forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?SMET BERKAN: ATASAGUN BANA AJAN GAZETEC? OLMAMI TEKL?F ETT?!

Aktif .

ismet_berkanRadikal Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?smet Berkan, M?T eski Müste?arlar?ndan ?enkal Atasagun'un kendisine ajan gazetecilik teklifinde bulundu?unu söyledi.

Cihan Haber dergisine konu?an Berkan, Ergenekon sürecinden Dan??tay sald?r?s?na, EMASYA protokolünden medya içerisindeki ajan gazetecilere kadar de?i?ik konularda önemli aç?klamalar yapt?.

??TE BERKAN'IN YAPTI?I AÇIKLAMALAR...

Muvazzaf ve emekli kuvvet komutanlar?n?n ifade vermeye gelmesini yeterli bulmuyor musunuz?

'Sar?k?z' diye bir darbe plan?m?z var. Jandarma Genel Komutanl???'n?n bilgisayarlar?nda yaz?lm??. Bunun kan?t?n? Ergenekon dosyas?nda görüyorsunuz. Yani en az?ndan bu hükümeti devirmek için bu devletin bütçe imkân ve kabiliyetleri kullan?lm??. Plan? haz?rlayanlar?n tamam? devlet memuru asker ki?iler ve mesailerini buna harcam??lar. Bu plan?n varl???n? hükümet 2004 y?l?n?n ?ubat ay?nda biliyordu. Ve hiçbir ?ey yapmad?. Yani o dönem baz? önde gelen hükümet üyelerinden biz i?ittik, 'Sar?k?z filan onlar?n hepsini biliyoruz' laflar?n?. Sar?k?z'?n falan ne oldu?unu biz daha sonra birkaç y?l sonra 'dedikleri buymu? me?er' olduk. Yapabilece?i çok küçük bir i?lem vard?. Ba?bakanl?k Tefti? Kurulu'nu ola?anüstü yüksek tefti? yetkileri vard?r. Ba?bakan bir talimat verir, devletin her yerine girer o tefti? kurulunun müfetti?leri. Onlar neredeyse savc? yetkisine sahiptir, girerler her ?eyi bulurlar ç?kart?rlar, ifadelerini al?rlar, raporlar?n? yazarlar, raporlar? ba?bakana iletirler, ba?bakan alt?na bir imza çakar, suç duyurusu olarak Ankara-?stanbul nereye gönderecekse savc?l??a gönderir. Bu darbe te?ebbüsü 2004'te ortaya ç?kar?labilirdi. Ama ne oldu? Dönemin genelkurmay ba?kan?, o te?ebbüsün nak?s kalmas?n? sa?lad?. Ve üstü örtüldü. ?imdi 'Balyoz'u konu?uyoruz. Ayn? dönemde M?T müste?ar? Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileriyle konu?tu?unda, 'siz 1. Ordu'ya bak?n, onlar ihtilal planlar?n? haz?rlad?lar bile' diyor. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine söylemekten çekinmeyece?i bir bilgiyi herhalde Ba?bakan'a, Genelkurmay Ba?kan? ve Cumhurba?kan?'na da söylüyordu. 2003'de bunun hukuki gere?i yap?lm?? olsayd?, 'Sar?k?z', 'Ay?????', 'Eldiven' 'Kafes' diye bir plan?m?z olmayacakt?.

Sizce bu kadar kolay m? bu dedi?iniz ?eyler?

Seferberlik Tetkik Kurulu'nda bir arama yap?ld? ama ne kadar zor gerçekle?ti?ine ?ahit olduk. Girilmedi de?il en sonunda girdi hakim, haftalarca arama yapt?. Her ?eyin bir hukuki durumu var. Onlar? yerine getirdi?iniz sürece bir ?ey olabilece?ini zannetmiyorum. Türkiye'nin 3. Ordu'sunun komutan? bir dava iddianamesinde terör örgütü üyesi olmakla suçlan?yor. Bu örgütün üyesi ve yöneticisi olmakla suçlan?yor ve görevde. Ya hükümet savc?n?n iddianamesini o kadar da ciddiye alm?yor ya da ba?ka bir ?ey var. Hukukun hepimize e?it i?lemesi gerekir ve hükümetin de ba?l?ca görevi kanunlar?n uygulanmas?n? sa?lamakt?r. Ya da savc? yetersiz bir iddianame yaz?yorsa, bu da çok önemli bir problem. Eften püften suçlar? alt alta yaz?p bir iddianameye çevirip Türkiye'nin sayg?n, sayg?de?er insanlar?n? zan alt?nda b?rak?yorsa savc?lar?m?z, bununla ilgili tedbir almak da hükümetin görevidir. Ya ciddiye alacaks?n savc?lar?n yapt??? iddianameleri ya da ciddiye almayacaksan neden ciddiye almad???n? ortaya koyup bunu düzeltecek çareleri üreteceksin. Ayn? ?ey ?emdinli'de de oldu. ?emdinli'deki savc?, belki de üzerine vazife olmayan bir ?eylere kalk??t? ve hakk?nda hiçbir delil yazmad??? insanlar?n isimlerini iddianamesine koydu. Bunun cezas? da adam?n i?ten at?lmas? oldu. ?emdinli savc?s? bir arkada??n?n avukatl?k bürosunda avukatl?k lisans?n? kaybetti?i için kendi kendine çal???yor, ailesini geçindirmeye çal???yor zavall? adam. Bu da çok a??r? bir cezaland?rma biçimi.

Darbe ve muht?ra sorunlar?n?n ana sebebi askerin kendini konumland?rd??? noktadan m? kaynaklan?yor?

EMASYA protokolleri denen ?eyler var. Asker diyor ki 'Yar?n öbür gün bana asayi?i sa?lamak aç?s?ndan bir görev dü?ebilir. Onun için ben önceden haz?rl?k yapay?m. Kimler tehlikeli insanlar…' Bu derece detayl? haz?rl?klar?, planlar? var. Bu kapsam içinde de insanlar? fi?liyor. 'Bunlar tehlikeli insanlard?r. Ben bir hadise oldu?unda bunlar? toplayay?m' ??te o Balyoz'da deniyor ya 200 bin ki?i ç?kan orada. Sözde bir soru soruluyor. 'Nedir böyle bir ?eyin tepkisi ne olur?', '?stanbul ve civar?nda bu çe?it sak?ncal? i?lere bula?abilecek 200 bin civar?nda nüfus var.' deniyor. 'Biraz?n? Abdi ?pekçi'ye, biraz?n? Fenerbahçe Stad?'na doldururuz falan' diyorlar. EMASYA protokollerini iptal etti hükümetimiz. Göstermelik bir ?eydi. Esas kanunda yaz?yordu. Daha önemlisi ?u: Bizim bir Milli Güvenlik Siyaseti belgemiz var. ??te devleti gizli anayasas?, k?rm?z? kapl? defter filan böyle diye abart?l? ifadelerle anlat?l?yor. 'Nedir bu karde?im, bir hukuk devletinde bunun geçerlili?i nedir? S?f?r.' ?ç tehdit diye bir kavram var. Oradan da iç dü?man diye bir kavram var. Kim bu iç tehdit, dü?man? Bizim vatanda?lar?m?z. Bunlar suç mu i?lediler? 'Yo hay?r. Ama i?leyebilirler. O yüzden tehditler.' ??lesin, savc? gitsin yakalas?n. ??lemediyse adam? niye fi?liyorsun. 'Fi?liyoruz abi biz.' Bu mant?k buradan geliyor. Bunu tersyüz etmeden; iç dü?man diye bir ?ey olamayaca??n? içtenlikle kabul etmeden hiçbir yere varamay?z. Bu i? bir anlamda paranoyaya da varm?? durumda. Asker sava?mak için var. Sokaklarda asayi?i korumak için yok ki.

Dan??tay sald?r?s?nda bozuk oldu?u iddia edilen kameralar?n asl?nda silindi?i ortaya ç?kt?. Soru?turma bu noktadan sonra nas?l bir seyir izler?

Bu soru?turman?n bütün detaylar?na da hâkim de?ilim. ?unu biliyorum: Dan??tay sald?r?s? sonuçlar? itibar?yla Türkiye'de Ay????? ve Yakamoz ad? verilen darbe planlar?n?n hayata geçmesinde bir manivela olarak kullan?ld?. Sonuçlar? itibar?yla böyle kullan?ld???n? biliyoruz. Çok büyük bir cenaze töreni yap?ld?, arkadan mitingler yap?ld?, o oldu, bu oldu. Ve Türkiye'de tuhaf bir ortam olu?tu. Zaten o ortamd? o planlar?n arzulad???, oradan da maksimum fayday? elde etmeye çal??t?lar elbette. Dolay?s?yla Dan??tay sald?r?s? çok önemli bir sald?r? her bak?mdan ?imdi. Biz bugün neyi ö?reniyoruz? Ergenekon mahkemesi o hard diskleri istiyor, ondan sonra TÜB?TAK'a gönderiyor. Ankara'da ilk Dan??tay davas?n? gören mahkeme baya?? 'yasak savar' bir soru?turma ve yarg?lama yapm??. Yani mahkeme ba?kan? kendisini ?ey diye savunuyor. 'Suçüstü haliydi adam inkar etmedi zaten itiraf etti.' Ayn? tipik durum Hrant Dink cinayeti için de söz konusu. Ergenekon savc?lar?n?n Ümraniye'de k?yt?r?k bir gecekondunun üst kat?nda ç?kan 26-27 tane el bombas?ndan hareketle ba?latt??? soru?turman?n geldi?i yere bir bak?n. Bir de Hrant Dink soru?turmas?n?n geldi?i yere bir bak?n. Ayn? savc?, ayn? yöntem, ayn? isteklilikle Hrant Dink'i soru?tursa onlarca polis ve jandarma görevlisi o mahkemede o gün Samast ve Yasin Hayal ile birlikte yarg?lan?rd?. Az?nl?klar Tali Komisyonu'nun belgelerine ula??r ve komisyonun üyelerini de o mahkemede yarg?l?yor olurdu. D??i?leri Bakanl???'n?n koca koca adamalar?n?, ?çi?leri Bakanl???n?n, M?T Müste?arl???n?n koca koca adamlar? evlerinde bas?l?r, gözalt?na al?n?r giderdi.

Dan??tay sald?r?s? sonras? en a??r man?eti atan gazetelerden birisiydiniz. Hiç kand?r?ld???n?z? dü?ündünüz mü?

Ne manada? Hürriyet 'Türkiye'nin 11 Eylül'ü' dedi. Biz o çizgide de?ildik. Biz 'Dan??tay'a Türk ?slam sentezci sald?r?' dedik.

?u anda hâlâ öyle gözüküyor mu?

Ben Dan??tay sald?r?s?nda bunun bir provokatif eylem oldu?unu dü?ündüm zaten. Bunu '?slamc?lar Akit gazetesi okudu ondan sonra da öldürdü' falan diye dü?ünmedim. Bu çe?it komplolar? haz?rlayan örgütlerin öyle yöntemleri olabiliyor ki. Siz gidiyorsunuz bir yere bomba at?yorsunuz. Size bomba att?ran?n onlar oldu?unu bilmeyebilirsiniz. Alparslan Arslan da bilmiyor olabilir. Hatta bilmemesi gerekir belki. Onu te?vik edenler, 'böyle bir ?ey yapsan ne olur' diyenler o örgütün arac?s?n?n arac?s? olabilirler. Mehmet Ali A?ca ?imdi gitti Papa'y? vurdu. Bizde hâlâ 'Ben gittim kendi kendime Papa'ya k?z?yordum vurdum.' sözüne inanmam?z? bekliyor. De?il, arkas?nda bir örgüt var. Ona yard?m edenler var, silah verenler var.

Son dönemde fi?lenen gazeteciler aras?nda sizin de ad?n?z geçti. Sizi neden fi?lemi? olabilirler?

?ener Eruygur kaynakl? oldu?undan hiç ?üphem olmayan bir belge var. 10-11 ki?i vatan hainleri listesi var.

Vatan haini oldu?unuz fikri neden olu?mu? olabilir?

K?br?s'ta çözümü savundu?um için.

Yaz?lar?n?zdan dolay? ele?tiri ald?n?z m??

Tabii olmaz m?. Sadece Ergenekon de?il. Tabii Ergenekon da bir parças? ama bu Türkiye'deki kutupla?ma ortam? o hale gelmi? ki art?k görü?emedi?im arkada?lar?m var. Benimle görü?meyi tercih etmeyen bir sürü tan?d???m da vard?r eminim. Kavga ç?k?yor masada hemen. Vay 'siz sat?lm??s?n?z bilmem nesiniz' falan.

Ajan gazeteciler tart??mas? var bir de. Uzun süre yöneticilik yapt?n?z. Bu yönüyle ?üphelendi?iniz bir mesai arkada??n?z oldu mu?

Direkt ben çal??mad?m; ama dolayl? olarak çal??t?m. Yeni Yüzy?l gazetesini ç?kart?rken Turkish Daily News gazetesiyle bir nevi haber orta??yd?k. Turkish Daily News'in Ankara haberlerini de kullan?rd?k. Hayri Birler de Turkish Daily News'in Ankara'da çal??an gazetecilerinden biriydi. ?yi de bir gazeteciydi. Hepimiz bilirdik, Hayri Birler M?T ajan?yd?. Herkes bilirdi.

Peki kendinizi savunma anlam?nda ne yap?yordunuz?

Biliyorsun onun M?T ajan? oldu?unu. Onun haberlerine o gözle bak?yorsun. Bazen çok önemli, çok ilginç haber getiriyor size. Bazen de sizi manipüle etmeye çal??t???n? fark ediyorsunuz. Manipülasyona gelmemeye çal???yorsunuz çok fazla. Ama i?te ondan da bazen çok özel durumlarda çok özel bilgiler gelebiliyor. O bilgiler de gazeteciler için k?ymetli bilgiler kabul etmek gerekir ki. Ankara'da bu, hep bilinen bir ?eydi. Fakat dedikodu seviyesindeydi. Hayri M?T'çidir falan diye. ?imdi bugün Hayri Birler gazetecilik yapm?yor. M?T'de çal???yor. Böyle bir örne?imiz var. Hasan Cemal'in verdi?i me?hur bir örnek vard?r. 27 May?s'tan sonra galiba. Cumhuriyet ya da ba?ka bir gazetenin Ankara bürosunda çal??an birisi. Darbenin ertesi günü subay üniformas?yla gelir i?e. Me?er adam subaym??.

Size bu yönde bir teklif geldi mi?

Bana öyle bir tehditle kar???k bir teklif geldi. Esas?nda tehdit edildim. Hikâye ?u, çok komik bir hikâye. Alaattin Çak?c?, Fransa'da yakaland?. Yakaland??? s?rada üzerinden ç?kan ?eylerin de foto?raf?n? gösterdi. K?rm?z? pasaportunun aç?lm?? Alaattin Çak?c?'n?n foto?raf? olan sayfas?n?n foto?raf? vard?. Ben de o zaman Radikal'in Ankara temsilcisiyim, o foto?raf geldi. Pasaportun üzerinde bir numara var. Telefon ettim D??i?leri Bakanl???'ndaki arkada?lar?mdan bir tanesine 'Ya bir ?ey soraca??m. K?rm?z? pasaport nas?l haz?rlan?yor?' Dedi ki: 'Biz haz?rl?yoruz. D??i?leri Bakanl??? Protokol Dairesi haz?rlar k?rm?z? pasaportu.' 'Peki nedir bunun yöntemi?' Açt?m sordum 'Bu nas?l haz?rlan?yor? Dediler ki: 'Her y?l k?rm?z? pasaportlara bir numara veriyoruz. Diyelim ki o y?l ne 1999 olsun. 1999/1 mesela o y?l verdi?i 1. pasaport; 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bu Alaattin Çak?c?'dan ç?kan pasaportun üzerinde de bir numara var. Unuttum ?imdi numaray? ama diyelim ki 1999/167 olsun. Dedim ki 'Bir ?ey sormak istiyorum. Gizli bir ?ey de?ilse bunu bana söyleyebilir misiniz?' '1999/167 numaral? pasaport kime ait?' 'Dur bi bakay?m dedi defteri açt? adam buldu', 'Bunu size söyleyemem kusura bakmay?n gizli bilgi.' dedi. Biraz daha ara?t?r?nca bu pasaportun M?T'e tahsisli bir pasaport oldu?u anla??ld?. Biz de ertesi gün 'Çak?c?'n?n pasaportu M?T'ten' diye verdik. Haber ç?k?nca, bir hafta sonuydu, hatta hat?rl?yorum otelin havuzunun kenar?nda kitap okuyorum. Bir telefon çald?. Dediler ki 'M?T'ten bekleniyorsunuz.' ?enkal Atasagun Müste?ar. A?z?ndan alevler ç?k?yor. Ama nas?l ba??r?yor. Dedim ki 'Ya niye ba??r?yorsunuz, nedir yani?' Bir de böyle soru?turma dosyalar?n? y??m?? masas?na. 'Gel sana göstereyim' dedi. 'Bakmam' dedim. Çak?c? hakk?nda kaç tane soru?turma açm??, Çak?c? ile ili?kisi olanlar hakk?nda ne kadar soru?turma açm??, bir sürü böyle dosya var. 'Gel bak' dedi. 'Ya niye bakay?m bakmam. Beni s?rlar?na dahil edeceksin, ondan sonra da manevi bask? alt?nda b?rakacaks?n. Bakmam.' Daha sona i? ?u noktaya geldi: 'Benden haber kayna??n? istiyor. Ben de size anlatt???m hikayeyi aynen anlat?yorum orada. ?nanm?yorlar bana. Ba??r?? ça??r??. En sonunda ?uraya geldik. Bir tehdit. Dendi ki: 'Sen bize yard?mc? olursan biz de sana yard?mc? oluruz. Biz sana özel haberler veririz, sen de bize zaman zaman böyle bilgi verirsin. Bu ili?ki bir kere böyle ba?lad? m? bir daha onun ucunu getiremezsiniz. Dedim ki 'Sak?n ha ne siz bana böyle bir ?ey teklif edin ne de ben sizden böyle bir ?ey duymu? olay?m. Hadi bana eyvallah' dedim, ç?kt?m gittim.

http://www.cihandergi.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri