forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

noam_chomskyS?z?nt? ya da belgeler deyince, Noam Chomsky ilk akla gelen isimlerden biri. dünyaca ünlü medya ele?tirmeni dilbilimci Noam Chomsky, Pentagon Belgeleri'nin bas?na s?zmas?nda rol oynam??t?.

Söz konusu belgeler, Amerika'n?n 1945'ten 1967'ye kadar Vietnam'daki siyasi ve askeri varl???na ???k tutuyor, Lyndon Johnson hükümetinin sistematik olarak gerek halka gerekse Kongre'ye yalan söyledi?ini ortaya koyuyordu.

?imdi bu olaylar?n üzerinden 40 y?l geçti, ve bu kez Wikileaks ad?ndaki bir internet sitesi, Amerikal? diplomatlar?n kapal? kap?lar ard?nda ne konu?tuklar?n? kamuya mal etmi? durumda.

Peki acaba, Wikileaks, gazetecili?in günümüzde geldi?i noktan?n -yani ara?t?rmaktan öte bildirmeye dayal? bir gazetecilik biçiminin- do?al bir sonucu mu?

NOAM CHOMSKY: Bence Wikileaks, elektronik ileti?imin internet, Facebook ve di?er kanallar üzerinden yay?lmas?n?n kaç?n?lmaz bir sonucu. Bu vaka özelinde bakarsak, D??i?leri Bakanl??? çok aptalca bir hata yapt? ve bunu biliyorlar da. Yüzbinlerce belgeyi küçük bir kartta tutuyorlard?, bu bilgilere dünya genelinde binlerce ki?inin eri?imi vard?. Yani s?z?nt?lar?n olmas? kaç?n?lmazd?. Özellikle de günümüzün elektronik bilgi ça??nda.. Ben Wikileaks'in bu tür iç ileti?im kanallar?n?n s?n?rland?r?lmas?na yol açaca??n? dü?ünüyorum. Ama s?z?nt?lar hep olacakt?r. ?leti?imin bu kadar kolay oldu?u aç?k toplumlarda her zaman s?z?nt? olabilir. Ama bu hükümetin s?rlar?n?n if?a edilmesinden ?ikayet etmesi biraz komik kaç?yor. Çünkü bu, vatanda?lar?n?n ayr?nt?l? takibat?na büyük önem veren bir hükümet. Her bir vatanda??n ne yapt???n?, ne dü?ündü?ünü, ne yazd???n? bilmek istiyor. ?imdi ise vatanda?lar?n hükümetlerinin ne dü?ünüp yapt???na bakmas?ndan ?ikayet ediyorlar. Halbuki tam tersi olmal?. Yani hükümetler aç?k olmal?, ki?iler ise kendi özel hayatlar?n? gizli tutabilmeli.

SEL?N G?R?T: Wikileaks'e s?zan belgelerle ilgili olarak dünya genelinde yap?lan haberler hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz? Örne?in Türkiye ya da Rusya'da baz? medya kurulu?lar?, belgelerde yer alan baz? iddialar? görmezden gelmeyi tercih etti ya da "Bunlar dedikodudan ibaret." demekle yetindi.

NOAM CHOMSKY: Türkiye ve Rusya'daki haberleri takip edemedim tabii. O yüzden bu konuda yorum yapamam. Ama Bat?'daki haberlerin bak?? aç?s?n?n oldukça ?a??rt?c? oldu?unu dü?ünüyorum. Yani bu belgelerin aç??a vurdu?u en vahim ?eyi fark etmemi? gibiler. Demokrasiye nefret duyuldu?unu görmüyorlar. Bütün man?etlerde, Arap liderlerin ?ran konusunda ABD'yi destekledikleri, hatta daha bile fazlas?n? yapmas?n? istedikleri yönündeki iddialar vard?. Peki ya Arap halklar?? Yeni yap?lan bir kamuoyu yoklamas?nda, Arap halklar?na hangi iki ülkenin kendileri için en büyük tehdit olduklar? sorulmu?tu. ?srail ve ABD yüzde 80 gibi oranlarla ba?? çekiyordu bu ankette. Ya ?ran? Yüzde 10'la sonlarda geliyordu. Hatta halk?n büyük bölümü, "?ran'?n nükleer silahlar? olursa, bu bölge için daha iyi olur." görü?ündeydi. ??te bu da Amerika'n?n tutumuna taban tabana z?t. Bat? dünyas?, "Arap diktatörler bizi destekliyor, o zaman sorun yok." diye dü?ünüyor. Halk?n büyük bölümünün bu politikalara kar?? olup olmamas? onlar için bir ?ey de?i?tirmiyor. ??te bu demokrasiye derinden nefret duyuldu?unun bir kan?t?. Asl?nda Türkiye de bu olguya a?ina... 2003'te ABD Irak'?n i?gali için destek toplamaya çal???rken, yine uluslararas? anketlere göre, Türkiye'de halk?n yüzde 95'i i?galde rol oynanmas?na kar??yd?. Sonuçta halk?n yüzde 95'inin istedi?i oldu ve bu ABD taraf?ndan sert bir ?ekilde k?nand?. Bu da demokrasiye, halk?n görü?lerine derin bir nefret duyuldu?una i?aret ediyor.

SEL?N G?R?T: Wikileaks'in tüm bu belgeleri s?zd?rma i?inde tek ba??na hareket etmi? olamayaca?? gibi bir tak?m iddialar da söz konusu.. Örne?in Türkiye'de, baz? siyasetçiler ve yorumcular, ?srail ve ABD'yi i?aret etmeye ba?lad?lar. Bu gibi yorumlara nas?l bak?yorsunuz?

NOAM CHOMSKY: Biraz ?üpheyle bak?yorum. Belgeleri okudu?umda, bunlar?n diplomatlar?n kendi iç yaz??malar?n?n tutarl? bir yans?mas? oldu?unu dü?ündüm. Aralar?nda ilginç bir tak?m örnekler var. Örne?in Honduras'taki askeri darbenin hemen ard?ndan Honduras elçili?inden gönderilen bir kriptoda, darbenin dikkatli bir analizi yap?lm?? ve darbenin yasad??? oldu?u, anayasaya ayk?r? oldu?u dile getirilmi?. Ancak Washington bunu gözard? etmi?. Çünkü Obama yönetimi darbeyi destekliyordu. Arap liderlerin söyledikleri de ayn? ?ekilde de?erlendirilebilir. Tam olarak ne dediklerini bilmiyoruz. Diplomatlar?n duymak istedikleri ?eylerin ya da D??i?leri Bakanl???'n?n duymak istedi?ini dü?ündükleri ?eylerin ne oldu?unu biliyoruz. Yollad?klar? kriptolar?n içeri?i de bu. Bir di?er örnek var mesela.. Tel Aviv'deki Amerikan elçili?inden gönderilen bir kripto... Aral?k 2008'de ?srail'in Gazze'ye düzenledi?i operasyonlarla ilgili bir kripto bu. Elçilik, Hamas'?n ate?kesi ihlal etti?ini, ?srail'in sald?r?s?n?n savunma amaçl? ve bu nedenle de me?ru oldu?unu söylüyor burada. Ama bu, gerçekte olanlar?n tam tersi. Ya Tel Aviv'deki elçilik çal??anlar? ?srail bas?n?n? hiç takip etmiyor ya da düpedüz yalan söylüyorlar. Çünkü asl?nda ate?kesi ?srail bozmu?tu. Hamas yeniden ate?kes ilan edilmesi ça?r?s?nda bulunmu?tu. ?srail bu teklifi reddetmi? ve bombard?mana ba?lam??t?. Yani olanlar, elçili?in aktard?klar?n?n tam tersiydi. Bu düpedüz yalanc?l?k, ve bu gibi ?eylere pek rastlanmaz. Ama ben Wikileaks'in s?zd?rd??? belgelerin gerçek oldu?unu dü?ünüyorum.

SEL?N G?R?T: Siz bundan 40 y?l önce Pentagon Belgeleri'nin ortaya ç?kmas?nda önemli bir rol oynam??t?n?z. ?imdi geriye dönüp bakt???n?zda iki olay aras?nda bir benzerlik görüyor musunuz?

NOAM CHOMSKY: Çok de?il... Pentagon Belgeleri'nin bas?na da??t?lmas?nda rol ald?m, evet. Daniel Ellsberg ve Tony Russo'nun arkada??yd?m. Bana belgelerin kopyalar?n? vermi?lerdi. Onlar gizlenirken, ben belgeleri bas?na da??t?yordum. Pentagon Belgeleri çok farkl? bir olguydu. Öncelikle, bir tarihi yans?t?yorlard?. 1940'dan 1968'e kadar planlama konular?na, d??i?leri bakanl???n?n, hükümetin dü?ünü? ?ekline derinlemesine bir ???k tutuyorlard?. Bunlar, hükümetin ne dü?ündü?ü, ne yapt???, halktan neleri gizledi?i gibi konularda çok de?erli bilgiler sunuyordu. Yani çok önemli, tarihi bir kaynak sunuyorlard?. Wikileaks'in bu belgeleri s?zd?rm?? olmas?ndan belli bir memnuniyet duyuyorum tabii. Ama nihayetinde diplomatlar?n birbirlerine söyledikleri ?eyler kadar de?eri var bu belgelerin. Büyük bölümü de asl?na bakarsan?z, dedikoduya dayanan ?eyler... BBC TÜRKÇE

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri