forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

maya_arakonnYeni?afak muhabiri Murat Aksoy, ?ngiltere'de ?RA, ?spanya'da ETA ve Fransa'da Korsika sorunlar?n?n yak?ndan bilen bir isimle Yeditepe Üniversitesi'nden Terör ve Güvenlik Stratejileri Uzman? Doç. Dr. Maya Arakon ile PKK sald?r?lar?n? ve çözüm önerilerini konu?tu. Arakon birbirinden çarp?c? aç?klamalarda bulundu.

Arakon, "Kürt sorunu Türkiye'nin a?il topu?udur. ?steyen herkes burdan vurabilir. Ama bir gün Te?vikiye Camii'nden bir cenaze kalkarsa, bir i?adam?, bir pa?an?n o?lu ölürse, bak?n terör duruyor mu durmuyor mu görürüz" dedi.

??TE YEN? ?AFAK'TA YAYINLANAN SÖYLE??...
http://www.yenisafak.com.tr

Bu ?iddet ortam?nda nereden ba?lan?r söze bilmiyorum...

30 y?ld?r Türkiye olarak terörün içindeyiz. Gözümüzü olays?z açt???m?z olmuyor. Ülkede sadece terör de?il, daimi bir kriz hali var. Gazetelere, televizyonlara bakt???n?zda her gün ba?ka bir olay görüyoruz. Art?k toplumun bunu ta??yacak hali kalmad?. Bardak ta?t? art?k. Sadece terör de?il, toplumda öyle bir gerginlik var ki, trafikte bile insanlar birbirlerini öldürüyorlar. K?z meselesi bile Türk-Kürt çat??mas?na dönü?üyor. Geçen bir mail geldi ?öyle; "Siirtliyim, sevdi?im k?z Türk, Kürt oldu?um için k?z? vermiyorlar" diye yaz?yor. Bu noktaya gelindi art?k. Y?llard?r bizi kand?rd?lar, ?ovenist biçimde haz?rlad?lar bugünlere. Militarist politikalar uyguland?, muhalif sesler susturuldu, resmi ideoloji d???nda hiç kimseye göz açt?r?lmad?. Nihayetinde öyle fanatik, öyle cahil, bilgisiz bir toplum ortaya ç?kt? ki, sahip oldu?u fanatizm yüzünden son derece cüretkâr bir toplum olduk. Bu toplum, hukuksuzluk üzerine in?a edilmi? bir sistem üzerinde ilerliyor. Yarg?n?n, ordunun durumunu görüyorsunuz. Güvenecek yer kalmad?. Siyasetçilere zerre kadar güven kalmam?? toplumda. Yeter art?k insanlar ölmesin diye konu?tu?umda, bana ne kadar cesursunuz diye mailler geliyor. Hay?r ben cesur de?ilim. Bunu herkes söyleyebilir, bu biraz vicdan i?idir diyorum.

?iddet toplumu bölüyor mu?

Eskiden PKK'ya kar?? öfke vard?, art?k öfke Kürt vatanda?lara kar??, bu çok korkutucu. Ve siyasilerin bunun fark?nda olmamas?n? dü?ünemiyorum. Ama bu ilgisizlikleri beni isyan ettiriyor. ?imdi ?u cenazelerden sonra, Kürt vatanda?lar bana diyor ki korkuyoruz hocam, Bat?'daki Kürtler evlerini sat?p Do?u'ya göçmeye ba?lam??lar. Böyle bir Türkiye mi istiyoruz biz? Bu Türkiye mi global güç olmaya hevesleniyor? Kom?ularla s?f?r sorun güzel ama kendi iç sorununu temizlemedi?in sürece her zaman tacize, kullan?lmaya aç?k bir ülke olacak, her zaman vurulmaya aç?k bir ülke olacak. AK Parti ve Türkiye ?unu unutmamal?; Kürt sorunu çözülmeden bölgesel, küresel güç olunmaz. Kürt sorunu Türkiye'nin a?il topu?udur. ?steyen herkes buradan vurabilir Türkiye'yi.

S?YASAL RANT ARACI OLDU

Siyasiler neden çözüm konusunda uzla?am?yor?

Ac? ama siyasi partiler özellikle muhalefet partileri bunu siyasi rant meselesine dönü?türmü? durumda. Bu, art?k CHP, MHP, BDP, AK Parti meselesi de?il. Bunlar?n çok üstünde. Bundan rant toplamaya çal??mak gerçekten bu ülkeyi intihara sürüklemektir. Politikac?lar?m?z acilen bir araya gelmeli ve ortak ak?l üretmeli. Oturup duygusal tepkiler vermekten öte bir çözüm laz?m art?k.

Bir araya gelmeleri çok mu zor?

Partilere çok önemli i? dü?üyor. K??k?rtmak yerine sa?duyuya yönlendiren aç?klama ve politikalar yapmalar? laz?m. K?l?çdaro?lu'nun "Kan? kanla temizleyemezsiniz" demesinden umutland?m. Mutlaka ve acilen CHP ve AKP yan yana gelip bir ?eyler üretmeliler. O zaman ister istemez MHP de buna uymak zorunda kalacakt?r. Çünkü uymazsa marjinalize olur.

BDP ne yapmal??

BDP'ye ciddi ele?tiriler getiriyorum. Sürekli iki ses var. ?mral? höt diyor, bir anda geri ad?m at?yorlar. Ya ?mral? vesayetinden ç?kacaks?n?z, Türkiye'nin Kürt partisi olacaks?n?z ya da ?mral? vesayetinde kald???n?z sürece de hep marjinalize, hep dü?man olarak bellenen bir partiye dönü?eceksiniz ve size ad?m att?r?lmayacak. Her yapt???n?z negatif alg?lanacak, her yapt???n?z t?rpanlanacak, bütün özgürlüklerinizi kaybedeceksiniz. BDP'nin yap?s?na bakt???m?z zaman bir bar??ç?, gerçekten bar??? isteyen bir kesim var. Bir de içinde çok ?ahinleri var.

Fikirsel ayr??ma varsa bu neden siyasalla?m?yor?

Çünkü yüzde 10 baraj? var ve baraj onlar? birle?tiriyor. ?spanya'da baraj yüzde 3'e çekildi. Ne oldu? Hem ulusalc? nasyonalist Bask partileri yani son derece ?ahin Bask partileri meclise giriyor ama ayn? zamanda bar??ç? Bask partileri de. Ve süreç ?ahin Bask partilerini marjinalize etti.

BARAJ ?NSE BDP BÖLÜNEB?L?R

Türkiye'de böyle olabilir mi baraj inse?

Baraj dü?tü?ü zaman olabilir. Tabiî bir de yarg?sal ideolojik hatalar da yap?ld?. Mesela Ahmet Türk ile Aysel Tu?luk. O hareketin en bar??ç?l, en ?l?ml? isimleriydi. Onlar?n sesini kestik. Ahmet Türk'ün bugünlerde yapaca?? sa?duyu ça?r?s?n?n ben hâlâ önemli oldu?unu dü?ünüyorum. Türkiye ?u an gerçekten ipin üstünde yürüyor. Siyasi partilerin bunu görüp, seçim rant?n?n ötesinde bir bak?? geli?tirmeleri ?art.

Neden bitmiyor bunca y?ld?r bu ?iddet?

Göz göre göre geliyorum diyen bir süreçle kar?? kar?? kar??yay?z. ?stanbul sald?r? olabilece?ini M?T 3 hafta önce haber vermi? ve güzergah? hergün de?i?tirin demi?. Bunlar nas?l takip edilmez. Bak?n ?iddet bitmiyor, çünkü ortada büyük bir rant dönüyor. Siyasi irade bunun üzerine gitmeli. Bu rant? ortadan kald?rmadan ?iddet bitmez. Ordu da güven kaybetti, bunu geri kazanmas?n?n tek yolu ?effafla?ma ve aç?kl?kt?r.

Rant oldu?u için mi bitmiyor ?iddet?

En önemli neden. Öyle bir büyük bir rant var ki size milyon dolarlardan bahsediyorum. Bu bilgileri bana hiçbir gizli kanal vermiyor. Aç?n BM raporlar?n?, orada yaz?yor. Aç?n 2005 BM raporlar?n?. BM raporlar?nda Paris banliyösüne giden uyu?turucunun % 85'i PKK'dan gidiyor diyor. Bu bir veri. Y?lda 5 milyar dolarl?k uyu?turucu gelirinden bahsediyoruz. Hiçbir devlet görevlisi veya PKK'l? diyebilir mi çok büyük rant dönüyor, o yüzden bitirmiyoruz diye. Hay?r. Tabiî ki diyemeyece?i için Kürt sorununu nas?l yans?t?yorlar, i?te toprak talebiydi, yok ayr?mc?l?kt?. Bunlar yalan. Kürt meselesini siyaseten çözersek rant meselesi öyle kabak gibi ortaya ç?kacak ki... Türkiye halklar? tek vücut olarak bunu yok edebilir.

EN BÜYÜK PAY ÖRGÜTE

Bu ranttan en çok kim yararlan?yor?

Örgüt çok yararlan?yor tabiî ki. Örgütün d???nda söylenen o ki rant? payla?an tek bir merkez, güç yok. Orada ne oldu?unu göremedi?imiz karanl?k bir ?eyler dönüyor: En az?ndan ne oldu?unu görebildi?imiz demokratik, siyasi çözümleri bir an önce uygulamaya koyal?m ki, o karanl?k rant?n ne oldu?u oradan billurla??p ortaya ç?ks?n. Türkiye halk? bunu görsün. Böylece orada bamba?ka ç?karlar?n döndü?ü ortaya ç?ks?n.

?emdinli'deki olayda taciz at??? yap?p, cevap gelmeyince kaçakç? sand?klar?n? söyledi. Yani kaçakç?lar?n s?n?r geçi?ine asker izin mi veriyor?

Dedi?iniz do?ru orada kaçakç?l?k varsa sen onu görmezden mi geliyordun? Ordu bir hukuksuzlu?a göz yumdu?unu kendi a?z?ndan ifade ediyor. Kimse de bunun üstüne gitmiyor. "Kaçakç?l?k varsa bu da kötü bir ?ey de?il mi? demiyor mu kimse?

Peki nas?l bitecek?

Size çok ac? bir gerçe?i söyleyeyim. Hiç olmas?n, Allah korusun, ama e?er bir gün Te?vikiye Camii'nden bir cenaze kalkarsa, bir i?adam?n?n o?lu, akrabas?, bir pa?an?n o?lu akrabas? çat??malarda ölürse, bak?n o zaman bu terör duruyor mu, durmuyor mu? Hep fakirin fukaran?n, emekçinin, köylünün çocu?u gidiyor. Ben art?k buna dayanam?yorum. Bir kad?n olarak dayanam?yorum. Bu analar ?ehit cenazesine sar?l?p a?larken kahroluyorum ama bilin ki ayn? anda bir Kürt anas? da kimselere gösteremeden çocu?unun cenazesine sar?l?p a?l?yor. Ve terörist anas? olarak damgaland??? için çocu?una ac?s?n? göstermeye bile hakk? yok art?k. Bugün 3 sene önce ölen çocuklar?m?z?n ad?n? ailesi d???nda hat?rlayan var m?? Bu olay? art?k ölüm edebiyat?ndan ç?kar?p rasyonel bir çözüm üretmemiz laz?m. Bu ölenlerin hepsi bizim evlad?m?z.

Paranoyalar? kald?rmak çözüm için gerekli

Demokratik Aç?l?m süreci ba?ar?s?z m? oldu?

Aç?l?m beni heyecanland?ran bir ?ey oldu. Ama yap?lmayan ?eyler bu heyecan? azaltt?. Bence Demokratik Aç?l?m topluma yeterince anlat?lamad?. Aç?l?m dedi?inizde toplum ne oldu?unu bilmiyor. Kürdistan m? kurulacak, PKK ile masaya m? oturaca??z sorular? soruluyor. Herkes diyor ki Kürtler ayr?lmak istiyor. Yok öyle bir ?ey. Bilerek yarat?lm?? bilgi kirli?i bu. Öcalan bunu geçen sene söyledi; "bu sorun Türkiye'nin s?n?rlar? içinde çözülecek" diye. Hadi Öcalan kand?r?yor diyelim. Uluslararas? konjonktür buna izin verir mi? Kürtlerdeki "Türkler bar?? istemiyor" alg?s?n? k?rmam?z laz?m. Türklerin de "Kürtler bizi bölmek istiyor" paranoyas?ndan kurtulmas? laz?m. Bu sadece halk? belirli ideolojilere sürekli inand?rmak için üretilmi? ve yeniden yeniden üretilmekte olan bir paranoyad?r. Bu a?amada öncelikle halk?n güvenini kazanmak ve sakinle?mesini sa?lamakt?r. Gerekirse ülkeyi ad?m ad?m gezip, Demokratik Aç?l?m'?n ne oldu?unu anlatacaks?n?z. TRT ?e?, evet iyi bir ad?m ama onun d???nda somut bir ?ey yok. Mesela "ta? atan çocuklar"a ili?kin yasa bir an önce ç?kmal?.

Ba?ka...

Tabiî ki siyasi yasakl?lar?n, yani seçilmi?lerin hapse at?lmas? konusu hemen çözülmeli. Bu insanlar aday olabildiklerine göre sen devlet olarak seçilmelerine izin vermi?sin demektir. Ama hapse att???nda, o zaman adam "benim hiçbir ?eyime izin vermiyorsun ben da?a ç?k?yorum" diyor. Bu yüzden PKK'n?n Kürt halk?n?n gözündeki me?ruiyetini yok edecek her türlü siyasi ve demokratik önlemin acilen al?nmas? laz?m. Ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak bölgeye acil yat?r?m yap?lmal?. Siyasi çözüm, ?u a?amada biraz paradoksal gözüküyor ama en kolay?. As?l bu toplumsal k?r?lmay? nas?l giderece?iz, as?l sorun budur.

Sizce bu meselede en kritik düzenleme nedir?

Anadilde e?itimdir. Ama anadilde e?itimin acilen geçirilmesi laz?m. Anadilde e?itim hepimizin hakk?d?r. Türkçe resmi dildir. Bu yasal güvenceye al?nd?ktan sonra anadilde e?itim sorun olmaz. ?stanbul Ankara ?zmir, Adana, Antalya'da ?ngilizce e?itim veren okullar yok mu, Frans?zca, Almanca yok mu? Amerikan liseleri yok mu? Niçin Kürtçe olmas?n? Bunun nas?l bir zarar? olabilir? Bu önyarg?lar?n, halktaki paranoyalar?n önüne geçecek güven tazeleyen politikalar laz?m.

TERÖRLE MÜCADELE BA?ARISIZ

?iddet kar??s?nda yeniden terörle mücadele konu?ulmaya ba?land?. Askeri yöntemler çözüm mü?

Hay?r. Ben art?k buna tahammül edemiyorum. Bugüne kadar siyasi yöntemler denendi de çözülemedi?i için mi askeri yöntemlere ba?vurulacak? 30 senedir askeri yöntemler kullan?yoruz. Sadece bombal?yoruz Kuzey Irak'?, kendi vatan?m?z?, kendi vatanda?lar?m?z?. Herhangi bir terör örgütünü s?rf askeri yöntemlerle bitiremezsiniz. Da? bombalayarak, Kuzey Irak'? bombalayarak olmaz bu i?. Bu i?i diplomasi kanallar?yla, sosyal siyasi ekonomik kanallarla çözece?iz biz.

K?l?çdaro?lu'nun vicdan?na güveniyorum

CHP, AK Parti ile bir araya gelmeli dediniz, olabilir mi bu?

AK Parti'nin Demokratik Aç?l?m dedi?i SHP'nin 1989 raporundan farkl? de?il hatta o raporun gerisinde. Ama bunlar? AK Parti söyleyince CHP reddetti. ?nan?lmaz yanl?? bir muhalefet tarz? bu. ?ktidar partisi ne yaparsa, hay?r demek üzerine odaklanm??, sadece taban?ndan gelen çarp?k, irrasyonel dahi olsa o taleplere cevap vermek üzerine odaklanm?? bir siyaset anlay??? var Türkiye'de. Hâlbuki siz siyasetçi iseniz taban?n?z? o noktaya çekeceksiniz. Baykal dönemi için söylüyorum tabiî ki, "Ba?bakan do?ru söylüyor" desin taban?na da gitsin bunu anlats?n. "Bak?n karde?im çocuklar?m?z ölüyor yeter art?k bu kan" diyebilsin ama ne oldu? Kendi yazd?klar? raporu AK Parti sahiplendi diye kar?? ç?kt?lar.

K?l?çdaro?lu bunu de?i?tirebilir mi?

K?l?çdaro?lu'nun kendi vicdan?yla, parti içinden gelen bask? aras?nda s?k??t???n? dü?ünüyorum. Çünkü K?l?çdaro?lu görebildi?im kadar?yla vicdanl? ve biraz daha halka yak?n bir ki?ilik. Kendi vicdan? diyor ki evet kan kanla temizlenmez ama bunu söyledi?i zaman a?a??dan öyle bir ?ahin bask?s? oluyor ki iki arada kal?yor. ?imdi K?l?çdaro?lu'nun tabiî ki y?llar?n kurt politikac?s? Baykal kadar politika deneyimi yok. Ben ümit ediyorum ki K?l?çdaro?lu vicdan?n? dinleyerek o Antep'te söylediklerinin arkas?nda duracakt?r. ?nanmak istiyorum ki AK Parti'ye ?u sorunu çözmek konusunda destek ç?kacakt?r. Aksi halde CHP'nin görmesi laz?m Türkiye elden gidiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri