forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Chris_AndersonDo?u? Medya Grubu'nun düzenledi?i Yeni Medya Düzeni ba?l?kl? konferansta konu?mac? olarak yer alacak olan dünyaca ünlü teknoloji ve kültür dergisi Wired'?n editörü Chris Anderson'a göre haberlerin ço?unun dijital ortamlarda amatörlerce üretildi?i bu dönemde, 'haber' ve 'gazetecilik' sözcükleri anlam?n? yitirdi.

Wired’?n yay?n yönetmeni Chris Anderson, geçen y?l yay?mlad??? Free (Bedava) ba?l?kl? kitapta, internet ortam?nda üretilen içeri?in niteli?ini ve vazgeçilmez olarak ücretsiz sa?lanmas? gereken bu içerikten hangi yollarla para kazan?labilece?ini tart???yordu.

Kitab?n ç?k???ndan k?sa süre sonra kendisini ziyaret eden Alman Der Spiegel muhabiri Frank Hornig’e yeni medyay?, habercili?i ve internet ekonomisini de?erlendirdi. Söyle?inin geni? özetini a?a??da okuyabilirsiniz. Anderson, Do?u? Yay?n Grubu taraf?ndan 26 Ekim 2010'da ?stanbul Kongre Merkezi'nde gerçekle?tirilecek Yeni Medya Düzeni ba?l?kl? konferansta da konu?mac? olarak yer alacak. (Konferans program? için t?klay?n)

Der Spiegel: Gazetecili?in gelece?ini konu?arak ba?layal?m...

Chris Anderson: Rahats?z edici bir söyle?i olacak san?r?m. Ben ‘gazetecilik’ sözcü?ünü kullanm?yorum.

DS: Peki, gazeteler diyelim o zaman. Hem ABD’de hem tüm dünyada ciddi s?k?nt? ya??yorlar.

CA: Üzgünüm, medya ve haber sözcüklerini de kullanm?yorum. Bu sözcüklerin bir anlam?n?n kald???n? da dü?ünmüyorum. Bunlar, 20. yüzy?ldaki yay?nc?l??? tan?mlayan sözcükler. Bugünse birer engelden ba?ka ?ey de?il. (Otomobilin ilk icat edildi?i y?llarda) ilk üretilen otomobillere ‘ats?z araba’ denilmesi gibi.

DS: Peki siz hangi sözcükleri önerirsiniz?
CA: Alternatif sözcük de öneremem. Çünkü geçmi? yüzy?ldaki sözcüklerin anlam?n? yitirdi?i o tuhaf zamanlardan birini ya??yoruz. Haberlerin büyük bölümü amatörlerce üretiliyorken, ‘haber’ sözcü?ü sizce ne anlama gelir? Haber gazeteden al?nan bir ?ey mi, yoksa bir haber grubundan veya arkada?lardan m? al?n?r? Bu sözcükler için tan?m bulmakta zorlan?yorum. Wired’da biz bu sözcükleri kullanmay? b?rakt?k.

DS: Bir dakika... Yurtta? gazetecili?i ve blogcular ’medya’ sözcü?ünün anlam?n? de?i?ikli?e u?ratm?? olabilir. Ancak geleneksel haber medyas? yoksa, onlar?n da iletece?i pek bir ?ey kalm?yor. Amatörlerin ço?unlu?u, nitelikli haber organlar?nda ç?kan haberler hakk?nda yorum yap?yor ve yay?yor. Mesela siz bu sabah gazete okudunuz mu?
CA: Hay?r

DS: Evinizin oldu?u yerdeki yerel gazete San Fransisco Times can çeki?iyor. Yar?n öbür gün kapan?rsa...
CA: ...Fark etmem bile. Ne kaybetmi? olaca??m? bile bilmiyorum.

DS: O zaman haberleri nas?l ö?reniyorsunuz?
CA: Bana farkl? yollarla geliyor zaten; Twitter’a, e-posta kutuma, RSS okuyucuya, sohbet yoluyla... Haberlere ula?mak için u?ra?m?yorum.

DS: Umrunuzda de?il yani.
CA: Hay?r, umurumda tabi ki. Sadece kaynaklar?m? seçiyorum, kaynaklar?ma güveniyorum.

DS: Önceleri milyarlarca insan klasik medyaya güvenirdi habere eri?im aç?s?ndan.
CA: Dünyada önemli bir ?ey olmu?sa, bunu mutlaka duyar?m. ?ran’daki protesto gösterilerini, daha gazetelere konu olmazdan önce ö?renmi?tik, çünkü Twitter hesab?n? izlemeye ald???m ki?iler bu tip olaylar? önemser.

DS: The New York Times, CNN, Reuters ve di?er büyük yay?nlar en iyi habercilik ürünlerini internette yay?ml?yor ve siz bunlar? okumuyor musunuz?
CA: Anaak?m medyadan çok say?da yaz? ve makaleyi elbette okuyorum ama yaz? bulmak için do?rudan onlar?n sitelerini sürekli oralara gitmiyorum. Onlar?n linkleri direkt bana geliyor, bugünlerde genel e?ilim bu. Her gün daha çok say?da insan, izleyecekleri haberler için profesyonel filtreler yerine sosyal filtreleri kullan?yor. Televizyon ve gazete haber bültenlerini kendimize göre ayarl?yoruz art?k. Bu ?ekilde de önemli haberleri izlemi? oluyoruz. Bu kötü bir ?ey de?il. Güvendi?im kaynaklar? filtre olarak kullan?yorum, dolay?s?yla aptalca haberler bana ula?m?yor.

DS: Ancak Twitter’dan gelen 140 karaktere s??d?r?lm?? bilgi, kapsaml?, ayr?nt?l?, iyi ara?t?r?lm?? haber, röportaj ve analizlerin yerini tutmaz. Siz de haber medyas?n?n bir üyesisiniz, söyle?iler yap?yor, haber yarat?yorsunuz...
CA: Do?ru. Ancak buradaki sorun, geleneksel medyadaki haber yaz?m ?eklinin de?ersiz hale gelmesi de?il. Sorun ?imdi bunun 'az?nl?k' haline gelmesi. Bunlar daha önce tekeldi, haber da??t?m?n?n tek mecras?yd?.

DS: Çünkü medya ?irketleri bask? sürecini, da??t?m?, televizyon yay?n frekanslar?n? kontrol ediyordu...
CA: Kesinlikle. ?imdiyse haber ve bilgiye eri?im için ticari kanallara gitmenize gerek yok, bunu herkes sa?layabiliyor. Bizim yapt???m?z habercilik yararl?, ama di?er insanlar?n yapt?klar? da e?it derecede yararl?. Bilgi derleme konusunda en önemli veya tek kanal biziz diyemeyiz art?k. Bu yüzden tuhaf bir süreç ya??yoruz i?te. Ne yapt???m?z? tam olarak anlayabilmek için 10 belki de 20 y?l?n geçmesi gerekecek.

DS: Yeni formatlara ve internet tabanl? yeni medyaya ilgimiz bu kadar h?zl? t?rman?yor olsa bile, nitelikli habercili?e olan talep daralm?yor, tersine art?yor. Çevrimiçi medya çok büyük bir izleyici kitlesine ula?t?; bas?l? medyan?n neslinin tükenece?i iddia ediliyor; ama tüm bunlara ra?men sat??a ve sirkülasyona bakt???n?zda bir dü?ü? görülmüyor. Sorun, asl?nda reklam gelirlerinin dü?mesi.
CA: Gazeteler önemli de?il. Fiziksel, bas?l? formun art?k i?e yaramad??? söylenebilir; Ancak bilgi toplama, analiz etme, ona de?er katma ve yayma süreci hala önemli.

DS: Buna ili?kin web-tabanl? i? modeli nerede peki?
CA: Bunu hala ar?yoruz. ‘Banner’ ?eklindeki ilanlar ilk kez bu ofiste 1995’te icat edildi. Sorunuza ili?kin ilk cevap buydu. Asl?nda tek bir i? modeli yok; binlercesi var. Her birimiz farkl? bir model uygulayabiliriz. Hepimiz para kazan?yoruz ama bu para henüz yetersiz düzeyde; en az?ndan bas?l? medyada yarat?lan gelir kadar de?il. Facebook da, Twitter da bunu çözmeye çal???yor. Bir gün o çözüm noktas?na gelece?iz, ama henüz çok erken... Çevrimiçi dünyadan para kazan?lmaz de?il, sadece maliyetlerimiz çok yüksek.

DS: Ya da belki gelirler az. Reklam verenler çevrimiçi yay?nlara, bas?l? olanlara k?yasla daha az ücret ödüyor. Örne?in wired.com’un izleyici kitlesi, Wired dergisininki kadar çekici gelmiyor mu reklam verene?
CA: Verimlilik meselesi bu. Çevrimiçi okuyucular banner illanlara istendi?i kadar ilgi göstermiyor. Bas?l? edisyondaysa ilanlara bak?yorlar çünkü bu reklamlar yay?na daha entegre edilmi? oluyor, daha güzel görünüyor, kocaman, tam sayfa ve muhte?em çekilmi? foto?raflarla geliyorlar. Bir anlamda derginin içeri?inin bir parças? halindeler. Bu nedenle de wired.com’da her 1000 ki?iye ula?mak için 22 dolar ödeyen reklam veren, dergiyi okuyan 1000 ki?i kar??l???nda 100 dolar ödüyor. Henüz mükemmel çevrimiçi reklam arac?n? kimse ke?fedemedi.

DS: Google hariç...
CA: Google’?n dü?üncesi muhte?em. Ama bunu sadece metin ilanlarla yapabiliyor; duyuru veya i?lemler için ideal, marka ilanlar? için de?il. Bir kampanyaya h?zl?ca okuyucu çekmeye yarayabilir ama uzun zaman diliminde insanlar?n akl?na kavram, al??kanl?k veya marka imgesi yerle?tirmek için i?e yaramaz. Parlak bask?l? medyadaki kadar güzel, etkili ve i?e yarar bir reklam formunu çevrimiçi medya için de ke?fetmeliyiz. Bu henüz olamad?, olmas? için de erken. Gütenberg’in matbaay? ke?finden sonraki 20 y?ll?k süreci ya?ar gibiyiz; henüz ne ke?fetti?imizi anlamaya çal???yoruz. Er geç de anlayaca??z.

DS: Okuyucu çevrimiçi medyaya daha çok gittikçe gelirler de artar m??
CA: Evet. Her?ey ‘ilgi’ye ba?l?. Bu en k?ymetli meta. Yeterince ilgi görüyorsan?z, bunu paraya çevirmenin yollar?n? bulursunuz. Ayr?ca para 1 numaral? faktör de de?il. ?lgi ve itibar, parasal olmayan iki ana kriter. Pek çok site sadece ilgi ve itibar için, para beklentisi olmadan yay?mlan?yor.

DS: Üretimi çok daha pahal? olan klasik habercilik böylesi bir mecrayla rekabet edebilir mi?
CA: Eskiden medyada olmak, tam zamanl? bir i?ti. Belki ?imdi yar?-zamanl? bir i?e dönü?üyor; hatta pek yak?nda bir ‘i?’ olmaktan ç?k?p ‘hobi’ haline gelebilir. ‘Bu endüstirinin hacmi ?u kadar olacak’ diyen bir yasa yok. As?l soru gazetecili?in bir ‘i?’ olup olmamas? de?il, insanlar?n istedikleri enformasyonu istedikleri zamanda nas?l elde edecekleridir. Pazar dinamikleri bu meseleyi zamanla çözer. Ancak yapt???m?z her i?in de para kazand?rmas? gerekmez.

http://www.ntvmsnbc.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri