forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cem_aydinNTV Medya Grup Ba?kan? Cem Ayd?n Mediacat Dergisi'ne verdi?i syle?ide grupla ilgili projelerini ve hedeflerini anlatt?. Neden reyting lmlerine girmediklerini belirten Ayd?n, Habertrk'le olan rekabetlerini de?erlendirdi..
Enes Ta?k?ran - Mediacat

NTV Bilim ve NTV Tarih, dergilerin kapand??? zor bir dnemde yay?n hayat?na ba?lad?. Belki kaba olacak ama neyinize gvendiniz?

Okuyucuya, yani kendimize gvendik, bir de ekibe tabii ki. Her iki dergiye de ihtiya oldu?unu d?ndk. Ki varm?? zaten; ikisi de 40 bin civar?nda tiraja ula?t?. Bizim ?yle bir formlmz var ve bizi hi yan?ltm?yor:

Yapt???m?z i?lerde l biziz; 'Biz izler miyiz, biz be?enir miyiz?' Tabii ki bir hedef kitle analizi, bir fizibilite yap?yoruz ama ncelikli l, bu binada al??an ekibin be?enileri, ihtiyalar?. evremizde de bu ilgi a?ka grlyordu zaten. Ama okunabilen dergiler olsun dedik. Mustafa Da??stanl? ve ekibi ok iyi iki i? ?kard? ortaya. Bilim dergisi iin de eski Bilim Teknik ekibi bize kat?ld?. Hedefi ve ihtiyac? do?ru belirlerseniz tutmamas?, olmamas? iin bir neden yok.

Grupta Slam haricinde yay?n hayat?na son verilen dergi var m??

Evo'nun bu ay son say?s? ?k?yor.

Slam ile benzeri bir sebepten mi kapan?yor yoksa ekonomik nedenlerden mi?

Slam'in yay?nc?s?, dergiyi iki ayl?k yapmay? nerdi bize. ok i?imize gelmedi. nk biz basketbola ok yat?r?m yapt?k, bir ?ekilde bayat bir haber, eskimi? bir rportaj ok de?erli olmaz diye d?ndk. Evo'nun nedeni ise ekonomik. Otomotiv sektr bir s?k?nt? iinde ve dergi tirajlar? da bekledi?imiz gibi de?il. Otomobil dergicili?inde bir ba?ka projemiz var ama herhalde 2010'u bulur.

NBA TV sizin bnyenizde yay?n yap?yor Trkiye'de ama dergisi ba?ka bir gruptan ?k?yordu, o da kapand?. Onun lisans? iin bir giri?iminiz olabilir mi?

Olabilir. Asl?nda biz ba?ta ok tart??t?k 'NBA'i mi alal?m Slam'i mi alal?m' diye. Slam'i tercih etmemizin bir nedeni foto?raflar?yd?. Yeni ku?a??n sevece?i trde i?ler yap?yorlard?. 'Yeni' dedi?imiz bir dergiydi Slam, o yzden tercih etmi?tik. Ama NBA dergisi de olabilir, gndemimizde var.

?lk Cond Nast dergisini biz ne zaman elimize alaca??z?

Mart 2010'da. Vogue dergisiyle ba?layaca??z. Sonra Glamour gelecek, sonra Casa Vogue, Daha sonra da bir planlama yapaca??z ve GQ, Wired, ne varsa Cond Nast'?n elinde, gr?melere ba?layaca??z.

Hep soruluyor, bu yay?n grubunun bir gazetesi yok. Niye olmuyor? Grubun orta ya da k?sa vadede byle bir niyeti var m??
Byle bir niyetimiz yok. nk ?u anda yapmakta oldu?umuz i?lere yeti?mekte zorlan?yoruz. Biz ?u anda yapt???m?z i?lerde 'en iyisiniyap?yoruz'a daha gelmedik.

Herhalde hi de gelmeyece?iz. Srekli daha fazla bir ?eyler yapmam?z gerekiyor. Gazete i?i zor bir i?. Her a?dan... Gazete yapacaksak da varolan gazetelerin d???nda, alternatif bir gazete yapmam?z laz?m. Ayr? bir konsantrasyon, ayr? bir ekip ve motivasyon gerektiren bir i?. ?u anda bizi ok zorlar. retim d???ndaki unsurlar? da iyi ynetmek laz?m, bask?, da??t?m gibi... Btn bu yapmakta oldu?umuz i?ler kadar byk bir i? gazete. Buradaki en iyi ekibin ayr?l?p oraya gemesi laz?m. Sektrde de insan kayna?? a?s?ndan ciddi s?k?nt?lar var. Ben de gazete kkenliyim, yaz? i?leri ekibinin ne kadar nemli oldu?unu iyi bilirim.

Peki, Trkiye'deki di?er byk gruplar? da rnek gsterecek olursak, bir medya grubunun gazetesinin olmamas?n? bir eksiklik olarak gryor musunuz?

Hay?r. Olsa, ynetebilsek, yapabilsek iyi olabilir. Sonuta bir de gazetemiz olur. Bir gazetemiz olsayd?, biz gazeteyi iyi ta??rd?k, gazete de bizi iyi ta??yabilirdi ama dedi?im gibi bamba?ka bir i? olarak gryoruz. Biz 'Televizyon yap?yoruz, bir yandan gazete de yapar?z' diye bakm?yoruz, o ayr? bir i?.

Biraz rakamlardan bahsedecek olursak son alt? ay nas?l geti?

Bildi?iniz gibi ekonomik dalgalanmalarda nce reklam sektr etkilenir. Hatta nce dergiler etkilenir. Biz de etkilendik. Sektre gre belki daha az etkilendik ama fiyatlar d?yor. Bu btn sektr iin ciddi bir risk nk o fiyatlar? tekrar eski seviyesine getirmek kolay olmayacak. Krizi tabii ki her anlamda hissediyoruz, ona gre birtak?m nlemler al?yoruz. Baz? operasyonlardan vazgetik, baz?lar?n? erteledik.

Ne gibi?

rne?in, ?talya Ligi'ni almad?k 2010 iin. ?spanya Ligi'yle devam edece?iz. Baz? yapt???m?z programlarda maliyetleri d?rmeye al??t?k, baz?lar?ndan vazgeece?iz. Yeni kanal projemizi erteledik.

NTVSpor'u sormak istiyorum, nas?l gidiyor?

Tuttu, ba?ar?l? oldu. Hatta lmlemelerde belirli bir oran? yakalad?. ?lgi iyi, ekip ok iyi, ok severek yap?yorlar i?lerini; sonucunu al?yoruz zaten. Gelir olarak bu y?l beklentimiz daha fazlayd?. Ba?a ba? gelmesini bekliyorduk gelir gider dengesinin, herhalde o bir y?l daha ileriye att?.

Eksiyle mi kapatt??

Eksiyle kapatt?. Ama onu kald?racak gteyiz. Medyan?n di?er blmleri krda oldu?u iin o eksiyi kapatabiliyoruz.

lmlemeye nas?l bak?yorsunuz? Yava? yava? ?kacak m?s?n?z 'others'tan?

?km?yoruz. nk ?u andaki reyting sistemi bizi lmeye yeterli de?il. e?itli sebepleri var bunun. Habertrk reytinge girdi. NTV ile yar??t?klar? iin onlar?n girmesinin bir mant??? var. NTV kadar izlendi?ini gstermeye al???yor, hatta 'NTV'nin zerinde izleniyorum' diye bizim fiyatlar?m?za, btemize ula?maya al???yor. Daha zamana ihtiyalar? var, bu i?in sreklili?i nemli. NTV 13 y?ll?k bir marka. Biz e?er 'others'tan ?karsak Habertrk'le yar??may?z. ?zlenen kanallarla rekabet ederiz. Bu da ieri?imizi etkiler, sama bir i? olur. Biz ?u anda AGB'ye gre izlendi?imizin zerinde para kazan?yoruz. E?er izlendi?imiz oranda bize para gelmeye ba?larsa biz bu i?leri yapamay?z.
Yapmay?z da zaten, alternatif kanallar?n, tematik yay?nlar?n sonu olur bu. Peki, neden bize reklam veriyorlar? Ba?ka ara?t?rmalar koyuyoruz reklamverenin nne. Bizi izleyen ok ki?i olmayabilir ama para harcayan, kredi kart? kullan?m?nda ok aktif, e?itimli bir kesim var. e?itli segmentlere ay?r?yoruz. Ama lmlemeye kar?? de?iliz. AGB ile de konu?aca??z bunu, ciddi bir maliyeti var ama e?er tematik kanallar? ayr? olarak lerlerse buna tabii ki kat?l?r?z.

Yeni televizyon ve yeni dergilerin yan? s?ra gndeminizde ad? konmam?? da olsa yeni projeleriniz, yeni hamleleriniz var m??

2009'da altyap?s?n? kuraca??m?z i?ler var. Birincisi TTNet'le yapt???m?z bir i?birli?i. Onlar?n mzik ve video sitelerinin ieri?ini burada haz?rl?yoruz. O alanda daha yapacak ok i? var, ilerde ba?ka platformlar olu?turabilmek iin al???yoruz. Sanal bayii i?ine girdik. Son onay? bekliyoruz.

?nternette bahis zerine. Bu kadar spor yay?n?m?z varken, bu i?i do?ru yaparsak bir kar??l??? olaca??n? d?nyoruz a?kas?. O, bizim iin yeni bir i?. 3G yayg?nla?t??? zaman ona uygun ierik retiminin yine bnyemizde ama farkl? bir blm taraf?ndan yap?lmas?n? ngryoruz. Ufku geni? alanlardan biri.

IPTV?

IPTV'yi zaten Trk Telekom kendi iinde al???yor ?u anda. Tabii ki onlara projeler gtrece?iz. Onlar?n stratejisine gre hareket edece?iz orada. Bunlar?n d???nda da var olan i?lerimizi daha iyi yapmaya al??aca??z.

Nedir Kral FM ve Kral TV'nin son durumu? Do?u? Yay?n Grubu ne zaman dokunacak bu kanallara?

Kral gl bir marka, dokunmay? d?nmyoruz. Etkinli?ine ve eri?imine katk?m?z olabilir. Plan?m?z Kral TV'yi uydu ve dijital platformlarda korumak, analog frenkas?na da alternatif e?lence kanal? kurmak. Ekonomik ko?ullar nedeniyle yeni kanal projesini erteledik. nmz grmek iin bekliyoruz. Sonuta kimli?i ki?ili?i olan bir kanal tasarlad?k. Bunu ba?armak iin de en az y?l zarar? kar??layabilmek laz?m. stne bir de krizin etkileri gelince beklemenin daha do?ru olaca??n? d?ndk. Do?ru zamanda ?karsa e?er, ba?ar?l? olabilecek bir proje bu.


Mzik kanal? Kral ile ilgili hedefimiz de, Kral'? mzik sektrnn sahiplenece?i, sadece Trkiye'de de?il Trke mzi?in dinlendi?i her yerde yay?nda olan bir televizyon kanal? haline getirebilmek.

Kral markas?n? Trk Cumhuriyetler'e, Avrupa'ya, Ortado?u'ya gtrelim istiyoruz. Bu tip gr?melerimiz var. Kral TV'yi blgesel bir kanal haline getirmek istiyoruz. Marka iyi bir marka, bizim yapaca??m?z sadece rtu? olacak. Radyo ise zaten ba?ar?y? yakalam??. ??ine sahip, i?ini seven bir ekip taraf?ndan ynetiliyor. Trkiye'nin en ok dinlenen radyosu ve geliri de gayet iyi, aynen devam edecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri