forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

salih_memecan Medya Derne?i ba?kan? Salih Memecan, Ba?kan olduktan sonra ilk söyle?isini Yeni ?afak'a verdi. Medya Derne?i'ni anlatan Memecan, neden kendisinin ba?kan oldu?uyla ilgili ?u de?erlendirmeyi yapm??: Aralar?nda en iyi çizen bendim, o yüzden ba?kan oldum...SAL?H MEMECAN'IN YEN? ?AFAK'IN PAZAR EK?'NDE YAYINLANAN SÖYLE??S?

KÜBRA&BÜ?RA ?LE ?K?DE B?R

http://yenisafak.com.tr/

Salih Memecan, y?llard?r karikatürleriyle medyan?n içindeydi. Ama bu defa 'kö?e'sinden kalk?p birden bire Medya Derne?i'nin ba?kan? oldu. 'Bu da nereden ç?kt??' diyoruz, cevap veriyor; 'Hakk?mda ç?kan haberler yüzünden bu derne?i kurma karar? ald?m.' 'Medyada kaliteyi artt?rmak' slogan?yla yola ç?kan dernek, kim gazeteci, kim de?il? sorusuna cevap ar?yor. Peki bir karikatürist neden Medya Derne?i Ba?kan? olur? Salih Bey, en güzel cevab? kendi mizahi üslubuyla veriyor diyor ki; 'Aram?zda resim yar??mas? yapt?lar ben kazand?m. Beni o yüzden ba?kan yapt?lar.' Memecan, Her ne kadar 'kö?e kapma'y? istemedi?ini söylese de ba?kanl?k kö?esi ?imdilik onun.

Medya Derne?i' kimin fikri?

Bu derne?i sadece ben kurmad?m. Mustafa Karaalio?lu ve Ekrem Dumanl? gibi aralar?ndabir dernekti. farkl? gazetecilerin de bulundu?u arkada?lar?mla istedi?imiz

Sizin ne i?iniz var peki?

Ba?bakan?n evimize yeme?e geldi?i dönemde "Karikatüristin evine Ba?bakan gider mi?" diye haberler ç?km??t?. Sadece olaylara yorum yapan biriyken birden bire medyaya konu oldum. Bu tür yanl??l?klar vard? ama bu olay daha çok netle?tirdi baz? ?eyleri. Ayn? dönemde Amerika'ya gittim. Amerika'daki gazeteci arkada?lar?m vas?tas?yla oradaki medya dernekleriyle konu?ma f?rsat?m oldu. "Medyada var olan sorunlar için ne yap?labilir?" diye dü?ündüm.

Nas?l biraraya geldiniz?

Benim ya?ad???m sorunlar? di?er meslekta?lar?m da fark etmi?. Biraraya geldik ve bu derne?ilar yapt?k. ba?latal?m istedik. Toplant?

Y?llard?r çiziyorsunuz. Ba?kan olmaktan çok daha rahat de?il mi?

Do?ru. Kö?eyi istedi?im yerde çizebiliyorum.

Karikatürist biri neden medya derne?i kursun? Kö?elerden s?k?ld?n?z m??

Yoo. Okul okul gezip 'nas?l karikatürist olunur?' diye ö?rencilere anlat?yordum. Bu konudabir perspektiften bakmak istedim. aktivist biriydim. Sadece daha genel

Medyada ?imdi var olan sorunlar bundan önce yok muydu? Konjonktürel bir karar m? bu?

Bu dernek daha önce de kurulabilirdi. Burada amaç medyadaki kalitenin artt?r?lmas?. Bu bahaneyle mesleki sorunlar?m?z? tart??abilece?imiz bir alan aç?lm?? oldu. Bugün bundan on y?l öncesi gibi de?il. Türkiye ve dünya medyas? de?i?ti. Bu de?i?im üzerine kafa yormadan hep bildi?imiz gibi yapmaya devam etti?imizde geri kal?yoruz. Medyada sosyal de?i?im ya??yor.

Nas?l bir de?i?imden bahsediyorsunuz?

Mesela; her hangi bir vatanda? otele sevgilisiyle gelen bir politikac?y? yakalay?p foto?raf?n? çekiyor ve onu web sitesine koyuyor. Olay o politikac?n?n siyasetten uzakla?mas?na kadardiyor. gi

Bu gazetecilik mi?

Gazetecilik... Ama yapan ki?i gazeteci de?il. Gazetecilik öyle bir hale geldi ki herkesin yapabilece?i bir i? oldu. Sizin de sorununuz bu. Sen 'gazeteciyim' diye ç?k?yorsun ama ayn? i?i herkes yap?yor. Senin ondan çok önemli bir fark?n var. Biz bu mesle?i nas?l bir meslek halinde tutabiliriz? Bizim onlardan fark?m?z olmas? gerekiyor. Biz bunu anlatmaya çal???yoruz.

Bu evrensel bir sorun mu?

Evet. Amerika'da da ayn? sorunlar var. ?uanda 'art?k herkes gazeteci' ad?nda bir kitap okuyorum. Mesela; televizyon yay?nc?l??? da art?k eskisi gibi de?il. Rekabet artt?. Bu yeni biryor. Buna ba?l? olarak da yeni bir gazeteci anlay???n?n olu?mas? gerekiyor. izleyici kitlesi olu?turu

Siz bu dernek için ne yapmak istiyorsunuz?

Derne?in amac? ?u; dünyada olup biten geli?meleri çabuk fark edip benzer konularda yol almak. Mesela; az?nl?klarla ilgili bir haber verirken nas?l yakla?mak laz?m? Hepimiz birbirimize benzedi?imizi zannediyorduk. Son dönemlerde fark ettik ki asl?nda çok farkl?ym???z. Bu da Türkiye'nin bir gerçe?i.

Bas?nda 'yanda? medya dernek kurdu' deniliyor.

Evet. O da ön yarg?larla ilgili.

Derne?in içinde Sabah, Bugün, Star, Zaman, Yeni ?afak, Türkiye Gazetesi, bulunuyor. 'Çok sesli' diyorsunuz ama tablo öyle demiyor...

Biz bu i?e ba?lad?k. Kadronun içinde olanlar arkada?lar?yla da konu?uyor. Bu hem medya kurulu?lar? hem de ?ah?s baz?nda oluyor. Bir çok arkada??m 'niye bize söylemedin?' dedi.

Niye söylemediniz?

F?rsat?m olmad?! Dernek internet sitesi ve binas?yla ilgilenmekten birçok ki?iye söyleyemedim. Eksiklerin hepsini tamamlad?k. Bas?n toplant?s? haz?rlad?k. Niyetimizin ne oldu?unu dasonra kulaktan kula?a yay?lacak. Herkes niyet etti?i ve tecrübesi kadar katk?da bulunur. anlatmaya çal???yoruz. Bundan

Derne?in ba?kan?s?n?z. Tepki gösteren oldu mu?

'Karikatüristsin ne i?in var ba?kanl?kta?' diyenler oldu. Bence de çok do?ru bir tespit. Normalde karikatüristler çekingen adamlar olurlar. Daha içe kapan?kt?rlar.

Üyesi de olabilirdiniz, neden ba?kanl?k?

Aram?zda resim yar??mas? yapt?k ben kazand?m. (gülü?meler)

Hakem oldu?unuz için mi?

Hay?r, ya?l? oldu?um için. 1971'den beri medyan?n içindeyim. O y?llardan edindi?im gazeteciar. Medyadaki bir çok dönemin tan???y?m. arkada?lar?m v

Medyay? ciddiye alan biri Ba?bakan Tayyip Erdo?an. Ba?bakan bu tarz bir mekanizmay? destekler mi?

Destekler ama burada önemli olan medya içinden desteklenmesi. Medya bizim konumuz. Siyasetçi sadece yol açar. Medyadaki ilkerin ve de?erlerin ne olmas? gerekti?ine biz kararkendi aram?zda uluslararas? meslekta?lar?m?zla tart???r?z. veririz. Bunu

Ya k?s?tlamaya kalkarsa?

Tepkimizi koyar?z.

Derne?e kat?lmay? kabul etmeyenler kimler?

Yönetim kurulundaki arkada?lar kendi çevrelerine söylediler. Onlarla konu?up fikirlerini ald?lar. Kimileri hala dü?ünüyor.

Tepki gösteren var m??

Hay?r. 'Neden böyle bir i?e giriyorsunuz?' diyen olmad?.

Fatih Altayl? Habertürk için tarafs?z kalacaklar?n? söyledi...

Zaten bu çok normal. Biz biraraya geldik. Onlar katk? sa?lamak isterlerse sa?larlar. Istemezlerse bunun önüne geçemezsiniz. Kurumlar de?i?iyor ama meslek hep ayn?.

Bas?n Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti var. Sizin ki neden dernek?

Onu hiç dü?ünmedim. Tam faaliyetine uygun bir isim. Bas?n Konseyi'nin faaliyeti de ba?ka. O meslek için denetleme kurulu?u olarak çal???yor. Gazeteciler Cemiyeti köklü bir kurum. Y?llard?r faaliyet gösteriyor.

Rakip mi?

Ke?ke olsa. Hepimiz daha iyisini yapmaya çal??sak meslek daha ileriye gider.

?lkeleri neler?

'Kaliteli Medya ve Demokrasi' dedi?imiz için demokratik ilkeler bizim için vazgeçilmez. Bas?n özgürlü?ü, onun s?n?rlar?n?n korunmas? ve kaliteyi artt?rmak hedefimiz.

Kimler üye alabilir?

Gazeteci isen üye olabiliyorsun. Ama faaliyetlerine kat?lmak için üyelik gerekmiyor.

Dernek ba?kanl??? kaç y?lda bir seçiliyor?

Y?lda bir defa. Derne?in ilkeleri benden ba??ms?z. Ben olmasam da devam eder.

Görevleri siz mi da??tacaks?n?z?

Evet. Bana bu konuda destek olan genel sekreterim var. ?ki yard?mc?m var; Mustafa Karaalio?lu ve Ekrem Dumanl?. Yine her konuda dan??abilece?imiz yönetim kurulumuz var.

Yöneticilerin aras?nda neden kad?n yok?

O asl?nda dernekten öte medyan?n sorunu. Bundan on y?l sonra bu derne?i kursayd?k daha farkl? olacakt?. Eskiden çok daha azd?. ?imdi gazetelerdeki kad?n say?s? erkeklerden daha fazla. Yay?n Yönetmenleri ar?s?nda hiç kad?n yok ama bu sadece erkek olacak anlam?na gelmez. Yaz? i?leri Müdürleri ve koordinatörleri aras?nda çok kad?n var.

Dernekte ne kadar kad?n üye var?

Ne kadar oldu?unu bilmiyorum ama var. Çal??ma gruplar?m?zda daha fazla olacak. Çünkü kad?nlar olaylara farkl? bak?yor. Bir çok yerde kad?n tercih ediyor. ?leride erkekler neben onu merak ediyorum. (gülü?meler) yapacak?

?dare etmek zor olmayacak m??

Medya birçok ki?inin hem fikir oldu?u bir konu. Zaten siyasi görü?lerimiz için kimimiz yaz?yor, kimimiz çiziyoruz. Ama bu siyasi görü?lerden ayr? bir faaliyet. Birbirinden ay?rabilirsek zor olmaz.

Bizim ne i?imize yarayacak bu Medya Derne?i?

Size bir burs imkan? ç?kabilir ve yurtd???na gidebilirsiniz. Bir e?itim program?nda ilgi duydu?unuz bir konu da faaliyetlerimize kat?labilirsiniz. Web sitemize girip dünyada ne olup bitiyor bunu takip edebilirsiniz. Bir de staj imkan? var.

Medya organlar?nda toplumun di?er kesimlerine kar?? mesela; az?nl?klar ve ba?örtüsü konusunda yeni bir soluk getirir mi?

Getirmesi gerekiyor. Bunlar?n tart???lmas? laz?m. Hem medyada hem de toplumda çok önyarg? var. Gazetedeki baz? man?etlere bakt???n?zda az?nl?klar için k?r?c? olabiliyor. Bat?daki toplumlar bunu a?m??lar ve titiz davran?yorlar. Amerika'da siyah birini çizerken kal?n dudakl? çizemiyorsunuz. Ele?tirirken onun siyahl??? üzerine vurgu yapam?yorsunuz.

Ama ayn? mekanizma Hz. Muhammed'e hakaret karikatürü çizdi. Neye göre hassasiyet?

Do?ru. O tepki görmek için yap?lan bir i?ti. Bas?n özgürlü?ünü test ettiler. Bizim de toplumun farkl? kesimlerine kar?? daha sayg?l? yakla?mam?z gerekiyor. Onun için ilkelerini koymak gerekiyor.

Bu ülkede karikatüristler örtülü bir kad?n? vamp ve oldu?undan daha çirkin çiziyorlar...

Ba?örtüsüz çizerken de vamp çizebiliyorlar. Ba?örtüsüz bir kad?n oldu?unda da kad?n karikatüründen rahats?z olabilirsiniz. Mesela; Tansu Çiller Ba?bakan oldu?u zaman onu çizerken vücut hatlar?n? abartarak çizdiler. Ama erkek çizerken böyle olmuyor. Ba?örtülü yadailgili bir durum. ba?örtüsüz olmaktan ziyade kad?n olmakla

Peki bu dernek medyay? hizaya getirir mi?

Getirir. E?er do?ru ?eyler yaparsak ve bizi destekleyen medya kurulu?lar?nda uygularsak yay?l?r. Uluslararas? derneklerle ortakl?k yaparsak daha da kabul görür. Avrupa Konseyi'nin medyayla ilgili çal??malar? var. Onlarla birlikte çal???rsak ve uygulamaya geçirirsek medya standard?na önemli katk?da bulunur.

TAMAMINI OKUMAK ?Ç?N TIKLAYIN


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri