forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi_Hükümet üyeleriyle ilgili "Bunlar analar?n? da satarlar" ifadesi nedeniyle Hürriyet'ten istifa etmek zorunda kalan Oktay Ek?i, ilk kez HABERTÜRK TV'ye konu?tu. Yaz?n?n yay?nland??? gün ya?ananlar? anlatan Ek?i, Ayd?n Do?an ve Enis Berbero?lu'yla aralar?nda geçenleri de aktard?.

Hidroelektrik santrallerle ilgili hükümeti ele?tirdi?i yaz?s?nda "Bu zihniyet analar?n? da satar" ifadesini kullanan, önce özür dileyen, tepkiler üzerine de istifa eden Hürriyet Gazetesi eski Ba?yazar? Oktay Ek?i, Ece Üner'in sorular?n? yan?tlad?.

?stifa ederek do?ru olan? yapt???n? kaydeden Ek?i'nin sözleri ?öyle:

O ifadeyi neden eklediniz?

Asl?nda bunu sütunumda ifade ettim. Tekrar edeyim. Benim normal ya?am?m ?udur: Ak?am yeme?imizi yeriz, sonra çal??mam? yapar?m, okuyaca??m bir ?ey varsa okurum. Uzatmayay?m… Televizyonda bir ?eye tak?ld?m. Çal??ma odama indim, faks?n üzerinde makalem faksla geri gelmi?. Normalde e?im faks geldi?i zaman al?r okur... Belli ki Aysel o gün okumam??… ?öyle bir bakay?m dedim, birkaç ?eyi düzelttim. ‘S?T’ kavram?n? küçük harflerle yaz?lm?? mesela… Yaz?n?n sonunu, daha vurucu olmas? için, iki kelimeyi de?i?tirdim. ‘Bu zihniyet her ?eyi satar’ çok fazla s?radan geldi. Onu vurgulayacak, daha da güçlendirecek bir mesaj vereyim, dedim. ‘Babalar gibi satar?z’ kavramlar? da bu siyasi iktidar taraf?ndan dile getirildi?i için san?yorum o saniyede akl?mdan geçti. ‘Analar?n? bile satarlar’ dedim. Ertesi gün, ‘Ke?ke daha iyi bir kelime kullansayd?m’ dedim. Ama hukuk aç?s?ndan, hem A?HM hem de bizim mahkemelerimizin hem de bizzat bugün Ba?bakan Yard?mc?s? olan Cemil Çiçek’in Adalet Bakan?yken ifade etti?i temel de?erler ?????nda suç te?kil edecek bir unsur yok. Ama siyasal istismara neden olacak ?ekilde kelimeyi de?i?tirdi?imi o anda fark edemedim.

De?i?iklik gece oldu?u için, ‘o saatte sorumlu kimse yok’ deniliyor…
Vard?r da, bunca y?ll?k deneyimim nedeniyle daha bir toleransla bak?ld???n? zannediyorum. ‘Arkadan doland?lar’ ifadeleri onu yazanlar? anlat?yor.

Mesleki anlamda ‘onurlu bir intihar’ m? etmek istediniz?
Hay?r, hiç alakas? yok. Ben memnunum mesle?imden. Ben yi?itlik yapay?m, haddini bildireyim diye bir meselem yok. Maksad?m? daha iyi ifade eden kelimelerin istismara müsait olmas?... 58 sene bu i? ip üstünde yürüme i?i… Benim gibi haftada 6 gün makale yazan biri iseniz bir gün bo?a da basabilirsiniz. Benim olay?m bu. Türkiye’de gazeteci iseniz hep may?n tarlas?nda yürüme sorumlulu?unu üstlenmi?siniz demektir. Ben bunu yapabilece?imi dü?ünen biri olarak bu memlekette bulundum. May?n tarlas?nda yürürken yanl?? yere bast?m.

Yaz?n?zdaki de?i?ikli?i gazete yönetimiyle konu?tunuz mu?

28'inin sabah? ç?kt? bu yaz?. 29'unda ben gazeteye geç geldim. Bakt?m ki ortal?k kar??m??. Genel Yay?n Yönetmeni ile konu?tum, ‘Acaba benim bilmedi?im birileri girdi de mi, bu yaz? de?i?mi??’ denildi. Enis Berbero?lu sordu bunu. Daha vurucu olmas? ad?na bu ifadeyi de?i?tirdi?imi söyledim. Ben de bunca y?l bu i?in içinde bulunan bir insan olarak bu sorumlulu?u üstlenmek durumunday?m. ‘Enis bunun profesyonel bir bedeli varsa bunu üstlenirim’ dedim. Hemen ard?ndan dedim ki, ‘Tepki benim maksad?mla uyu?muyor ama okuyucu öyle alg?lam?? görünüyor. Okuyucu böyle alg?lad?ysa bunu göz ard? edemezsin. Özür yaz?s? yazar?m’ dedim. Hepimiz kusur i?leyebilecek yarat?klar oldu?umuza göre, özür diledi?iniz zaman mesele çözülür

?stifa akl?n?zda yok muydu?
Hay?r. Tüm sütun boyunca özür diledikten sonra... ‘Bunun bedeli varsa, bunu da üstlenirim’ dedim. Ama ‘kellesini de almak laz?m’ anlay???n? gördüm. O gerçe?i görünce gazeteden de, ba?yazarl?ktan da istifa etmeyi dü?ündüm. Yönetimle de mutab?k kald?k ayr?ld?k.

Ayd?n Do?an’la görü?tünüz mü?
Evet onunla görü?tüm. ‘Yönetimle’ derken onu kastettim. ?stisnas?z herkes arkamda oldu. Ama ortada bir tablo var, bunun gere?ini yapmay? ben akl?ma koydum. Tepkilerden fark ettim ki en do?rusunu yapm???m.

Ele?tirenler aras?nda meslekta?lar?n?z da var. ‘Bundan hiç beklemiyordum’ dedi?iniz oldu mu?
?zin verin bununla ilgili bir de?erlendirme yapmayay?m. Herkes kendi ki?ili?inin gere?ini yapt?. Elbette kimse beni sevmek zorunda de?il. Bugünkü tablo içinde ?u veya bu nedenle olumsuz yazanlar olabilir, vard?r. Çok olumlu, dostça de?erlendiren arkada?lar?m da oldu. Bunlar? de?erlendirdim. Ama isim ifade etmem do?ru de?il.

Bülent Ar?nç, ‘Bas?n Konseyi Ba?kanl???ndan da istifa etmeli’ dedi…
F?r?nc?ya da söylese, f?r?nc?dan ekmem almam yasaklansa!

Bas?n Konseyi’nde istifa etmeyi dü?ündünüz mü?
Hay?r. Bas?n Konseyinde bizim toplant? günümüzdü. ‘Size olay? anlatay?m, benim g?yab?mda de?erlendirme yap?n’ dedim. Ben odadan ç?kt?m. Sonra kat?lanlardan bir üyenin muhalefetine kar??n 21 veya 23 oy vard?, onlar?n oylar?yla güven tazeledim.

Yeni bir teklif ald?n?z m??
Hay?r.

Peki geri dönmeyi dü?ünüyor musunuz?
Mesle?imi çok seviyorum. F?rsat olursa neden olmas?n?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri