forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET BARANSU'DAN MURAT YETK?N VE F?KRET B?LA'YA SERT ELE?T?R?LER

Aktif .

mehmet_baransu_karargahTaraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, Haber7.com'da yay?nlanan söyle?isinde Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin ve Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya sert ele?tiriler yöneltti.

Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu;  Balyoz darbe plan?, Dursun Çiçek imzal? “AKP ve Fethullah Gülen’i Bitirme” Plan?, Kafes plan?, Da?l?ca bask?n?, Kontra-Gerilla Örgütlenmesi, Gayri Nizam Harp Plan?’nda yap?lan ince de?i?iklik ve daha birçok olay? yeni belgeleriyle Karakutu Yay?nlar?'ndan ç?kan kitab? Karargah’ta anlatm??...

"Genelkurmay'?n Türkiye'yi biçimlendirme plan?", "Da?l?ca sald?r?s?nda TSK ihmali oldu?u iddias?", "AKP ve Güleni bitirme plan?", "Genelkurmay?n yeni Kontrgerilla plan?", "Üste?meni da?da unuttullar", "Ergenekon'un temel belgesi", "O dört er böyle öldü: Pimini çekip bombay? verdi", “Parola Adi, i?aret Ba?bakan” ve "Koç da and?çland?" ?eklindeki bu ba?l?klar, Mehmet Baransu'nun, gündemin ba?kö?esine konan haberlerinden baz?lar?na ait...

Elaz??'da üste?menin, pimi çekilmi? el bombas?n? bir askerin eline verip askerimizin ?ehit olmas?n? ortaya ç?karan haberiyle Sedat Simavi ödülüne lay?k görülen Mehmet Baransu, son iki y?l içerisinde TSK kaynakl? önemli geli?meleri gün yüzüne ç?karan haberlerini "Karargah" isimli kitab?nda toparlad?.

Gündemi aylardan beri i?gal eden "AKP ve Gülen'i bitirme plan?" haberi ekseninde geli?en olaylar?n ana gündemi olan ?slak imza meselesine, kitab?nda çok daha farkl? bir boyut kazand?ran Baransu, Dursun Çiçek'in ayn? tutanakta kulland??? farkl? imzalar? kitab?nda belgesiyle yay?nl?yor.

“AKP ve Gülen’i bitirme plan?”n?n gerçek oldu?una ve alt?ndaki imzay? Dursun Çiçek’in att???ndan çok emin oldu?unu belirten Baransu, Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?’un da tüm bunlar? bildi?ini söylüyor.

Ba?bu?’un emri kimin verdi?ini de bildi?ini öne süren ve kendisine bu soruyu yönelten Mehmet Baransu’nun hedefinde ise Genelkurmay Ba?kan?’yla röportaj yapan gazeteciler var; “Ben onlar için "emir subay?" diyorum...”

Ba?bu?- Paksüt görü?mesini ortaya ç?karan haberinden sonra Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi'in, "Hükümet yanl?s? gazeteden s?? bir kampanya Ankara'da acemice psikolojik sava?" ?eklindeki ifadeler kulland???n? belirten Baransu, Yetkin için a??r ifadeler kulland?.

Tecribeli gazeteci Fikret Bila’n?n da kendisine çizilen s?n?rlar içerisinde ?lker Ba?bu?’a sorular yöneltebildi?ini ifade eden Mehmet Baransu, “Ke?ke Ba?bu? bana röportaj verse de gazeteci nas?l soru sorar kullan??l? gazetecilere göstersem. Ba?bu? da kar??s?nda uzun bir aradan sonra gerçek bir gazeteci görür.” diyor…

??TE MEHMET BARANSU'NUN HABER7.COM'A VERD??? ROPÖRTAJ

"EMR? K?M?N VERD???N? B?L?YOR"


Kitapta, son dönemde TSK'n?n muhatap oldu?u tart??mal? birçok konuyu derinlemesine irdelemi?sin. Ama ben en kötüsünden girece?im ya denildi?i gibi, Dursun Çiçek'in imzas?z çok profesyonelce taklit edildiyse...
Bunun gerçek oldu?unu biliyorum. Hiç akl?m?n ucundan bile geçmez. ?lker Ba?bu? da gerçek oldu?unu biliyor. Emri kimin verdi?ini de biliyorum. Ba?bu? da en az benim kadar emri kimin verdi?ini biliyor.

Böylesine kesin konu?man?n dayana?? nedir?

Bu kadar kendine çok güvenen bir isim tutup imza de?i?tirecek, fotokopi ve tutana?a ba?ka bir imza atacak, yar?m saat arayla imzas?n? de?i?tirecek. Evindeki tutana?a farkl? farkl? imzalar atacak. Bak?n ?lker Ba?bu?'un "ka??t parças?" aç?klamas? var. Deniz Baykal grup toplant?s?nda "Belgenin orijinali yok. Belgenin orijinali bulunursa onun kime ait oldu?u bulunurmu?" o gün bunu dediler. Belgenin orijinali bulundu. Askeri savc?l?k inceledi. "?mza Çiçek'in" dedi. O yetmedi üç tane Adli T?p uzman? ara?t?rma yapt?. Sonra Adli T?bb?n en üst kurulu onay verdi sonra da 11 ki?iden yedisi onaylad?. Çekimser kalan 4 ki?inin üzerinde ne tür bask?lar oldu?u da konu?uluyor...

Dursun Çiçek imzal? belge eline nas?l geçti. Yay?n öncesinde nas?l bir ara?t?rma yapt?n?


4 Haziran'da belgenin bulundu?u avukatl?k bürosuna operasyon düzenlenmi?ti. Sonra bu belgenin fotokopisi elime geçti. Ankara'daki kaynaklar?mla görü?tüm. ?çeri?ini okudum. Bir tanesi belgeden haberdar oldu?unu söyledi.

Bir anlamda askeri kaynaklar?na do?rulatm??s?n belgeyi...

Evet. Askeri kaynaklara belgeyi do?rulatt?m. Haberi yay?mlad?ktan üç gün sonra emekli bir orgeneralle yapt???m görü?meyi de yazm??t?m. Hatta olay?n ciddiyetini anlas?nlar diye baz? detaylar? da verdim. ?ahs?yla ilgili. O orgeneral belgenin Ocak ay?nda haz?rland???n? ve kendisinin de ?ubat ay?nda haberdar oldu?unu söylemi?ti.

"SIZDIRMALAR BANA ÖZEL DE??L"

"Haber kaynaklar?n" ya da "içeriden bilgi s?zd?ranlar" diyelim. Nas?l bir ili?kin var?

S?zd?rma olay? bana özel de?il. Ben yazabildi?im için bana geliyor. Herhangi özel bir ili?kim yok. Baz?lar?yla geçmi?e dayanan ili?kim var. 12 y?l önce yolsuzluklarla ilgili haber yapm??t?m ve bunlar?n bir bölümünü askerler inceledi. Oradan gelen bir tan???kl?k da var. Bir de TSK içinde yolsuzluk ve hukuksuzlukla ilgili belge ve bilgisi olanlar?n temas kurmak için ilk akl?na gelen ki?i benim. Gazete olarak da Taraf gazetesi.

??lenen bir suçun de?ifre edilmesinin sorgulanmas?n? insanlar anlayam?yor. TSK'n?n böyle bir tela?a dü?mesinin sebebi nedir sence?

Hal?n?n alt?ndaki tüm pisliklerin ortaya ç?kmas?ndan korkuyorlar. ?nsanlar?n yüzüne bakamazlar çünkü. Kurum o kadar çürümü? ki. ?öyle bir ?ey söyleyeyim; yolsuzluk, h?rs?zl?k, hukuksuzluk ve yasa d??? olaylar o kadar yo?un halde ki bu tarz s?zmalar?nda yo?un olmas? normal. Bence s?zmalar çok da yo?un de?il. Yani denizde damla... Yolsuzluklarla kar??la?t?rd???m zaman. Bak?n askere sivil yarg? yolu niye istemiyor biliyor musunuz?

"TSK'DAK? ?HALE YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKACAK"

Kol k?r?l?p yen içinde kalmama meselesi mi?

Hem öyle, hem de çok daha ba?ka bir sebebi var. ?rtica ile mücadele eylem plan? ya da lahikadan dolay? sivil mahkemede yarg?lanmak de?ildi mesele. E?er askere sivil yarg? yolu aç?l?rsa, bütün birliklerin, bütün il ve ilçelerdeki e?itim komutanl?klar?nda yap?lan ihalelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlü?e askeri mahkemeler de?il sivil mahkemeler bakacak. Çünkü sivil ve asker ortak suç i?lemi? olacaklard?. O zaman bak?n bakal?m orada kim yolsuzluk yap?yor nas?l trilyonluk ihaleler veriliyor... Erlere yedirilmeyen yemekleri nas?l yedirildi göstermi?ler bunlar ç?kacakt? ortaya. Teneke gemilere verilen trilyonlar, fahi? fiyata yap?lan binalar. Bak?n hiç savunma sanayine girmedim. Sivil yarg?n?n önüne çok insan ç?kaca?? için askere sivil yarg? yolunu kapad?lar. Sebep Ergenekon operasyonlar? de?ildi. Anayasa Mahkemesi’yle de yo?un temas kurup, bu yasay? iptal ettirdiler.

Bunlar çok a??r iddialar...

Bak?n tank diyorsunuz yolsuzluk ortaya ç?k?yor. Uçak ihalesi diyorsunuz yine ayn?, silah al?m? da öyle. Sadece kantin yolsuzluklar? kamuoyunu sarsar.

Ba?bu? geçenlerde bir madde hat?rlatt? "gazetecileri mahkemeye veririz" diye...

Bence o konulara hiç girmesin. At üst ili?kisiyle gazetecileri korkutmaya çal??mas?n. O hesap veremeyece?i ?eylerle kar??la?abilir. Önce Dursun Çiçek olay?n?n hesab?n? versin. Emir kim verdi diye kendisine soruyorum..

Medyan?n içinde sana olan bak?? aç?s? nas?l. Geçenlerde U?ur Dündar ve Ertu?rul Özkök'e sitemin oldun. Senin için ajan gazeteci diyenler bile var...


Nas?l bir bak?? aç?s? oldu?unu hiç merak etmiyorum. ?steyen istedi?ini söyler benim hiç umurumda de?il. Ajan gazeteci ?unu yapar; Ortada bir gerçek vard?r. Bunu karart?r. E?er ortada hukuksuz bir ?ey varsa ve bunu ortaya ç?kart?yorsan?z buna ajanl?k denilmez, dürüst ve cesur gazetecilik denir. Ajan gazeteci baz? yerlere bilgi s?zd?r?r. Ben bilgi al?p yaz?yorum. Neysem oyum. Kamuoyu önündeyim. Ajan gazetecilik karargaha girip gazetecileri ispiyonlamaz. Ben karargaha, ?lker Ba?bu?’a meslekta?lar?yla ilgili ispiyonculuk yapan üst düzey gazeteciler biliyorum. Ajanl?k odur. Gerçekleri yazmaz ajanl?k de?il, namuslu, dürüst gazeteciliktir.

"EM?R SUBAYI GAZETEC?LER"

Bu gönderme askerle iç-d??l? olan gazetecilere mi?

Ben onlar için "emir subay?" diyorum... Adam benim haberime bir ?eyler eklemek yerine haberimi karartmaya çal???yor. Dört tane Ankara temsilcisi utanmadan karargaha gidiyor herhangi bir konuyla ilgili, sanki Genelkurmay'dan ara?t?r?p çok özel bilgiler elde etmi?ler gibi yaz? yaz?yorlar ayn? gün kö?elerinde. Tek kalemden, tek torna tefsiye atölyesinden  ç?km?? yaz?lar kaleme al?yorlar. Utanmadan da bunu ara?t?r?p, soru?turmu? gibi yap?yorlar. Ç?k?p da hiç biri, "Biz Genelkurmay'a gittik,  ?u bilgiler bize verildi" demiyorlar. Sanki çok bilgi sahibiymi?ler gibi yorum yap?yorlar. Gidip emir al?yorlar, emirleri kö?elerinde yaz?yorlar ve insan önüne ç?kamayacaklar? için de ara?t?r?p, soru?turarak bilgi ald?klar? gibi yaz? yaz?yorlar. Ama dördünün yaz?s? da ayn? cümlelerde olu?unca ortaya gerçek ç?k?yor.

Bunlar meslekta?lar?n?zla ilgili çok ciddi iddialar de?il mi? "Emir subayl???" falan…

Bak?n gazeteci sorduklar?n?n yan? s?ra soramad?klar?ndan da sorumludur. Yoksa gazetecikten ba?ka bir ?ey yapm?? olur. Fikret Bila, Genelkurmay Ba?kan?yla röportaj yapt?. Ba?bu? devam eden yarg?lamalar üzerine aç?klama yap?yor. Bila, "Efendim siyasi konulara giriyorsunuz. Mahkemeyi yönlendiriyorsunuz" demiyor, diyemiyor.  Daha vahimi var.

Nedir daha vahim olan?

Ba?bu?, diyor ki biz Dursun Çicek’i görevden almad?k çünkü hakk?nda henüz soru?turma yap?l?yor. Kovu?turmaya geçilmedi. Bila ?u soruyu soram?yor. Kayseri'de tutuklanan bir albay var. Olay kovu?turma a?amas?nda, yarg?lama devam ediyor. (“Adam öldürmeye azmettirmek ve silahl? örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklanan Kayseri Jandarma Alay Komutan? Albay Cemal Temizöz) Erzincan'da orgeneral kovu?turma geçiriyor. Hakk?ndaki iddianame haz?rland?. (3. Ordu Komutan? Sald?ray Berk) Fikret Bila çok ünlü ve y?llar?n gazetecisi. Bu komutanlar?n neden görevden al?nmad???n? Ba?bu?'a sormuyor oysa. Madem Ba?bu? Bey, kovu?turmaya geçen olaylarla ilgili görevden almadan bahsediyor, bu isimleri neden görevden almad?. Toplum Ba?bu?’un konu?mas?ndan rahats?z ama ben çok memnunum.

Neden?

Ba?bu?, konu?tukça ortada olana tiyatronun perde arkas?nda ya?ananlar? toplum art?k görüyor. Ba?bu? fark?nda de?il ama perde arkas?nda ya?anan olaylarla ilgili sat?r arlar?nda topluma bilgi veriyor. Toplum da bunlar? görüyor. Ben memnunun çünkü yazd?klar?m?za inanmak istemeyenler bile Ba?bu? konu?ça baz? gerçekleri görüyorlar. Çiçek’le ilgili aç?klama yaparken, Çiçek’i asl?nda nas?l hukuksuz bir ?ekilde koruduklar?n? topluma anlat?yor ama fark?nda de?il.

BA?BU? RÖPORTAJ VERS?N DE NASIL SORU SORULUR GÖRSÜNLER

Sen Ba?bu? ile röportaj yapmak istedin mi?

?ki kez arad?m kendisini. ?ki ay önce arad?m notumu b?rakt?m. Trabzon konu?mas?ndan sonra arad?m. Karargaha not b?rak?p, "Ba?bu? beni hedef gösterdi. Kendisi ile röportaj yapmak istiyorum. Sormak istedi?im sorular?m var" diye komutana iletilmesini istedim. Not ald?k komutana iletece?iz dediler ama bana dönü? olmad?. Döneceklerini de zannetmiyorum. Ke?ke Ba?bu?, röportaj verse de gazeteci nas?l soru sorar kullan??l? gazetecilere göstersem. Ba?bu? da kar??s?nda uzun bir aradan sonra gerçek bir gazeteci görür.

Peki ç?kacak haberlerdeki iddialar için TSK'dan görü? istiyor musun?

Yeri geldi mi istiyorum. Bana diyorlar ki "Sen haberi yaz?yorsun, fakat kar?? taraf?n görü?ünü alm?yorsun." Kar?? taraf bana dönmüyor ki görü? alay?m. Bazen aramam. Belgeli bir haberse neden arayay?m? Mesela pimi çekilmi? el bombas? haberi için neden arayay?m. Ben arayaca??m, ö?renecekler. Daha haber ç?kmadan aç?klama yaparlar; "Efendim i?te pimini çekmi? bizde onu cezaland?rd?k". Çünkü ben onlara hatalar?n? örtmeleri için bir f?rsat vermi? olurum. Çok eminsen baz? konularda aramazs?n.

Taraf yazar? Lale Kemal geçenlerde bir yaz?s?nda ordu içindeki "tarafç? subaylar?n" da at?lan baz? ba?l?k ve man?etlerden rahats?z oldu?unu yazd?. Haberlerin TSK içindeki etkisi hakk?nda bilgi sahibi olabiliyor musun?

Gazetenin okur kitlesi çok çe?itli. Herkes her an gazetedeki haber veya ba?l?ktan mutlu olmayabilir. Bu bütün gazeteler için asl?nda geçerli. Etki olay?na gelince, Karargahtakilerin morallerinin bozuk oldu?u, sinirlendikleri haberleri geliyor zaman zaman bana. ?rticayle  eylem plan?yla ilgili olarak, bir komutan?n, "bunun gibi yüz tane plan var ama Taraf bir tanesini buldu" demi? mesela...

NÖBET TUTARKEN TED?RG?NL?K YA?ADIM

Kitab?nda, Ba?bu?-Paksüt ve Lahika haberlerinde imza atmaman?n sebebi olarak iki ay sonra askere gitmeni göstermi?sin. Onun öncesinde ise Da?l?ca bask?n?yla ilgili çok konu?ulan imzal? haberlerin oldu. Taraf'tan Mehmet Baransu olarak nas?l askerlik yapt?n?

K?sa dönem askerlik yapt?m Çanakkale'de. Haberlerimden dolay? sivil mahkemeye çok ifade ve bilgi verdim. Birli?imde bir gece beni sorgulamaya kalkt?lar. Ankara'dan bir tan?d???m arad?, "Seni sorgulayacaklar böyle bir duyumum var. Ciddi bir duyum dikkatli ol" dedi. Bunun üzerine e?imi, ailemi ve gazeteyi arad?m ve "Böyle böyle bir durum var. Benden 12 saatte bir haber almaya çal???n. 24 saat içerisinde benden haber alamazsan?z, bilin ki ben sorguday?m ya da ba?ka bir yerdeyim."diye uyard?m. Ayn? günün gecesi sorguland?m. ?ki ki?i sorgulad?. Kendilerini tan?m?yorum. Biraz küfürle?tik ba?ka ?eyler oldu filan. Onlara "Beni sorgulayaca??n?z? biliyordum Ankara'dan haber geldi. Bana haber veren, beni kimin sorgulad???n? da bulur. Rütbeniz nedir filan bilmiyorum. Ailemin, gazetenin haberi var. E?er sabah yediye kadar benden haber almazlarsa Çanakkale komutanl???n?n önünde bütün dünya, bas?n, herkes olur" dedim. Bunu üzerine her ?ey de?i?ti. Sorgulamay? gerçekle?tiremediler...

Bunun d???nda ba?ka bir ?eyle kar??la?t?n m??

Hay?r yok. Ben kendi birlik komutanlar?mdan çok memnundum. Ama bu sorgu olay?ndan sonra gece nöbetlerinde tedirginlik ya??yordum. ?ehrin arka taraf? gece zifiri karanl?k, ormanl?k alan. En az birli?e 3-4 kilometre... O sorgudan sonra ister istemez tedirginlik ya?ad?m. Ama nöbetimi de aksatmadan tuttum.

Tehditler al?yor musun?

Alm?yor de?ilim. Yapacak da bir ?ey yok. Her meslekte böyle tehdit alan insanlar olur.

Haberlerinden dolay? aç?lm?? kaç dava var?

40'?n üzerinde. Gizli belge yay?nlamaktan on y?lla yarg?lan?yorum. Böyle iki tane davam var. ?rtica ile Mücadele Eylem Plan?na dair 301 ile ilgili yarg?land?m. "Kovu?turmaya gerek yoktur" karar? ç?kt?.

Kitapta yine Genelkurmay'?n dava açaca??n? söyledi?i haberler için hiç bir i?lem yapmamas?na de?iniyorsun. Genelkurmay Ba?kanl??? “Taraf ve Mehmet Baransu yarg? önünde hesap verecek, hesap soraca??z” ?eklinde hep aç?klama yap?yor ama görüyoruz ki seni ve gazeteni mahkemeye vermemi?.

Evet beni mahkemeye vermediler. Genelkurmay Ba?kanl??? haberlerimden sonra aç?klama yap?p, "yarg? önünde hesap soraca??z" diyor ama mahkemeye gidemiyor. Çünkü yazd?klar?m?z?n do?ru oldu?unu kendisi de biliyor. Yapmak istedikleri sadece kamuoyuna mahkemeye verece?iz ?eklinde aç?klama yap?p, kamuoyunda bak, mahkemeye gidiyorlar, kendilerine güvenleri tam, haber kesinlikle yalan alg?s?n? olu?turmak. Kullan??l? gazeteciler de buna çanak oluyorlar. Ama hiç biri fikri takip yap?p, mahkemeye verilip verilmedi?imi ara?t?rm?yor. ??lerine de gelmez zaten, yazsalar onlara emir verenler onlar? paralar.

AD? BA?BAKAN'I ERLERE DE DO?RULATTIM

"Adi Ba?bakan" haberi tam da parola i?aretin kullan?laca?? gün  yay?nland?. Oysa bir ayl?k çizelgeydi bu. Haber elinde kaç gün bekledi?
?ki gün. Ama sadece nöbet çizelgesine ba?l? kalmad?m. Hatta o birlikten iki erle de görü?tüm. Geçmi? günler için "bu bu parola ve i?aretleri kulland?n?z m??" diye sordum. Onlardan da teyit ettim.

Olay astsubay?n üzerine patlad?... Ba?bu? çok büyütülmemesini söyledi. Senin kanaatin ne do?rultuda?

?stedi?i kadar "büyütülmesin" desin. Zaten yeterince büyüdü. Astsubay bir liste haz?rl?yor, albay okumadan imzal?yor, ondan da tümamirale bilgi gidiyor. O da m? hiç bakm?yor. Biz yar?n bir gün bunlarla sava?a girsek, ya da bir masada görü?mede olsalar askeri bir imza atsalar. Ne olacak? Buna gülerler. Sadece kendilerini kand?r?rlar. ?lker Ba?bu? kendisi bile inanmad?ktan sonra kimseyi inand?ramaz. Sadece bunun astsubay?n i?i olmad???n? kendi de biliyor.

Bundan sonras? için neler planl?yorsun?

Kitab?m? yazd?m.2500 sayfa yazd?m. Bunu 500'e indirdim. ?lticayla mücadele eylem plan? en az 2000 sayfayd?. Belgeyle ilgili çok detayl? bilgiler var. Askeri savc?l???n olay? nas?l kapatt???yla ilgili tüm belgeler var. Askerin yapt??? soru?turman?n tamam? var kitapta. Belgeleriyle.

?amil Tayyar yazd??? kitap yüzünden ceza ald? ve yarg?land?. Senin bir çekincen var m??

Hay?r yok. Çünkü ?amil Tayyar gizlilik ihlalinden yarg?land?. Karargah'ta gizlili?i ihlal eden bir durum yok. ?ddianameleri olan, medyada da geni? çerçevede yer alm?? bilgi ve belgeler bunlar. Belki ki?isel dava aç?labilir. Ama gizlilik ihlali bak?m?ndan aç?lamaz. Onun içinde ben böyle bir dava beklemiyorum.

MURAT YETK?N ACEM? SAVA?ÇI


Murat Yetkin (Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi) Osman Paksüt - Ba?bu? görü?mesini haber yapt???m dönemde, utanmadan "Hükümet yanl?s? gazeteden s?? bir kampanya Ankara'da acemice psikolojik sava?" ?eklinde bir haber yapt? ve gazetesi de bunu man?etten gördü. Paksüt-Ba?bu? görü?mesi haberimi ele?tiriyordu. Gerekçe olarak da, "Ba?bu? siyasi konulara girmez. Yaln?zca askeri konular? konu?ur. Ba?bu?u ben çok iyi tan?yorum. E?er ki Paksüt Ba?bu? ile görü?ecekse ailevi meseleleri görü?mü?tür. Siyasi konulara girmemi?tir. Ak Parti davas?yla kapatma davas?yla ilgili de?ildir" dedi. Haziran 2008'de yazd? bunlar?.

?imdi Murat Yetkin bana söylesin; son 15 gün içinde Ba?bu? siyasi konularla ilgili hiç susmad?. Devaml? aç?klama yap?yor. Ba?bu? son iki y?ld?r göreve geldikten sonra ne zaman askeri konularla ilgili konu?tu. Hep siyasi mesajlar vermedi mi? Hani Ba?bu? siyasi konularla ilgili gazetecilerle konu?muyordu? Çok demokratik bir adamd?. Hani sen çok iyi tan?yordun onu? Bende ?imdi diyorum ki; Murat Yetkin Kullan??l? medya yanl?s? bir gazetede çal??an “s??” analiz yapan bir adamd?r.  Acemice psikolojik operasyon yapan bir sava?ç?d?r. 

http://www.haber7.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri