forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ridvan_memi_kozmikTRT'de yay?nlad??? A?ca röportaj? sonras? Do?an medyas?n?n hedef tahtas?na oturttu?u R?dvan Memi, ilk kez konu?tu. A?ca röportaj?n?n fikir namusunun turnusol ka??d? oldu?unu söyleyen Memi, Güneri Civao?lu'nun röportaj yapmak için A?ca'ya neden 20 bin dolar verdi?ini sordu...Haber7.com'da yay?nlanan Nursel Tozkoparan'?n röportaj?

‘A?CA’NIN HER ?ARTINI KABUL ETM??LER, KONU?MAMI?’

Mehmet Ali A?ca ile yapt???n röportaj çok yo?un ele?tirilere neden oldu. Gerçi destek verenler de oldu ama özellikle Milliyet ve Vatan gazetesi ile Do?an Grubu yazarlar?, televizyoncular? sert bir dille ele?tirdiler seni, nas?l de?erlendiriyorsun bunu ?

Bir kere yaz?l?p çizilenler, söylenenler kesinlikle ele?tiri falan de?il, sald?r?. Ele?tiri ba?ka bir ?eydir ve belli ölçüde tutars?z olan? bile makbul say?labilir. Üstelik bu sald?r? önce röportaja da de?il, röportaj?n yap?l?yor olu?una yönelikti. Böyle z?rva bir ?ey...

Bak mesela, birisi de kalk?p ?unu sormad?, ‘Arkada?, bu adam?n (A?ca’n?n) suikast giri?iminden önce Mallorka Adas?’nda geçirdi?i bir 15 gün var, Flamboyan Oteli günleri...’ Bir parantez açay?m, rahmetli U?ur Mumcu bu 15 günün Papa Suikast?’n?n dü?üm noktas? oldu?u dü?üncesinde idi, ben ayn? kanaatte de?ilim... Neyse...

Birisi de ç?k?p demedi ki “Mallorka’y? niye sormad?n ?”... Bak bu ele?tiri olurdu i?te, ciddiye al?rd?m. Bilmiyor ki ele?tirsin. Haa, ?imdi burdan okuyup dönüp soran olursa da zahmet etmesin, art?k tenezzül etmem.

MEM?’Y? EN ?NC?TEN YAZI

Bunu de?il ama ?unu sordular, “Abdi ?pekçi Cinayetini neden konu?mad? ?”... Bu da m?, senin deyi?inle soray?m, “z?rva” ?

Tabii ki z?rva! Hem de ne z?rva ! Ama bu geldikleri son nokta, bunu unutma. ‘Katille konu?ulmaz’ diye ba?lad?lar sald?r?ya, “TRT devlet televizyonu, ne i?i var devlet televizyonunda” diye sürdürdüler. Geldikleri son nokta bu, Hasan Cemal mesela, topa en son girdi, gelene?idir Hasan Abi’nin. Hep öyle yapar.

Beni inciten tek yaz?d?r bunu da söyleyeyim yeri gelmi?ken. Gerçekten beklemezdim Hasan Cemal gibi bir isimden. Di?erleri ile k?yaslanmayacak bir gradosu vard?r neticede. Ama o bile koca bir yaz?y? bu sald?r?n?n üzerine kurdu.

VATAN 2006’DA ‘A?CA BASIN BÜLTEN?’N? MAN?ET? YAPMI?, ?PEKÇ? YOK!

Peki neden ?

A?ca ?pekçi Cinayeti’ni konu?muyor ve bu biliniyor. 1979’dan beri neredeyse bu konuda etti?i tek söz “Ben masumum”. Gösterdim i?te ekranda, Vatan Gazetesi 11 Ocak 2006’da 4 gün süren bir A?ca röportaj? yay?nlad?.

?lk iki günü man?et. Röportaj’da tek sat?r ?pekçi yok, çünkü giri?te de söyleniyor “A?ca bunlar çok konu?uldu” diye reddediyor bu konuyu konu?may?. Bir de demi?ler ki “bu konudaki bütün sorular?m?z? yan?ts?z b?rakt?, yalan!

Def-i bela kabilinden tek soru göndermi?ler, ibretlik bir dili var, soru ?u: “Be?endi?iniz gazeteciler kimler ? Bas?ndaki ?pekçi ekolünü yaratan ismi öldürmekle suçlanman?z size bugün ne ifade ediyor”....

Yuh art?k! Abdi ?pekçi’yi soracak ismini söyleyemiyor, yaz?l? bir de ha, yüzüne kar?? da de?il, ?pekçi ekolünü yaratan ismi diyor, bi de bakar m?s?n rezilli?e, be?endi?iniz gazeteciler kim diye ba?l?yor! Suçlan?yorsunuz diyor, ne suçlanmas? A?ca bu suçtan mahkum!

?imdi, haks?z bile olsan tutarl? olacaks?n ki sana sayg? duyay?m, 2006’da bu metni –ki röportaj falan de?il, ço?unlu?u A?ca’n?n kendi sorular?na verdi?i cevaplardan olu?uyor, böyle anla?m??lar, kendileri söylüyor dizinin giri?inde, bu da ayr? rezillik-  bu metni çar?af çar?af Vatan Gazetesi yay?nlarken, içinde tek sat?r ?pekçi Cinayeti yokken niye g?k?n?z ç?kmad? da ?imdi ?ecaat arz ediyorsunuz. Önce bu soruya cevap verin!

O röportaj da Papa Suikast? ile mi ilgili sadece ?

Yok can?m, ke?ke öyle olsa, nerde! Gerçekten ileti?im fakültelerinde ders olarak okutulmas? gereken bir faciad?r. Ba?ka bir ?ey söyleyece?im ama edebim müsaade etmiyor, Vatan’?n A?ca röportaj? diye sundu?u, gerçekte “A?ca’n?n bas?n bülteni” olan, o metin. ?lk gün man?eti “A?ca anlat?yor: Papay? neden vurdum ?” bir ?ey anlatt??? yok. Öyle olsa anlatt???n? man?et yaparlar.

Dünya bas?n tarihinde belki de soru sorup cevap alamay?p sordu?u soruyu man?et yapan tek gazetedir Vatan! ?imdi kim bunun genel yay?n yönetmeni, Tayfun Devecio?lu diye biri, bugün nerde, Milliyet’e Genel Yay?n Yönetmeni yapm??lar. Bu yüzden “2006’da neden bu sald?r?y? yapmad?n?z da bugün yap?yorsunuz ?” ile birlikte cevap vermeleri gereken ba?ka sorular da var bu sald?r?y? yapan herkesin, ama özellikle Hasan Cemal’in, Derya Sazak’?n, Hasan Pulur’un... Yazd?klar? sat?rlar kendi Genel Yay?n Yönetmenleri için de geçerli mi ? Geçerli ise bu adamla çal??maya devam edecekler mi ?

RÖPORTAJ DÜNYADA HABER BUNLARIN TUTURDU?U TÜRKÜ BA?KA

Peki sen içinde ‘Abdi ?pekçi Cinayeti’ olmayan bir A?ca röportaj?ndan hiç eksiklik hissi duymad?n m??

Mümkün mü duymamak ? Üstelik y?llard?r Papa Suikast? ile birlikte ?pekçi Cinayeti’ni de gündemime alm??ken, mümkün mü! Ve fakat iki olay?n da aktörü olan A?ca birini konu?muyor i?te. Üstelik dedi?im gibi bu yeni de de?il. Ama A?ca Papa Suikast?n? konu?maya ba?l?yor. Bu yüzden soruyorum i?te ben de, cevap vermeleri gereken di?er sorular?.

“Siz A?ca’n?n ?pekçi Cinayeti’ni konu?mad???n?, soru soruldu?unda sadece ben masumum deyip geçi?tirdi?ini bildi?iniz halde bu sald?r?y? niye yap?yorsunuz, as?l amac?n?z ne?”, “Siz Papa Suikast?n?n ne oldu?unu, dünya için öneminin ne oldu?unu, örne?in Vatikan-Washington ili?kisinde neleri ifade etti?ini, örne?in narko-para/Vatikan ekonomisi iddialar?ndaki yerini biliyor musunuz gerçekten?”

Haks?zl?k etmiyor musun biraz, röportaja sadece bu aç?dan bakarak ele?tiren de olmad? m? ?

Hay?r olmad?, tek bir ki?i bile olmad?. Sadece Derya Sazak alel usül de?inerek bir ?ey yazd?, o da son kullancümlede. ‘?çinde ?pekçi Cinayeti olmayan A?ca röportaj? olmaz ‘gibi bir ?ey söyledi, bat?rd? yaz?y?.

La Stampa’dan El Pais’e, Pravda’dan ?ran Press Tv’ye, Euronews’ten Rai’ye, Elsalvadora, Ermenistan’a kadar, televizyonlar, gazeteler, internet siteleri A?ca’n?n aç?klamalar?n? alm??, haber yapm??, söyediklerini tart???yor, ekipten arkada?lar en son bir link gönderdiler, Peru’ydu galiba, bir saatlik özel bir program yapm??lar röportaj üzerine, tart???yorlar...

Burdakilerin tutturdu?u türkü, “kötü, haber de?il...” Tamam, yok say, hani ak?l al?r bir ?ey de?il ama t?ynetleri belli, bir yere kadar bunu da anlar?m, ama sus bari !

CIVAO?LU 20 B?N DOLAR PARA ÖDERKEN NERDEYD?N?Z ?

Bu röportaj? gerçekle?tirmek için, M.Ali A?ca gerçekten hiç para istemedi mi, hiç bahsi olmad? m?? Çünkü biz “para kar??l??? konu?ur” diye bildik hep ?

Hay?r hiç olmad?, ilk gün de söyledim, ima bile etmedi. 1997’de Güneri C?vao?lu 20 bin dolar kar??l??? yapt? röportaj?, üstelik 9 y?l saklad? Kanal D ve Milliyet bunu. Y?lmaz Özdil yazd? da ö?rendik, kendileri de itiraf ettiler.

Bu da zaten cevaplamalar? gereken ba?ka sorular? do?ruyor, özellikle bu konuyu ortaya atan ve varsa “skandald?r” diyen Cüneyt Özdemir ba?ta olmak üzere bunu dile getiren herkesin ?u sorulara cevap vermeleri laz?m; “Y?llar boyu Birand ve Covao?lu’na ayn? soruyu neden sormad?n?z ?” “C?vao?lu’nun para kar??l??? röportaj ald??? ortaya ç?kt???nda neden skandal demediniz?” “Kanal D ve Milliyet neden 9 y?l boyunca bunu saklad? ?” “Günler geçti, yeniden gündeme geldi, ?imdi neden demiyorsunuz?”

RÖPORTAJ ?Ç?N U?UR DÜNDAR KAPISINDA YATMI?

“Ekran boykotu vard?, TRT deldi” denildi bir de ?

Yalan! Pe?indeydi herkes. Belgeleri yay?nland? bir sürü yerde. Ben en çar?p?c?s?n? yay?nlad?m i?te, Do?an Haber Ajans?’n?n resmi, antetli ka??tla ba?vurusu. NTV, CNN TÜRK, KANAL D, STAR, HÜRR?YET. M?LL?YET, RAD?KAL, CNN INTERNATIONAL, EL CEZ?RE, BBC, RTL...ve onlarca yeri yabanc? yay?n organ? ad?na, diyerek yapt?klar? ba?vuru. Ama ne ba?vuru. Tahliyesi sonras?nda yay?nlanmak üzere.

“Dünya kamuoyu heyecanla aç?klamalar?n?z? bekliyor, süre s?n?r?m?z olmaz, canl?, bant nas?l istersen, nerde istersen” diyerek yapt?klar? ba?vuru. Mesela Medyasavar, Postmedya siteleri U?ur Dündar’?n, tahliye oldu?unda neredeyse A?ca’n?n kap?s?nda yatar hale geldi?ini yazd?, g?k? ç?kmad? adam?n!

B?RAND’IN SÖYLED??? YALAN

Hele Mehmet Ali Birand, bu röportajdan sonra dedi ki, “A?ca tahliye olduktan sonra 32.Güne ç?kmas?n?n Abdi ?pekçi’ye ihanet olaca?? anlam?na gelece?i sonucuna vard?k!”. Yahu ya??m kadar iyi-kötü gazetecili?in var; tamam anl?yorum, A?ca ile üç kere konu?mu?sun, seninle dalga geçmi? hep, sen de bunu yay?nlam??s?n s?rf konu?mak bile haber diyerek.

Z?rn?k haber koklatmam?? sana, ?imdi ç?ld?r?yorsun, iyi de biraz haf?zan? yokla da öyle konu? yani. Tahliye olur olmaz yay?n günün de?il, 32.Gün özel yapmad?n m? ? O yay?na üstelik “bugün özel bir gün” diye ba?lad?n. Niye özeldi senin için ? O programda  A?ca’n?n konu?uyor olmas?ndan ba?ka hiç bir haber de?eri ta??mayan röportajlar?n? kullanmad?n m? ? Beyan esast?r, o zaman ihanet ettin sen Abdi ?pekçiye, de?il mi ?

Dün bu sorulara yan?t vermek yerine ç?km?? ekrana hala yalan söylüyor “Hepimize geldiler biz konu?mad?k”, “Ben A?ca ile konu?ulmaz demedim, niye ipekçi yok dedim.” Twitter’da 9 Kas?m saat 22.28.53’de A?can?n TRT’ye ç?kart?lmas? ay?pt?r” diye Cüneyt Özdemir’e yazan kendisi ! Hala duruyor orda, ben kopyalad?m siler falan diye., sonra çarketti. Bu arada konu?urken arkada da bizim röportaj?n görüntüsü dönüyor, iyi mi! Kapatm??lar kj’leri, logoyu falan, sanki anla??lmayacak !  Yalan?n, küçülmenin bu kadar?, pes!

DO?AN GRUBU GAZETELER? A?CA’YI NEDEN MASUM ?LAN ETT??

Peki Papa Suikast?n? yazd??? kitap çerçevesinde mi konu?tunuz, kitab?n tan?t?m?n?n yap?ld??? suçlamas? var bir de çünkü ?

Hay?r efendim, kitab? okudu?unuzda anlars?n?z, konu?tuklar?m?z?n ço?unu göremeyeceksiniz. Dikkatli izleyiciler,  bir parça konuyu bilenlenler A?ca’n?n baz? sorularda yay?nda nas?l rahats?z oldu?unun fark?na varm??lar. Hakikaten anlatmas? uzun sürer ama ?imdi sacede kayda geçsin diye söylüyorum, örne?in Peder Morlion sorusunda, General Lugaresi sorusunda, onca yer varken kendisinin neden ba?ka yere apar topar nakledilip Sindona’n?n getirilip kendi hücresine konuldu?u sorusunda, Vatikan Bankas?-narko para-P 2 ili?kileri sorular?nda...

Buna ra?men bu sorularda alt metin kullanarak bir ?eyleri ima etti?inin de fark?nda az say?da da olsa insan. Bütün bunlar ilk kez sorulan, ilk kez konu?ulan ?eyler.. Ama sana bir ?ey söyleyeyim kitab?n tan?t?m?n? yapan, dahas? A?ca’y? onca sald?r?dan sonra 5 gün içinde z?mnen masum ilan eden Do?an Grubu gazetelerinin ta kendisi oldu, birisi de Vatan i?te...

“?pekçi’yi ben öldürmedim” ba?l??? ile verdiler, kitaptan al?nt?larla... “Kitaba ula?t?k” diye efelenerek, gerçekten diz boyu falan de?il kafalar?n?n üzerine kadar rezillik! A?ca bu iddias?n?, ?pekçi’yi kendisinin de?il Oral Çelik’in öldürdü?ü iddias?n? Bugün Gazetesinde 16 Nisan 2006 tarihli röportajda Oral Çelik’in ‘?pekçi’yi kendisinin vurdu?unu’ itiraf edi?ine dayand?r?yor.

A?ca’n?n yapt??? kendince bir yorum, çünkü o röportajda Çelik, “?pekçi üçüncü denemede vuruldu, i?in ortas?ndayd?m” ifadesini kullan?yor. ?imdi bunlar zahmet edip ar?ive bakmad?klar? için, bunu kitaptan al?p aynen yay?nl?yorlar. “Limon sat?n” dedim diye k?z?yorlar sonra da bana, e ne yapay?m, gazeteci falan de?ilsiniz karde?im siz, ar?ive bakmaktan acizsiniz!

Ya da ba?ka bir hesab?n içindesin, nedir o söyle bilelim. E sorar?m o zaman ben de, sen de cevap vermek zorundas?n i?te, “Ne oldu da 5 gün içinde z?mnen masum ilan ediyorsun A?ca’y? ?pekçi cinayetinden?” “Neden katil diye bas bas ba??r?rken birden hem z?mnen masum ilan ediyorsun hem de bir kez olsun haber metninde ?pekçi’nin Katili demiyorsun?” “O haberdeki bir bölüm benim röportajdan küçük bir parça, 5 gün önce rezillikti de sen de neden çarp?c? aç?klama ?”

SORULARA CEVAP VERMEZLERSE HER KEL?MELER? HÜKÜMSÜZ

Sence cevap verecekler mi konu?mam?z?n ba??ndan beri sordu?un sorulara ?

Ne bileyim bunlar?n ne yapaca??n?, patronlar?na sormak laz?m. Ama bildi?im bir ?ey var, bu sorulara cevap vermekle yükümlüler, yok öyle ya?ma, 10 gün boyunca sald?r, i? gelsin Hasan Cemal gibi bir ismin bile öylesine a??r ve kusura bakmas?n ama haks?z?n haks?z? bir yaz? yazmas?na kadar dayans?n, sonra arkana bir daha bakma, oldu!

Söyledim i?te yay?nda da bu sorulara cevap vermedikleri sürece bundan sonra hem bu konuda, hem gazetecilik ahlak? ve habercilik konusunda söyleyecekleri her kelime, yazacaklar? her sat?r hükümsüz bunlar?n, o kadar! Ne zaman ki buna yeltenirlerse bütün bu sorular? ve emin olsunlar daha da fazlas?n? kar??lar?nda bulurlar! Art?k al??t?klar? o kapal? devre kast sistemi yok, tek seslilik yok, ne medyada, ne Türkiye’de! Bunlar?n anlamad?klar? bir ?ey de bu.

A?CA RÖPORTAJI F?K?R NAMUSUNUN TURNUSOL KA?IDIDIR

Tam burada hat?rlatmak laz?m o zaman, bir grup gazeteci de senin deyi?inle ‘bütün bu sald?r?lara’ çok ciddi yan?t verdi, sen konu?madan çok önce...

Tabii ki, onlar? anmamak olmaz, Reha Muhtar, üstelik Vatan’da, ikinci gün hemen Birand’?n 88’de yapt??? röportaj? TRT’de yay?nlad???n? hat?rlatarak ve o röportaj?n nas?l kötü oldu?una da dikkat çekerek yazd?, ‘Sen yap?nca oluyor da R?dvan yap?nca m? olmuyor” sorusunu ilk sorand?r, Ahmet Abi (Tezcan) hem Zaman’da çok ciddi bir yaz? yazd? hem Habertürk televizyonundaki Medya Kritik program?nda o an kimsenin fark?na varmad??? noktalar? aç?kça, yeni sald?r?lar? göze alarak dile getirdi.

?nternet medyas?ndan Hadi Öz???k röportaj biter bitmez tepkisini koydu, Haber 7 o günlerde son derece objektif bir yay?n yapt?, Ünal Tan?k Ülke TV’deki program?nda olaya farkl? bir bak?? aç?s?n? ortaya koydu, okur temsilciniz ?hsan Ayd?n, tart??may? etrafl?ca kaleme ald?, Fox Haber’in yay?n yönetmeni Do?an ?entürk, ATV Haber’in yay?n yönetmeni Erdo?an Akta?, tavr?n? net bir biçimde sergiledi.

Bugün’de Tar?k Toros hakperest bir yaz? kaleme ald?, Zaman internet sitesi üzerinden, Editörü kullanOsman ?rida?, ilk gün tepkisini koydu...Bir de habercilik refleksi ile röportaj?n haber niteli?ini al?p ekrana sayfalar?na ta??yanlar var...Kanal 7, Haber Daire Ba?kan? Nazmiye Y?lmaz, Takvim, ki gece sayfay? y?k?p sabaha man?e?ti de?i?tirerek ç?km??lar, Genel Yay?n Yönetmeni Ergun Diler, ATV Haber’in eski yay?n yönetmeni Fuat U?ur...Dördüncü Kuvvet Medya’dan Ertu?rul Acar yine ikinci günden itibaren ciddi bir ar?iv çal??mas? yay?nlad?, takipçisi oldu...Asl?nda hepsini not ald?m, ?u an birden hat?rlad?klar?m bunlar, di?er arkada?lar lütfen beni ba???las?n...

Bunlar Türkiye’nin fikir namusuna sahip gazetecileri olarak kayda geçmi?tir inan. A?ca röportaj? bu anlamda turnusol ka??d? olmu?tur, benden ba??ms?z.    

TRT yönetimi ?

Ben bütün konuklar?m? yay?ndan önce tabii ki bildiriyorum yönetime, A?ca direkt soruldu tabii ki, içeri?ini de aktarak röportaj?n. Ve sezar?n hakk? sezara, Genel Müdür ?brahim ?ahin vizyonerli?ini sergilemi?tir bu meselede... Neticede izin vermese, bu röportaj o ekranda yap?lamaz de?il mi ?

A?CA BELK? B?R GÜN BANA ?PEKÇ? C?NAYET?N? DE ANLATIR

Peki Mehmet Ali A?ca, özellikle ipekçi cinayetinden neden bahsetmiyor ?

?pekçi Cinayeti çok komplike. Cinayet günü, 1 ?ubat 1979 ak?am? bile hala karanl?k, gerek iddianame, gerek ?stanbul Emniyetinin olay yeri raporu, cinayette iki silah kullan?ld???n? kesin k?l?yor, kimdi o ikinci silah? tutan el, bunu bile bilmiyoruz hala. Tetikçi ya da tetikçileri bilmek, bulmak böylesi bir cinayeti çözmek midir ? Safl?k olur bu. Ama bu bile yok ortada i?te hala, nerde kald? arka plan?.

Senin sorunun yan?t? belki de ?unun içinde, M?T’te Mete Bey diye bilinen Metin Günyol var, 79’da ?stanbul’da bir ?ubenin müdürü, cinayeti ara?t?rmakla görevlendirilen isim, A?ca’n?n sorgular?na da kat?l?yor. 90’da Mehmet Eymür’ün ba?ka bir ba?lamda Soner Yalç?n’a de?ifre etti?i bir isim bu, bu da ilginç. ?imdi 90’l? y?llarda, tam hat?rlam?yorum tarihi, notlara bakmam laz?m, Aktüel’de ‘Cinayeti ara?t?ran isim denilerek ve M.G rumuzu kullan?larak’ bir haber yay?nland?. Anl?yoruz ki Mete Günyol, çok çok büyük olas?l?kla.

Diyor ki orda, “Olay? çözdüm. Ama öyle bir ?eyle kar??la?t?m ki, bir de?il 50 ?pekçi öldürülse aç?klayamam!”. Tabii 90’lar bunu söyledi?inde, bunu unutmamak laz?m. Bugün Türkiye a??r aksak da olsa de?i?iyor,  5 y?l önce bile konu?ulamayacak ?eylerin konu?ulmaya ba?land???n? görüyoruz. Belli mi olur, A?ca bir süre sonra ?pekçi Cinayeti’ne ili?kin de konu?maya ba?lar belki!

Sen yay?nda yapt???n konu?may? da buna benzer bir cümle ile bitirdin, bir de Milliyet Gazetesinin Ayd?n Do?an’a sat?l??? ile Abdi ?pekçi cinayeti aras?ndaki ili?kiye dair ?üphelere at?f yaparak.. Bir dava konusu oldu?undan sözettin hatta, “Gelir belki bunu da anlat?r bir gün Kozmik Oda’da” diyerek...

Evet, neden olmas?n!

Ahmet Tezcan yaz?s?nda  ”R?dvan Memi Abdi ?pekçi Cinayeti ile ilgili yeni bilgiler için iz ve i? üzerinde” diye yazm??d?. Bu konu muydu kastetti?i ?

Bu ve ba?ka ?eyler...

M?LL?YET’?N DO?AN’A SATILI?I ?LE C?NAYET ?L??K?S?

Nedir sözünü etti?in dava ? Nedir bu konu ?

Bir s?r de?il, benim bulup ç?kartt???m bir ?ey de de?il. Çok merak eden Tama?a Dural’?n Çarm?htaki Ülkücü kitab?n? açs?n okusun. 9. Bölüm bu meseleye ayr?lm??t?r, U?ur Mumcu, Aral?k 82 ve Ocak 83’te iki yaz? yaz?yor, Milliyetin Ayd?n Do?an’a sat?l??? ile ?pekçi Cinayeti aras?ndaki ili?kiye dair ?üpheler üzerine bir dava ba?l?yor 14 Mart 1983’te.

?lk duru?mada Ayd?n Do?an ile birlikte bulunan Milliyet’in polis adliye muhabiri Vasfiye Özkoçak, o ilk duru?mada U?ur Mumcu’nun tan?k olarak 4 saat ifade verdi?ini söylüyor. 3-4 duru?ma sonra ‘delil yetersizli?i’ gerekçesi ile kapan?yor dava. ?imdi, rahmetli U?ur Mumcu gibi, gerek gazetecilik namusu, gerek ki?isel ahlak? üzerinde hiç kimsenin tereddüt etmeyece?i bir isim, Türkiye’de ara?t?rmac? gazetecilik dendi?inde akla gelen ilk isim, Milliyet’in Ayd?n Do?an’a sat?l??? ile ?pekçi Cinayeti aras?nda ili?ki ?üphesine dair 4 saat ifade veriyorsa ben orda dururum.

Ne anlat?r tam 4 saat U?ur Mumcu ? Bilen var m?, yok! Cüneyt Özdemir kö?esinden silah markas? gestapoydu , kalibresi 9 mm’di malumatfuru?lu?u sergileyip,  bana saçma sapan ?eyleri soru diye önerece?ine, vazgeçtim birine sormas?n?, sadece ?u olay? bir ayr?nt?l? yazs?n da kö?esinde tetikçinin silah?n?n yerine kendisinin kalibresini bir görelim. Ama tabii önce ‘Güneri Civao?lu, Kanal D ve Milliyet’in 1997’de yapt??? bir skandald?r. Benim de bunu bugüne kadar söylememem ayr? bir skandald?r’ demesi laz?m kesinlikle, ironi falan yapm?yorum, aynen böyle demesi laz?m önce, yoksa dedim ya ne söylerse söylesin, hükmü olmayacaklar kategorisinde! Bu meseleden di?erlerine de çok soru ç?kar, gerekirse sorar?m!

Ahmet Tezcan’?n Medyan?n Ergenekonu dedi?i ve var oldu?unu söyledi?i gazetecilikteki kirli yap?lanma da bununla m? ilgili ?

Bunu da Ahmet Abiye sor bir gün o anlats?n. Kendi kast sistemlerinin d???nda birinin habercilik yapmas?na bile tahammülü olmayanlardan, müeddep bir biçimde susmay? bile beceremeyenlerden her ?eyi bekleyebilirsin diyeyim, ?imdilik yetsin.

Hiç korkmuyor musun ?

Neyden ? Kimden ? anlamad?m...

Sözünü etti?in, laf söyledi?in isimler, olaylar...

Sen bu röportaj? yay?nlayacaks?n de?il mi ?

Evet!

?yi i?te, siz yay?nlamaktan korkmuyorsan?z, ben konu?maktan niye korkay?m! Ayr?ca bunlar firavunun sihirbazlar?, gözba?c?lar bunlar, bunlar?n ejderhalar? asl?nda çaput parçalar?, ba?ka bir ?ey de?il !

http://www.haber7.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri