forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

PER?HAN MA?DEN: ?AHS?YETS?Z KALEMLERLE B?RYERE G?DEMEY?Z!

Aktif .

perihan_magden_160"Dünya ?srail'in hainlerinin ne denli ?irazesinden ç?kt???n? gördü. Bizler de içimizdeki hainlerin, ç?kan seslerini duymam?z gerekiyor. Medya art?k susmal?. Yoksa bu pasl? ve ruh hastas? koroyla i? yürümez. ?ahsiyetsiz kalemlerle ?urdan ?uraya gidemeyiz."

 

PER?HAN MA?DEN'?N YEN? ?AFAK'IN PAZAR EK?NDE YAYINLANAN SÖYLE??S?NDEN ?LG?L? BÖLÜM

.... 

Medyan?n ?srail'in sald?r?s? ile ilgili yakla??m?n? nas?l buldunuz?

Türk Medyalamas?'n?n safralar?n? atma zaman? geldi de geçiyor. Her konuya Kemalist ki?ilik bozuklu?u gözlüklerinin ard?ndan bakmalar?na al??t?k art?k. Okur kitlelerini kand?rmalar?na ba????kl?k geli?tirmi? durumday?z.

Yabanc? bas?n?

Bu denli bir hainli?i Amerikan - ?ngiliz Medyalamas?'n?n kar??lay??? ?srail denilen Franken?tayn'? yaratanlar?n hakiki yüzünü te?hir etmi? oldu.

Bizde Franken?taynlar var m??

Bizdeki Franken?taynlar'? yaratanlar?n da onlar oldu?unu dü?ünüyorum. 'Ulusalc?y?m' diyerek ortal?kta dola?anlar?n nas?l da zavall? ve efendilerine ba?l? olduklar?n? görüyorum. Onlar, Neo-con'lardan hiç bir konuda ayr?lamayan süprüntü u?aklar bence!

Peki bahsetti?iniz yazarlar neden u?akl?k yap?yor?

Neticede bu yazarlar halklar?n oyuyla gelenleri, hakl? olan? içine sindiremediler. Kendi pis tezgahlar?n? içi?lerimize de d??i?lerimize de dayamaya çal???yorlar. Türk medyas? böyle yazarlarla kayn?yor.

Bu durum medyadaki hangi eksikli?i gün yüzüne ç?kard??

Dünya ?srail'in hainlerinin ne denli ?irazesinden ç?kt???n? gördü. Bizler de içimizdeki hainlerin, ç?kan seslerini duymam?z gerekiyor. Medya art?k susmal?. Yoksa bu pasl? ve ruh hastas? koroyla i? yürümez. ?ahsiyetsiz kalemlerle ?urdan ?uraya gidemeyiz. Bu ancak hakiki demokrasi liginde olur.

http://www.yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri