forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

selahattin_sadikogluYeni ?afak'ta ya?anan ve Fehmi Koru'nun ayr?lmas?yla sonuçlanan Fehmi Koru-?brahim Karagül kriziyle ilgili olay?n en yak?n tan??? olan Yeni ?afak'?n eski Genel Yay?n Yönetmeni Selahattin Sad?ko?lu ilk kez konu?tu. Sad?ko?lu, "O dönemde politikay? biraz daha yumu?atmak için çabalad?m. ?brahim Karagül’ü defalarca uyard?m. Fehmi Koru, Taha K?vanç’? uyard?m. O da çok sert yaz?lar yaz?yordu." diyor...  

Haber7.com'da yay?nlanan söyle?ide Sad?ko?lu, Amerikan büyülçesi Edelman'dan sürekli bask? gördü?ünü, Fehmi Koru, ?brahim Karagül, Hüsnü Mahalli ve Mustafa ?slamo?lu'nu sürekli uyard???n? söylüyor...

 

1 Mart tezkeresinin konu?uldu?u döneme geri dönmek istiyorum. O dönemin tek tan??? sizsiniz. Eski Amerika Büyükelçisi Eric Edelman’dan bask? gördünüz mü?
Gördük tabii. Görmedik dersek yalan söylemi? oluruz. Ziyaretime geldi iki saat odamda görü?tük. Daha önce dan??manlar? geliyordu, s?k s?k onlarla görü?üyorduk. Ba?konsolos iki defa beni ofisine ve iftara davet etmi?ti. Bir gazete yöneticisi olarak ça??r?yorlard?. O iftarlarda ba?ka gazete yöneticileri de vard?. Ama o zaman çok kritik bir dönemdi. 1 Mart tezkeresiyle ba?layan bir süreçtir. O süreci çok iyi irdelemek laz?m. O süreci Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert,  Fehmi Koru, Mustafa Karaalio?lu, Mehmet Atalay ve di?er arkada?larla birebir ya?ad?k. Bunlarla biz kader birili?i yapm??t?k. ?brahim Karagül ve bütün yazarlar vard?. San?r?m 1 Mart tezkeresinin ikinci günüydü. Ekranlarda bir tart??ma oldu ve Yeni ?afak Gazetesi’nin yazarlar?n?n bask?lar?yla tezkerenin ç?kmad??? söylendi. Bunu bana Edelman da söyledi. “Sizin yazarlar?n?z çok etkinler ve onlar?n etkisiyle 1 Mart tezkeresi ç?kmad?” diye bir ima da bulundu. Yeni ?afak iktidar?n sözcüsü, orada ç?kan her haber çok önemli, çizgisi Türk – Amerikan ili?kilerini çok etkiliyor, Yeni ?afak’?n yay?nlar? Türkiye’deki Amerika dü?manl???n? körüklüyor gibi iddialar vard?. Bunu bana zaten hep söylüyorlard?.

Edelman ile görü?menizde neler konu?tunuz?
Daha çok ben konu?tum. Ortado?u’yu anlat?p örnekler verdim. “Siz Irak’? i?gal ettiniz” dedim. O bölgede uzun y?llar muhabirlik yapt???m? söyledim ve deneyimlerimi anlatt?m. O ara bizim yay?nlar?m?zdan duyduklar? memnuniyetsizli?i ifade etti.

Sadece ikiniz mi vard?n?z bu görü?mede?
Ben, Edelman, dan??man? ve bir de tercüman vard?. Daha önce diplomatlar geldi?i zaman ben bizim arkada?lar? da ça??r?rd?m. Sa?dan, soldan, i? dünyas?ndan çok bask? görüyordum.  “Aman Amerika ile iyi geçinin!” diye s?k s?k mesajlar geliyordu. O dönemde siyasi kadrolardan da mesajlar al?yordum.  Edelman benimle tek ba??na daha rahat konu?aca??n? dü?ündüm. Tek ba??ma odamda oturduk. Sadece onun yan?nda dan??man? ve tercüman? vard?.

HABERLER?M?Z?N ARKASINDAYIZ

“Memnuniyetsizliklerini ifade ettiler” dediniz. Sizin cevab?n?z ne oldu?
Haberlerimizin yanl?? oldu?unu söylediler. Kaynaklar?n ne oldu?unu sordular. Kaynaklar?n yalan oldu?unu anlatt?lar. Ben de kaynaklar?m?z?n do?ru oldu?unu söyledim. “Haberlerimizin arkas?nday?z. Bu konuda hiçbir endi?em,  tereddüdüm yoktur. E?er bir endi?em olsayd? yay?nlamazd?m “ dedim. Arap dünyas?nda, Ortado?u ve Irak’ta birçok dostlar?m?z?n, tan?d?klar?m?z?n oldu?unu söyledim.  “Bu haberleri bize e-mail at?yorlar” dedim.  O s?rada posta yoluyla bana bir kaç tane foto?raf gelmi?ti. Zarf?n içinde 3 tane foto?raf vard?. Onlara gösterdim ve i?te “Bu bir kaynakt?r” dedim.

Foto?raflarda ne vard??
Amerikan askerlerinin yapt??? i?kenceler vard?. Bir kad?n?n kafas?na silah dayam??lard?. Kendisine; “i?te bu i?kence de?il mi?” diye sordum.

Edelman foto?raflar? görünce tepkisi ne oldu?
Fotomontaj oldu?unu söyledi. Kabullenmedi ve öyle kald?.

Edelman ile görü?menizde gazetenizin yazarlar?ndan herhangi birinin ismini zikretti mi?
O konu?mada hiç bir yazar?m?z?n ad? geçmedi. “Genel olarak yazarlar?n?z ve gazeteniz” dedi. Görü?mede daha çok ben konu?tum. En sonunda aya?a kalkt? ve “Dersimi ald?m gidiyorum” dedi. Son sözü bu oldu. Ben de kap?ya kadar gidip onu yolcu ettim. Sonra tesadüfen Ankara’da kar??la?t?k. Edelman ile bir görü?mem daha oldu. Yan?nda çok iyi Türkçe bilen ve ticari bir ate?e oldu?unu söyleyen bir Amerikal? vard?. Amerikal? bana; “Say?n Edelman sizden çok ?ikâyetçi” dedi. Ben görü?tü?ümü ve ?ikâyetinin olmad??? söyledim. O da hala devam etti?ini ve ?ikâyetçi olduklar?n? ifade etti. Neticede siz bir yöneticisiniz ve bir sorumlulu?unuz var. Gelen de Amerika’y? temsil ediyor, devleti temsilen geliyor. Burada gayet nazik ve kibar olmak zorundas?n?z. Hem o hem de ben üslubumuza çok dikkat ettik. Ama biraz küstah bir tav?rla gelip oturdu, ayaklar?n? uzatt? falan. Bana bir üstünlük sa?lamaya kalkt?. Ben de ayn? ?ekilde ayaklar?m? uzatt?m. Öyle oturup sohbet ettik.

?? dünyas?ndan da mesaj ald???n?z? söylediniz... Peki, hükümetten uyar? ald?n?z m??
Özellikle Amerikal?larla i? yapan i? dünyas?ndan çok mesajlar ald?m. Evet, siyasi kadrolardan da ald?m. Daha dikkatli olmam?z konusunda uyard?lar. Yalan söyleyecek durumda de?ilim.

Hangi düzeydeki siyasi kadrolard? peki?
Onu söylemeyeyim. D??i?lerinden de geldi, üst düzey kadrolardan da geldi. Sonuçta hepsi yak?n dostlar?m o yüzden isim vermek istemem.

FEHM? KORU, TAHA KIVANǒI UYARDIM

Ald???n?z uyar?lardan sonra yay?n politikan?z? yumu?att?n?z m??
Biraz yumu?atmaya çal??t?m. En son Ba?bakan Erdo?an’?n Amerika seyahati gündeme gelmi?ti. O dönemde politikay? biraz daha yumu?atmak için çabalad?m. ?brahim Karagül’ü defalarca uyard?m. Fehmi Koru, Taha K?vanç’? uyard?m. O da çok sert yaz?lar yaz?yordu. “Aman a?abey biraz daha dikkat etmekte fayda var” dedim. Hüsnü Mahalli’nin,  Mustafa ?slamo?lu’nun yaz?lar?na müdahale ettim. Evet, sansür uygulad?m. Hüsnü Mahalli’nin ayr?lmas?na ben sebep oldum.

HÜSNÜ MAHALL?'YE YAZI YAZDIRAN DA BEN?M GÖNDEREN DE BEN?M

Yeni ?afak Gazetesi patronlar? buna nas?l izin verdi?
Hüsnü Mahalli’ye yaz? yazd?ran de benim, gönderen de benim. Kimseye bu konuda hesap vermek zorunda de?ilim. Kimse de bana hesap sorma hakk?na sahip de?il. Hüsnü Bey’i; “Gel bizde yaz” diye ben ça??rd?m. Onu kö?e yazar? yapt?m. Sonra da; “Karde?im kusura bakma güle güle” dedim.

Sizi bu kadar öfkelendiren ne oldu? Hüsnü Mahalli’nin hangi yaz?s?ndan dolay? bu karar? ald?n?z?
Hüsnü Mahalli bir kaç defa s?k?nt?lar oldu?unu söyledi. “Yaz? yazmamay?m” dedi. Ben de yazmas?n? söyledim. Sonra da; “Madem ayr?lmak istiyor o zaman ben keseyim “dedim. Hüsnü Mahalli’ye; “Yaz?lar?n? kesiyoruz ama sen bizde kalmaya devam et. Dizi yaz?lar haz?rla. Git Ortado?u’da dola?, röportajlar yap” dedik. O da; “Siz yazlar?m? kestiniz ben art?k burada kalmam” dedi.

ALBAYRAKLARIN ZOR GÜNLERDE D?K DURDUKLARINI ÇOK ?Y? B?L?R?M

Daha sonra siz de Yeni ?afak’tan ayr?ld?n?z? Siz neden ayr?ld?n?z?
Ben kendi iste?imle ayr?ld?m. Patronlarla bir sorunum yoktu. Ben sorun ç?karan de?il sorunlar? çözen bir adam oldum. Ayr?lmam gerekiyordu o yüzden ayr?ld?m. Kimseye k?rg?n de?ilim. Hala patronlarla görü?üyorum. Albayraklar?n zor günlerde dik durduklar?n? ben çok iyi biliyorum.

BU KR?Z ?Y? YÖNET?LMED?

Neden Fehmi Koru noktas?nda dik durmad?lar?
Onu ben bilemem tabii. Sadece iki kelime söylemek istiyorum. Kurumlar marka ile markala??rlar. Yeni ?afak öyle kolay kolay markala?mad?. Büyük s?k?nt?lar, ?zd?raplar ya?anm??, patronlar? i?kenceler görmü?lerdir. Evleri, i?yerleri bas?lm??, çoluk çocuklar? rehin al?nm?? bir aile. Böyle bir ailenin Fehmi Bey’in arkas?nda neden dik durmad???n? do?rusu çözmekte çok zorlan?yorum. Ama galiba bu kriz iyi yönetilmedi.

“YEN? ?AFA?I SUSTURUN” D?YE YAZILAR YAZDIRILDI

Tekrar o döneme geri dönmek istiyorum. Yeni ?afak Gazetesi, Amerika için korku mu ifade ediyordu?
Amerika gazetelerinde; “Yeni ?afak’? susturun” diye yaz?lar yazd?r?ld?. Bir ak?am beni bir zat arad? telefonla; “Ya Selahattin siz bu Edelman hakk?nda istenmeyen adam kampanyas? ba?lat?yormu?sunuz” dedi.  Öyle bir ?ey olmad???n? söyledim. “Amerika’dan bana öyle bir duyum geldi” dedi.

Bu zat bir siyasi miydi?
Evet. ?ok oldum. Ben de; “Allah Allah büyük bir iftira, bize ne Edelman’dan, ben sizi zor duruma dü?ürecek bir ?ey yapmam. ” dedim. Ahmet Albayarak’a gidip bir zat?n beni arad???n? ve söylediklerini anlatt?m. Ahmet Bey;  “O nereden ç?kt??” dedi. Amerika’dan duyum ald?klar?n? söyledim. Bu belgeler ortaya ç?kt???nda ö?rendik ki o tarihte Edelman Amerika’ya bir bilgi notu geçmi? olacak san?r?m. “Bu Yeni ?afak denilen gazete beni burada istenmeyen adam ilan edecek” diye bir mesaj geçti ki oradan bizimkileri ar?yorlar. “Aman Amerika D??i?leri harekete geçiyor, siz ne yap?yorsunuz?” falan... Hiç akl?m?zdan bile geçmeyen bir olay. Bizim Edelman ile ne i?imiz var? Niye kampanya ba?lataca??z? Niye istenmeyen adam ilan edece?iz? Ben hala bunu anlam?? de?ilim. Bizim Edelman ile ki?isel bir problemimiz yok. Bizim Amerikal?lar?n Irak’ta yapt?klar? i?kencelerle i?imiz var. Oray? takip ediyoruz.

?brahim Karagül, Fehmi Koru’nun gazeteden ayr?l??? ile ilgili daha sonra hiç konu?mad?. Siz kendisi ile konu?tunuz mu?
Yaz?y? yazd??? gün arad?m. “?brahim çok acele etmi?sin ke?ke biraz bekleseydin. Belki daha ciddi belgeler ortaya ç?kard?” dedim. “??te ben yazd?m. Oturup konu?al?m” dedi. “Her ?eyi ben ya?ad?m ke?ke yazmadan önce bir sorsayd?n”  dedim. O zaman bir yere gidip sohbet etmek istedi.

OLGUN DAVA ADAMLARI B?RB?RLER?N? EN ?Y? ANLAYANLARDIR

Umur Talu “ Gülü seven dikenine katlan?r” diye bir ba?l?k att?. Dolay?s?yla Fehmi Koru’nun gazeteden ayr?l???n? Gül ve Erdo?an çat??mas?na ba?lad?. Böyle bir çat??ma var m? sizce?
Abdullah Bey’i iyi tan?yorum. Fehmi Koru ile de 1970’lerden beri beraberdik. Benim en iyi tan?d???m iki ki?iden biri Abdullah Bey biri de Fehmi Koru. Tayyip Erdo?an’? ben daha sonra tan?d?m. Arard?m, görü?ürdüm. 1991 seçimlerinde gidip yan?nda yer ald?m. Gittim kahveleri dola?t?m. ?yi tan?d???m iki isim aras?nda sürtü?me oldu?una inanm?yorum. Olabilece?ine de ihtimal vermiyorum. ?nançl? insanlar bunlar. Olgun dava adamlar? birbirlerini en iyi anlayanlard?r.

Yani Fehmi Koru, Gül’ü sevdi?i için dikenine katlanm?yor…
Fehmi Bey Abdullah Gül’ün arkada??. Milli Türk Talebe Birili?inde ve ?ngiltere’ye beraber gittiler daha sonra ayn? yerde beraber kald?lar. Y?llardan beri birilerini tan?rlar, ailece evlerine giderler. Hala da öyleler. ?stedi?i zaman Fehmi Bey Abdullah Bey’i arar ve e?ini al?p gider. Çankaya’da oturup sohbet ederler. Ama bunun bu noktaya gelmesini ben anlam?yorum do?rusu. Benim tan?d???m Abdullah Gül ve Tayyip Erdo?an böyle bir ?eye girmezler. ?imdi Fehmi Koru bunlar için kurban oldu demelerinde biraz art niyet görüyorum.

Bundan sonra Fehmi Koru’nun ne yapaca??na dair bir fikriniz var m?? Yaz? yazacak m??
Fehmi Koru k?sa sürede bir yerde yazar. Adresini bilmiyorum ama bir yerde yazar. Onu bo? b?rakmazlar. Fehmi Koru bir marka. Marka olmak öyle kolay de?il.

Merkez medyada yani Do?an Grubu’nda olabilir mi?
Sanm?yorum. Bilmiyorum tabii ama öyle bir ihtimal vermiyorum.

Haber7.com'da yay?nlanan Selahattin Sad?ko?lu söyle?isinin tamam? için t?klay?n

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri