forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEDYA ?K?YE AYRILIR: M?SYON MEDYASI, KOM?SYON MEDYASI...

Aktif .

ahmet_tezcan Habertürk Gazetesi'ne konu?an Ahmet Tezcan'a göre Türkiye'de medya ikiye ayr?l?yor. “Misyon medyas?” ve “Komisyon medyas?.” Tezcan, gazetecilerin de "Kemikli gazeteciler"  ve "Kemiksiz gazeteciler"  diye iki s?n?fa ayr?ld??n? söylemi?...


HABERTÜRK GAZETES?'NDE YAYINLANAN SÖYLE??...

‘Bu memleketi pusat de?il fesat, Hükümet’i kaset de?il haset y?kar’

Medyada iki tür var: “Misyon medyas?” ile “Komisyon medyas?.” Misyon medyas? da güya savundu?u misyondan komisyon almak için u?ra??r. Sa?? solu, a?a??s? yukar?s? hep böyle. Gazeteciler söz konusu oldu?unda ise gene iki tür vard?r: Kemikli gazeteciler ile kemiksiz gazeteciler. Kemikli olanlar mesle?in ilkelerinden taviz vermezler, vermediler. Kemiksiz olanlar ise her kal?ba girdi. Olay bu...


Ba?bakan Tayyip Erdo?an’da bir yorgunluk seziyor musunuz?


Bazen... O da günün, gündemin yo?unlu?una ba?l?. Temposu deh?et bir kere. Fakat sanki enerjisini de buradan al?yor gibi. Yorulsayd? b?rak?rd? herhalde. Nitekim yorulanlar b?rakt?. Ama bu tür sorular?n arka plan?nda Ba?bakan’?n yorulmas?n? ister gibi bir hava seziyorum biraz.

Öyle bir kast?m yoktu.


Seni kastetmiyorum ama sanki biraz öyle bir hava yarat?lmak isteniyor medyada. Tabii bunda iki dönem üst üste seçilmi? ve üçüncü dönemine de neredeyse garanti gözüyle bak?lan bir Ba?bakan kar??s?nda, baz? çevrelerin, “Bir an önce gitse de bol partili, güçsüz koalisyon dönemleri nimetlerine dönsek” beklentisi de var.

‘90’lardan bu yana Tayyip Bey’in üslubunda bir de?i?im söz konusu mu?


Kim de?i?meden kalabiliyor ki? Beni tan?d???nda, ‘90’l? y?llarda böyle miydim? Bir zamanlar Saint Antuan Kilisesi’nin papaz?yla tokala?t?ktan sonra elini y?kayan bir me?e odunuydum mesela. ?imdi Kudüs’ten Filistin-?srail bar??? için gelen Haham Froman’la kucakla??p birbirimizin elini öpüyoruz. Dünya de?i?iyor, dönü?üyor. Derin dondurucuda de?ilsek tabii.

Ba?bakanl?k Bas?n Mü?avirli?i’ni yürütürken, Tayyip Bey’in yer yer sert üslubundan pay?n?za dü?eni al?r m?yd?n?z?


“Ba?bakan niye bu kadar sert konu?uyor, toplumu geriyor” falan... Bu bir tespit de?il, bir kam pan ya...

Hiç öyle bir amac?m yok.


Ben, belediye ba?kanl??? dönemi dahil 13 y?l boyunca Tayyip Erdo?an gibi hem medya hem de muhalefet taraf?ndan karalama, a?a??lama, yok sayma, çelme takma akl?na ne gelirse art?k olumsuz anlamda sürekli hedefte tutulsam ne yapard?m acaba? Üslubunda sertle?me oluyorsa insan olarak kendisini tutamad??? içindir bence. Çal??t???m?z dönemde bir kez bile ne bana, ne de ba?ka birini ezecek, utand?racak bir tavr?n? ya?amad?m.

‘90’l? y?llarda arkada??n?z olan pek çok ?slamc? muhalif gazetecinin bugün s?n?f atlad???n? söylemek sizce abart? olur mu?


Haddinden fazla abart? olur. Yok öyle bir ?ey. Üstelik ben bu s?n?fland?rmalara, yaftalamalara da itibar etmem... Medya genelinde iki tür var bence: “Misyon medyas?” ile “Komisyon medyas?.” Misyon medyas? da güya savundu?u misyondan komisyon almak için u?ra??r. Sa?? solu, a?a??s? yukar?s? hep böyle. Hepimiz aynadaki yans?malardan ibaretiz. Gazeteciler söz konusu oldu?unda ise gene iki tür vard?r: Kemikli ile kemiksizler. Kemikli olanlar mesle?in ilkelerinden taviz vermezler. Kemiksizler ise her kal?ba girdi, gelen a?am giden pa?am.

Geçen haftaki makalenizde çok sert ifadeler kulland?n?z. Hedonist gazetecilerin varl???ndan söz edip, “Bu ‘kullar?n’ ana tap?na??n?n ‘hürriyet’ olmas? bir tesadüf müdür?” sorusunu ortaya att?n?z. Neden bu kadar kapal? ifade ediyorsunuz kendinizi?


Kapal? ifade etti?im falan yok, gayet aç?k. Son 20 y?l içinde, gazetecili?i en basit anlam?yla “hazza dayal? ya?am biçimi” olarak alg?layan ve bunu da neredeyse gazetecilik normuna dönü?türen bir tür ç?kt? ortaya. Güya gazetecili?in ilkeleri dillerinden kalemlerinden dü?müyor ama bir bak?yorsunuz yapt?klar?, yazd?klar? bamba?ka. Bakanlarla, ba?bakanlarla al gülüm ver gülüm konu?malar yap?p, bunlar ortaya ç?kt???nda, h?rs?zl?k yaparken yakalan?p karakola götürülürken kameramanlara, “Ne çekiyorsun ulan ?erefsiz” diye ba??ran tipler vard?r ya, onlar gibi kendi yapt???na bakmay?p, “Ki?isel özgürlü?ümüze sald?rd?lar” türünden man?etler atan pi?kinlerden söz ediyorum. Ertu?rul Özkök. Hedonist Gazeteciler Derne?i kurulsa ebedi ba?kan bile olabilir. Özkök dönemi Hürriyet’in ve gazetecili?in 20 y?ll?k kay?p dönemidir bence...

'Ahmet Hakan kendi olamad?'


Ahmet Hakan da 20 y?ll?k arkada??n?z, zaman zaman kendisiyle polemi?e de girmekten kaç?nm?yorsunuz. Sizi öfkelendiren nedir?


Bir yerde, “Gazetecilik, özellikle habercilik söz konusu oldu?unda benim ne dini inanc?m, ne siyasi görü?üm, ne arkada??m ne ailem vard?r. Çünkü gazeteci olaylar ve olgular ka??s?nda bir kameran?n objektifi kadar so?uk ve net olmal?d?r” demi?tim. ?smini vermeyeyim bir gazete bu laf? al?p, “Ahmet Tezcan dinsizli?ini ilan etti” diye ba?l?k att?. Ahmet Hakan’a da öfkelenmi?sem, k?zm??sam bu sebeptendir. Çok yetenekli, çok k?vrak bir zekâya sahip, gazetecilikte her ?ey oldu ama “kendi ” olamad?. Hüznüm budur.

Gazetecili?inde bir hedonizm söz konusu mu?


Öyle bir renk ve koku var evet.

Ahmet Hakan’?n bir dönem Ba?bakan’la aras? çok iyiydi. Ba?bakan’la görü?mesine hiç vesile oldunuz mu?


Evet, bir kez. Sabah yazar?yken. Do?an Grubu’na geçi?inden bir süre önce. Toplam 3 dakika bile sürmedi görü?me. Ertesi gün, “Uzun bir aradan sonra Ba?bakan’la yeniden ba? ba?a” diye uzun bir sohbetmi? havas? yans?tan bir yaz? yazd?.

Ba?bakanl?k Bas?n Mü?avirli?i’ni b?rakman?zdan bir süre sonra Akif Beki de Ba?bakanl?k’taki görevinden ayr?ld?. Görevi b?rakma gerekçeniz benzer miydi? Beki’nin gerekçesini bilmiyorum. Bana Turkuvaz Medya Grubu’ndan dan??manl?k teklifi geldi, hem ekonomik aç?dan çok bunalm??t?m, hem de ne yalan söyleyeyim yorulmu?tum, burada yapabilece?im fazla bir ?ey kalmad? diye dü?ünüyordum, teklifi al?nca, Ba?bakan’dan izin istedim ve memuriyetten ayr?ld?m.


‘DAVUTO?LU EN MÜTEVAZI ?NSAN’


Sabah Gazetesi ’nde k?sa süre çal??t?n?z ama Akif Beki, istifan?n ard?ndan Radikal’de yazmaya ba?lad? ve Kanal 24’te yöneticilik yap?yor. Siz de mi bir ba?ar?s?zl?k söz konusu, yoksa Beki’nin kariyeri iyi ve çizgisi planl? m? yürüyor?


Gazetecilik kariyeri konusunda mütevaz? say?lmam. Plana gelince, serazad olmay? severim, serseri taraf?m a??r basar. Planlar? iyi okurum ama yapmam. Baht?m?n rüzgâr?n? seviyorum.

Beki, geçenlerde D??i?leri Bakan? Davuto?lu’nu sert sözlerle ele?tirdi, d?? politikada “popülizm” yapt???n? söyledi.


Hakl? bir ele?tiri de?ildi. Beki ile çal??t???m kadar Davuto?lu ile de çal??t?m. “Her - kes dünyay? kendi gönül aynas?nda seyreder”mi?. Benim aynamda Davuto?lu bilgi ve birikim itibar?yla emsalleri aras?nda en mütevaz? insan çehresiyle görünüyor hâlâ.

D?? politikada hayli kritik dönemden geçti?imiz bu dönemde Beki’nin bu ele?tirileri Hükümet’ in bir kanad?ndan destek görüyor olabilir mi?


Hükümet’in kaç kanad? var bilmem ama Do?an Grubu’ndaki “sembol isimler” d???nda Beki’nin görü?üne destek geldi?ini sanm?yorum. Böyle kritik bir dönemde, bu meselelerle gündemi me?gul etmek do?ru de?il. Ararsan?z her insanda kusur bulunur. Kusurlar?n küsurat?ndan pay elde etmek isteyenler varsa, ?unu hat?rlatmakisterim; Bu memleketi pusat de?il fesat y?kar, bu Hükümet’ i ise kaset de?il haset y?kar!

Beki’nin sat?rlar? nas?l okunmal??


Herkesin bak???na, alg?lay?? biçimine göre de?i?ir. Ertu?rul Özkök’ ün Beki ’ye destek yaz?s? ve Ahmet Hakan’ ?n kar?? ele?tirisiyle birlikte okumak daha iyi olur diye dü?ünüyorum. Olan biten Hükümet kanad?nda de?il bence, Do?an medyas?nda. Yanl?? adreste aran?yor o mektup...

‘Dindar babam?n Komünist K?v?lc?ml? ile ortak noktas?, inançlar?’


Bilinmeyen bir yönünüz de Komünist kuramc? Doktor Hikmet Ali K?v?lc?ml? ile ilgili yak?nl???n?z ve bununla ilgili yazd???n?z kitap. Nedir bu yak?nl???n arka plan??

Ailem. Babam Said Nursi’yi tan?m??, sevmi?, kitaplar?n? elinden dü?ürmeyen bir kamyon ?oförüydü. Annem ise dervi? gönüllü bir ev kad?n?. Doktor Hikmet K?v?lc?ml?, K?r?ehir Hapishanesi ’nde yatarken, annesi Münire Han?m, o?lunun yak?n?nda olmak için geldi?i K?r?ehir’ de tabir yerindeyse sokakta kalm??. Babam Münire Han?m’ ? davet etmi? ve 2 y?l? a?k?n bir süre bizim ailenin bir ferdi gibi birlikte ya?am??lar. Yazd???m romandaki öykünün temeli buna dayan?yor. Babam ?imdiki tabirle Nurcu bir dindar, Doktor ise komünist mahkûm. Fakat rejimin gözünde ikisi de suçlu ve tehlikeli görülüyor... Çünkü komünist olmak da suç o günlerde, Nurcu olmak da...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri