forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ergun_babahan_280Do?an Grubu'ndan CHP'ye yap?lan yatay geçi?ler medya-siyaset ili?kisini yeniden gündeme getirdi. 28 ?ubat'ta medya-siyaset ili?kilerinin canl? tan??? olan Star Gazetesi yazar? Ergun Babahan, CHP'de son günlerde ya?ananlar?n ne anlama geldi?ini Yeni ?afak'a anlatt?...

 


Yeni ?afak'ta yay?nlanan ve Murat Aksoy'un Ergun Babahan'la yapt??? söyle?i... 

CHP geçen hafta çok hareketliydi. Do?an grubundan transferler oldu CHP'ye. Ne oluyor? 

Son bir y?l içinde CHP'de ya?ananlara bak?nca benim gördü?üm, eski CHP'nin, CHP söyleminin AK Parti'ye rakip olmayaca?? gerçe?inin fark edilmesi ve bunun üzerine ba?layan aray??lard?r. Kat? Kemalizm'e hapsolmu? bir söylem, Anadolu'ya küs, 35 ilde milletvekili olmayan, küçülen ve sahillere s?k??an bir CHP. Böyle bir CHP'nin yüzden 50'lere yakla?an bir AK Parti ile seçimlerde mücadele edemeyece?ini gören ?stanbul sermayesi ve siyasete müdahil olmay? seven bürokrasi bence dü?meye bast?. Baykal'? parti içinde kurultaylarla deviremeyeceklerini bilenler sahneye ç?kt?. Böyle bir kaset komplosu patlad?. Zaten bakt???m?zda kaset olay?n?n üstüne muhafazakâr medya gitmedi.

Kim gitti?

Bugün ba?ta Ergenekon dosyalar?nda ortaya ç?kan ses kay?tlar?n?n yasad??? oldu?unu söyleyen, özel hayat?n ihlal edildi?ini söyleyen gazeteler ve Do?an Medyas? gitti. Kaset skandal?n? man?ete ta??d?lar, ba?yazarlar?, yazarlar? Baykal'? istifaya ça??rd?. Tabii baz? yazarlar yaz?lanlar ay?pt?r dedi ama man?etler Baykal'?n gitmesi için at?ld?. Baykal da mesaj? al?p çekilmek zorunda kald?, direnemeyece?ini gördü. Orada bir de?i?im iradesi yok, dü?meye bas?l?p, uygulamaya konulan senaryo var. Bunu yapanlar?n hedefi 2011 seçimlerinde 2007'de zorlad?klar? gibi olas? bir CHP-MHP koalis-yonudur.

Bu olabilir bir senaryo mudur?

?u an itibariyle hay?r.

MUHALEFET? D?ZAYN G?R???M?

Baykal'?n kaseti için komplo mu diyece?iz?

Komplo demeyelim. Baz?lar?n?n siyaseti böyle ?ekillendirmeye olan inançlar? diyelim. Tabii bu insanlar böyle bakabilirler. ?ktidar? dizayn edemeyenler muhalefeti dizayn etmeye çal???yorlar.

Ne zaman ba?lad? bu proje?

Dü?ünün Türkiye'nin 35 ilinde temsilcisi olmayan bir partiden bahsediyoruz. Bana göre bu süreç, Gürsel Tekin'in ?stanbul ?l Ba?kan? olmas? ile ba?lad?. Gürsel Tekin'in, ?stanbul sermayesiyle yak?nla?mas?, baz? medya gruplar?yla ili?ki içine girmesiyle devam etti. K?l?çdaro?lu'nun 2009 Yerel Seçimleri'nde ?stanbul performans? baz? kesimleri heyecanland?rd? san?yorum. ?stanbul'da i? dünyas?na yak?n olursan bütün bu süreçte hangi evde, ne toplant?lar yap?ld?, ne yemekler yendi bilgin oluyor. Ya?ad?klar?m?z daha önceden haz?rlanan bir senaryonun yava? yava? devreye sokulmas? bence. ??te bugün CHP'nin 1 ve 2 numaras? K?l?çdaro?lu ve Tekin'dir. Bunun tesadüf olmas? mümkün de?ildir.

MAN?ETLER?N D?YET?N? ÖDÜYOR

Do?an Grubu'nun CEO'sunun ve Hürriyet'in eski ba?yazar?n?n CHP'ye kat?lmas? bu senaryonun parças? m??

Ben öyle de?erlendiriyorum. E?er CHP kendini Do?an Grubu'nda çal???p i?siz kalanlara makam bulma yeri, milletvekili yapma i?levini yerine getiren bir parti olarak görüyorsa benim ona söyleyecek ?eyim yok. Ama ?u anda görünen o ki bir yatay geçi?kenlik var CHP ile Do?an Grubu aras?nda.

Do?an Holding CEO'lu?undan CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???'na geçmek sizce rasyonel midir?

Görünmüyor ama bir bildikleri vard?r bunu yapanlar?n. Belki de Do?an Grubu'nda CEO olman?n bir rasyoneli kalmam??t?r. Sonuçta CHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? önemlidir. Ki ben 2011 seçimlerinde CHP'nin ?stanbul'da 2007'ye göre daha ba?ar?l? da olabilece?ini dü?ünüyorum. Bence bu senaryoyu uygulayanlar?n ba?ka planlar? da mutlaka vard?r.

Oktay Ek?i'nin CHP'ye kat?lmas?...

Bu bence bir diyet borcu ödemesidir. Biliyoruz ki, Kemal K?l?çdaro?lu bu makama siyasi mücadele ile gelmedi. 2-3 man?et, 3-5 kö?e yaz?s? ile geldi. Hat?rlay?n Hürriyet, Milliyet ve Vatan'?n man?etlerini. Hep bir a??zdan "Gandi Kemal geli-yor" diye bir medya terörü estirildi, CHP hemen iktidar olacak havas? yarat?ld?. Baykal bu man?etlerle gitti, yerine K?l?çdaro?lu geldi. Ba?yazar da i?siz kal?nca bari vekil olsun denmi?tir, K?l?çdaro?lu da k?ramam??, hay?r diyememi?tir bu teklife.

Peki sahillere s?k??m?? CHP'yi, Nebil ?lseven ya da Oktay Ek?i mi halkla bulu?turacak?

Geçti?imiz günlerde solu çok iyi bilen Yahya Sezai Tezel Hoca söyledi, CHP'nin seçkinci parti oldu?unu. Bakt???n?zda haks?z say?lmaz. Bak?n PM'ye. Eski bakan o?lu, eski yöneticinin akrabas?, i?te ?imdi Do?an grubundan kat?lanlar. Bu tablo sokaktaki, partideki CHP'liye yer ve yükselme alan? b?rakm?yor. Bir kitle partisi hele hele ana muhalefet partisi iseniz bu çok zor. Bu tablo ayn? zamanda K?l?çdaro?lu-Tekin ikilinsin ba?ar?s?na da engel.

CHP BU HAL?YLE BA?ARILI OLAMAZ

Ama kendi tercihleri böyle...

Ne kadar böyle emin de?ilim. Zorunlu da olmu? olabilirler. Gürsel Tekin hedeflerinin yüzde 37 oldu?unu ifade etmi?. Ke?ke ama zor. ?yi bir muhalefete Türkiye'nin ve AK Parti'nin de ihtiyac? var. Siyasi muhalefeti ana muhalefet yapamay?nca medya yapmaya ba?l?yor. Olanlar? görüyoruz. Bu yüzden CHP'nin siyasi olarak ba?ar?l? olmas? gerekiyor.

Olabilir mi?

?u andaki tabloda çok zor görünüyor. Kürt sorununda Kürt kelimesini a?z?na alamayan, Alevi demeden Alevilerin sorunlar?n? sahiplenemeyen bir lider. Yani Türkiye'nin temel meseleleri konusunda siyasal duru?u olmayan bir partinin ?ans? olmaz. Bak?n Türkiye son günlerde sert say?labilecek tart??malar yap?yor. Bu tart??malarda CHP'nin yerini tam olarak bilmiyoruz. Mesela Kürt meselesi önemli bir kav?akta, parti diyor ki Kürt raporu haz?rlamaktan vazgeçtik, Diyarbak?r raporu haz?rlayaca??z. Nedir bu, bilen yok. Bir tek Sezgin Tanr?kulu'nu partiye katmakla Kürt sorununu çözece?inizi dü?ünüyorsa CHP'nin ve Türkiye'nin i?i zor.

S?YASET? D?ZAYN B?R ÇOCUKLUK HASTALI?IDIR

Hem Nebil ?lseven hem de Zafer Mutlu geçmi?te Sabah grubunda çal??t?lar. ?imdi biri CHP ?stanbul ?l Ba?kan? oldu. Zafer Mutlu'nun da bütün bu senaryolar?n arkas?nda olan isim oldu?u söyleniyor. Ne dersiniz?

Zafer Mutlu'nun eskiden beri CHP ile ili?kileri güçlüdür. Uzun bir dostlu?u var Baykal ile. Ki kendisine yak?n bir ismi PM'ye soktu. ?imdiki yönetimle de ili?kileri daha kuvvetli. Kendisi bu söylentiler üzerine bir aç?klama yapt?, ilgisinin olmad???na dair. Tabii aksi ?spatlanana kadar ona inanmak durumunday?z.

Son olarak da Ayd?n Do?an'?n bacana?? Nam?k Kemal Zeybek'in DP'nin ba??na gelmesini her?eyden ba??ms?z m? de?erlendirece?iz?

Ayd?n Do?an her yerden harekete geçmi? görünüyor. CHP'deki geli?melere bakarsak, seçim öncesi medyan?n siyaseti dizayn çabas? olarak görülebilir. Ancak bir medya patronunun DP'ye ümit ba?lad???n? dü?ünmek de safl?k olur herhalde. Ancak Türkiye'de siyaseti dizayn bir çocukluk hastal???d?r. Belki seçim öncesi, sa?l?-sollu geni? bir ittifak hedefleniyordur. Bekleyip görmek gerekir.

??leve dönü? var

Son günlerde medyada tasfiye söylentileri var. Bugünü 28 ?ubat dönemi ile kar??la?t?rsan?z?

Bir uçtan di?erine savruldu Türkiye. Medyan?n çok güçlü oldu?u, siyasetin çok güçsüz oldu?u noktadan ?imdi siyasetin çok güçlü ve belirleyici oldu?u bir geçi? dönemine girdik. Türkiye'de s?k?nt? bütün medya sermayesinin hala kamu ile i? yapan isimlerden olu?mas?. Maalesef medyac? medya yok. Yani sadece i?i medya olan. Türkiye'nin buraya do?ru ilerlemesi gerekiyor.

?u an medyada ya?ananlar bir tasfiye mi?

?unu söylemek gerekiyor. Türkiye'de hala eski baz? al??kanl?klar var. Oysa Türkiye büyük bir de?i?im ya??yor. Bu de?i?imi okumayanlar zaman içinde eleniyorlar. Bugün medyada olan bence bir tasfiyeden çok de?i?en Türkiye'ye ayak uydurma çabas?. Ya?ad???m?z tasfiye de?il, medyan?n asli i?levine dönme süreci. Bir çok genç yazar girdi piyasaya. Türkiye bir çok alanda oldu?u gibi medya alan?nda da normalle?iyor ve bu iyi bir ?ey. Medyada bir geçi? dönemindeyiz, yeniden bir yap?lanmalar olacakt?r. Zaten elektronik medyan?n bu kadar h?zla geli?ti?i ve denetlenemez hale geldi?i bir ortamda ya de?i?ecek ya da tasfiye olup yok olacakt?r. Ama esas olmas? gereken hala medyan?n sadece medyac?l?k yapmas?. Bu da olacak zamanla.

O zaman ya?anan iktidar kaynakl? bir tasfiye de?il...

Tabiî ki. Türkiye'nin de?i?imiyle ilgili. Eski bir medya modeli geride kald? Ankara'da patron ad?na bakanlarla görü?üp i? ba?lama geride kald?.

Son dönemde Do?an Medya Grubu ile CHP aras?ndaki geçi?kenlik geçmi?ten ders al?nmad???n? gösteriyor. Ne dersiniz?

Türkiye, 28 ?ubat süreci öncesi ve sonras?nda 2002 y?l?na kadar medyan?n siyaseti yönetti?i bir sürece tan?kl?k etti. Siyaset çok zay?f parçal?yd?. Medya çok güçlüydü, Hürriyet ve Sabah aralar?nda kartel olu?turmu?lard?. Sivil ve asker i?birli?i ile Türkiye'nin gündemini belirliyor, hükümet devirip yenisini kurubiliyorlard?. ??te bu ortam, bunlar? yapan medya gruplar?na tam bir ya?ma imkân? sunmu?tu. ?halesiz elektrik da??t?m?ndan neredeyse bedava banka sahibi olmaya dek tam bir talan düzeni kurulmu?tu. Bu gruplar?n?n sahipleri medya d??? i?lerden müthi? zenginle?tiler. ??te o zaman medya-siyaset aras?nda kurulmu? olan ili?kileri bugün CHP üzerinden yeniden kurmaya çal???yor birileri. Gösterimden kalkm?? bir filmi yeniden vizyona sokuyorlar. Geçmi?in al??kanl?klar?n?n kimi çevrelerde hâlâ sürmekte oldu?u gösteriyor.

Neden?

Son bir hamle olarak deneniyor olabilir. Ya tutarsa diye.

S?YASETEN YÜZLE?ME YETMEZ

2001 mali krizi medya-siyaset ili?kisinin bir sonucu muydu?

Tabii ki. ??te o ya?ma ekonomisinde kamunun paralar? da??ld?. ?? alan?nda daha tecrübeli olanlar çok büyüdüler o dönemde. Dinç Bey batt?. Olmayan paralar medya sahiplerine ve onlar?n yak?nlar?na adeta da??t?ld?. O dönemde kamu maliyesi çok büyük zarara u?rat?ld?. Bu yüzden o dönemin mali ili?kileri, siyaset-medya ili?kileri vs. mutlaka aç??a ç?kar?lmal? ve tart???lmal?d?r. 28 ?ubat ile sadece siyaseten yüzle?me yeterli de?ildir. Siyaseten yüzle?me oldu mu siz göre?

Hay?r olmad?. Ve olmadan da AK Parti'ye kar?? inand?r?c? bir muhalefet ç?kmaz. O dönem hedef al?nanlar bugün iktidarda. Sizin gazetenizin sahipleri olan Albayrak ailesinin ba??na gelenleri, o dönemde çektikleri ac?lar? yak?ndan biliyorum. Bu ac?n?n hesab? verilmeden yüzle?ilme yap?lm?? say?lmaz. Bu olmadan siyaset de olmaz.

Siz yapt?n?z m??

Ben o dönemde gazetenin yaz? i?leri müdürüydüm. Tabii kötü ?eyler oldu ve biz de parças? olduk üzülerek. Ama ben bu yüzle?meyi 2002'de Sabah'?n ba??na gelmeden önce yapmaya ba?lad?m. Bunu yapamasayd?m gazetenin ba??na gelemezdim. Benim ?ans?m o dönemde 1,5 y?l medyadan uzak kalmak oldu. O dönem birlikte üniversitede master yapt?k, daha çok okuma imkan? buldum. Medyadan uzakla?mak benim o sürece daha serinkanl? bakmam sa?lad?. ?çinde ya?arken ferketmedi?in bir çok hatay? d??ar?dan bak?nca görmeye ba?l?yorsunuz. Bu yüzden Do?an Grubu içinde olanlar?n belki biraz medyadan uzakla?malar? geçmi?le yüzle?meleri açs?ndan yararl? olur.

?LSEVEN'?N GEÇM??? ARA?TIRILMALI

Geçti?imiz gün siz Nebil ?lseven ile Vural Ak???k'?n Birle?ik Fon Bankas?'ndan Do?an grubuna geçti?ini yazd?n?z. Nedir bunun önemi?

2001 krizinden sonra kamu alacaklar?n? tahsil için Birle?ik Fon Bankas? kurulmu?tu. Ak???k ve ?lseven de burada en üst düzey yöneticileriydi. 2003'te kriz bitmesine ra?men kriz bahane edilerek Do?an Grubu'nun borcu dü?ük faizle 2 y?l? ödemesiz olmak üzere vadeye yay?ld?. Sonradan bu fonun yerine kurulan TMSF bu anla?madan rahats?z oldu ama yapacaklar? bir ?ey yoktu. Etik olmayan bu ikisinin kamudaki görevlerinden sonra Do?an Grubu'nda i?e ba?lamalar? olmu?tur. Herhalde Do?an Grubu bunlar? kamu ad?na i? yapma becerilerine hayran kald? ki, birlikte çal??ma karar? ald?. Bu durumda akla gelen soru ?u oluyor; bu iki isim borçlar?ndan dolay? Do?an Grubu'na tolerans göstermi?ler midir?

Siz o dönem Sabah grubundayd?n?z ve batt?n?z. Batt???n?za göre Fon Bankas? size daha sert tedbirler uygulam??. Do?ru mu?

Tabii. Dinç Bilgin'in bankas?na ve varl?klar?na vadesi gelmeden önce el kondu. Kamu borçlar?na yüksek faizler i?letildi. Tüm mal varl??? sat?ld?. Bu Bilgin Grubu'na fahi? faizler uygulanm?? oldu?unu gösteriyor. Ki Ceza Mahkemesi'nde hâlâ davas? sürüyor. Aç?k ki iki gruba e?it davran?lmad?. Bunu da kamu yöneticileri izah etmek zorunda.

Dinç Bilgin yeniden medyaya dönecek mi?

Dönme imkan? bulsa girecektir.

 
http://www.yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri