forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yasemin_inceoglu_300Prof. Dr. Yasemin ?nceo?lu: Medya tek yönlü, güçlüden güçsüze, kuzeyden güneye ve dikte ediciydi. Bize gelen haber eksiltilmi?, dezenforme edilmi?ti. Wikileaks’in yapt??? evet anar?istçe, evet yeni bir medya geliyor.

Wikileaks yeni medyan?n sembolü oldu. ?lk kez mevcut medyay?, siyaseti, bilgi üzerinden kurulan iktidar? de?i?tirecek bir kap? aralad?. Bu yeni medyan?n gizlenen kirli gerçe?i afi?e etmesinde ku?kusuz anar?istçe bir tav?r, bu kadar geni? bir takdir ve dayan??mayla kar??lanmas?nda ise umut var.

Wikileaks’in medyada bir milat olup olmayaca??n?, neyi de?i?tirdi?ini Star Gazetesi'nden Fadime Özkan, Galatasaray Üniversitesi ?leti?im Fakültesi ö?retim üyelerinden Prof. Dr. Yasemin ?nceo?lu ile konu?mu?... 

??te Star Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?i...

Wikileaks olay? asl?nda tam olarak nedir, ‘yeni medya düzeni’nin ba?lang?c?, sembolü, habercisi midir?

Wikileaks olay? haber kavram?n? adeta metamorfoza u?ratt? bu olay. Medyan?n var olu? sebebi -biraz ütopik kalm?? olsa da- dördüncü kuvvet, bir erk olarak ortaya ç?k?? amac?, tamamen kamunun bilgi edinme hakk?yd?. Kamu hizmeti verecek kamuyu bilgilendirecek, mümkün mertebe gerçe?i nesnel ?ekilde aktaracakt?. Ancak küreselle?menin ivme kazanmas?yla bu özelli?ini otomatikman yitirdi.

Neden yitirdi, aradaki ba?lant? nedir?

Tüm dünyay? idare eden global ölçekteki medya 1980’li y?llarda 80, 100 ?irketken ?imdi 2000’li y?llarda dünyada 8, 10 ?irket bu güce sahip. Bu tamamen yatay, dikey, çapraz tekelle?me daha do?rusu oligopolle?me demek. Disney, News Corporation, AOL Time Warner,Viacom, General Electric sadece haber vermek için çal??m?yor. Bunlar silah, otomotiv sanayi, sava? sanayi birçok medya d??? sektörde de söz sahibi. Dolay?s?yla yurtta??n, dünya vatanda??n?n bilgi edinme hakk? ihlal edilmi? oluyor Çünkü bunlar?n ç?karlar? var, zaten ba?ka sektörlerde güç sahibi olmak silahlanmak için medyaya sahip olmak istiyorlar. Dolay?s?yla burada en çok ma?dur durumda kalanlar dünya kamuoyu, dünya vatanda?lar?d?r.

W?K?LEAKS TSUNAM? G?B?

Bu dengesizlik de bamba?ka bir e?itsizlik yarat?yor…

Evet. Tek yönlü, güçlüden güçsüze, kuzey yar?m küreden güney yar?mküreye. Ve bütün bu haber ak???n? elinde bulunduran üç tane büyük haber ajans? var:Associated Press, AFP ve Reuters. Bunlar bize istedikleri bilgiyi,  Noam Chomsky’nin tabiriyle “ideolojik zehri” saç?yorlar. Önümüze gelen haber yontulmu? eksiltilmi? dezenforme edilmi? oluyor veya hiç gelmiyor, bizden saklan?yor. Yenidünya haber ve ileti?im düzeninde, 1980’lerden beri yap?lan bir tart??ma bu ama hiçbir ?ey düzelmedi?i gibi aksine uçurumlar daha da büyüyor. Enformasyona ula??m eri?im konusunda bir Ugandal?yla bir Türkiyelinin veya bir Amerikal?n?n ?artlar? e?it de?il. Bir bu var. Bir de medya siyaset sermaye ili?kileri çok s?k? f?k?. Kimin eli kimin cebinde belli de?il. Bu kadar çok, tabiri caizse, ahbap çavu? ili?kilerinin oldu?u bir dönemde Wikileaks adeta bir tsunami tesiri yapt?.

Bu e?itsiz sorunlu ama yerle?ik düzeni alt üst etti!

Nas?l ki 11 Eylülde ikiz kulelere sald?r?y? Amerikal?lar kendileri yapt?’dan ba?layarak bir dizi komplo teorisi üretiliyorsa, Wikileaks’le ilgili de birçok komplo teorisi üretebiliriz. Fakat ?unu kimse tart??amaz: Wikileaks yeni bir medya düzeni yaratt?.

DEVLETS?Z ULUSSUZ MEDYA

Wikileaks’i di?er medyadan ay?ran ne?

Wikileaks’in mülkiyet yap?s?, zihniyeti. Bir ulusa devlete ba?l? de?il, devletsiz bir medya. Hatta medya m? de?il mi diye de tart???l?yor ama ham bir enformasyonu da??t?yor ve global medyayla da ciddi bir ili?ki yürütüyor. New York Times, Le Monde, El Pais, Guardian. Bunlar ciddi sayg?n gazeteler. Gerçi New York Times, baba ve o?ul Bush yönetimleriyle her zaman uyum ve ahenk içindeydi.  1. Körfez Sava??nda, Afganistan ve Irak’?n i?galinde, kitle imha silahlar? konusunda kötü bir s?nav vermi?, yönetimle adeta suç ortakl??? içine girmi? ve propaganda bürosu gibi çal??m??t?.

SUÇ ORTAKLI?I YAPTILAR

Devletle i?birli?i yaparken ne diye ?imdi devletin suçlar?n? if?a etmek için Wikileaks’le i?birli?i yap?yor? Yeni medyan?n ça??n medyas? olaca??n? gördü?ü için mi?

Günah ç?karmak istiyor belki de yahut da suçluluk duygular?n? biraz gidermek istiyor bilemiyorum. Yaln?z ?unu unutmal?y?m, binde 3’ü aç?ld? belgelerin, “bu bir de?i?im rüzgar?n?n esintisi” dedim diye kar?? tez de gelebilir; “bu, ya ABD’nin yay?nlamas?n? istedi?i belgelerse ve New York Times bu nedenle arac? olduysa…” denebilir. Bak?n: Guardian, Le Monde, El Pais önemli bir duru? sergiledi. Wikileaks de belgeleri yay?nlarken ak?ll?ca davrand?, hepsine da??tt?, böylece bu gazeteler belgeleri analiz etti, filtreledi. Bu da tabi Wikileaks’in dünya kamuoyundaki  güvenilirlili?ini art?rd?, garantör gibi kulland? onlar?. Bu gazetelerin de i?ine geldi, onlar?n da tirajlar? patlad?.

Zaten Wikileaks’in aç?klad??? bilgiyi anlamak anlamland?rmak aktarmak i?i yine geleneksel gazeteciye dü?tü.

Tabii çünkü onlar?n yapt??? data-driven journalism, Wikileaks veri gazetecili?i yap?yor. Ham bilgiyi al?p yay?nl?yor. O yüzden de ele?tiriliyor, bunlar?n yapt??? gazetecilik de?il diye. Wikileaks global medya ile i?birli?ine girmeseydi amac?na ula?amazd?.

ANT? H?YERAR??K ANT? OTOR?TER

Bu i?birli?i wikileaks’in alternatif medya mecras? olma durumunu, potansiyelini sabote ya da absorbe eder mi?

Bir kere Wikileak’?n anti hiyerar?ik, anti otoriter bir yap?s? var, kar amac? ta??m?yor. Assange’?n da dedi?i bu: “?effaf bir toplum yaratmak istiyoruz, bizden saklanan bilgileri yay?nlayaca??z” diyor. Dolay?s?yla bu belgelerin yay?nlanmas?n?, günümüzün yeni bir tür ara?t?rmac? gazetecilik örne?i olarak da tan?mlamak mümkün.

Medyada paradigma de?i?ir mi bu yolla?

Bu konuda kesin konu?mak için biraz erken oldu?unu dü?ünüyorum.  Bu bir deprem etkisi yaratt?, art?k insanlar siyasiler devletler diplomatlar bu iklimde ya?ayan herkes daha ihtiyatl? olacak. Bilecek ki o kadar da kolay de?il art?k bilgiyi saklamak. ?hmal, kusur, yolsuzluk ve ihlaller bir ?ekilde ört bas edilse de, eninde sonunda ortaya ç?k?yor ve büyük etki yarat?yor.

YURTTA? GAZETEC?L???N?N ÖNCÜSÜ

Bilgiye ula?mak, bilginin kullan?m?, o bilgiye yani güce sahip olanlar?n yani medyan?n devletin sermayenin okurla genel kamuoyuyla ili?kileri bak?m?ndan wikileaks bir ba?lang?ç, yeni medya düzeninin milad?d?r denebilir mi?

Evet. Bu olay? yeni bir medya düzeninin ba?lang?c?, milad? olarak ilan edebiliriz. Çünkü geleneksel medya dedi?imiz medya, ne yaz?k ki görevini icra etmiyor. Birilerinin ç?k?p geleneksel medyaya, senin görevin ?u, sen bu kadar zamand?r bunu niye yapm?yorsun, bak i?te biz yapt?k, bu i? böyle yap?l?r, demesi, onun önüne geçmesi gerekiyordu. Bu anlamda wikileaks bir tür öncü ve geleneksel medyada yurtta? gazetecili?i için de ba?lang?çt?r.

Yurtta? gazetecili?inden kas?t ne, yurtta? bilginin hedefi mi, kayna?? m??

?nternetin yayg?n kullan?ld??? bu dönemde terminoloji karma?as? ya?an?yor. Burada ?öyle bir fark var. Türkçe de ikisi de böyle söyleniyor ama iki farkl? terim var ?ngilizcede. ?ngilizcede bir “civic journalism” var, bir de “citizen journalism”. Citizen journalism dedi?imiz ?ey, mesela ?ran’daki seçimleri, Madrid’teki bombalamalar?, Endonezya’daki tsunami gibi olaylar? twitter arac?l???yla dünyaya geçen habercili?i yani haberin ç?k?? kayna??n?n halk olmas?n? kastediyoruz. Burada haberin kayna?? sizsiniz, haberi siz üretiyorsunuz. Ama civic journalism’de haberi üreten profesyonel gazetecidir, halk?n yarar?na gazetecilik yapar.

B?LG? TEKELLER? KIRILDI

Dünyada sosyal a?lar?, yeni medya dedi?imiz medyay? kullanan insan say?s? konvansiyonel medyayla k?yaslanmayacak kadar çok. Facebook’ta 500 milyon, Twitter’da 160 milyondan fazla kullan?c? var. Türkiye’de ise say? 24 milyon Facebook, 3 milyon Twitter kullan?c?s?yla 27 milyon. Halbuki günlük gazete tiraj?n?n toplam? 4.4 milyon. Tüm gazete tirajlar?ndan 6 kat daha fazla.

Türkiye nüfusunun 75 milyon oldu?unu dü?ünürseniz 30 milyona yak?n bir rakam ç?k?yor ortaya. Üçte bir. Bu bin ki?iye dü?en gazete say?s?n?n hala 60’larda süründü?ünü gösteriyor. AB’ye girme kriterimiz olan bin ki?iye yüz gazetenin dü?mesi hedefine ula?amad?k. Türkiye toplumu sözlü kültürden yaz?l? kültüre geçemeden bir anda 1980’lerde görsel i?itsel kültürle kar??la?t?,  Kendimize çeki düzen vermemiz, bunu bir özele?ti f?rsat? olarak görmemiz laz?m. Ama tabii bu sadece Türkiye’ye de has bir sorun de?il, dünyan?n sorunu.

ABD gizlemek istedi?i bilgiyi internet üzerinde yitirdi ve yine internet üzerinden yay?ld? bu bilgi…

Burada kesin olan ?ey ?u: bilgi tekelleri art?k k?r?ld?. Bilgiyi, bu gücü elinde tutanlar, gücü kötüye de kulland?lar zaman zaman. Art?k ?effafl?kta, saydaml?kta bir k?r?lma noktas? ya?an?yor. Burada önemli olan bilginin kamusal alana ta??nmas?. Wikileaks bunu yapt?. Bir ta??y?c? gibi davrand? ve dünyaya “bak?n gerçek bu, biz bunu dünya kamuoyuyla payla??yoruz” dedi. Burada tabii anar?ist bir hareket var; “Bu dünyay? de?i?tirmek mümkün” deniyor. “Bu düzeni de?i?tirmek mümkün, biz bu düzeni istemiyoruz, bu bir dirençtir, bu bir tav?rd?r, biz kendimizi ortaya koyuyoruz ve bu konuda umutluyuz, iyimseriz. Çünkü bunu de?i?tirme gücü elimizde” deniyor.

B?LG? K?RL?L??? NARKOT?KT?R

Yeni medya, halk?n bilmesi gerekirken gizlenenin ortaya ç?kar?lmas? bak?m?ndan çok önemli ve vazgeçilmez. Ama bu yeni gücün yeni bir iktidar arac? olmayaca?? ya da ki?isel bilgilerin güvenli?inin sa?lanaca??, ki?ilerin hakk?n?n hukukunun nas?l korunaca?? müphem.  Yeni dönem kaotik bir dönem mi olacak?

Burada bu kadar enformasyon fazlal??? ile bilgi kirlili?i devreye giriyor. Bunu ay?klayan, süzen, “e?ik bekçileri”nin yalan?, söylentiyi, dedikoduyu gerçek enformasyondan ay?ran ve kamu merak?n? g?d?klamaktan ziyade dünya kamu yarar?n? gözetmeleri çok önemli. Çünkü bu kadar bilgi, kirlilik yarat?yor ve uyu?turucu etkisi yap?yor. Bir sürü magazinsel ?ey var bu aç?klanan bilgilerin içinde. Ama nükleer silahla ilgili bir bilginin ayr??t?r?lmas? önemlidir. Burada devreye i?te bu bilgiyi, enformasyonu kullanacak olanlar giriyor.

Zaten inan?lmaz bir sürat ve acelecilik de var.

Bu yüzy?l?n insan? çok sab?rs?z, her ?eyi kompakt istiyor. Hap gibi. ?mkan olsa öyle beslenece?iz, bu da bir beslenme türü zaten, bunun için zaman falan kaybetmek istemiyor. Geleneksel gazetecilik de bunun için zor. Wikilieaks “ben ham enformasyonu veririm” diyor. Burada en büyük sorumluluk o bilgi tekelini k?r?p dünya kamuoyuna, sizinle payla??yoruz, diyenlerin.  Madem ki kamu yarar? ve daha demokratik bir dünya gözetiliyor, o zaman  bilgiyi de do?ru kullanmalar? ve güven sarsmamalar? gerekiyor.

W?K?LEAKS’? K?M DENETLEYECEK?

O güven, bizden gizlenmi? bilgileri sunduklar? için bir ön güven halinde zaten ?u an. Ama daha sonras?na ili?kin bir bo?luk görünüyor sanki: Evet, ?imdi bu belgeleri yay?nlad?lar vs., bir ad?m sonras?nda yeni durumda art?k bilgiyi elinde tutan bir güç bir iktidar oda?? olarak var olacaklar ve yeni bir iktidar yap?lanmas? olmayaca??na dair garantiyi kim verebilir ki?

Burada devreye vicdani yükümlülük giriyor. Her ?ey hukukla yasayla olmuyor. Siz bir konuda liderlik yap?p, bir devrimi, bir hareketi ba?lat?yorsan?z ve bir manifestonuz varsa -ki wikileaks’in var, bas?n? özgürle?tirmek istiyoruz, var olan medya düzeninden memnun de?iliz diyorlar- arkan?zdan kaç milyon ki?iyi pe?inizden sürüklüyorsan?z, tabii ki o kadar milyon ki?inin gözü üzerinizde olacak, sözünüzün arkas?nda olup olmad???n?za bak?lacak. Sizi onlar denetleyecek. Burada bir yurtta? kuvvetinden bahsediyoruz. Küresel bir yurtta? hareketi var, siz onun öncüsü oldu?unuzu iddia ediyorsunuz, oluyorsunuz da, o halde o yurtta?lar? yar? yolda b?rakma lüksünüz yok. Wikileaks’in denetleyicileri yurtta?lar olacak.

San?r?m bu olacak, devreye girdi bile: Wikileaks’le ayn? sorumlulu?u ta??yan çok say?da insan, site wikileaks’e yönelik engelleme ve sabote a?amalar?nda devreye girdi, sitenin içeri?ini kopyalayarak ayna i?levi gördü, sonras?nda dünyan?n her yerinde destek toplant?lar? gösterileri yap?ld?.

Assange tutuklan?nca da umutsuzlu?a kap?lanlar oldu ama hay?r, bu engellenemez bir ?ey art?k. Bu denetimi de onlar yapacak. Ben kendi ad?ma çok mutluyum, umutluyum. Ancak yine de temkinli olmakta beklemekte yarar oldu?unu dü?ünüyorum.

S?YAS?LER ARTIK KEND?LER?N? SANSÜRLEYECEK

Matbaa bilginin ço?almas?n? ucuzlamas?n? yayg?nla?mas?n? sa?lam??t?. ?nternet de daha devasa ölçüde ve çok daha h?zl? ?ekilde yap?yor bunu... Yeni medya da herhangi bir yerde somut bir iktidar öbe?i  de?il, nokta nokta dünyan?n her yerine da??lm?? vaziyette ve bilgiyi h?zla ço?alt?p da??t?yor.  Bilginin kullan?m? aç?s?ndan daha demokratik bir döneme girdi?imiz söylenebilir mi?

Tabi. Daha önce dikey, tepeden, yukar?dan a?a??ya dikte edici bir düzen vard?. ?imdi daha demokratik daha yatay payla??mc? kat?l?mc? bir medya do?uyor. Kat?l?mc? k?sm? çok önemli, farkl?, kendi sesini duyuramayanlar aç?s?ndan. Alternatifi medyan?n önemi burada. Geleneksel medyan?n marjinalle?tirdi?i, hatta d??lad??? kesimler bunlar. Çünkü global ölçekte ve ulusal ölçekte geleneksel medyan?n bir “biz”lik tan?m? vard?r. ABD’de bu WASP diye geçer. White, Anglo Sakson Protestan. Bizde “Müslüman, Sünni heteroseksüel, laik, muhafazakâr” diye geçer. Bunun d???nda olanlar ötekidir. Medya da bu zihniyettedir çünkü var olan egemen zihniyet budur. Louis Althusser’in dedi?i de budur;Devletin ideolojik ayg?t? gibi çal???r medya. Var olan hegemonik, egemen söylemin yeniden üretilmesinde, me?rula?t?r?lmas?nda çok ciddi görev al?r. Dolay?s?yla Wikileaks tipi sosyal medya mecras?nda bu tip engellemelerin, d??lamalar?n etkisini azaltacak. Ekolojistlerin, e?cinsellerin, az?nl?klar?n yani ötekilerin sesi ç?kacak, ne güzel.

KONVANS?YONEL MEDYA SOSYAL MEDYANIN PE??NDE

Sosyal medyan?n bir gücü de insanlar?n bu a?lar vas?tas?yla hemen örgütlenebilmesi. Haydarpa?a yang?n?n?n ard?ndan face’te hemen bir protesto gösterisi örgütlendi. Bunun için televizyona gazeteye ihtiyaç duyulmad?.

Zaten ihtiyaç duysa da sesini duyuramayacakt? , çünkü ana ak?m medyada yer almayacaklard?.

Üstelik ?imdi haberin üretimini de olay?n üretimini de sosyal medya kendisi yap?yor, eylem yani olay üretiliyor, konvansiyonel medya o olay?n haber takibi için orada bulunuyor!

Aynen. O olay?n haberini yap?p üzerine yorum yap?yor. Wikileaks olay?nda da o var zaten. Konvansiyonel medya sonuçta d??lanmad?, i?birli?ine giri?ti, d???nda kalamayaca?? için. Bir de art?k insaf yani! Bu kadar önünüze getirmi? gözünüze sokmu?lar, art?k görmezden gelemeyecekleri bir nokta buras?. Konvansiyonel medyan?n var kalabilmek için bu tavr? geli?tirmesi gerekiyordu.

DEVLET BA?KANLARI DA ‘TWEET’LER

Bu yeni medya medyay? de?i?tiriyor de?i?tirecek kaç?n?lmaz olarak, siyaseti de?i?tirir mi?

Siyasi iklim de?i?ir mi de?i?mez mi bilemem, biraz erken ama siyasiler art?k daha temkinli daha ihtiyatl? olmak zorunda. Belki bu dedikodular unutulup gidecek fakat siyasilerin davran??lar? de?i?mek zorunda, siyasiler haberleri sansürleyemeyecekleri için kendilerine sansürlemek zorunda kalacaklar.

Cumhurba?kan?m?z ba??n? çekmi?ti bunun… Sosyal medya üzerinden devlet ba?kanlar? da halkla ileti?ime geçmeye ba?lad?.

Sosyal medya üzerinden halkla ileti?ime geçmek siyasiler için de çok önemli bir silah, öncelikle halk? önemsedi?inizi, onlar? “adam” yerine koydu?unuzun mesaj?n? veriyorsunuz, Venezuela Devlet Ba?kan? devlet kanal? (Channel 8) üzerinden Alo Presidente (Alo Ba?kan) adl? canl? yay?ndan halk?n? dinliyor haftada bir kez düzenli olarak. Art?k ça??m?z bunu gerektiriyor, Devlete baba, vatanda?a kul, köle olarak bak?lan zamanlar geride kalmak zorunda.

GAZETEC?LER S?YAS?LERLE FAZLA SIKI FIKI

Bir ileti?im hocas?yla yeni medyay?, küresel medyay? konu?up da ulusal medyay? es geçmek olmaz. Sizce nas?l Türkiye’de medyan?n durumu?

Türk medyas?ndaki süreci anlamak için 1980’lerdeki neo liberal politikalar?n iz dü?ümüne bakmak laz?m. Bab-? ali’den Ba?c?lara  ta??nanbir süreç bu. Bas?n bir anda ?irketle?mi? medya’ya dönü?tü, cam fanus içerisinde, haberden ?ehirden uzak, toplumdan soyutlanm?? hale geldi. Neo liberal politikalar?n getirdi?i yükselen de?erler belirleyici oldu. Rantabilite, k?sa yoldan kö?eyi dönme edebiyat?, hâkimiyeti ve 12 Eylül’ün getirdi?i depolitizasyon var.

Bu süreçten sonra Türkiye toplumu kaç??? kurtulu?u magazinel söylemde buldu. Politikan?n konu?ulmad??? konu?ulmamas? gereken bir sürece girildi. Bas?nda sermaye, patronlar de?i?ti. Simaviler, Karacanlar gitti babadan o?la geçen bir dönemden farkl? sektörlerden gelen insanlar?n “param var, medya sahibi olaca??m güçlenece?im belki siyasete at?laca??m belki ba?ka sektörlere girerken kullanaca??m” dedi?i bir dönem ba?lad?. ??te bu bir metamorfozdu. Çünkü sonuçta olan halk?m?z?n bilgi edinme hakk?na oldu. Medyan?n öz denetimi eksikli?i, sosyal sorumluluk olgusunun bertaraf edilmesi,  medya, siyaset ve sermaye ili?kilerinin s?k? f?k?l???na ?ahit olduk. Medya-siyaset ili?kilerinin çok girift olmas? sorunu ta ba?tan beri vard?, her dönem siyasilerin mutlaka bir medyas? oldu. Örne?in, Turgut Özal döneminde medyayla siyaset ili?kisi bir a?k nefret ili?kisiydi. Gazeteciler çok s?k? f?k? ili?kilere girdi siyasetçilerle, çok fazla Ankara ba?lant?lar? oldu. Kö?e yazarlar? furyas? ba?lad?. Tabular oldu, Kürt sorunu konu?ulmad?, askere hiç ele?tirel yakla??lmad?. Çok fazla ayk?r? sesler ç?karamad?. ?ktidarlar?n medyaya da ciddi bask?lar? oldu.

Medyan?n siyasetçilere, iktidara ses ç?karamamas?n?n bir nedeni de asl?nda kar??l?kl? bir ç?kar ili?kisine girmi? olmalar? de?il miydi, kendisi bir i?ini hallettirirken ba?ka bir kirli i?i de görmez geldi medya…

Tabii. Sonuçta medya “statükocu” tan?mlad???m?z çizgiye geldi. Ana ak?m medya hep iktidarlara yak?n oldu ve ne yaz?k ki onlar?n sözcülü?ünü yapt? ço?u kez.

GAZETEC?N?N GÖREV? ULUSAL ÇIKAR BEKÇ?L??? DE??LD?R

Taraf’? nas?l buluyorsunuz son dönem medya tarihi aç?s?ndan?

Ben Taraf’?n varl???n? önemsiyorum, Türkiye medyas?na farkl?l?k getirdi, zaman zaman hatalar da yapt?. Türkiye’de yanl?? oldu?unu dü?ündü?üm yerle?ik bir kan? var. Sanki gazetelerin ulusal ç?kar savunuculu?u yapmas? gerekiyor gibi bir beklenti var, bu beklenti hem siyasetten hem de yurtta?tan var. Halbuki gazetecinin görevi, ulusal ç?kar savunuculu?u de?ildir. Vatan hainli?i yaps?n demiyorum. Ama gazetecinin gözetmek orunda oldu?u yarar “devlet yarar?” de?il, “kamu yarar?”dir öncelikle.

YAZARLAR F?K?R DE??L HABER ÜRET?YOR

Haber ve yorum aç?s?ndan nas?l buluyorsunuz gazeteleri?

Dünyan?n her yerinde muhabir çok önemlidir ama burada fazla k?ymeti yok maalesef. Çok fazla yazar var ve haftan?n yedi günü yaz?yorlar! Dünyan?n hiçbir yerinde yok bu. Baz?lar?, fikir üretmiyor bir siyasiyle güç oda??yla ili?ki içine girip kö?elerinden haber yap?yorlar. Ya da eften püften, kimsenin merak etmedi?i, ihtiyac? olmayan ?eyleri ya da kendi özellerini yaz?yorlar.

C?NSELL??? KONU?TURMAYI M?SYON ED?ND?LER

Hürriyet’in eski yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök “sit-com gazetecili?i”nin gelece?in gazetecili?i olaca??n? iddia etmi? ve Ay?e Arman’? da öncü ilan etmi? bunun için te?vik etmi?ti. Özkök halk?n bundan ho?land???n?, ho?lanaca??n? söylüyordu.

Halk böyle istiyor biz de veriyoruz demek çok popülist bir söylem. ?üphesiz okuyucular?n bir bölümü merakla okuyorlard?r bu tür haberleri, bu bir “gazetecilik türü de?ildir” de demiyorum, bunu söylemek bana dü?mez, bu 1980 sonras?n?n gusto, be?eni, haz kültürlerinin Türkiyeli insanlara ö?retilmesinin bir parças? sonucu ortaya ç?kan bir tablodur kan?mca. Türkiyelilere birazc?k ya?amay? ö?retme, cinselli?i rahatça konu?turabilme, s?n?f atlatma gibi bir tür misyonerli?e soyunmu? gazeteciler var medyada ama Türkiye insan?n?n çok farkl? sorunlar? var gerçekte.  Bu gazeteciler bunu yaparak as?l yapmalar? gerekeni yapm?yorlar: bu tür haberler halk? uyutmak yani narkotik etki yapmaktan fazla bir i?e yaramaz, ayr?ca gazetecinin kendini haber yapmas? da bana fazla ben merkezci geliyor.

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri