forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sefer_turanTRT’nin Arap dünyas?na hitap etmek için kurdu?u TRT ARAP, yay?na ba?lamak için gün say?yor. Kanal?n koordinatörü Sefer Turan, TRT ARAP’n?n hedefini ve projelerini anlatt?...


Sami BAYRAKTAR'?n röportaj?

?brahim ?ahin yönetiminde ata?a kalkan  TRT, kanal üstüne kanal aç?yor. 4 Nisan Pazar Günü TRT ARAPÇA da yay?na ba?lam?? olacak.  TRT ARAPÇA, d??a dönük aç?l?m?n önemli halkalar?ndan biri. S?rada ?ngilizce ve Farsça kanal var.

TRT ARAPÇA, Sefer Turan’?n koordinatörlü?ünde bir y?ld?r devam eden yo?un bir haz?rl?k döneminin ard?ndan seyircisi ile bulu?maya haz?rlan?yor.  Peki, TRT ARAPÇA neden kuruldu, hangi amaca hizmet edecek?  Araplar’a Türk propagandas? m? yap?lacak? Türk dizilerinin Arap ülkelerinde yol açt??? rahats?zl?klar, TRT ARAPÇA’n?n yay?nlar? için de söz konusu olabilir mi?  Bir ba?ka ifadeyle,  ka? yapal?m derken göz ç?kar m?? Devlet televizyonunda Arapça yay?n, Türkiye’nin sinir uçlar?na dokunur mu?

TRT ARAPÇA hakk?nda merak edilenleri kanal?n koordinatörü Sefer Turan’a sorduk.

Sefer Turan, hayli heyecanl?. Omuzlad??? yükün fark?nda. Ekip olarak üstlendikleri misyonu hakk? ile yerine getirmek için gayret ettiklerini söylüyor. Al?nan ilk tepkiler heyecan?n? bir kat daha art?rm??. Test yay?n?na gelen tepkiler, O’nu bile ?a??rtacak boyutta.

Gerisini Sefer Turan’dan dinleyelim…

TRT ARAPÇA hangi ihtiyaçtan do?du?

Öncelikli olarak,  Türkiye’nin yak?n kom?ular?yla olan ili?kileri son y?llarda do?ru  bir ?ekilde geli?meye ba?lad?. Bu ili?kilerin bir ileriki a?amaya geçirilebilmesi için aradaki ileti?imin de daha üst seviyelere  ç?kar?lmas?  gerekiyordu. Bundan dolay? da TRT Arapça’n?n  Türkiye’nin bölgeyle olan ili?kilerinin  geli?tirilmesinde  çok büyük bir ihtiyac?  kar??layaca??n?  dü?ünüyoruz. ?kincisi  sadece bölgede de?il dünyada  bir çok ülke  y?llard?r Arapça televizyon yay?n? yapmaktad?r. Örne?in;  A.B.D ,?ngiltere, Almanya, Fransa. Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkeler Arap ülkelerine yönelik Arapça yay?n yaparken Türkiye gibi bölgenin bir parças? olan  hem de çok çok önemli bir parças?  olan bir  ülkenin  Arapça televizyon yay?n?  yapmamas? zaten dü?ünülemezdi.

ARAPLAR’LA ARACISIZ TANI?MA

Gecikmi? bir proje…

Bu aç?dan bakt???m?z zaman biraz da gecikmi? bir proje oldu?unu görürüz. Dolay?s?yla hangi aç?dan bakarsak bakal?m  TRT Arapça’n?n önümüzdeki süreçte çok önemli bir bo?lu?u dolduraca??n? dü?ünüyoruz. Burada bir önemli nokta da ?u;   y?llardan beri Arap ülkeleri ve Türkiye birbirlerini hep üçüncü  ki?iler üzerinden tan?d?lar. Yap?lan tercümelerden  tan?d?lar. Ba?ka  dil ve dillerden yap?lan tercümelerden kaynaklanan  tan??ma eksik kald?. Yani her iki taraf da birbirlerini eksik tan?d?lar. Dolay?s?yla art?k bundan sonra  Arap ülkeleri Türkiye’yi  do?rudan tan?ma f?rsat?  bulacaklar. O aç?dan da TRT Arapça yine çok önemli bir misyonu  yerine getirecek diye dü?ünüyoruz.

kullan
Kanal?n temel hedefi, Türkiye’nin sahip oldu?u potansiyeli Arap ülkelerine do?rudan ve  do?ru bir ?ekilde  aktarmak.

ARAPLAR TÜRK?YE’Y? MERAK ED?YOR

Türkiye’nin son dönemde izledi?i politikan?n bu projede etkisi var m??

Kanal?n temel hedefi, Türkiye’nin sahip oldu?u potansiyeli Arap ülkelerine do?rudan ve  do?ru bir ?ekilde  aktarmak. Çünkü Türkiye siyasetten ekonomiye, kültürden turizme bütünüyle Arap ülkelerinin ilgi alan?na girmi? bir ülke. Türkiye’nin son y?llarda izledi?i politika bu ilgiyi zirveye ç?karm?? durumda.  Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Türkiye ile ticaret yapmak istiyorlar. TRT Arapça, mevcut  potansiyeli en iyi ?ekilde aktararak iki taraf aç?s?ndan faydal? bir yay?n yapmay? hedefliyor.

TÜRK PROPAGANDASI TUTMAZ

Araplar’a Türk propagandas? m? yapacaks?n?z?

Dünyada Arapça yay?n yapan televizyon kanallar?n?n programlar?n? ve kulland?klar? dilleri izledi?imiz zaman ?unu görüyoruz; propagandist bir dil hiçbir zaman  istenilen amaca hizmet etmiyor, tepki do?uruyor. ?kincisi  televizyon kanal? olarak da ba?ar?s?zl??a neden oluyor. Bunun örnekleri var. Dolay?s?yla biz propagandist bir dil kullanmadan Türkiye’yi do?rudan ve yal?n bir dille anlatmay? hedefliyoruz.

DEVLET KANALINDA ARAPÇA

kullan
Propagandist bir dil kullanmadan Türkiye’yi do?rudan ve yal?n bir dille anlatmay? hedefliyoruz.

TRT’nin Kürtçe yay?n yapmas? baz? ele?tirilere neden oldu. “Devlet eliyle bölücülük” gibi  cümleler kuruldu. ?imdi devlet eliyle Arapça yay?n ba?l?yor. Projeyi laikli?e ayk?r? bulanlar oldu mu?

Gördü?üm kadar?yla TRT’nin Arapça yay?n yapmas?na yönelik bir tepki ?u ana kadar olmad?. Yani temelden bir kar?? ç?k?? olmad?. Yay?na ba?lad???m?zda muhtevas?na yönelik ele?tiriler olacakt?r ve olmal?d?r da. Yay?n içeri?ine yönelik ele?tirileri biz özellikle istiyoruz ve bekliyoruz ki istifade edelim.

TRT ARAPÇA, A?LE KANALI OLACAK

Kanal?n nas?l bir yay?n politikas? olacak, ne tür programlar  yay?nlanacak?

Öncelikli olarak ?unu herkesin bilmesi gerek: TRT Arapça, do?al olarak TRT ‘nin yay?n ilkeleri çerçevesinde yay?n yapacak.   Bir aile kanal? olacak ve içerisinde  haberden tart??ma programlar?na, müzikten e?lenceye, belgesellere, komedi programlar?na, yar??ma programlar?na var?ncaya kadar  bir aile kanal? içerisinde yay?nlanabilecek her türlü formatta programlar olacak. Burada iki amaç güdüyoruz. Birincisi ülkemizin zenginliklerinin tan?t?lmas?. Di?er taraftan hedef kitlemiz olan Arap ülkelerindeki insanlar?n görmek istedikleri programlar? da ekrana ta??maya çal??aca??z.

TRT Arapça nerelerde izlenecek?

TRT Arapça’n?n  yay?n kitlesi,  22 arap ülkesi. Arap co?rafyas?nda ya?ayan 350 milyona yak?n nüfus. Türkiye’de Arapça konu?an insanlara da hitap edece?iz. Bu çerçevede Türksat ba?ta olmak üzere Nilsat ve Arapsat üzerinden  yay?n yapaca??z. Bilsat ve Arapsat bugün  Arap ülkelerine hitap eden en önemli iki uydu. Buna Türksat?’da ekledi?imiz zaman  çok geni? bir muhatap kitlemiz olacak.

TÜRK VATANDA?I ARAPLAR NE BULACAK?

Anadili Arapça olan  Türk vatanda?lar? aç?s?ndan bakarsak, onlar ne bulacak TRT ARAPÇA’da?

Türkiye’de ya?ayan Arap kökenli vatanda?lar?m?z?n günlük hayatlar?nda kullanm?? oldu?u Arapça ile bugün Arap ülkelerinde kullan?lan ve özellikle yaz? dilinde kullan?lan Arapça aras?nda farkl?l?k söz konusu. Türkiye’de’ki Arap kökenli vatanda?lar?m?z?n kulland??? dil, yerel faktörlerden etkilenmi? durumda ve fasih Arapçadan biraz kopmu? vaziyetti.

Bizim yay?nlar?m?z? izlediklerinde fasih Arapça’y? ö?renme ve anlama noktas?nda katk?s? olacakt?r.   Ayr?ca Arap kökenli vatanda?lar?m?z?n kültürünü, müzi?ini , sanat?n?, örfünü adetini ve dillerini de ekrana getirece?iz.

Arap ülkeleri çok geni? bir ço?rafyaya da??lm?? durumda ve neredeyse her Arap ülkesinde farkl? bir lehçe konu?uluyor. TRT Arapça nas?l bir dil  tutturacak, dengeyi nas?l bulacak?

Arapça’n?n ?öyle bir özeli?i var; dünyan?n neresinde olursa olsun hangi ?iveyi konu?ursa konu?sun yaz? ve okuma dilindeki Arapça tektir. Fas’ta da böyledir, M?s?r’da da böyledir, körfez ülkelerinde de böyledir. Bütün Arap ülkelerinde yaz?lan ve okunan Arapça tektir. Biz de gerek haberlerde olsun, gerek belgeseller de olsun  fasih Arapçan?n gerekli oldu?u yerler de fasih Arapça’y? kullanaca??z. Ancak  magazin içerikli programlarda fasih Arapça’y? kullan?rsan?z tat vermez. Mesela  dizilerde, yar??ma ve e?lence programlar?nda fasih Arapça tercih edilen bir uygulama de?il. Günlük konu?ma dili neyse öylece ekrana yans?t?l?yor. .

Burada da yerel ?iveler aras?nda bir denge gözetece?iz. De?i?ik Arap ülkelerinde kullan?lan farkl? lehçeleri ekrana ta??yaca??z.

NEDEN HABER KANALI DE??L?

El Cezire kanal?n?n bütün dünyadaki etkisi göz önünde al?nd???nda TRT’nin de Arapça haber kanal? kuraca?? dü?ünülmü?tü ba?ta… Neden haber kanal? de?il de aile kanal??

Ba?tan beri haber kanal? kurmak dü?üncemiz olmad?. Türkiye’nin anlataca??, tan?taca?? çok ?eyi var. Söyleyecek sözü var.  Bizim kültürümüz var, sanat?m?z var, magazinimiz var, siyasetimiz var, yani hayat?n bütün alanlar?. Haber kanal? format?nda bunlar? yans?tmam?z mümkün olmazd?.  Bir de ?unu dü?ünmek laz?m; bugün Arap dünyas?nda habercilik aç?s?ndan bir  bo?luk var m?, yok mu? Sonuçta biz genel izleyiciye hitap edece?iz. Temel hedefimiz, her eve girmek. Yay?nlar?m?z? uydudan evlere indirmek istiyoruz, uydu da kals?n istemiyoruz. Habercilikte bu aç?ndan bir bo?luk oldu?unu söylemek çok zor. Çünkü  gerçekten çok iyi  habercilik yapan El Cezire gibi, El Arabia gibi hem uluslararas? hem de ulusal yay?nlar var.  Dolay?s?yla, haber d???ndaki bo?lu?un daha önemli oldu?unu dü?ünüyoruz.

kullan

TRT ARAPÇA’DA HABER?N YER?

Kanal?n yay?n politikas?nda haberin yeri ne olacak?

Haber bizim için önemli.Çünkü  Türkiye’deki ya?anan siyasi geli?meler ülkenin kendi siyasi hareketlili?i Arap ülkeleri taraf?ndan çok merak ediliyor. Dolay?s?yla habere ciddi a??rl?k vermeyi planl?yoruz. Bu arada tart??ma programlar? bizim için son derece önemli. ?stanbul  ve Beyrut’ta programlar yapaca??z.  “?stanbul’dan” ad?nda bir tart??ma program yapaca??z. Bu programda Türkiye’nin iç siyasi geli?melerini Arap ülkelerini ilgilendirecek boyutta ekrana ta??yaca??z. Bölgedeki geli?meleri, uluslararas? olaylar? ele alaca??z. Beyrut’tan haftal?k bir tart??ma program?z olacak. Orada da  hem Türk akademisyenler hem de arap ayd?nlar ayn? masa etraf?nda bir araya gelerek hem bölgesel hem uluslararas? sorunlar? tart??acaklar.  TRT Arapçan?n  sorunlar?n seviyeli bir ?ekilde tart???ld???  bir platform olmas?n? hedefliyoruz.

TÜRK D?Z?LER?NDEN DUYULAN RAHATSIZLIK

Özel  kanallardaki dizilerin Arap dünyas?nda çok seyredildi?ini biliyoruz. Kanal?n yay?n politikas?n? belirlemede bu ilginin etkisi oldu mu?

Arap ülkelerinde Türk dizileri  etraf?nda yap?lan tart??malar?n fark?nday?z, hangi boyutlarda oldu?unu biliyoruz. Destekleyenler var, ele?tirenler var. Ele?tirenler daha fazla. Ama biz sonuçta TRT’nin ilkeleri çerçevesinde yay?n yapaca??z.
kullan

Elbette son y?llarda Türk dizilerinin Arap ülkelerinde  çok izleniyor olmas? bizim için de belirleyici oldu. Bu noktadan hareketle TRT’nin yapt?rm?? oldu?u baz? dizileri yay?n ak???na ald?k. Çünkü bir diziyle çok mesaj verebiliyorsunuz. Tabii güzelliklerinizi, kültürünüzü, sanat?n?z?, kendinize dair her ?eyi aktarabiliyorsunuz. Bu aç?dan diziler bizim için önemli bir kaynak.

TRT ARAPÇA için yeni dizi çekildi mi?

Hay?r, eski diziler Arapça’ya çevrildi.

TRT ARAPÇA için dizi çekilecek mi?

Dü?ünce olarak var. Giri?imlerimiz de var ama bir dizi çekmek biliyorsunuz ki kolay de?il. ?leriye dönük baz? projelerimiz var.

Özel kanallardaki dizilerin Arap dünyas?nda çok seyredilmekle birlikte birtak?m rahats?zl?klara sebep oldu?u da biliniyor. TRT ARAPÇA’n?n yay?nlayaca?? dizilerde benzer s?k?nt?lar olabilir mi?

Arap ülkelerinde Türk dizileri  etraf?nda yap?lan tart??malar?n fark?nday?z, hangi boyutlarda oldu?unu biliyoruz. Destekleyenler var, ele?tirenler var. Ele?tirenler daha fazla. Ama biz sonuçta TRT’nin ilkeleri çerçevesinde yay?n yapaca??z.  Dolay?s?yla böyle bir rahats?zl?k olmayaca??n?, ortak kültürel kodlarda bulu?abilece?imizi dü?ünüyoruz. Biz kazanmak istiyoruz, kaybetmek de?il.

ARAP TELEV?ZYONLARINDAN TRANSFER

TRT ARAPÇA’n?n kamera arkas? kadrosu nas?l kuruldu? Çal??anlar kimler?

kullanTürkiye’de maalesef  hem Arapça’y? hem televizyonculu?u çok iyi bilen bir kadro yok. Dolay?s?yla temel kadroyu d??ar?dan getirmek durumunda kald?k. Arap ülkelerinde yay?n yapan televizyonlardan deneyimli arkada?lar getirdik. Bunlar?n aras?na Türkiye’den Arapça’y? çok iyi bilen genç arkada?lar? katt?k. ??in özellikle teknik boyutunu da ö?rensinler diye. ?leriki a?amada kendi kadromuzu olu?turmay? hedefliyoruz ama Türkiye’de ?u an ihtiyac?m?z? kar??layacak kadro olmad??? için ekibi d??ar?dan gelenlerle kurduk.

Kanal?n spikerleri, ekran yüzleri Arap televizyonlar?ndan transfer edildi yani…

Evet. Arap televizyonlar?ndan temin ettik.

El Cezire’den de var m??

Hay?r. El Cezire’den spiker transfer etti?imiz ?eklinde bir haber yap?ld? ama bu do?ru de?il. Aram?zda El Cezire’den gelip bizimle çal??anlar var ama spiker de?il.

SELAM? ?AH?N, YASEM?N KUTS? PROGRAM YAPACAK

kullanTürkiye’den kimler program yapacak?

Türkiye’den tan?d?k simalar olacak. Selami ?ahin, Yasemin Kutsi gibi sanatç?lar?m?z olacak. Arap dünyas?ndan sanatç?lar olacak. Türkiye’den Arapça’y? çok iyi konu?an sanatç?lar ve

akademisyenler kendine yer bulacak. Di?er ekran yüzlerimiz ise arap ülkelerinden olacak.

Selami ?ahin ne yapacak?

Müzik e?lence program? üzerinde çal???yoruz.

Yasemin Kutsi?

Sabah program?nda M?s?r’l? bir sunucumuzla  ekran? payla?acak.

TARKAN,  TEST YAYININDA

kullanTRT Arapça test yay?na Tarkan’la ba?lad? ...

Test yay?n?na Tarkan’la de?il ?stiklal Mar??’yla ba?lad?k. Baz? meslekta?lar?n yan?ltmas? oldu. Tarkan’? görmü?ler, onu ba?l??a çektiler.  Orada seçilen kliplerde ölçü ?uydu: Arap ülkelerinin tan?d???, bildi?i sanatç?lar var.  Ama Arap dünyas?nda tan?nmayan ba?ka sanatç?lar?m?z da var. Çe?itlili?i hedef ald?k. Yoksa özellikle A ?ahs? B ?ahs? seçilmedi. ?brahim Tatl?ses de vard? , Sibel Can da , Ahmet Özhan da, Ebru Günde? de…Böyle bak?l?rsa Ahmet Özhan’la ba?lad? da denebilirdi.

Uyu?turucu meselesi biraz kafa kar??t?rd? galiba. “Tarkan’? m? örnek gösterece?iz” sorusu akla geldi.

Hay?r, bizim öyle bir ayr?m?m?z yok. Sanatç?lar?m?z aras?nda tercih noktas?nda de?iliz. Sanatç?lar?n hepsi bu ekranda kendine yer bulacak.

SEFER TURAN’I ?A?IRTAN NEYD??

TRT ARAPÇA’ya Arap dünyas?n?n ilgisi nas?l? Test yay?nlar?ndan geri dönü? ald?n?z m??

Öteden beri bir beklenti vard?. Arap ülkelerinde ve ne zaman yay?na girece?imizi herkes merak ediyordu. Test yay?n?yla birlikte Arap ülkelerinde reklam vermemi? olmam?za ra?men ald???m?z haberler bizi çok sevindirdi. Çünkü uyduya ç?kt???m?z andan itibaren bir çok ülkede izlenmeye ba?lad?k. Bunun nas?l oldu?unu da anlayamad?k do?rusu. Ama bizim aç?m?zdan sevindirici bir i?aret elbette. Beklentilerin fark?nday?z ve bu beklentiye cevap vermek için gayret ediyoruz.

TRT ARAPÇA’n?n Eri?im Bilgileri:

Nilsat 10911 Mhz Vertical tp 120 27 500
ARAPSAT / EB 2 ….11662 VERT?CAL 27 500  3 / 4

Türksat 3A 42 derece  11096 30000 5 / 6 Horizantal

Aç?l??a say?l? günler kald?…

Evet. 4 Nisan Pazar günü  saat 20.00’de… Dolmabahçe  Saray?’nda Say?n Ba?bakan?m?z?n kat?laca?? törenle TRT ARAPÇA yay?na ba?layacak.

Aç?l?? öncesi yo?un mesaide vakit ay?rd?n?z. Te?ekkür ediyorum ve hay?rl? olmas?n? diliyorum.

Çok te?ekkürler. Sa?olun


(Haber 7)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri