imzalad???nda, “Pa?a pa?a imzalad?” diye man?et att?k biz. Bir siyasetçi için çok a?a??lay?c? bir ba?l?kt? o.

Gazeteci için de a?a??lay?c? bir ba?l?k de?il miydi sizce o? Bir ülkede siyaseti bitirmek, malzemesi söz olan gazeteleri ve gazetecileri de bitirmek demek de?il midir?

Söyledi?im gibi biz o zaman öyle görmüyorduk. Ben dahil baz?lar?m?z çok laikçi davran?yorduk. Baz?lar? da, ‘aman bu düzen de?i?mesin, f?st?k gibi hayat?m bozulmas?n, i?im bitmesin’ diyerek o günkü sürece sahip ç?k?yordu. Çünkü profesyonel olarak çok iyi paralar al?n?yordu, s?n?f atlanm??t?, yeni hayat?n getirdi?i zenginlik sürdürülmek isteniyordu.

O belgenin yay?mlanmas?ndan sonra Ak?n Birdal vuruldu. Demek ki and?çtaki isimleri yay?mlamak hayat kurtarmak anlam?na gelmiyor. Birdal vurulunca ne hissettiniz?

Çok rahats?z olduk.

Gazetede bu konuda konu?tunuz mu?

Biz, Zafer Mutlu’nun odas?nda toplan?p her konuda çok konu?urduk. Ama i?in çivisi ç?km??t? ve biz iktidara teslim olmu?tuk. Mesela Can Atakl? deprem oldu?unda televizyonda hükümeti çok sert ele?tirdi. Hüsamettin Özkan ba?bakan yard?mc?s?yd?. Küplere binmi?, Zafer Mutlu’yu aram??t?. O da çok paniklemi?ti. Gazeteyi, bir tak?m insanlar? memnun etmek için yapmaya ba?lay?nca, gazete sönüyor. Gazeteye neyin girmeyece?ini dü?ünmeye ba?l?yorsunuz. Gazeteye neyin girmesi gerekti?ini unutuyorsunuz.

Gazetecilik mesle?inden i?rendi?iniz oldu mu hiç?

O dönemde, çok oldu. 28 ?ubat sürecinde me?er a??r depresyon geçirmi?im. ?imdi fark ediyorum. ??ten nefret ediyordum. Gitti?im her yerde uyuyordum. Kimseyle konu?am?yordum. 1999’da Yeni Biny?l’?n genel yay?n yönetmeni oldum. Ben o s?rada Sabah’? ve Etibank’? güçlü bir müessese olarak görüyorum. ?hlas’?n bankas?yla, Yurtbank’la ilgili sert haberler yap?yordum. Bir gün Dinç Bey geldi. “Bunu yapmay?n art?k. Biz de s?k?nt?day?z” dedi. ?hlas’?n sahibi Enver Ören’in gönlünü almak için ziyarete gitti. Sonra gazete için Ören’le bir röportaj yap?ld?. Gazetecilik aç?s?ndan art?k k?p?rdayamaz bir hale gelmi?tik.

Nas?l?

Me?er biz de bat?km???z. Ben sürekli gazetenin mutfa??nda oldu?um için o dönemde daha safm???m. Mesela Fatih Çekirge olay?n? bile daha sonra ö?rendim.

Fatih Çekirge olay? dedi?iniz nedir?

Fatih, Star gazetesine gitmesin diye Dinç Bey ona 500 bin dolarl?k çek vermi?. Uzan, bir buçuk milyon dolar verince Fatih Star’a gitmi?. Star’a giderken de, Ankara’da Sabah’taki odas?n?n kap?s?na 500 bin dolarl?k çeki yap??t?r?p öyle gitmi? Fatih.

Politikac?larla gazetecilerin ili?kileri nas?ld??

Çok yak?nd?. DYP-SHP koalisyonu vard?. Deniz Baykal, seçimi kazanarak, Murat Karayalç?n’?n elinden genel ba?kanl??? ald?. Baykal, Necdet Menzir’in bakanl??? yüzünden koalisyonu bozdu. Baykal, Mehmet Ali Birand’a bir televizyon program?nda, “Menzir giderse, koalisyona devam ederiz” dedi. Bunun üzerine Zafer Mutlu Ankara’ya gitti ve o koalisyonun kurulmas?nda kilit rol oynad?. Baykal’la görü?üp, Çiller’le görü?üyordu. Çiller’le görü?tükten sonra da Baykal’la görü?üyordu.

Gazeteler hükümet kuruyorlard?, öyle mi?

Tabii. Bakan da de?i?tiriyorlard?. Mesela 28 ?ubat’tan sonra DYP’den epey bakan?n ve siyasetçinin istifa etmesinde gazetelerin çok pay? oldu. Refah’la koalisyonu sürdüren DYP’yi erittiler. Hükümeti dü?ürmek ve DYP’yi parçalamak için bakanlar istifa ettirildi. Baz? bakanlara istifa etmeleri için, Alevi kökenlerinden dolay? bask? yap?ld?.

28 ?ubat’tan sonra Mesut Y?lmaz ba?bakan oldu. Onunla ili?kileriniz nas?ld??

Geçmi?te çok iyiydi. Hat?rlarsan?z, onu Sabah ba?bakan yapt?. ANAP’ta genel ba?kanl?k yar???nda, Akbulut’a kar??, “Ba?bakan’? tan?yal?m” diye Mesut Y?lmaz ve ailesiyle ilgili tam sayfa haber yapm??t?k. O günlerde Mesut Bey bize müte?ekkirdi. Ama sonra Gümrük Birli?i konusu gündeme geldi. Do?an Grubu ve Koçlar, Gümrük Birli?i’ne kar?? ç?kt?lar. Dinç Bey ise Gümrük Birli?i’nden yanayd?. Zaten Dinç Bey hep Avrupa Birli?i’ne inand?. Dolay?s?yla biz Tansu Çiller’in Gümrük Birli?i politikalar?na destek verdik. Sabah’la Do?an Grubu aras?ndaki ilk çat??ma AB ekseninde ya?and?. 28 ?ubat’tan sonra tekrar Y?lmaz’la dost olundu.

Gazeteciler kendi aralar?nda bu konuda neler konu?urlard??

Hükümetler kuruluyor, bakanlar atan?yor, bakanlar istifa ettiriliyor... O zaman bunlar ho?unuza gidiyor çünkü kendinize bir güç atfediyorsunuz.

Yapt???n?z i?in hatal? oldu?unu yaparken biliyor muydunuz?

Hay?r. Ben 2002’den itibaren de?i?meye ba?lad?m. Farkl? kesimlerle, daha demokrat, muhalif insanlarla tan??t?m. Gözlerimdeki perde yava? yava? kalkt?. Bizim demokratik kültürümüz geli?memi?ti. 12 Eylül’den dolay? askere öfkeliydik, 28 ?ubat’ta asker irticay? eziyor diye belki memnunduk.

Bu konularda aç?kça itiraflarda bulunmaya ve medyan?n günahlar?n? aç?klamaya nas?l karar verdiniz?

Kendi içinde ya?ad???n bir utanc? saklayarak yok edemiyorsun. Gerçe?i herkes biliyor zaten. Ne ya?ad???n?, ne yapt???n? anlatman laz?m ki, insanlar bir daha böyle ?eyler yapmas?nlar. Dinç Bilgin’in aç?klamalar? sürpriz oldu. Bence o dönemin en a??r bedellerinden birini o ödedi.

Peki, o dönemde siyasetçiler gazeteden yazar att?r?rlar m?yd??

Gazeteden yazar att?rmak, 28 ?ubat’tan sonraki dönemde siyasetçilerin çok ho?una gidiyordu. Mesela Mesut Y?lmaz ya da Güne? Taner Mehmet Barlas’? Sabah’ta istemediler.

Ayn? dönemde Mehmet Barlas’?n e?i yazar Canan Barlas da gazeteden at?ld?.

O dönemde gazete patronlar? Ankara’da ihale yar???na dalm??lard?. Sabah elektrik da??t?m?, cep telefonu ihalelerine giriyordu. Halbuki biz bilmiyoruz, o s?rada para yok, Sabah batm??. Ama Koçlarla birlikte Uzanlara kar?? cep telefonu ihalesine giriyor.

Medya temizlenebilecek mi sizce?

Çok zor. Medya üzerinden güç sa?lama, ili?ki kurma, siyasete yak?n durma i?leri bitmedikçe medya temizlenemez. Bugünkü sistem hâlâ bu. Gazete kendi ba??na bir ürün olmaktan ç?km??, patronun di?er i?lerini kolayla?t?rmak için bir araç olmu? durumda. Bugün Hürriyet d???nda kâr eden gazete yok. Herhalde gazeteler gazetecilik a?k?ndan ç?kar?lm?yorlar. Ayr?ca medyan?n seviyesi gittikçe dü?üyor. Çünkü medyaya yeni ve kaliteli insanlar gelmiyor. E?er güdülerine hâkim olamazsan, bugün gazetecilik imkânlar?n ötesinde bir hayat sa?l?yor insana. Ama ?u da var. Taraf’la birlikte gazetelerin art?k haber saklama keyfiyeti ve lüksü sona erdi.

Medyan?n ar?nmas? için neler yap?lmal??

Taraf gibi sadece gazetecilik yapan üç, dört gazete daha ç?karsa, medya ar?n?r. Gazetecilik zengin olma mesle?i de?ildir. Bu bilinmeli. Zengin olama hayali olan bu mesle?e hiç bula?mamal?. Gazeteci ünlü olabilir, ama çok zengin olamaz. Türkiye’de bir dönem ölçüler kaçt?, gazetecilikle ilgili bak??lar çarp?ld?, ruhlar kirlendi. Herkes Taraf’?n yapt???n? yapamaz.

Niye?

Onun yapt??? çok zor bir i?. Ayr? bir kararl?l?k gerekiyor onu yapmak için. Ama kitle gazetesi ç?karacaksan, gazeteci olarak i?siz kalmay? hep göze alacaks?n. Gazetecilik ancak böyle yap?labilir. 28 ?ubat süreci gazetecilerin hem ruhunu sat?n ald? hem de onlar? çok pasifize etti. Man?etler de?i?tirilebiliyor, her ?eye müdahale edilebiliyor. Kimse itiraz etmiyor.

Bugün de böyle de?il mi?

Bütün gazetelerde böyle. Genel yay?n yönetmeninin tepesinde oturan ki?i gazetenin siyasi çizgisine bire bir kar???yor. ?nsanlar, ‘kime hizmet ediyor?’ diye gazetelerin man?etlerinden ku?kulanmakta hakl?lar. Hat?rl?yorum da... Biz Sabah’ta bir dönem her giden Emlak Bankas? genel müdürünün ard?ndan, yapt??? usulsüzlüklerle ilgili olarak “Yamyamlar” diye haber yap?yorduk. Yeni gelen genel müdürü memnun ediyorduk. Sonra o da gidiyordu, ona da küfrediyorduk. Me?er o s?rada biz de Emlakbank’tan sürekli kredi al?yormu?uz.

Bu ülkede uzun y?llar mafya çok etkili oldu. Hele 28 ?ubat sürecindeki ganimet payla??m?nda mafya babalar? çok güçlülerdi. Bugün ise mafya babalar?n?n hepsi cezaevindeler. Gazetecilerin mafya babalar?yla ili?kileri nas?ld??

Mafya o dönemde gazetecileri tehdit ederdi. Bir gün Erol Evcil’in asker kaça?? olarak askerî mahkemede yarg?land???na dair tek sütun bir haber yay?mlad?k. Pazar ö?leden sonrayd?, gazetedeydim. Alaaddin Çak?c? arad?. Bana, “Sizin i?iniz yaz? yazmak. Benim i?im de yaz? yaz?p benim kafam? bozanlar? vurdurmak. Türkbank i?ini yazmay? da b?rak?n. Yirmi milyon dolar al?p, oradan emekli olaca??z biz” dedi. Mafya gazetecileri ve patronlar? do?rudan tehdit ediyordu o dönemde.

Patronlar? nas?l tehdit ediyordu mafya?

Bir gün Çak?c? yakaland? ve serbest b?rak?ld?. Sabah’ta haber, “Çak?c? yakaland?” diye ç?kt?. Çak?c? bir arkada??m?z arad?. “Dinç Bilgin’in torunu nerede okuyor, ailesi hangi arabalara biniyor, hafta sonlar? ne yap?yorlar, hepsini biliyorum. Bunun bedelini ödetece?im” diye tehdit etti. O dönemde mafya böyle tehdit ederdi ve ondan korkulurdu. Ben çok tela?land?m ve Çak?c?’n?n tehdidini Dinç Bey’e aktard?m. Bana moral verdi.

Ne dedi?

“Bo? ver, herkesin bir i?i var. Onlar?n i?i tehdit etmek, bizim i?imiz gazete ç?karmak” dedi. Siz de bilirsiniz. Bu mafya türü örgütlere y?llarca kimse dokunamad?. Çok ??mar?kt? bunlar. Çünkü mafyaya kar?? hiçbir koruma yoktu ve mafya, Ergenekon türü yap?larla iç içeydi. Yakaland?klar?nda, devletten baz?lar? araya giriyordu ve serbest b?rak?l?yorlard?. Bunlar?n kökü, AK Parti döneminde tamamen kaz?nd?. Bence Ergenekon’un ortaya ç?kmas?nda, mafyan?n içeride olmas?n?n etkisi de vard?r.

neseduzel@gmail.com

http://www.taraf.com.tr/makale/10467.htm


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri