forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_umitNuriye Akman’?n sundu?u ve TRT Haber'de yay?nlanan “Ak?lda Kalan"?n bu haftaki konu?u Türkiye’nin en popüler yazarlar?ndan biri olan Ahmet Ümit’ti.   Ümit, moda olan Mevlana temal? kitaplardan, Elif ?afak ve Orhan Pamuk’la ilgili dü?üncelerine, siyasetçilerden, ekranlardaki dizilere kadar pek çok konuda ilginç aç?klamalarda bulundu.

Mevlana temas? modas?n? kim ba?latt??

Ak?lda Kalan’da edebiyat?n da bir modas? oldu?unu belirten Ümit, herkesin bir seçimi oldu?unu, moda olman?n ve çok sat?yor olman?n belirleyici bir rolü olmad???n? söyledi. Has edebiyat?n pe?inden gitti?ini söyleyen Ümit, son y?llarda edebiyatta gündemde olan “Mevlana” temas? modas? hakk?nda da çarp?c? yorumlar yapt?.  Türkiye’de Mevlana temas? üzerine ilk kitab? kendisinin yazd???n? iddia eden Ümit,  “O furyaya e?er moda diyeceksen, onu ba?latan ki?i benim. Onlar hep benim arkamdan geldi. ?imdi benim kitab?m iyi, onlar?n kitab? kötü gibi bir tart??ma absürd olur. Ama elbette, öteki yazarlar gibi yazm?yorum. Zaten farkl? kitaplar yazmak birbirimizi ele?tirmemizin yoludur” dedi. Ümit, 2005 y?l?nda Konya’ya gitti?inde Hz. ?ems ve Hz. Mevlana’n?n türbelerine gitti?ini ve Hz. ?ems’in öldürüldü?ünü ö?rendikten sonra “Bab-? Esrar’? yazmaya karar verdi?ini belirtti.

“Yazar ‘yan?tlar’ veren ki?i de?ildir. Sorular soran ki?idir”

Ak?lda Kalan’da “Bab-? Esrar” adl? roman? ile Elif ?afak’?n “A?k” roman?n? da kar??la?t?ran Ümit, Elif ?afak ile üsluplar?n?n ve hayata bak?? aç?lar?n?n farkl? oldu?unu belirtti. Ümit, “Çok farkl? iki yazardan söz ediyoruz. ?ki farkl? roman var ortada. ?ki farkl? anlay??, iki farkl? bak?? aç?s? var”  dedi.  Ahmet Ümit sözlerine ?öyle devam etti: “Roman dedi?iniz ?ey elbette bir tarihi aç?klama de?il. Ya da tasavvufun aç?klamas?. Bab-? Esrar’? okudu?unuz zaman tasavvufu ö?renemezsiniz. Hâ?â ay?p olur. ‘Kar Kokusu’nda Marksizmi anlatt?m. ‘Kar Kokusu’nu okudu?unuzda Marksizmi ö?renemezsiniz. Mesele o de?il. Çünkü roman böyle ideolojileri, dü?ünceleri, inanç sistemlerini aç?klamaktan çok onlar?n insan üzerindeki etkilerini anlat?r. O nedenle bir romanda yazar elbette istedi?i ?eyi yapabilir. Önemli olan bunu gerçekmi? gibi sunmamakt?r. Bu bir romand?r. Ben romanda öldürmüyorum. Öteki de diyor ki, ben öldürüyorum. Öteki de diyor ki ben evlendirdim”

Ümit, Elif ?afak ile aras?ndaki üslup fark?n? ise ?öyle tan?mlad?: “Yazar, yan?tlar veren ki?i de?ildir. Sorulan soran ki?idir. Ben bilmiyorum ki nas?l ya?amak gerekti?ini. Okura sen de öyle ya?amal?s?n diyeyim. Aram?zdaki fark bu”

Elif ?afak neden “m?y m?y” yaz?yor?

Ahmet Ümit, geçti?imiz günlerde bir okulda söyledi?i “Elif ?afak m?y m?y yaz?yor” sözlerinin nedenini de aç?klad?. Bu tan?mlaman?n çok ??k olmad???n? kabul eden Ümit, “Kendi üslubumu anlatmaya çal???yordum. Kendi üslubum ?u; direkt olay?n içine girer, insan hikâyesinden anlatmaya ba?lar?m. Benim için edebiyat denilen ?ey bir dü?üncenin propagandas? de?ildir. Bab-? Esrar’da tasavvufu anlatt?m. Ama tasavvufu propaganda etmedim “dedi.  Söyledi?i sözlerin çok da anlaml? olmad???n? vurgulayan Ümit “ Bu tür ?eyler yerine, ba?ka yazarlardan fark?m?z? yazd???m?z romanlarla ortaya koyar?z. Esas meselemiz budur” dedi.

Orhan Pamuk’un kitaplar? zor okunuyor

Ahmet Ümit programda Orhan Pamuk’un üslubu ile ilgili yorumlar?na da aç?kl?k getirdi.  Geçti?imiz günlerde “Orhan Pamuk” için “b?d? b?d? ?eklinde yaz?yor” diyen Ümit, Orhan Pamuk’un kitaplar?n?n genelde zor okundu?unu belirtti.

Hepimiz egolar? çok ?i?mi? insanlar?z.

Ümit, Ak?lda Kalan’da yazarlar aras?ndaki dayan??ma ve rekabetle ilgili dü?üncelerini de aç?klad?. Ümit, “Bu ?i?kin ego sebebiyle de genellikle ba?ka yazarlar hakk?nda çok iyi dü?üncelere sahip olmayabiliriz. Sahip olmak laz?m... Bunu ba?ard???m?z zaman asl?nda çok güzel bir ?ey olacak. Ama e?yan?n tabiat?na ayk?r? bir ?eydir bu. Çünkü herkes kendi gösterisini yap?yor” dedi.  Yazarlar?n yaln?z olduklar?n? söyleyen Ümit,  yazarlar?n birbirinin kuyusunu kazmaya çal??mad???n? ama birbirlerini çok da fazla alk??lamad?klar?n? belirtti.

Ümit, Elif ?afak ve Orhan Pamuk için yapt??? yorumlar?n ard?ndan duygular?n? ?öyle dile getirdi: “Asl?nda o m?y m?y, b?d? b?d? sözlerini söyledi?im, bir anlamda benim egomdu. Yanl?? bir ifadeydi. O ego zaman zaman sizi ç???r?ndan ç?kart?yor. Akl?n?z? mant???n?z? ortadan kald?r?yor” dedi.

Ahmet Ümit’in kitaplar?n?n siyasetçilere nas?l katk?s? olurdu?

Programda Nuriye Akman ve Ahmet Ümit aras?nda, siyasetçiler hakk?nda da ilginç bir diyalog geçti:

Akman: “Say?n Ba?bakan?m?z, e?er senin kitaplar?n? okusayd?, kitaplar?n?n Ba?bakan’a nas?l bir katk?s? olurdu?

Ümit: Ba? Komiser Nevzat’tan daha sakin, sinirlenmeden ho?görü ile bakmay? ö?renebilirdi mesela. Böyle bir yarar? olabilirdi.

Akman: Say?n K?l?çdaro?lu?

Ümit: Say?n K?l?çdaro?lu, “Beyo?lu Rapsodisi”ndeki Kenan’dan biraz daha karizmatik olmay?, sözünü daha gümbür gümbür söylemeyi ö?renebilirdi.

Akman: Say?n Bahçeli?

Ümit: Bahçeli de çok yönlü olmay? ö?renebilirdi. Tek tarafa bakmak de?il de, hayat?n pek çok boyutu oldu?unu, bu topraklarda çok farkl? kavimlerin ya?ad???n? ortaya ç?kabilirdi.


Av Mevsimi filminin kurgusu zay?f

Ak?lda Kalan’da Yavuz Turgul’un geçti?imiz haftalarda vizyona giren‘Av Mevsimi’ filmini de de?erlendiren Ahmet Ümit, Turgul’’un çok sevdi?i bir yönetmen oldu?unu belirtti. Film hakk?nda  “Sorunlar? olan bir film” yorumunu yapan Ümit, “Hikâyenin dayand???, daha do?rusu kurgunun dayand??? temel zay?f kalm?? biraz. ?nan?lmaz görkemli bir aç?l??? var. Ben ola?anüstü bir film ziyafetine geldim diye oturdum. Fakat giderek baz? zay?fl?klar oldu. Kurguda baz? problemleri var” dedi.


Ekrandaki diziler “polisiye” de?il.

Ekrandaki ‘polis’ temal? dizileri de de?erlendiren Ümit,  “Arka Sokaklar” dizisinin polisiye olmad???n? söyledi ve ?öyle devam etti. “Polisiye dedi?imiz ?eyde asl?nda bir entrika vard?r, bir bilinmez vard?r. Biz bu bilinmezin pe?inden ko?ar?z. En somut haliyle katil kim? Bunu kim yapt?, ya da suçlu kim? Arka Sokaklar’da esas olarak polisin hikâyeleri anlat?l?yor. Oradaki polislerin ya?amlar? ve ?stanbul’dan suç manzaralar?… Polisiye bir dizi demek çok anlaml? olmayabilir”

Daha önce iki polisiye dizi yapt???n? ve ikisinin de tutmad???n? söyleyen Ümit, bunun nedenini halk?n problem çözmeyi sevmemesine ba?lad?. “Behzat Ç.’de de ayn? ?eyi yap?yorlar. Enteresan bir karakter, soka?a ç?k?p gösteriler yapan, ba??r?p ça??ran, delilikler yapan bir karakter yap?yorlar. ?nsanlar onu izliyor” diyen Ümit, halk?n daha çok görünen ?eylerle yetindi?ini söyledi. Bunun birtak?m sosyolojik, tarihsel nedenleri de oldu?unu belirten Ümit “Bu bizim kul kültüründen gelmektedir. Üç imparatorluk, Hititler, Roma ve Osmanl?’da insanlar?m?z?n birey olamama problemiyle ilgili bir meseledir” dedi.

Erkekler naif ve k?r?lgan varl?klar.

Ahmet Ümit, Nuriye Akman’?n “Kitaplar?nda kar?s? taraf?ndan terk edilen adam figürü çok fazla. ?çten içe böyle bir korkun var m??” sorunsu ise ilginç bir biçimde yan?tlad?.

Ahmet Ümit, öyle bir korkusunun olmad???n?, erkeklerin asl?nda çok güçlü varl?klar gibi durdu?unu ama asl?nda çok k?r?lgan ve naif varl?klar olduklar?n? söyledi. Bunun romanlarda dramatik olarak çok iyi bir malzeme oldu?unu belirten yazar, “Kad?n çok güçlü… Tek ba??na kal?nca koca bir evde hayat?n? sürdürüyor. Onlar kendi hayatlar?n? çocu?a ra?men evde kurarlar. Hayat devam eder, düzen devam eder, hiçbir problem olmaz. Ac?kl? olan asl?nda erkeklerin durumu”  dedi.  E?inin kendisini terk etme korkusunun olmad???n? da belirten Ümit,  “Ama e?im beni terk etse çok üzülürüm. Çünkü benim parçam o. Yar?m neredeyse. Benim üzerimde çok büyük eme?i vard?r. Çok zor toparlar?m onu itiraf edeyim. Fakat romanlar?mda kendimi anlatmaktan çok, asl?nda karakterler üzerinden kendimi anlat?yorum. Do?rudan, aç?k bir anlat?m yok dedi”.

Marifet,  iyi ile kötünün bulu?tu?u noktay? anlatabilmek.

Ahmet Ümit, romanlar?nda ?iddeti övmedi?ini, cinayeti olumsuzlad???n? ve insanlar? ho?görüye ça??rd???n? söyledi.  Baz? romanlar?n ?iddeti çok yüceltti?ini belirten Ümit, yazar için as?l marifetin insan?n içindeki kötü ile iyinin bulu?tu?u noktay? anlatmak oldu?unu sözlerine ekledi.

Nuriye Akman ve Ahmet Ümit aras?nda geçen ilginç bir diyalog:

Akman: Polisiye yazarlar?n içlerindeki o suç i?leme güdüsünü estetize ederek, içlerindeki, o çok derinlerindeki suçluluk duygusundan ar?nma e?ilimi say?labilir mi? Tamamen spekülasyon yap?yorum. Nereden yola ç?k?yorum. ?nsan ne ?eytand?r, ne melek. Bütün olumsuz özellikleri içinde ta??r. Siz içinizdeki o suç i?leme güdüsünü seviyor olmal?s?n?z ki bu kadar yak?nla?abilesiniz de?il mi?

Ümit: Seviyorum, tabii. ?çimde tabii bir canavarda var, bir katil var. Bir tarafta çok iyi birisi de var. Onu da biliyorum. ?kisi beraber ya??yor. Bir tarafta bir kahraman var, bir tarafta bir korkak var. O kadar çok hissediyorum ki bunlar?. Birebir hissediyorum ve onlarla yüzle?iyorum. Evet. Romanlar? yazarken tabii ne oluyor? Gerçekten de bu duygular? orada ya?atm?? oluyorum. Doyurmu? oluyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri