forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET BARANSU: ?K? GAZETEC? BALYOZ DARBE PLANINI B?L?YORDU

Aktif .

mehmet_baransu_belgelerBalyoz Darbe Plan? belgeleriyle ilgili haberin alt?nda imzas? bulunan Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu Gazete Habertürk'te yay?nlanan söyle?isinde iki gazetecinin darbe plan?ndan haberdar oldu?unu söyledi. ?simleri aç?klamayan Baransu, "?ki gazeteden iki farkl? isim. Biri kendisini yaz?s?yla de?ifre etti. ?smini anmayay?m. Kod ad? DJ Dobi." dedi..

 

Balyoz Darbe Plan? iddias?yla ilgili olarak geçen cuma günü, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan 70’i muvazzaf 102 subayla ilgili olarak ç?kan tutuklama karar? Türkiye gündemine bomba gibi dü?tü.

Haklar?nda tutuklama karar? verilen eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral ?brahim F?rt?na’n?n teslim olmas? durumunda Türkiye tarihinde ikinci kez kuvvet komutanlar? cezaevine girmi? olacak. Balyoz Darbe Plan?, ilk kez Taraf Gazetesi’nde, genç muhabir Mehmet Baransu imzas?yla yay?nland???nda yer yerinden oynam?? ve plan?n gerçekli?i konusunda tart??malar ya?anm??t?.

Bugüne dek ba?ta Ergenekon Davas? olmak üzere pek çok çarp?c? habere imza atan ve son olarak da Balyoz Darbe Plan?’n? ortaya ç?karan Baransu'yla Gazete Habertürk'ten Kutlu Esendemir konu?tu...

‘Balyoz belgelerini bana emekli bir subay verdi’

Balyoz Darbe Plan?’yla ilgili içi belge dolu valiz size ula?t???nda, böyle bir hukuki sonuç ortaya ç?kabilece?ini hissetmi? miydiniz?

Hay?r. S?radan bir darbe plan? ald???m? dü?ünüyordum. Belgeleri bana veren ki?i çok büyük bir olay oldu?unu söyledi, ama haber kayna??n?n olay? klasik büyütmesi olarak alg?lad?m. Belgeleri okudukça, olay?n içine girdikçe Balyoz’un bugüne kadar yazd?klar?mdan çok farkl? ve büyük bir organizasyon oldu?unu gördüm. Bugünkü kadar olmasa da hukuki olarak sürecin farkl? noktalara gidece?ini, olay?n büyüyece?ini tahmin ediyordum.

Plan’la ilgili belgeler önce, “Yalan, uydurma” denmi?ti. Siz de ?srarla, ortaya koydu?unuz belgelerin arkas?nda durmu?tunuz. Bu arada ya?ad???n?z duygu ve beklentiniz neydi?

Haberi yazd???mda o?lum yeni do?mu?tu ve yo?un bak?mdayd?. Bir iki saat gazeteye u?rayarak belgeleri yaz?yordum. Ard?ndan ya?am mücadelesi veren o?luma dua ediyordum. Belgeler gerçekti, bunu çok iyi biliyordum. Allah’?n bu stresli ortamda o?lum ve bask?larla, “Zor durumlara kar?? direncimi test etti?ini” dü?ünüyordum. Hiç isyan etmedim. O?lum yo?un bak?mdan ç?kt?. Gerisi lafügüzaft?.

Belgeleri kaleme al?rken korku ya?amad?n?z m??

Gazeteci gerçekleri yazmaktan korkacaksa, kalemini k?r?p, mesle?ini b?raks?n.

Bu belgelerin size kimler taraf?ndan verildi?ini herkes merak ediyor. Bu merak? nas?l giderebilirsiniz?

1. Ordu Komutanl???’nda görev yapm?? ve ?u an emekli olan bir askerden ald?m.

33 ya??nda korumalarla ya?amak zorunda kalmak ürkütücü de?il mi?

S?k?c?. Beni korumalarla gezmeye mecbur edenler utans?n. Ama inan?yorum ki bir gün TSK’dan, “ödül” alaca??m. Beni bugün ele?tirenler de çürük elmalar?n temizlenmesine, darbecilerin yarg?lanmas?na katk?da bulundu?um, için o gün beni ayakta alk??layacaklar.

Tehdit al?yor musunuz peki?

Zaman zaman. Gerekli kurumlar konudan haberdar ediliyor.

E?inizin, ailenizin, “Mehmet, yeter art?k! Bu i?lere bula?ma” dedi?i olmuyor mu?

Ailem, beni tan?yanlar, çevremdeki herkes yeter art?k diyor. Onlara tek bir ?ey söylüyorum. “Yeter de, ortada suçlular ellerini kollar?n? sallayarak rahatça gezerken ben nas?l vicdan rahatl???yla oturabilirim. Bu onursuzlu?u mu ya?amam? istiyorsunuz?” diyorum.

Balyoz Darbe Plan?’n? ortaya ç?karan gazeteci olarak, geçen cuma ak?am saatlerinde ç?kar?lan tutuklama karar? sizin için sürpriz miydi?

Sürpriz olmad?. Bekliyordum. Çünkü, Albay Dursun Çiçek de önce sal?verilmi?, ard?ndan iddianamenin kabulüyle tutuklanm??t?.

Balyoz Plan?’yla ilgili olarak daha önce de tutuklama ve sal?vermeler olmu?tu. Tutuklamalara itiraz sonras? yine böyle bir süreç ya?anabilir mi?

Tutuklama karar? oybirli?iyle verildi. Ortada belgeler ve ses kay?tlar? oldu?u için itiraz reddedilebilir. Mahkeme üzerinde yo?un bask? olacakt?r.

Ne gibi bir bask??

Muvazzaf askerlerin özellikle generallerin tutuklanmamalar? için mahkemeye bask? yap?lacak. TSK için bu hafta kritik geçecek.

San?klar bugün teslim olacaklar m?d?r?

Baz? san?klar için bu soruya cevab?m evet. Baz?lar? ise özellikle muvazzaf generaller rapor alabilirler, GATA’ya yatabilirler. Üst mahkemeye yap?lacak itiraz?n sonucunu beklemek için. Ben çat??ma beklemiyorum. Bu süreç büyük bir ihtimalle, kurumlar aras? ikili görü?meler yap?larak fazla gürültü pat?rt? ç?kart?lmadan a??lacak, konu halledilecek.

Böylesi büyük bir operasyon, siyasi iradeyi de a?an bir kararl?l???n ifadesi mi?

Bence karar savc?lar?n inisiyatifinde geli?ti. Hat?rlarsan?z, bir kaç ay önce Balyoz soru?turmas?nda 70’in üzerinde muvazzaf general ve asker hakk?nda arama ve gözalt? karar? al?nm??t?. Ankara aya?a kalkm??t?. Ba?bakan yurtd???ndayd? ve Cemil Çiçek askerlerle görü?tü. Operasyon ve gözalt? i?lemleri bir anda durdu. Savc?lara inan?lmaz bask? yap?ld? ve sonuçta üç savc? görevden al?nd?. Cumhurba?kan?, Çiçek’in bu trafi?ini ö?renince kendisiyle olan randevuyu iptal etti. Ak?am da Genelkurmay’da tüm orgeneraller “or”lar toplant?s? yapt? ve kamuoyuna mesaj verildi.

‘Kimse tasfiye beklemesin’

Bu kararlar sizce önümüzdeki ay toplanacak Yüksek Askeri ?ûra’y? nas?l etkiler? Balyoz Davas? san?klar?n?n tümünün tasfiyesini beklenebilir mi?

Cumhurba?kan?’n?n tutumu önemli ancak kilit durumundaki rol, Ba?bakan’?nki olacak. Onun tavr? belirleyici. Tahminim YA?’?n bir önceki y?ldan farkl? olmayaca??. TSK atamalar? yapmak isteyecek. Ara formül bulacaklar. Geçici görevlendirme gibi. Kimse tasfiye beklemesin.

?rticayla Mücadele Eylem Plan?’yla ilgili olarak yo?un ele?tiri alm??t?n?z. Askeri Mahkeme, Plan’da imzas? bulunan Dursun Çiçek’in yarg?lanmas? gereken yerin sivil mahkemeler oldu?u karar?n? verdi.

Beni ?a??rtan iki ?ey oldu. ?lki; askeri savc?n?n haz?rlad??? iki farkl? iddianame. Önce belgeye kâ??t parças? denildi. Sonra, “Albay Çiçek 2008 y?l?nda terfi edemedi?i için bu belgeyi haz?rlayarak, gazeteciye ula?t?rd? ve TSK’dan intikam almak istedi” dediler. Bence belge emir komuta zinciri içerisinde haz?rland?.

Ya ikincisi?

Plandan haberdar olan gazetecilerin, ben haberi yaz?nca konudan yeni haberdar olmu? gibi yaz? yazmalar?.

Plandan haberdar olan gazeteciler mi vard??

Tabii. ?ki gazeteden iki farkl? isim. Biri kendisini yaz?s?yla de?ifre etti. ?smini anmayay?m. Kod ad? DJ Dobi.

Bülent Ar?nç’a suikast davas? ne a?amada? Kimse bu olay? konu?muyor...

Bu konuda devlet ve askeri bürokrasi bir anla?ma yapt? diye dü?ünüyorum. Krokiler e?er sahte olsayd? TSK ?u an yeri gö?ü inletiyor olurdu. Tam bir sessizlik mutabakat? var.

‘Baykal’?n Ergenekon’a bak??? k?smen de?i?ti’

Kaset skandal?n?n ard?ndan Baykal’?n Ergenekon Davas?’na bak??? de?i?ti mi? Bunun ipuçlar?n? verdi mi?

Bak?? aç?s?n?n k?smen de?i?ti?ini dü?ünüyorum. Tamamen de?i?mesi için Baykal’?n bol bol okumas? gerekiyor.

Kaset olay?nda ya?anan neydi?

Baykal, kongreye gidecek ve tekrar Genel Ba?kan olacakt?. Baykal’l? CHP’nin oy oran? da  belliydi. Kongre öncesi dü?meye bas?ld? ve K?l?çdaro?lu formülüyle, CHP-MHP koalisyonu hedeflendi.

Baykal istifa ederken, neden Fethullah Gülen’e gönderme yapma gere?ini duydu ve bu nas?l okunmal??

Baykal, savundu?u ki?ilerin kendisini bir gecede nas?l harcayabildiklerini gördü. Dara?ac? kuranlar? da, sandalyeye tekme atanlar? da biliyor. Birkaç gün bekledikten sonra aç?klama yapt? ve Gülen ismini özellikle anarak, komployu kimlerin kurdu?unu bildi?ini söyledi. Kar?? taraf?n olay? Gülen üzerine y?kmas?na izin vermedi. “Siyasette satmayacaks?n” diyerek de mesaj?n? ilgililere gönderdi.

‘Kozmik oda bir s?r olarak kald?’

Kozmik odada yap?lan aramalarda ele geçen belgelerde neler oldu?una bakabildiniz mi?

Çok u?ra?t?m, ba?aramad?m. ?unu biliyorum ki; devletin üst düzey üç ismi krokileri biliyor. Krokilerin sonu bir yere gidiyor. Anlad???m gitti?i yer çok önemli...

Ergenekon Davas?’nda yeni operasyonlar bekliyor musunuz?

Olabilir. Ancak Balyoz ve di?er soru?turmalarla ilgili operasyon bekliyorum. Çünkü Balyoz iddianamesinde baz? isimlerle ilgili soru?turman?n ayr? bir dosyada devam etti?i yaz?yor.

Olas? operasyonlar?n hedefinde hangi kurumlar ya da ki?iler olabilir?

Üst düzey yarg?ya hiç dokunulmad?. Karargâh’tan emir al?p, ba??ms?z karar verdi?i numaras?n? çeken yarg? mensuplar? çok rahat de?il. ?ki üst düzey yarg? mensubu çevrelerine tutuklanmaktan korktuklar?n? söylüyor. TSK içinde de operasyon devam edecektir. Biri emekli çok tepedeki iki isim de tutuklanmaktan korkuyor.

Kutlu Esendemir - Gazete Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri